• Älgskadefondsföreningen

48 björnar får fällas i Gävleborgs län

AktuelltPublicerad: 2012-07-06 14:35

Under höstens licensjakt på björn får 48 björnar fällas i Gävleborgs län. Det är en minskning med två björnar jämfört med förra året. Årets jakt har vissa restriktioner i vissa delar av länet.

Totalt får 48 björnar fällas i höstens licensjakt, som i år har vissa restriktioner. När 40 björnar fällts i länet får de återstående åtta endast fällas inom den del av Bollnäs kommun som ligger norr om Ljusnan, Ljusdals kommun väster om Ljusnan och i Ovanåkers kommun.
Länsstyrelsen påtalar även att det är problem med att många björnar jagas för länge med hundar under ett och samma tillfälle. Det gör att björnarna riskerar att bli överhettade under den långa jakten.
– Jag vet att björnprojektet forskar i detta och förhoppningsvis kan vi i framtiden anpassa bestämmelserna för hundanvändningen under björnjakten till forskningsresultaten, säger Sara Sundin på länsstyrelsen i Gävleborg.

Forskar på björnstress
Det skandinaviska björnprojektet forskar på hur björnar reagerar på stress och risken för överhettning när de blir jagade under en längre tid. 
Jakt & Jägares utsände var med under förra årets björnjakt, när en stor märkt björnhane sköts på Orsa finnmark av Bo Svedin från Orsa. Den björnen var märkt med två system – en GPS-sändare och en mottagare som registrerade stresshormon hos björnen.
När björnen blev inrapporterad till länsstyrelsens besiktingsman och denne fick veta att björnen var märkt utlöstes en febril aktivitet. Det konstaterades att björnen blev skjuten cirka 20 meter från sin dagleka och bedömdes vara helt ostressad av jägaren och den unga laikan som användes i jakten.
GPS-sändaren hittades av besiktningsmannen rätt omgående. Den andra mätaren hade vandrat i björnens kropp och hittades först när björnen slaktades.
Båda sändarna transporterades snabbt till björnforskarna som ivrigt väntade på att få se vilka uppgifter som fanns lagrade i dem.

"Forskningen ännu i sin linda"
Jakt & Jägare ringer forskaren Sven Brunnberg för att få veta hur långt forskningen kommit på ämnet hur björnarna upplever björnjakten.
– Den här forskningen är i sin linda ännu och vi har inte tillräckligt med fakta ännu för att kunna säga hur björnarna upplever att bli jagade under en längre tid. Du får återkomma senare för att få uppgifter i ämnet, säger Sven Brunnberg.
I bestämmelserna kring björnjakt påtalas också att upptag med hund vid åtel också är att betrakta som åteljakt och därmed absolut förbjudet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Perra Helsing

2012-07-09 07:17

Man behöver inte plock bajs efter alla björna för att kunna räkna fram hur många som finns. Googla på skandinaviska björnprojektet så får du veta hur det går till.
Funkar ungefär som fångst och återfångst. Fast utan att fånga någon.

16. Hur har JRF jobbat i frågan?

2012-07-09 07:17

Konstaterar efter att ha läst beslutet om Björnjakten i Gävleborg följande, Det finns två yttrande. Vargas som förordar kraftigt minskade tilldelningar då jakten förstör hans fotoåtlar på Björn

Ett yttrande från jägareförbundet Gävleborg om 53 björnar och att man vill ha en inventering för att se hur många björnar som faktiskt finns och skjuta därefter.
Sen finns inga fler yttranden,

JRF vill alltså inte jaga björn, eller så vill man bara klaga på dem som gör något. Vad vet väl jag. Jo jag vet en sak, Plockar vi ingen skit, får vi inga nya fakta som med all sanolikhet innebär fler björnar och fler björnar i tilldelning. Skitenkelt helt enkelt!

15. Svar till Perra Hälsing och övriga intresserade

2012-07-09 07:16

Jägareförbundet kommer att ha en viktig roll i höstens inventering. Se artikel på Svensk Jakts hemsida. http://www.jagareforbundet.se/mobil/Nyheter/?nid=30572 Inventeringen innebär helt enkelt att funnen björnspillning petas in i små plastburkar (utan mänsklig beröring) och märks upp med bla a koordinater. Det gäller att se till att människor som rör sig i skog och mark får tillgång till burkar och att burkarna sedan samlas in för vidarebefordran till analys.
Naturvårdsverket har budgeterat för analys av 3000 prover i Dalarna, Gävleborg och delar av Värmland. Vem som kommer att göra analyserna är ännu inte beslutat. Där pågår upphandling vi a anbud genom Länsstyrelsen i Dalarna http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/om-lansstyrelsen/upphandlingar/Pages/anbud-for-bjornspillningsinventering.aspx I anbudshandlingarna står bla a att anbudsgivaren skall kunna göra analyser av upp till 4000 prover.
Om det inte kommer att finnas resurser att analysera alla prov kommer beräkningar på björnstammen att ske med stöd av någon typ av stickprov på insamlade spillningsprov. Hur beräkningarna än kommer att ske är det mycket viktigt att det samlas in så många prover som möjligt inom inventeringsområdet. Jag hade en kontakt med Länsstyrelsen i Gävleborg i torsdags och de meddelande att materiel och instruktioner skulle göras klart kommande vecka.
Begreppet ” på eget bevåg” kan nog betyda olika saker beroende på vilken person som uttrycker eller tolkar det.
Grunden just i dag är, att för de rovdjursarter som passerat de nationella miniminivåerna och de länsvisa satta miniminivåerna har länen stor möjlighet att själva besluta om förvaltning och jakt. Vad gäller björnen i Gävleborg så har tjänstemännen i länet väldigt liten ”vingelmån” för sitt beslut om exakt antal. Här gäller med all tydlighet Viltförvaltningsdelegationens beslut om att balansera björnstammen på nuvarande nivå med en minskning i de tätaste NV områdena i länet och med en möjlig spridning till hela länet. Att använda bästa tillgängliga data som grund är en självklarhet.
Vad gäller lodjuren så har även en nivåavstämning på mål skett inom de sk ”samverkansområdena” (består av många län) så där har tyvärr flera län blivit upplåsta av den avstämningen. Även här har tjänstemännen förhållandevis små möjligheter till ”vingel”. Vargen saknar som bekant någon miniminivå utan här har det hela tiden rört sig om delmål/etappmål på riksplanet. Därför har vare sig Viltförvaltningsdelegationerna eller Länsstyrelsens tjänstemän haft någon beslutanderätt om ”förvaltningsjakt” på varg. Under de åren som Viltförvaltningsdelegationerna funnits har dock delegationen haft möjlighet att lämna vissa synpunkter även på vargjaktens utformning.
Jag är övertygad om att Viltförvaltningsdelegationerna successivt kommer att få ett utökat ansvar. Många politiker tycker det är viktigt att utveckla den lokala demokratin. Om delegater och Länsstyrelsens tjänstemän vårdar och utvecklar delegationsarbetet ökar också förutsättningarna för utökat ansvar.
Jag tycker att arbetet i Gävleborg fungerat bra och vi har en mycket kompetent ordförande i vår Landshövding.

14. Frågor till Per Mellström

2012-07-07 23:54

Kommer SJF att ha en ledande roll i höstens inventering av björn i Gävleborg och Dalarna? Hur kommer denna inventering, rent praktiskt, att gå till ute i kretsarna och viltvårdsområderna? Jag är rädd att SVA's gräns på 3000 spillningsprover kommer att medföra att långt ifrån alla björnar blir räknade och kvalitetsbästämda enligt gällande normer. Vilka förutsättningar har ni inom viltförvaltningsdeligationen att fatta beslut om tilldelning av rovdjur i framtiden när länsstyrelsens tjänstemän, på eget bevåg, beslutar om tilldelning på Gävleborgs läns mest förekommande rovdjur utan förbehåll?

13. Och vem var det som väckte...

2012-07-07 22:30

...björnar mitt i vintern? Grävde fram dem i snön? Väckte upp dom, fånga dom ha ha ha.. Snacka om att stressa björnar..kasta sten i glas-hus....

12. Inser ej konsekvensen !

2012-07-07 22:29

Jägareförbundet och länsstyrelen gräver sin egen grav genom sitt motarbetande av Rovdjursjakt ! Man skall ej slå på handen som föder dig !!!

11. Inte för att jag berörs personligen...

2012-07-07 22:28

...men att hålla en onödigt stor population björn, som är ett farligt rovdjur, i bebodda trakter bara för att det är intressant att jaga och smakar gott verkar inte som en bra ide. När grannen inte vågar gå i skogen för att jag skall få en spännande jakt tycker jag det lutar åt samma håll som i vargfrågan.

10. Svar till lars

2012-07-07 15:44

I Viltförvaltningsdelegationen (ej viltvårdsdelegationen) representerar ingen delegat någon enskild organisation utan man representerar ett ”intresse” . I delegationen ingår också politiska representanter. Viltförvaltningsdelegationerna kom till efter ett riksdagsbeslut och är ett resultat av att det funnits starka önskningar och krav från många att beslut om viltfrågor måste fattas närmare de som berörs.
I dag är Viltförvaltningsdelegationernas uppgift att fatta övergripande beslut om viltförvaltningen i respektive län. Det finns ett stort intresse bland politiker att fortsätta utveckla Viltförvaltningsdelegationerna och bla a ge dem ett ökat ansvar. Att skrota delegationerna, som signaturen lars föreslår som ett alternativ, kommer att innebära att beslut om tex rovdjur fattas på mer central nivå.
Beslutsgången vad gäller björnförvaltningen i Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg finns lättillgänglig på Länsstyrelsens hemsida. Där kan man läsa samtliga protokoll.
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/djur-och-natur/rovdjur/forvaltning/Pages/viltforvaltningsdelegationen.aspx?keyword=viltf%c3%b6rvaltningsdelegation
2010-05-04 beslutade Viltförvaltningsdelegationen om en miniminivå på 20 årliga föryngringar i länet vilket motsvarar ca 200 björnar. I landet gäller för närvarande en miniminivå på 100 årliga föryngringar.
2010-06-08 beslutade delegationen att björnstammen i Gävleborgslän totalt inte skall öka eller minska. Dock skall björnstammen minska i de tätare NV delarna och tillåtas spridas i hela länet. Det beslutet gäller tills nytt beslut fattas.

Beslut om den exakta tilldelningen (givetvis med delegationens övergripande beslut som grund) tas av Länsstyrelsens tjänstemän. Det framgår med all tydlighet av Länsstyrelsens materiel om årets beslut. Som grund för beslutet har ” bästa tillgängliga data” använts. Beräkningarna är gjorda av Skandinaviska björnforskningsprojektet som får anses vara de mest kompetenta på området.
Bästa tillgängliga data är just nu en gammal DNA/spillnings-inventering samt jägarnas björnobs som görs de 7 första dagarna på älgjakten. I dagsläget är jägarnas björnobs den avgörande faktorn. Beräkningarna ger ett resultat om en björnstam i Gävleborg på ca 500 individer. Till reproduktionsberäkningarna används björnforskningens omfattande studier. Beräkningarna indikerar en reproduktion (efter övrig dödlighet) på ca 10% årligen. Det ger alltså en avskjutning på ca 50 björnar årligen om björnstammen skall balanseras. Som bekant är skall det med bla a jägarnas hjälp göras en ny DNA/spillnings-inventering i höst.
Har du lars vederhäftiga data som visar att björnstammen i Gävleborg nu är över 900 individer får du gärna skicka det till mig.
I dagsläget finns ingen fastlagd nivå för Gynnsam Bevarande Status (GYBS). En grund i begreppet GYBS är Minimum Viable Population (MVP). Det är heller inte presenterat för björn men är just framtaget för varg.
Det är många människor som har blivit så pass rädda och bekymrade över rovdjur så att de dragit ner på besöken i skogen. Jag får en hel del frågor av personer som vill ha råd om dom vågar vistas i skogen. Rädsla är något som är väldigt individuellt så det är svårt att uttala sig om din mammas situation och tankar. Varje år uppstår ett antal situationer där skogsarbetare, jägare eller övriga skogsbesökare upplever obehag vid björnkontakt. Någon gång sker också obehagliga olyckor. Det måste givetvis tas på stort allvar och åtgärdas efter bästa kunskap och möjliga åtgärder. Det finns väldigt bra materiel (både skriftliga dokument och informationsfilmer på webben) om björnmöten som jag varmt rekommenderar ( även din mamma). Det löser absolut inte alla problem men kan vara till god hjälp. Uppstår lägen där människors säkerhet och hälsa är hotade är det en sak för polisen. Vi får inte glömma att björnen av väldigt många anses som ett oerhört intressant vilt att jaga och som dessutom kan smaka riktigt bra på middagsbordet.

9. Fel i artikeln om björnjakten i gävleborg

2012-07-07 15:42

Dom sista 8 björnarna skall skjutas norr om Voxnan och väster om Ljusnan

8. Djurvän

2012-07-07 09:36

Du vet du stressar harar när du kör efter dom i mörkret, du stressar djur när du plockar svamp. Alla kan ju inte glida omkring i en stad och åka tunnelnbana till Skansen för att se djur. Du är rolig du. Jag har hus utanför Orsa och där ses det björn varje dag, har du någongång sett björn i fritt levende. Håller med nr 1 I Dalarna skulle vi kunna skjuta 300 björnar utan att det märktes. Så nu djurvän ta o plugga på om björn, varg är du ju proffs på Hahaha

7. Skrota viltvårdsdelegationen

2012-07-07 09:36

kan de inte fatta ett mer realistiskt beslut än detta så ska de avgå på stubben. Beslutet speglar inte på något sätt tillgången på björn i Gävleborgs län. Per Mellström som representarar jägareförbundet har en del att förklara. Hur gick beslutet till? Vad avgjorda denna låga tilldelning? Vad var motivet? Hur många björnar ska vi ha över den s.k. gynnsamma bevarandestatusen? 5000? 10000? I länet idag har vi MINST 900 björnar. Varför ska inte min morsa tordas plocka bär? Detta beslut ser jag och många med mig som en krigsförklaring, inget annat.

6. lars

2012-07-07 09:35

Du skriver att älgkalvar ser man färre och färre av.
Om man ser på älgavskjutningen i gävleborg dom tre senaste åren verkar inte älgstammen och älgkalvarna bli färre i nån större omfattning.Älgavskjutningen dom tre senaste åren har ökat och ser ut så här.
2011-2012 5068st varav 2363 kalvar
2010-2011 4821st varav 2485 kalvar
2009-2010 4670st varav 2268 kalvar
Ser man den statistiken så är det väl så att endera ökar älgstammen eller åxå är den för stor så att jägarna håller på att skjuta ner den.Om älgstammen är på väg ner borde ju rimligtvis avskjutningen minska här är det tvärtom den ökar.

5. Djurvän

2012-07-06 22:33

Och var fick du luft ifrån? Hur många björnar har du skjutit ? Hur många björnjakter har du varit med på? Gå och lägg dig och sluta uttala dig om sånt du inte begriper. Du gör dig enbart löjlig.

4. Jakten på jägare.

2012-07-06 22:33

Man undrar hur hundarna skall veta att det finns en åtel i närheten av upptagsplatsen, man blir inte förvånad för något längre, hur man kan hitta på alla "jävla" restrektioner vad gäller jakt och jägare. Själva jagar ni med helikopter och dödar djuren på grund av av stress då är det inte noga,hur tror NI att att björnen eller vargen upplever helikoptern när den snurrar över deras huvuden då är dom säkert stressade en hund tror jag inte björnen blir så stressad av,den behöver inte vara rädd för hunden.

3. Och sign Djurvän tar hand om

2012-07-06 22:32

förvaltningen av björnstammen från och med NU! Du är ju kompetent! Är intresserad. Eller hur??

2. lars

2012-07-06 16:40

Vilken planet lever du på? Du menar att forskarna utför djurplågeri medan ni jägare med era hetsande hundar inte gör det? Det är väl bra att man forskar om det så att vi får veta hur björnarna mår. Jag förstår att det stör dig eftersom det kan förstöra för din roliga jakt om man anser att björnarna stressas för mycket. En sådan kommentar kan man bara hitta på en jägarsida, eftersom vi andra anser att djur som jagas åtminstone ej ska stressas och plågas. Jag är inte förvånad....jag ser dock fram emot svaret på forskningen eftersom jag redan vet vad svaret blir...det gör du nog också!

1. Skandal

2012-07-06 15:45

Herregud vilken planet är dessa ifrån? Minst 300 björnar borde skjutas i Gävleborg i år. Inte ens då skulle den gynnsamma bevarandestatusen äventyras. Det är ju björnar i varende buske och på varenda åker snart, till och med längst ner i gästrikland. Folk vill inte plocka bär längre, törs inte gå ut med soporna kvällstid när mörkret fallit. Vem är det som bestämmer att vi ska behöva ha det så? Älgkalvar ser man färre och färre av. Sen lekstugan och det uppenbara djurplågeriet som de så kallade forskarna håller på med. Rent för djävligt att det får fortgå. De björnar man skjuter idag ser ut som värsta hockeyproffs med ärr överallt. Sändare som plaskar runt bland tarmar och inälvor. Låt björnarna leva ifred från dessa forskare, de om några stressar och plågar djuren på ett sätt som jägarna inte kommer i närheten av, och inte ett ljud från de så kallade djurvännerna. Björnen har överlevt och jagats i Skandinavien sen inlandsisen försvann och klarat sig utmärkt utan detta djurplågeri som staten och dess företrädare håller på med. De enda som tjänar på det är de som har välbetalda jobb med att plåga djuren. Inte är det då för björnens skull. Man blir så trött...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons