• Allmogejakt

Älgar skadar var sjunde tall

Skogsstyrelsen larmar om Götaland

AktuelltPublicerad: 2016-05-26 09:51

Skogsskador orsakade av älg och andra hjortdjur är fortsatt omfattande i Götaland. Det visar en första analys av den skadeinventering som nyligen avslutats i södra Sverige. Övriga landet inventeras fortfarande, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Sammantaget har var sjunde tallstam betats i vintras, vilket är en alltför hög skadenivå. Då även äldre skador räknas in är det idag vanligare att hitta en tall som någon gång skadats av vilt än en som aldrig skadats, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i pressmeddelandet.
Betesskadorna i södra Sverige är en anledning till att många skogsägare idag undviker att plantera tall. Istället planteras gran på marker som är bättre lämpade för tall. Konsekvensen blir en storskalig omvandling av skogslandskapet mot renodlade granskogar, vilket är negativt för både den biologiska mångfalden, upplevelsevärden och viltets tillgång till foder. 

Inventering visar på omfattande skador
I år har cirka 2 500 ungskogar i Götaland inventerats enligt Skogsstyrelsens älgbetesinventering (Äbin). I första hand registreras skador på tall och gran. Skadorna i södra Sverige är precis som de senaste åren överlag alltför omfattande, även om variationen är stor mellan olika älgförvaltningsområden.
Inventeringsresultatet visar också att tall endast utgör en liten andel av ungskogen. I de äldre skogarna finns det betydligt mer tall.
– Enligt de två senaste årens inventeringar är tallandelen i ungskogen mindre än 15 procent av träden. Detta medför att tallskogen successivt minskar i Götaland. Samtidigt finns det områden, framförallt lokalt i Kalmar och Östergötland, där det fortsättningsvis kommer att finnas gott om tall, säger Christer Kalén.
Skadorna blir värre när tallarna betas på sommarhalvåret. I Götaland betas upp till fem procent av tallstammarna sommartid. Summeras de tallar som betas under sommaren och under vintern har var femte tall betats bara under det senaste året.

Gran klarar sig bättre
Situationen för gran, där en av femtio skadades i vintras, är betydligt bättre. Det beror på att älg och andra hjortdjur i stor utsträckning undviker att äta gran. Däremot får trädslag som rönn, sälg, asp och ek, som är viktiga för fåglar och annan biologisk mångfald allt svårare att växa upp till fullstora träd. På mer än 90 procent av de ytor som inventerats saknas de antingen helt eller har hamnat på efterkälken gentemot, i första hand, gran.  
– Vi vill återigen understryka hur viktigt det är att älgförvaltningen använder sig av resultaten. Alla, såväl markägare som jägare, har både ett ansvar för och ett långsiktigt intresse av en skog med god virkesproduktion med varierande trädslag, en bibehållen biologisk mångfald och som är rik på älg och annat vilt, säger Christer Kalén.
Fortfarande pågår inventeringar i Sveriges mellersta och nordliga delar. De ska vara klara i början av juni respektive juli. Skogsstyrelsen återkommer i höst med en analys för hela landet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. @5

2016-05-30 13:24

Vi burde börja en förening som kämpar for att få Mälarens utlopps-delta återställt till sit oprindelige utseende med bara vacker natur och helt utan spor efter människor. Sen kan vi jo se om en sådant lysande miljöfråga är något som MP vill ställa sig back eller om dom bare är med när det är någon andan som får betala.

6. Vad är normal älgstgam 10 000 eller 500 000

2016-05-28 12:21

För 50 år sedan var stammen kanske 500 00 älgar och rekordavskjutningen var väl uppåt 175 000.
Kring 1900 var stammen en bråkdel, antal ett älgar som sköts i Sverige summerades till några 1000 årligen¨
100 år ytterligare tillbaka, dvs kring år 1800, fanns det i princip inga älgar söder om Mälardalen, detta efter att allmogen fått jakträtt på klövvilt på egen mark efter att tidigare varit adligt privilegium. Därför var också rovdjurstrycket enormt, skogen var ju tom på vilt. Och i mitten av 1800-talet svalt människor i Sverige.
Min morfar berättade att när han var ung småbrukare i Kalmar Län, mellankristiden, var det år han inte såg älg att jaga älg var inte att tänka på.
på 70 talet sköt man sedan 25-30 älgar där i byn, gick själv i drevet då.
Älgen, liksom vargen, finns över hela norra halvklotets barrskogsområde, man kan inte säga att vår älgstam idag är gles, den är väl minst dubbel så tät som på andra sidan östersjön. Jägarna drömmer om 70 talets älgjakt men det var också till priset av stora skogsskador och årligen 15-20 döda i älgolyckor.

5. #3. Ifall du kanske inte vet hur nära sanningen du är...

2016-05-27 14:27

Folk SKA tvingas in i städerna, basta!
Om man säker på ordet "förtätning" på Miljöpartiets hemsida så "drunknar" man i träffar. Det du tycker dig se är Mïljöpartiets (och deras s.k. ideella politikst opartiska (mer om det senare) stödorganisationers lösning på klimatproblemen och varför skulle man inte offra några få om det betyder räddningen för massorna...?
Var så god och läs:
http://www.mp.se/search/site/f%25C3%25B6rt%25C3%25A4tning?page=3

Och så var det det där med politisk opartiska då.
Naturskyddsföreningen påstår sig vara politiskt opartiska. Hur politiskt opartiska är man om man får ett av riskdagspartierna att, bland alla miljömärkningar som finns att välja på, kräva just Naturskyddsföreningens "Bra Miljöval" i en programförklaring???

Citat från MPs hemsida:
"•Den energi vi använder ska vara närproducerad och förnybar. All fjärrvärme och el som Mälarenergi producerar ska uppfylla kriterierna för Bra Miljöval senast 2020. Västerås ska bli Sveriges bästa solelskommun."

http://www.mp.se/vasteras/samhallsplanering-och-byggande

4. Jag kan inte begripa...

2016-05-27 11:42

Att det gallras hur mycket skog som helst men med tanke på hur otroligt mycket älg det fanns då dessa träd var unga så borde det ju inte finnas ett träd att gallra?! Eller hur gå de här ihop? Numer med mycket mindre älgstam är det på tok för stora skogsskador?! Rimligtvis borde dagens älgar trycka i sig så sagoligt med mat/skog så dom borde se ut som belgian blue korsningar hela högen...

3. Björn,

2016-05-27 09:01

du kommer med en intressant lösning. Om man skjuter bort trädmarodörerna (hjortdjuren) så får fr.a. vargen inget att äta och det drabbar fäbodbrukare, bönder, hästägare, hund- och kattägare, barnfamiljer kort sagt alla oss som bor på landet. Då måste vi flytta till staden och landsbygden blir öppen för rewilding!!! Så slutar sagan lyckligt för Sverige - hur den slutar för oss är en annan sak!

2. Läs mellan raderna!

2016-05-27 09:01

I rubriken står det en sak med fet text: "Älgarna skadar var sjunde tall".
I "underrubriken" står det något annat: "Skogsskador orsakade av älg "och andra hjortdjur" är fortsatt omfattande i Götaland". Lätt att skylla allt på älgarna. Vi (jägare och markägare) måste börja ta hänsyn till det totala betestrycket från allt klövvilt. Sparar markägarna t.ex. rönn, asp, sälg, och ek (RASE) till viltet eller åker det i kull med röjsågen?

1. Självklart!

2016-05-26 11:34

Det finns då få tallar och RASE eftersom Skogsstyrelsen så länge förespråkat gran. Men lösningen är förstås att skjuta bort klövviltet. Det brukar det vara. Grundproblemet vill man inte kännas vid.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB