• Älgskadefondsföreningen

Begränsa vargstammen genom att ta valparna

AktuelltPublicerad: 2009-11-25 12:38

Svenska rovdjursföreningen, SRF, i Västra Götaland säger generellt nej till vargjakt. Om vargstammen ändå ska beskattas föreslår föreningen att det sker genom att valpar plockas ur varglyorna.

Rovdjursföreningen i Västra Götaland menar i sitt remissyttrande att föreningen strävan är att skapa en naturlig, normal faunasammansättning, där rovdjuren spelar en ekologisk och evolutionär roll.
Något som i klartext betyder bland annat 1000-tals vargar i landet. Följaktligen motsätter sig rovdjursföreningen alla former av vargjakt.
Men blir det ändå vargjakt så menar föreningen att den enda acceptabla metoden är att plocka 14 dagar gamla valpar ur lyorna, något som stör vargflocken minst.

Traditionell jakt dålig
Att skjuta bort enstaka djur under traditionell jakt kan enligt föreningen ge svåra konsekvenser. Den sociala strukturen i flockarna störs och resultatet kan bli fler oroliga strövargar som ställer till problem i bebyggelse och bland boskap. Möjligen kan alfadjuren märkas och därefter inriktas jakten på ungvargarna.
Att skjuta bort hela revir är riskabelt eftersom det finns en risk att enstaka individer blir kvar. Och eftersom det sannolikt är ett område med goda överlevnadsmöjligheter för vargar så blir reviret troligen besatt igen, och då vet man inte vilka slags vargar man får istället.

Inga jakttider är bra
Vidare menar föreningen att jakt tidigt på året kan leda till att kvarvarande ungvargar få problem med överlevnaden. Jakt senare på året kan leda till att dräktiga varghonor blir ensamma med vårens valpar.
Dessutom ifrågasätter föreningen om det är möjligt inrikta avskjutningen mot "genetiskt defekta" vargar, eftersom det går att påvisa först efter det att vargen är skjuten. Föreningen anser också att hög inavel inte automatiskt betyder att djuren är defekta.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

115. Falco och övrlevnad

2009-12-01 23:10

Jag tycker inte vi ska använda ordet överlevnad eftersom ingen i Sverige är beroende av sitt yrke eller sina andra aktiviteter för sin överlevnad.
Däremot kommer olika myndighetsbeslut och marknadsaktiviteter att införa mer eller mindre kraftiga inskränkningar i vårt sätt att leva. Dagens rovdjurspolitik drabbar landsbygdens allmogejägare mycket hårdare än städernas söndagsjägare.
Fattas det kött i frysen i stan går du ner till närmaste butik och handlar vad du behöver. Saknas det i frysen ute på landsbygden kanske du har 5-10 mil till närmaste butik. Till och med du håller kanske med om att det är en viss skillnad på beroendet av jakten.

114. Falco och övrlevnad

2009-12-01 19:15

Jag tycker inte vi ska använda ordet överlevnad eftersom ingen i Sverige är beroende av sitt yrke eller sina andra aktiviteter för sin överlevnad.
Däremot kommer olika myndighetsbeslut och marknadsaktiviteter att införa mer eller mindre kraftiga inskränkningar i vårt sätt att leva. Dagens rovdjurspolitik drabbar landsbygdens allmogejägare mycket hårdare än städernas söndagsjägare.
Fattas det kött i frysen i stan går du ner till närmaste butik och handlar vad du behöver. Saknas det i frysen ute på landsbygden kanske du har 5-10 mil till närmaste butik. Till och med du håller kanske med om att det är en viss skillnad på beroendet av jakten.

113. Avsikten, Calle, eftersom du frågar...

2009-12-01 16:23

Syftet med jakten förblir en personlig fråga för varje jägare utifrån intresse, boende, arbete, social situation, skede i livet, tillgång till jaktmarker och hund. Det är svårt att kategorisera så hårt som Du försöker göra.
Hur jakten bedrivs är också högst individuellt. För många är samverkan med hunden det enda viktiga, andra är främst skytteintresserade. Många föredrar att jaga ensam, andra behöver samvaron med kompisar för att trivas.
Det finns också jägare med stark bindning till en viss jaktform och som aldrig deltager i annan jakt, andra är jaktliga allätare.
Jag själv jagar numera i stort endast älg och hare, helst ensam men naturligtvis med hund i båda fallen.
Ingen är idag beroende av jakten för sin överlevnad, i så fall har vederbörande valt ett liv utan lönearbete och med inriktning mot självhushållning. Det torde vara ett fåtal.
Vargen utgör självklart ett stort problem vid all löshundsjakt, speciellt utsatta är ju långsamdrivande hundar och mindre älghundsraser. Så är det och lär så förbli.
Vi lär få anpassa vår jakt i vargområden efter detta faktum och efter bästa förmåga eftersom även våra båda jaktorganisationer accepterar en frilevande vargpopulation.
Jag tror för övrigt inte att någon av förbunden representerar någon särskild jaktinriktning.
De som främst frekventerar dessa sidor hos JRF verkar ju inte ta sej tid att jaga alls. Många verkar mest bittra över sin förlorade ungdom och sina tappade förmågor.

112. Vilken avsikt ska vi ha med jakten Falco?

2009-12-01 15:01

Det tycks finnas två huvudinriktningar som delvis avspeglar våra två jägarorganisationer.
1. Basen för jakten är allmogejakten som den bedrivs av den bofasta befolkningen. Jakten är en integrerad del av livet och förser hushållen med huvuddelen av den animaliska födan. Jag ser JRF som den främsta representanten för denna jakt.
2. Söndagsjakt bedriven av stadsbor i första hand för rekreation och nöje. SJF medlemmar avspeglar den inriktningen.
Naturligtvis är det inte fullt så renodlat så du behöver inte gå i svaromål om det.
Men vilken av dessa två jaktkulturer vill du främja. Och hur påverkar vargen de två inriktningarna.

111. Tråkigt och synd, Kenneth

2009-12-01 13:48

Nåväl, om Du inte kan skilja på vad som gynnar respektive missgynnar jägarkåren i den allmänna opinionen, då är prognosen dålig. Då ställer Du jaktens framtid på ett fortsatt sluttande plan och sådana ambassadörer behöver vi inte.

110. Inte något som gynnar jägarkåren från dig, Falco

2009-12-01 12:58

Jag kommentera din uppspaltning enligt följande:
1. Jag har motsatt åsikt, se mitt förra inlägg.
2. En beskrivning av människan har inget att göra på en sida om Sveriges rovdjur.
3. Du har beskrivit din syn, min redovisade jag i förra inlägget.
4. Nej, på ett jägarforum ska naturligtvis jaktfrågor och jaktens framtid stå i främsta rummet.

109. Kenneth Eriksson

2009-12-01 11:43

1. Det finns inget hat mot jägarkåren men ett ökat jaktmotstånd som är självförvållat och har sin grund i den förklaring jag gett tidigare.
2. De 5 stora. Man har placerat in människan på sin plats i naturen och näringskedjan. En intressant biologisk jämförelse med övriga predatorer. Vad är det för kontroversiellt med det? Det får Du tåla. Alla människor är jägare och ingen enskild grupp är utpekad.
3. Kritiken mot markanvändningen och skogsbruksmetoderna har varit alldeles för svag och menlös från jägarhåll. Skogen är ju den arena vi verkar i och är helt beroende av. Organisationerna kunde väl för greven driva dessa frågor utan att enskilda riskerar att förlora sina arrenden?! Nej, orsaken tycks vara att en stor del av jägarkåren själva är skogsbrukare eller har försörjning i näringen och är, så att säga, dubbel part i målet.
Det är naturvårdsorganisationerna som ensamma fått stå för kritiken och ta hela fighten med skogsnäringen.
Det är länsstyrelserna och inte miljörörelsen som gör inventeringar och för det krävs mer kunskaper i biologi än bara lokalkännedom.
4. Som jägare bör vi alla ha miljöfrågorna i fokus med vårt skrivande här.

108. Falco

2009-12-01 10:59

Jag delar mycket i denna förklaringsmodell men är av den fasta åsikten att hatet av jägarkåren dök upp samtidigt med rovdjurskramandet och har sedan följts åt i rovdjurspropagandan. Se t.ex. på det idiotiska förhållandet att de5stora presenterar människan som ett illasinnat och tortyridkande väsen. Snacka om att sprida skit över jägarkåren, med statliga medel.

För det andra, vi jägare har fått mycket god utbildning under den tid du själv sprungit med bössan och vi har undan för undan lärt oss agera och uppträda allt mer etiskt korrekt.

Våra synpunkter på skötseln av skogen finns, det vet du också, men det är som med avskjutningsmålen på älg, protesterar vi för skarpt mister vi jakten på bolagens marker. Men vi kan vända på kuttingen, varför har inte miljörörelsen och skogsvårdsstyrelsens ansvariga tagit kontakt med oss jägare? Det är ju ändå vi som, enda kategori, har den bästa kännedomen om skyddsvärda områden över hela landet. I varje älgjaktlag finns åtminstone någon med sådana kunskaper.

Jag har själv uttryck förfrågan om varför miljörörelsen och jägarkåren inte går hand i hand, vi strävar egentligen i stort mot samma mål. (Då exkluderar jag den extrema, militanta och samhällsfrånvända djurrättsaktivismen.) Kanske kan jag locka dig till att ha det som mål i fortsättningen med ditt skrivande här på sidan i fortsättningen. Vargen däremot, går inte ihop med rennäring och befolkad landsbygd, det vet du som medveten Västerbottning.

107. Kenneth Eriksson

2009-12-01 10:19

Jodå, jag har funderat på och oroat mej mycket över det Du skriver eftersom jag själv är högst aktiv jägare sedan 40 år.
Du säger att motståndet mot jakten ökat och att det är rovdjursförsvarets fel. Det fanns en tid då man med stolthet berättade om sina jaktupplevelser och då folk, även ickejägare, var genuint intresserade att lyssna.
För 50 år sedan föddes många av oss in i jakttraditionen och det var en naturlig del av uppväxtens erfarenheter. Idag växer de flesta barn upp utan kontakt med jaktkulturen och det finns ett skriande behov av goda exempel och förebilder.
Vad beror då förändringen i synen på jägarkåren på, tror Du?
Jag vill absolut hävda att jaktorganisationerna gjort stora PR-mässiga, strategiska och taktiska misstag genom åren, särskilt i dessa tider av ökande miljömedvetenhet hos en alltmer urbaniserad befolkning.
I stället för att ta initiativ, driva och aktivt ta täten i miljö- och naturskyddsfrågor har man i stället valt att inta en defensiv hållning, med korkat försvar av förlegade, grymma jaktmetoder och historiska övergrepp på faunan, särskilt rovviltet.
Synen på faunan och nyttjandet av naturresurser verkar stå kvar på 1800-talsnivå.
Man har därvid oklokt framställt kåren som helt miljöignorant och pösande av flåshurtig självtillräcklighet som "ägare och förvaltare av den svenska faunan". Men vi jägare äger inte faunan.
Vi ser exempel på område efter område, hetsen mot de stora rovdjuren, kråkfågel, skarv, sälarna och t.o.m kungs- och havsörn samt blyfrågan.
Den tvivelaktiga men uppfattade intressegemenskapen med LRF och skogsnäringen med alltför svag och menlös kritik av bristande naturhänsyn i skogen, vår egen arena, har också bidragit. Hurtiga tävlingskampanjer för oselektivt pangande av "räv,svartfågel och vitfågel" har bidragit till att måla bilden av jägare som skjutgalna idioter.
De avskräckande exemplen kan mångfaldigas och de goda exemplen i form av forskning, viltvårdsprojekt och god faunavård har helt kommit i skymundan i allmänhetens ögon. Representanter för jägarkåren har stått i TV och kallat lodjur, björn och varg för löss och ohyra. Förödande! Och ingen verkar ha fattat att allt detta har varit grunden för ett ökande motstånd mot jakten.
Detta Kenneth, är hoten mot den goda jakttradition vi växt upp med och levt med. Att vända detta kan bli mödosamt men arbetet och ansvaret är vårt, ingen annans. Det krävs också ett visst mått av kurage.
Fortsatt konfrontation mot miljörörelsen är bara idiotisk, vi har nämligen i grunden samma intressen, eller borde ha.

106. R-mormor

2009-11-30 23:33

Varför inte beskriva de enorma förluster och katastrofer som inträffat i Västeuropa som varit utan varg i flera hundra år, ta Danmark som exempel. Och berätta gärna effekterna för oss här i Sverige också, de har ju faktiskt varit borta länge här också.

105. Falco.

2009-11-30 23:33

Naturen, vår omgivning – vår jord lever vi i, på, och av.
Jag har också undrat (apropå dina avslutande ord 2009-11-30 20:37) , varför du skriver här och aldrig oroat dig över jaktens framtid. Undrat har jag även varför alla andra vargkramare skriver här, på ett jaktforum, utan att aktivt vara jägare.
Lika väl som du Falco förstår, begriper även huvuddelen av Sveriges jägare att jakten går mot sin undergång och att vargälskande går hand i hand med ett hat av jägarkåren. Vargen omöjliggör hundjakt, rovdjuren beskattar våra jaktbyten till en sk. balans som innebär att det inte kommer att bli något över för jägarkåren och alltså inget att presentera på tallriken.
Dessutom har vi den negativa effekten av rovdjuren, och den, och den, och den. Inget blir bättre för de som ska leva i rovdjurssverige framöver, inget! Dumheter, för att inte säga idioti, är vad det är. Men så resonerar extremister som inte har och kan ta försörjningsansvar. I deras värld är det hela tiden andra som ska göra si eller så. Usch!

104. Naturen, bara en produktionsenhet, Calle?

2009-11-30 20:56

Jamen, de flesta som bor i glesbygd har ju faktiskt inte sin försörjning i skogen. Och inte ens Du kan väl med allvar hävda att 210 vargar och några tusen vinterdvalande björnar i Sverige utgör ett hinder för skogsproduktionen?
Och ett tryggare liv än på landsbygden finns inte om man nu bortser från olycksrisker i lantbruket och i pendeltrafiken.
Fritidsaktiviteter handlar om intressen och vilja och där kan jag inte se några egentliga begränsningar för den aktive.
Vad gäller jakt med löshund inser jag till fullo det stora problemet i vargrevir och här finns inga bra lösningar än tyvärr.
Övriga rovdjur utgör inget reellt hot mot någon jägare eller jaktform, snarare en upplevelsemässig stimulans.
Och det här är väl trots allt ett forum för jägare, fast man ibland undrar?


103. Falco och Anders

2009-11-30 18:41

För ett tag sedan skrev 10 docenter och professorer en artikel i DN med titeln "Ekologisk härdsmälta utan stora rovdjur."
Sen drog de upp några nybildade öar i Amazondeltat. Man glömde att påpeka att det finns ett antal öar i världen inklusive de i Östersjön som aldrig haft stora rovdjur. De är inte några sterila områden. Sedan späder man på det med den gamla klyschan. "Om inte vi tar hand om våra vargar kan vi inte begära att indierna ska ta hand om sina tigrar, ELLER KINESERNA SINA PANDOR". De bambuätande pandorna måste ju vara ett stort hot mot kinesernas djurhållning.
När 10 professor och docenter på SLU åstadkommer sådan rappakalja hur ska man kunna ta någonting från SLU på allvar. Det räcker alltså inte att ha en titel för att kunna vräka ur sig vilken smörja som helst. Och Falco du har tydligen missat att vår natur är en produktionsenhet på vilken en stor del av vårt välstånd bygger. Och dess funktion bygger på att det finns människor utanför städerna att sköta den. Även om de aldrig kan få samma service och nöjesutbud som stadsborna kan de begära ett tryggt liv för sig och sin familj och att deras få men intensiva fritidsintressen inte tas ifrån dem.
De som vill leva i vildmarken bör lämpligen emigrera till Sibirien, försök inte göra vildmark av Sverige.

102. kenneth

2009-11-30 18:40

Den "stärkande" effekten ligger inte i första hand på individnivå, för varje drabbad individ är det naturligtvis katastrof, men arter som helhet kan på sikt stärkas av sjukdomar och predatorer, eftersom det sker ett urval av svagare eller sämre anpassade individer.
Du får försöka lära dig se naturen som en helhet och förstå hur den fungerar.

Ja jag tycker fortfarande att orädda vargar skall skjutas bort, oavsett var dom uppträder.
Agerandet från nästan alla boende i dom fem vargbyarna söder om fulufjäll måste naturligtvis tas på allvar. Tror inte det är möjligt att få en sådan uppslutning om inte problemen är stora.
Påståenden om att folk skulle skrivit på mot sin vilja avfärdar jag som rent strunt.
Om vi kan ha så många vargar i Sverige så dom får en kraftig påverkan på ekosystemet, återstår att se.
Nu får vi först genomföra jakten och efter några års jagande kanske vi kan se om det får någon effekt på deras oräddhet. Om inte, så kan vi sannolikt bara hysa en ytterst begränsad vargstam i befolkade områden.
Man måste ständigt vara beredd att kompromissa i svåra frågor, något som jag faktiskt tycker du verkar ganska dålig på.

101. Jo, det var ett bra svar Falco, slutmeningen 2009-11-30 16:29.

2009-11-30 18:40

Men nog hade jag hoppats på konkreta exempel och en argumentation.
Jag vidhåller självklart min hållning att vi kan plocka bort enskilda arter nästan hur som helst utan märkbar effekt. Det händer ju hela tiden som jag skrivit med människans etablering av ytor och områden och även om inte arter utrotats från jorden har de försvunnit från länder. Negativa effekter av det? Vitryggen? Du kan sluta upp vid Anders Åbergs sida och påstå sådant som ej kan vederläggas, men är det klokt?

Annars har du fullständigt rätt om människans ändring av djurens livsrum, där händer det verkligen saker. Konstigt nog bekymrar det inte Åberg och andra vargkramare det minsta, varför? Min förklaring blir den att dessa individer tänker inte själva utan är fullständiga offer för en förljugen och orättfärdig propaganda om rovdjuren. Det är det verkligt beklagliga. Du frågade om vad klimathotet har på denna sida att göra. Jo, den frågan har det gemensamt med frågan om rovdjuren att fakta dolts och lögner spridits med likvärdiga metoder med resulterat att även maktens män och kvinnor blivit förda bakom ljuset.

Lev väl Falco, har du lagt bössan på hyllan?

Om vargvalparna lyfts ur lyan, vilken avlivningsmetod rekommenderar du?

100. Falco

2009-11-30 18:39

det er din definition for at du vill ha ratt, det får du inte. Det enkla er ofta det mest geniale, da giver du sjalv svaret, vargen bag om stængsel.

99. Calle, Kenneth och feynman har så rätt så!

2009-11-30 18:39

”Naturen” struntar fullkomligt i vilka arter som dör ut – det kommer alltid nya men det tar tid, och under tiden dör fler arter dö ut, eftersom de varit på ett eller annat sätt beroende av de arter som är borta. För sent upptäcker vi att några av de nyttiga arterna, kanske några vi är helt beroende av för vår och andra arters överlevnad, helt försvunnit.

Kan väl nämna som exempel att uthyrning av bin har blivit en lukrativ affär i vissa områden i USA där de vilda pollinerarna har utrotats med diverse bekämpningsmedel. Man kan bara hoppas på att de lyckas hålla dessa bin rena från inblandning med de mycket aggresiva afrikanska bin som rymde från en försöksanläggning i Sydamerika – för annars blir det fråga om val mellan ”pest och kolera”.

Hur kan den här trion vara så säkra på att djur som vid första anblicken verkar besvärliga för oss, inte i något led är absolut nödvändiga för att vi själva ska överleva som art? Feynman är ju f ö inne på att utrota alla av honom oönskade arter. Ställer ni andra upp på det också?

Det finns massvis med exempel på hur människans klåfingrighet har ställt till det för oss, och vissa verkar inte ha lärt sig ett dugg utan klampar på som tidigare.

98. Anders Åberg, fotograf

2009-11-30 17:04

Hur är det nu med vargarna runt Sörsjön m.fl. vargbyar? Har du inte också tyckt att de ska skjutas? Så har du i alla fall skrivit. Men hur ska de då kunna påverka och stärka människorna, och deras hundar, som kommer i kontakt med dem? Tror du f.ö. att vi kan hålla så många vargar i Sverige att det har någon betydelse, så att det påverkar övrig fauna på, enligt dig, rätt sätt och i rätt riktning?
Bryr du dig om vad andra människor som lever i vargeländet har för åsikter om vargen?

97. Till en tygellös trojka...

2009-11-30 16:53

Knud Jessen. I ett definierat fungerande ekosystem ingår inga främmade, invasiva arter.
Feynman. Din reträtt till lyan är noterad.
Kenneth Eriksson. Det enkla är ofta det geniala.

96. Bitter, Calle?

2009-11-30 16:52

Ska vi endast se till ekosystemens funktion så har vi idag tyvärr sämre status än vi hade 1980, bl.a. pga ökad okänslig markanvändning, skövling av gammelskog etc. och det vet Du också. Globalt är det likadant. Den marina miljön och fiskbestånden ska vi bara inte tala om.
De stora rovdjuren i Sverige har inte ändrat på detta, självklart inte, och de har ej heller sådan utbredning och numerär att de kunnat och tillåtits spela någon större roll i ekosystemet.
Det jag svarat på tidigare var bara det horribla påståendet att ingen enskild art har någon roll och betydelse i ekosystemen. Du hade uppenbarligen svårt att bemöta mina enkla svar?
Exempel på något som var sämre 1980? Tvärtom, allt var ju bättre förr, den åsikten följer med åldern, vet Du väl.

95. Anders fotograf

2009-11-30 15:51

Jag tycker om dig, du är en enkel sökare som är på väg bort från en indoktrinerad tillvaro till ett liv där du börjar se hur vargen är i verkligheten. När du säger "Den bästa metoden tror jag ändå är att se till att folk vågar använda §28 mer och på så sätt få ett konstant tryck på problemindivider" så håller med dig, rätten att försvara sig själv och andra samt egendom måste vara absolut och självklar när det gäller rovdjur och andra djur också för den delen. Men även så, man kan inte lita på att vargens rädsla för människor alltid är starkare än driften att inte svälta ihjäl. Jag tror således att varenda varg kan, givet de rätta förutsättningarna, bli en "problemvarg". Därför är det inte fel att döda så många vargvalpar som möjligt i lyan, ett enkelt och billigt alternativ till jakt.
En fotnot är att angående vad jag publicerat, gäller samma kritik som för dina teorier, du vet överhuvudtaget inte hur det förhåller sig.

94. Så lätt

2009-11-30 15:51

Så lätt dom har det, Calle, feynman, Kenneth och tyskterrier, dom behöver bara utgå från sin egen vilja att bli av med en konkurrent i skogen.
Dom behöver inte reflektera över dom övergripande sambanden i naturen, klimathotet och att arter försvinner i en rasande takt.
Dom kan strunta i forskning och vetenskap och fnysa åt darwin.
Likheten med strikt religiösa människor är slående, dom brukar försöka använda vetenskapliga argument när det passar deras syften men om dom inte gör det så blir det "underliga äro herrans vägar" och då hjälper inte all forskning i världen.
Den bubbla av kompakt okunnighet som omger dessa herrar går nog tyvärr inte att få hål på, dom kommer att bli sin verklighetsfrämmande religion trogen i alla dagar.
Vi andra får försöka se och lära oss hur allting verkligen fungerar och vara försiktiga med naturen så vi inte begår större misstag än vad som redan skett.
Samtidigt måste vi försöka kompromissa ihop detta med människors olika behov av utkomst och trygghet.
En svår uppgift kan det tyckas, men den blir avgjort lättare ju färre som lyssnar på dessa okunniga människor som enbart ser sitt egenintresse och skiter i allt annat.

93. Vilken art kan vi inte undvara?

2009-11-30 15:02

Alla dessa kvasivetenskapliga teorier. Jordens arter består av grupper där om en art försvinner tar snabbt en annan dess plats i ekosystemen.
Trots Stockholmsforskarnas påståenden om ekologiska härdsmältor utan stora rovdjur. Bara deras infantila påståenden räcker för mig att ifrågasätta det mesta de kommer med. Var vårt ekosystem 1980 undermålig det vi har idag? Fanns det färre arter och underarter, fanns det färre individer? Kan någon ge mig ett enda exempel på att något var sämre 1980? Tror inte det. De som eventuellt tycker att det är bättre med en natur utan människor föreslår jag att ni flyttar dit.

92. Falco

2009-11-30 15:02

dina definitioner kan du inte bruke. Mårhunden finns,minken finns altså enligt du har dom en plats i ekosystemet. Nu er det så, at manniskor har valgt, att dom skal bort fra ekosystemet.Der brukes just nu millioner av kronor på at jage mårhund och mink, for at eliminere dom. Det samma kan handa met vargen, om det besluttas av manniskor. Manniskors rattigheter framfor allt.

91. Tyskterrier

2009-11-30 15:02

Evolutionen har sin gång och i nuvarande situation visar den just att vargen är en mycket väl anpassad art, som snabbt återtar sitt förlorade utrymme.
Människans ingrepp däremot brukar inte beskrivas som evolution.
Vi har genom vår intelligens satt oss vid sidan och kan som enda art i historien ödelägga hela planeten.
Ibland har det resulterat i att vissa människor uppfattar vår art som några slags gudar som kan göra hur vi vill med naturen.
Lite av det tänket tycker jag mig ana hos dig när du skriver "vargen har nu spelat ut sin roll".
Större delen av världen har idag äntligen fattat att vi inte riktigt kan agera som gudar och att dom skador vi åsamkar naturen till slut slår tillbaka på oss själva.
Utrotning av arter ur ekosystem är just en sådan handling som riskera få följder som idag kan vara svåra att överblicka.
Idag är det istället ett verkligt jätteproblem att utrotningen av arter pågår i en fart som vi nästan aldrig sett tidigare, annat än i samband med stora katastrofer.

90. Mitt svar till dig var nu inget svar till dig

2009-11-30 15:01

Ja så ungefär svarar Falco mig på mitt svar på hans inlägg.
Din reträtt är accepterad, Falco.

89. Falco

2009-11-30 15:01

Med dina svar gör du det för enkelt för dig. Du smiter ifrån en intressant och avgörande fråga, bättre kan du.

88. Anders Åberg

2009-11-30 15:01

Självklart kan vi i princip plocka bort enskilda arter ur ekosystemen utan att de kraschar och jorden går under. Det är exakt vad som hänt under historiens gång. Problematiskt blir det först när samtliga arter i en grupp, t.ex. alla gräsätare eller ännu värre, samtliga nedbrytare försvinner. Men, som det är uppbyggt tror jag bestämt samtliga toppredatorer kan avlägsnas utan att större negativa effekter. Det blir den logiska slutsatsen anser jag om man gör sig fri skapelseberättelsen. Jag anser också självklart att mänskligheten ska fortsätta sträva efter att utrota de bakterier och virus som orsakar mänskligheten de värsta sjukdomarna. Det finns extremister på vår jord, den världsomspännande militanta miljörörelsen, med en mycket krass och inhuman vision om hur det borde vara, du Anders Åberg verkar tillhöra dem. Vi övriga kommer att bekämpa varg, och rabies hos varg, med alla medel.

87. Synd bara Anders Åberg

2009-11-30 13:13

att människan inte längre får vara med i "naturens gång"... är helt viss om att det ganska snart skulle visa sig hur "starkt" vargen står sig mot människan enligt spelreglerna i "Survival of the fittest" om vi bara fick delta...
Visst är vargen i sig ett fenomen som överlevt i stort sett oförändrad i dagens form i 1-2 miljoner år,men en hel del ändras under den tidsrymden och vargen har nu spelat ut sin roll...låt evolutionen ha sin gång...


86. Motvalsparet Feynman och Kenneth E.

2009-11-30 13:13

Feynman. Mitt inlägg var nu inget svar till Dej utan snarare en kommentar till Din vrångbild av evolutionen.
Förändringar i livsbetingelserna har globalt som regel sannolikt skett långsamt och gradvis, mer sällan regionalt som följd av omvälvande naturkatastrofer. Det finns förvisso några sådana misstänkta extinktionsskeenden i jordens historia.
Vad gäller Din syn på klimatforskningen och problemen med den globala uppvärmningen. Detta är ett jaktforum där det diskuteras faunafrågor, stundom existensiella frågor men klimatforskning torde leda för långt ut i periferin.
Din vrångbild av klimatfrågan får Du putsa, beskåda och älta i Dina egna revisionistiska kretsar.

Till Kenneth Eriksson. Det är egentligen ganska enkelt att besvara Dina ständigt återkommande frågor.
1. Finns en art i ekosystemet så har den följaktligen en roll att spela. Per definition.
2. Existerar en art idag så har den haft och har fortsatt en roll i evolutionen. Per definition.

Svårare än så behöver det inte vara.

85. Kenneth

2009-11-30 12:39

Jag föreslår ingenting, jag försöker förklara hur jag tror att naturen fungerar.
Sedan om du vill ersätta Darwinismen med Eriksonismen så tänker inte jag hindra dig från att försöka.
Kanske kan människan "outsmarta" alla sjukdomar med forskning och mediciner, det får väl framtiden utvisa, men i naturen lär nog Darwinismen råda även i fortsättningen och en smart varg klarar inte rabies bättre än en dum varg.

84. Feynmans forskning

2009-11-30 12:04

Nu har herr Feynman kommit fram till att vi kan utrota djurarter efter eget godtycke och att att den globala uppvärmingen är en bluff.
Grunden för denna tvärsäkerhet är enligt honom själv att forskningen är dålig.
Borde inte bristfällig forskning snarare leda till osäkerhet?
Eller är det så att våran käre Feynman i själva verket är vår tids enda riktigt stora forskare själv?
Synd bara att han inte verkar vilja publicera sina forskningsunderlag.

83. Anders Åberg, naturfotograf

2009-11-30 12:04

Menar du att Aids är bra för oss och ger oss skydd mot andra sjukdomar, att vi ska sluta behandla cancer eller vad föreslår du egentligen?
Tillåt mig mynta uttrycket, Survival of the smartest! Det tror jag på! Liksom att vargen fullständigt saknar betydelse i ekosystemet. Du får tro på vad du vill.
Vargen är ett skadedjur som ska bort från Sveriges befolkade trakter, annars får folket lida fullständigt utan mening.


82. Falco och miljögate: En rejält ömmande tå, illröd dessutom

2009-11-30 11:39

Citatet "De många, genom evolutionen, utdöda arter ..., har sin arvsmassa spridd i nu levande livsformer. Huvudfåran har inte dött ut." visar dessutom att du inte begripit innebörden av min fråga till fotografen.

En kommentar är dessutom att ditt påstående, "...genom evolutionen, utdöda arter ...", saknar vetenskaplig grund. Häftiga ändringar i livsbetingelser till följd av till exempel meteorer, vulkaner och dylikt är knappast att hänföra till att evolutionen tagit död på arterna i fråga. Har du övergett ditt gamla paradnummer om "existensrätt"?

Även i övrigt var ditt svar ett "goddag yxskaft" - svar. Falco vill som i våra tidigare debatter gärna bevisa att han besitter någon form av kunskap - tyvärr nu som då utan att lyckas.
Och som Falco kanske erinrar sig så har jag vid ett flertal tillfällen, även i detta forum, framfört att den påstådda uppvärmningen av biosfären är en bluff och att alla pengar som satsas på att begränsa temperaturstegringen till max två grader är att slänga pengarna i sjön, åtminstone hamnar de i fel fickor.

81. Kenneth

2009-11-30 11:39

"Survival of the fittest".
Vad tror du det betyder?
Den människa som överlever AIDS, eller den varg som överlever rabies är väl helt klart bättre anpassad till att leva i en miljö som innehåller dessa sjukdomar.
I naturens värld där det inte finns mediciner, leder det till att överlevarnas gener få mer spridning inom arten och så stärker den.
Mycket logiskt och enkelt, eller hur Kenneth?
Tror inte alls jag behöver leta så länge efter stöd för dessa ganska uppenbara teorier, men jag skulle nog inte börja letandet hemma hos dig.

80. Feynman, i Din okunnighet är Du däremot helt förutsägbar..

2009-11-30 10:49

Kunskapen om släktskap mellan arter är numera under stark utveckling tack vare DNA-tekniken som gett oss möjlighet kartlägga arters fullständiga genom (totala DNA-sekvenser).
Taxonomin som hittills, i stort, byggt på skillnader och likheter i utseende är därför under ständig revision och släktskapen mellan arter behöver fortlöpande omprövas i sina detaljer.
De många, genom evolutionen, utdöda arter som Du hänvisar till, har sin arvsmassa spridd i nu levande livsformer. Huvudfåran har inte dött ut.
De DNA-sekvenser inom ordningar, släkten och familjer som kartlagts är i stort sett identiska och skiljer sej väldigt lite mellan besläktade arter.
Detta illusteras t.ex. av att hominider, den underordning av primater vi själva tillhör, endast varierar mindre än 10% i sin genuppsättning. Hund och varg är ju samma art och har gemensamt genom.
De hundraser vi klåfingrigt laborerat fram genom avel är ju tyvärr i många fall genetiska missfoster som inte skulle klara "en dag med evolutionens tryck".
Man kan säga att alla nu levande arter bär med sej sina utdöda föregångare i sin bank av arvsmassa. En ganska vacker och tröstande bild.
Hur Du, för övrigt, lyckas få in dina konspiratoriska teorier om klimatforskningen i den här debatten om biologisk forskning är höljt i dimma. Man får kanske se det som uttryck för ett ihärdigt ideologiskt snedseglande på missnöjespolitikens grumliga vatten. En inte lika vacker bild..

79. Feynman

2009-11-30 10:48

Att du efter att själv konstaterat att rovdjursforskningen antagligen står på en mycket låg nivå, ändå anser dig dig så kunnig att du tycker att vi utan vidare kan ta bort en art ur vårt ekosystem oroar mig.
Det du tror dig veta om rovdjuren är definitivt ren propaganda.

78. Anders Åberg, naturfotograf

2009-11-30 10:48

Du har tidigare skrivit att du anser Aids stärker människan. Och nu menar du detsamma om malaria, gulsot, kolera, lepra, smittkoppar, gula febern, spanska sjukan, cancer, pesten m.fl. allvarliga sjukdomar. Troligen anser du bett av giftormar också stärker oss liksom loppor, löss och binnikemask. Sådant är faktiskt väl fantasifullt, främmande, inhumant och ansvarslöst för min smak.
Antagligen skippar du vaccineringen mot farliga sjukdomar om du reser till främmande länder och önskar väl också förbjuda våra vargforskare att undersöka invandrande vargar. Då skulle ju vargen kunna förlora det stärkande rabies.
Du lär få leta för att få stöd för sådana idéer. Men, med ett Naturvårdsverk som värderar varg högre än människan och en regering som tror vi kan samexistera med vargarna ska jag kanske inte vara alltför säker.

77. Naturfotograf Anders Åberg

2009-11-30 00:46

I din absoluta okunnighet är du fullständigt oförutsebar, det kan ju vara rätt så uppfriskande. Jag undrar dock hur du får in i dina teorier att de arter som för närvarande lever på vår jord utgör enligt uppskattning mindre än en procent av alla arter som funnits? Vilka problem ser du med att vargen som art dör ut och inte bara utrotas som frilevande art i Sverige? Vårt vetande är till en del baserat på vetenskapliga upptäckter, nu har det visat sig att viktiga delar av klimatforskningen synes vara ett falsarium på grund av det fusk och andra mer eller mindre kriminella förhållanden som tycks ha rått vid CRU. Med anledning av detta och den låga nivå som råder på rovdjursforskningen så finns det anledning tro att att samma förhållanden råder även här. Det du tror dig veta om rovdjurens betydelse kan således vara ideologisk propaganda utan verklighetsbakgrund. Oroar detta dig?

76. Calle

2009-11-29 22:10

Nu skrev du något bra igen Calle, nämligen detta "Du kan inte välja bort vad du inte gillar".
Så är det med naturen, vi kan inte bara välja eller välja bort sådant som inte råkar passa olika egenintressen.
Vad gäller sjukdomar, parasiter och predatorer, så tror jag det b.la. är dom som skapar det genetiska trycket på att ständigt ligga ett steg före, som gäller hela naturen.
Kanske fungerar det så att om någon eller några av dom försvinner, så överlever fler svaga djur och deras gener får chans att sprida sig i populationen, med påföljd att motståndkraften mot dom kvarvarande hoten minskar.
Detta är invecklade samband som vi antagligen vet ganska lite om, men tänk om det senare visar sig att vargens förvinnande gör älgen känsligare för fästingbett och att fästingburna sjukdomar får ännu större spridning, även hos människa.
Det skulle säkert vara tusen gånger farligare för oss än vad vargen någonsin kan bli.
Dessutom kanke det redan har inträffat, vad vet jag.
Allting i naturen hänger ihop på något vis och oavsett om vi har kommit på sambanden ännu eller inte, så är nog numera nästan alla på det klara med att utrota djurarter ur ett ekosystem är bland det dummaste man kan göra.

75. vilddjur

2009-11-29 18:39

En större summa pengar inkasseras årligen av skogsbolagen, det är viktiga inkomster för skogsbolagen som hyr ut sina marker till jakt.De vill behålla sina inkomstbringande jägare.Det handlar inte om klövvilt eller rovdjur.Det handlar om säkra inkomster.

74. Anders Åberg

2009-11-29 09:49

Jag rekommenderar att läsa kapitlet om de sjukdomar som förknippas med vargen i Graves bok "Wolves in Russia". Är dessa också oumbärliga i vår biologiska mångfald? De är definitivt en del av dem. Du kan inte välja bort vad du inte gillar. Endera tar du hela paketet eller inget.

73. Det var inte meningen

2009-11-28 21:40

Att starta en teologisk debatt. För undvikande av alla tvivel är jag närmast ateist men har stor respekt för huvudfåran i alla våra stora religioner. Men liksom det finns fanatiker på dessa områden finns de
även bland de som säger sig vara naturintresserade. Miljarder arter har dött ut under miljarder år. Att påstå att någon av dessa var/är oumbärlig faller på sin egen orimlighet. Och något mera umbärligt än vargen är svårt att hitta. Kanske fästingen. För liksom vargen har ingen funnit någon nytta med den. Annat än som studieobjekt för en doktorsavhandling.

72. Kenneth Erikson

2009-11-28 21:39

Vi är överens om en sak, skapelseberättelsen är falsk, men sedan tog det stopp.
Det är enbart trångsynt egennytta som får dig att påstå att vargen skulle vara onödig och med någon annan lika trångsynt egennytta skulle andra människor kunna unämna andra arter som är onödiga.
Vi vet alldeles för lite om dom intrikata sambanden i naturen för att sätta oss på så höga hästar.
Det sannolika är att vargen har många olika effekter på naturen som inte alls är forskade på och som det verkar så är alla arter på något sätt beroende även av sina fiender. Sjukdomar, parasiter och predatorer är utvecklade tillsammans med sina offer och betingar varandra, inte minst på det genetiska planet. Så tror jag det är med alla djurarter och om det är något vi inte har så är det facit.
Du skriver om människans framfart på jorden och det är just mot bakgrund av den som jag är helt övertygad om att ett resonemang som ditt är dårskap av högsta karat.
Sedan får du nog förtydliga vad du menar med vaccinationer i sammanhanget.

71. ANDERS ÅBERG...?

2009-11-28 20:08

Kan inte tiga när en så välutbildad man som du nedlåter dig till att nedvärdera en person (K ERIKSON) bara för att han har en åsikt som inte passar dig...! Göra sig till allmänt åtlöje säger du, handen på hjärtat kan du svara på allt det som vargen har åsamkat, är det försvars bart, ena stunden skriver du att en viss jakt på den och särskillt på de indevider som beter sig annorlunda...? Vad åsyftar du då. Och detta med kött kan ni som nu inte jagar inse att vi jägare är inte alla gånger ute i skog och mark för att få hem KÖTT för att överleva:- En motfråga till dig är du ute för att fotografera bara för att kunna överleva, det är väl din hobby också, likvärdig våran...! Ska detta sjabbel hålla på så är det väl lika bra att det beslutas om en 0 tolerans,så är det för en del ett bekymmer ur värden och för de som vill ha varg, så bygg fler djurparker där de som vill beskåda dem kan göra det :- Då har ju alla parter fått som de önskat...! God Helg önskar jag er alla.

70. Anders Åberg.

2009-11-28 20:07

Jag är fullständigt allvarlig och menade exakt vad jag skrev i förra kommentaren.

Det verkar som om du saknar historiska och dagsaktuella insikter om människans framfart på jorden och mest uttrycker dig förnedrande om mig.
Du nämner skogen och skogsbolagen, men jag tror du saknar kunskaper om vad som händer på det området.
Har du hört talas om vaccinationer m.m. m.m. Du får faktiskt anstränga dig att tänka till rejält.
Inget är närmare sanningen av dem som känner effekten än: Bland många arter är vargen oönskad och onödig. Vi har facit, och inte bara från Sverige utan även hela västeuropa och i princip hela USA. Frågan om vargens förtjänster har ställts många gånger och trots att troligen kunniga biologer läser denna sida har ingen kunnat ge exempel och svar. Det blir endast i form av luddig teori som jag ser som en rest av skapelseberättelsen.

Du nämner också Gud. Är det några som leker Gud är det de som styr och de som stöder nuvarande experiment med etableringen av vargen.

Om vi kunde enas om att skapelseberättelsen är falsk, att allt tillkommit av slumpen, borde även du förstå att det blir en logisk kullerbytta att påstå att allt behövs.

69. Kenneth Erikson

2009-11-28 12:18

"Bland många arter är vargen oönskad och onödig." skriver Kenneth, smaka på det lite...Kenneth vet vilka arter som är onödiga, fantastiskt, otroligt.
Undrar vilka fler arter som är onödiga och om man kanske kan fastställa det genom att utgå från sitt egenintresse. Kenneth utgår antagligen från sin jakt. Vargarna äter upp hans byten och kan döda hans hund.
Vad bra det här låter, alla vi gudalika människor kan ju då få det precis som vi vill i naturen.
Men tänk om skogsbolagen kommer på det här, då kanske dom tycker att älgen är onödig, den käkar ju upp deras skog och kan vara farlig för människor som har äppleträd.
Det räcker nog att ha några hägn med älg här och var i landet så jägarmupparna kan få lite kul, kanske dom tänker...huvva.

Allvarligt talat, det här är höjden av mänsklig arrogans och okunnighet och du Kenneth gör dig till allmänt åtlöje i en värld som äntligen börjat förstå naturens komplexitet och ömtålighet.
Calle Seleborg däremot har har ju ändå lite på fötterna när han skriver att vargen inte passar så bra bland människor, men att den ändå har en plats.

68. Calle Seleborg.

2009-11-28 09:45

"Båda har säkert sin plats någonstans i Guds natur,", så skriver du. Men vet du vad, jag tror inte vetenskapen kan stödja detta påstående. Jag är bestämt av den åsikten att det finns inget som "säger" att samtliga arter behövs. Snarare, vi vet just detta. Bland många arter är vargen oönskad och onödig.

67. Fortfarande fegis

2009-11-27 16:43

Jag vill utrota råttor, vägglöss, hårlöss och kackerlackor från bostadshus. Jag vill avlägsna alla vargar från närområdet till människor och deras djur. Däremot har jag aldrig sagt att jag vill utrota vare sig kackerlackor eller vargar. Båda har säkert sin plats någonstans i Guds natur, men inte bland människor.

66. PERNILLA...!

2009-11-27 14:47

Som du förstått så är vi ett härdat landsbyggdsfolk och jägare, vi förstår att du är FÖRVIRRAD men oroa dig inte vi fäster oss inte så mycket vad du skriver...!

65. wilson....??

2009-11-27 10:40

Wilson, jag är väldigt nyfiken på dessa vargar och dess märkliga beteende, skulle vara intressant att besöka detta område...?! En annan fråga wilson, du nämnde i ett tidigare inlägg att du inte kände till att vargar "strök" omkring nära din bonig, ja hela byn. Men i ett annat inlägg kände du till vargflockens mötesplats...Jag är lite förvirrad...??

64. JÄTTEBRA FÖRSLAG

2009-11-27 10:40

Det är det bästa jag har läst på länge.
Ta valparna från dom kullarna som föds och släpp ut dom på lidingö och djurgården så har vi snart en lösning på varg problemen för alltid

63. Vilddjur

2009-11-27 10:39

De som vill bevara varg,borde söka efter en lösning.Typ att man avsätter orörd vild,ödemark åt den.Vet inte hur det skulle kunna gå till här i sverige.Vet inte hur statens markarealer ser ut.Men det blir nog svårt att exproprietera mälardalen,gävleborgs län dalarna och köpa ut folk eftersom de bodde där innan vargen kom.Inhägna ett jättestort område för alla eu pengar avsatta för varg.Sätta upp varningsskyltar på alla språk.bewere dangerous Wolfs..Ge människor en rättvis möjlighet att besöka området på egen risk.Låta bli att avverka skog..låta skogen bli urskog.Se över vargarna ibland, kondition,mat..mm.Det går nog inte att jämnföra problematiken varg kontra vildsvin därför att vargens huvudsakliga föda är animalisk protein.Vildsvin äter väl rötter,majs,potatis och sådant...men kan nog bita,rusa och stångas.Vildsvinet känns inte vara lika blodtörstig som en varg.Ryssland är ju ett stort land med sitt sibirien.Kanske vargar kunde hållas där i ett gemensamt jätteprojekt med pengar ifrån världens alla länder inklusive europa.Alla kommer att vilja bidra med pengar till ett sådant projekt.

62. mest vilsen

2009-11-27 10:38

i hela den här debatten om vargar tycks Pernilla själv vara,nu är det en saga att vargen studerar sina kommande offer också...ja,ja, man borde väl inte vara förvånad,frågan är om hon kan nåt alls om varg...jag skulle nog inte lyfta på ögonbrynen om hon tror att vargen är vegetarian också...

61. GOTT

2009-11-26 22:01

Pernilla, att du inser att vi är många! Och synd att du inte förstår att vi inte är vilsna!

60. Tillsammans är vi starka

2009-11-26 22:01

Pernilla...Jag har bytt sida... till dess att vargkramarna (du ser jag har lärt mig ett nytt ord också) inte längre negligerar och talar om för de som drabbats och lider svårt av vargens härjningar...om hur dom upplever situationen...hur de känner sig hotade...och hur trauma efter en negativ vargkontakt sedermera formar deras liv och åsikter och känslor..LIKNANDE UNDERSÖKNINGAR HAR FORSKARE GJORT ANGÅENDE MÄNNISKOR SOM BLIVIT RÅNADE ELLER MISSHANDLADE PÅ SIN ARBETSPLATS...och är absolut jämnförbar inom psykologinds forskningsområden.Det handlar om trygghet.Det är de drabbades upplevelse som måste tas på alvar.

59. Vilsna människor

2009-11-26 22:01

finns i alla former det finns dom som tror på srf när dom räknar upp antalet tjuvskjutna vargar.Eller hur PH

58. Tillsammans är vi starka

2009-11-26 22:00

Pernilla.....hur jagar vargen?...bra om du berättar...men, de vargar vi har stannar tre dagar och beter sig så..De vandrar samma stråk och stigar för att återvända efter någon vecka.

57. Tyvärr Pernilla

2009-11-26 22:00

Wilsons matte har alldeles rätt. Vargen studerar eventuella nya bytesdjur noggrant innan de första trevande attackerna äger rum. Just därför är ett av de allvarligaste symptomen när vargen dagtid granskar människors göranden. Det har jag lärt mig av en av världens främsta etologer med en antal publicerade artiklar om rovdjurens habituering.

56. Wilsons matte...

2009-11-26 18:44

Kopierat från Wilsons matte:
¡Vargen studerar sina byten under en längre tid..två tre dagar..innan den atackerer.Vargen är mycket svår att upptäcka, den är en skicklig jagare med skarpa sinnen särskilt doftsinnet. Det innebär att om någon promenerar samma sträcka varje dag med sin hund..eller barnen åker kälke nedför samma backa dagligen under en längre tidsperiod...någon rider samma skogsväg varje dag.....vargen vill känna sin flyktväg och vargen vill känna sig trygg när den tar byten.
Vargen vill ha rutiner...Vargen letar betendemönster och vanor hos sina inplanerade offer..och då kan den anfalla..”

Var har du läst den sagan, Matte Wilson? Du säger att du varit vargvän i ditt tidigare liv?! Nja mig "lurar" du inte. Synd att många vilsna människor vad gällande vargfrågan, har tagit er på allvar, gått på era lögner och historier! Vad beträffar mig och srf, så ÄR jag INTE medlem!

55. Till Anonym fegis

2009-11-26 18:39

Vågar du inte visa vem du är?

Detta skriver Bernstone
"3. Genetiskt defekta vargar skall skjutas enligt beslutet. Hur skall detta gå till, när denna status kan urskiljas först i dött tillstånd? Familjegrupper kan urskiljas, men hög inavelskoefficient innebär inte automatiskt att djuren är genetiskt defekta. Risk föreligger, att genetiskt värdefulla vargar skjuts. Alla presumtiva tillstånd bör baseras på DNA-analyser. Invandrade, genetiskt friska vargar och avkommor skall fredas och skyddas. Heterozygrad är viktigare än inavelskoefficient, då värdering görs."

Alltså våra vargar är inte sjukare än det krävs en obduktion för att utröna deras tillstånd.
Hela skrivelsen är nonsens som underlag för beslut om jakt. Enda riktiga är: Skjut alla vargar inom 1 500 meter från bostad eller djurbesättning. Då blir det bara de naturligt skygga individerna kvar.

54. Herregud, Calle

2009-11-26 17:32

När ska du sluta med dina lögnar???

"Ännu märkligare är kovändningen om vargens fysiska status. Det har ju varit långa haranger om defekta ryggrader, sterilitet och andra problem pga inaveln. Helt plötsligt blev vargarna som genom ett trollslag friska.
Ledsen SRF, men vi glömmer inte alla lögner ni försökt tuta i oss under åren."

NÄR och VART har SRF gått ut och sagt att vargstammen är frisk och att det inte finns problem pga inavel.
DET ÄR RENT LÖGN FRÅN DIN SIDA, ren dyngspridning!!!

53. Samma sak med björn?

2009-11-26 17:24

Jag rekommenderar varmt SRF att använda samma begränsningsmetod på den svenska björnstammen.
Gå in till mamma Björn och ta bort lite småttingar så slipper ni se på när jägarna skjuter björnar.
Rovdjursmormor och Pernilla kan ju börja med hembesöken och ha lite tjejsnack med mor Björn.

52. Tillsammans är vi starka

2009-11-26 17:24

Vargen studerar sina byten under en längre tid..två tre dagar..innan den atackerer.Vargen är mycket svår att upptäcka, den är en skicklig jagare med skarpa sinnen särskilt doftsinnet. Det innebär att om någon promenerar samma sträcka varje dag med sin hund..eller barnen åker kälke nedför samma backa dagligen under en längre tidsperiod...någon rider samma skogsväg varje dag.....vargen vill känna sin flyktväg och vargen vill känna sig trygg när den tar byten.
Vargen vill ha rutiner...Vargen letar betendemönster och vanor hos sina inplanerade offer..och då kan den anfalla..
Detta förklarar varför så många människor tror att "vargen" är snäll.De sätter sina egna mänskliga tankar, perspektiv och känslor i focus vid möte med varg. Människans föreställningsvärld spelar dem tyvär ett spratt.. därför är bofasta med djur och barn så svårt drabbade av vargens närhet. Deras oro och erfarenheter måste tas på allvar.
Säg den djurhållare som inte har rutiner...Alla lantbruk,hästgårdar,hundägare har rutiner....och kan falla offer.
Ju fler icke bofasta..eller stugsittar..så minskar risken...Att ha varg betyder döden för biologisk mångfald och den levande landsbygden.

51. Gunnar i Mangskog!

2009-11-26 17:22

Jag vet inte varför vargarna föredrar Sverige, men jag gissar att dom likt andra varelser undviker faror (människor i Norge) och väljer viste efter födotillgång och skyddad uppväxt för avkomman.
När vargjakten startar i Sverige så misstänker jag att vi kommer att få se vargar dyka upp lite här och var efter att dom jagats och störts i sina tidigare lugna revir.
Jag tvivlar på att vargarna kommer hitta något revir där dom har tillräckligt med föda utan att inkräkta på människornas revir i detta land så som människorna har brett ut sej.

Jag tror att vargens tid är förbi inom en snar framtid. Och det tror jag på grund av att tillväxten går för fort nu.
Det är för sent att bromsa tillväxten.

Vargarna börjar snart bilda revir i t ex sörmland där många inflytelserika människor bor. Och det är nog tyvärr så att dom som styr inte bryr sej för än dom själva drabbas.

Vargens tid är förbi, Människorna kommer aldrig lämna sina revir!

50. Tamvargar

2009-11-26 17:22

Jag talade med en jägare idag. en väldigt massa bilåkande från vissa håll. Bakom ”vargploppen” finns nog biltransporter.

49. NVV biter kanske sig själv i svansen

2009-11-26 15:14

Om man fortsätter med att underskatta antalet vargar och nuvarande skadebild bibehålls eller ökar kommer det att bli svårt att argumentera för ökning av stammen. Enda logiska slutsatsen blir istället att våra förfäder hade rätt. Vargen passar inte bland människor.

48. Fri tolkning

2009-11-26 15:13

Citat hämtat från NVVs hemsida: "Vargstammen ska hållas på dagens etappmål 20 föryngringar (kullar per år) och inte överstiga 210 djur under de närmaste 5 åren."
Lätt matte även för NVV borde ge en siffra närmare hundra som måste bort. Att 2011 skjuta 200st istället känns som en utopi. Verkar som de inte räknar med årets kullar och absolut inte vårens kommande, på detta sätt kommer vi alltid att ligga en till två föryngringar efter, räkna på det antalet NVV.. 20-40 föryngringar blir lågt räknat 70-120 valpar till våren. Ska dessa plockas och nackas av Er SRF? Jomenvisst, troligt.

47. Olika typer av vargar?

2009-11-26 15:12

SRF skriver i sitt yttrande "Vem vet vad för slags vargar, som återbosätter sig i ett "bortskjutet" revir?" Finns det olika slags vargar?

46. PERNILLAS LÄNK...?

2009-11-26 12:58

Var har SRF tappat bort de övriga reviren som Kroppefjäll mfl...? Som Lisbeth skrev behöver nog Pernilla med kompani från SRF i V Götaland också ta en kurs i mattematik och även en synundersökning så att de kan läsa deras egna dumdristiga antydnigar och förslag...!
Framför allt nu när vargarna börjar invadera endast några km från stadskärnan både i Trollhättan och Vänersborg...!
Det som skrivs från Dalarna om varg på gårdar och gator kommer på de flesta platser snart vara en vanlig syn om SRF ska ha en beslutsfattande ställning till den vargjakt som ska utföras, man kan bara utfärda en varning för deras handlande och tänkande, men så är de ju starkt befästade med Nordens Ark och några ur styrelsen bofasta bara ett stenkast därifrån...!

45. Tamvargar

2009-11-26 11:34

Man behöver inte vara en Einstein för att räkna ut vad dom kommer ifrån.

44. Stadsnära

2009-11-26 10:47

Alla teorier om att vargen skulle vara skygg kommer på skam. Vi ett flertal tillfällen har vargen varit synlig i mina trakter (Göteborg), han stryker kring hus, är i folks trädgårdar, inte det minsta rädd för folk. Detta kan inte vara ett normalt beteende för ett vilt rovdjur. Håller vargen på att bli urbaniserad?

43. Du är inne på rätt tolkning, RFeynman.

2009-11-26 10:41

Så här har Naturvårdsverket tolkat riksdagsbeslutet: ”… samt att vargstammen ska stabiliseras på nuvarande nivå under en övergångsperiod.”

Läs: http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/De-stora-rovdjuren/Nya-regler-for-rovdjursforvaltning/

42. Du Pernilla...

2009-11-26 10:41

..tycker det är på sin plats att du och dina gelikar inom SRF slutar att komma med dessa lögner att si och så många vargar skjuts illegalt, försök att ta fram ett exempel där varg skjutits illegalt det kan väl inte vara så svårt med tanke på att SRF hävdar att upp till 30 vargar per år skjuts illegalt.
Trovärdigheten hos SRF är minst sagt utplånad

41. tack pernilla

2009-11-26 06:44

för dina genomtänkta inlägg i debatten alla rovdjursvänner måste vara jättestolta över att ha dej på deras sida

40. Appropå SRF's remisssvar

2009-11-26 06:43

De hänvisar till opinionsundersökningar som visar vad vi den stora "Allmänheten" tycker om vargen.
Är det någon för utom SRF som sett dessa alster.
Opinionsundersökningar är och förblir en färskvara.
Att hävisa till något från sent nittiotal eller någon obskyr läsarundersökning i Aftonbladet är lika missvisande som något från ett tält på någon jaktmässa.

Min och allas verklighet är under ständig förändring och därmed skiftar opinionerna färg från en stund till annan.
Ett påskyndande av utbredningen av "Vargbältet" kommer att bli den avgörande faktorn vargens framtid.
Får vi lika många angrepp i Mälardalen(eller när vi får första angreppet på hundens bästa vän) som i Varglänen kommer opinionen att svänga så dramatiskt, att införande av skottpengar inte är uteslutet.

Så låt forskana hålla på och räkna fram och åter, så väntar vi på att "björnfaktorn" ska hinna ikapp vetenskapens män och kvinnor.

Skulle mot förmodan "Maktens tjänare" uppfylla givna löften och vi ska ta bort ett tresiffrigt antal,lutar det åt att Per H's alternativ är det bästa

Så håll nära och kära under uppsikt i skogen ett par säsonger till,sen så har nog verkligheten kommit ikapp de styrande.
Vi får innerligt hoppas på att inte något barn ska behöva komma till skada innan det går upp för alla vad dessa Rovdjur kan ställa till med (utan egen förskyllan)

39. Planerat svek eller förutsatt bedrägeri

2009-11-26 06:42

Så här står det i riksdagens beslut 2009-10-21: "f) att delegationsbeslut ska ta hänsyn till naturliga variationer, exempelvis att antalet föryngringar varierar från år till år, och därmed utgå från en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar i Sverige enligt utskottets förslag,.."

Här kan man betrakta uttrycket "en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar". Detta SKALL naturligtvis betyda att MAXIMALA ANTALET VARGAR I LANDET INTE VID NÅGOT TILLFÄLLE FÅR ÖVERSKRIDA 210 DJUR. Men varför skriver man inte det då? Den kommande jakten skall alltså tillse att vargstammen under 2010 INTE någon gång efter genomförd jakt överskrider 210 vargar, alla räknade.

Men här kommer begreppet "effektiv populationsstorlek" in, för varg är effektiv populationsstorlek ca 10% av verkligt antal djur som finns.

Varför använder man sig av grötvälskan "populationsstorlek" i stället för "antal vargar"? Är detta ett oblygt sabotageförsök från Naturvårdsverkets sida? Eller är det regeringen som planerar för sitt svek? Eller är det bara dumhet, man använder ett "fint" ord som skall ge dårarna respekt.

Naturvårdsverket som skall besluta om jakten har här fixat sig fritt spelrum för SINA tolkningar av hur begreppet "populationsstorlek" betyder, det är ju enkelt att lägga till "effektiv". Läser inte riksdagens ledamöter vad som står i de beslut de fattar? Lönen torde vara tilltagen för att medge genomläsning av de egna besluten.

Men hur mycket lurendrejeri Naturvårdsverket än planerar och även kommer att sätta i verk så kommer verkligheten alltid till sist att justera galna ideologier.

För varg är ett rovdjur som man inte kan ha lös bland människor och deras djur. Vargen måste som frilevande art i Sverige utrotas så långt det går. Och det är vad som i sinom tid kommer att ske.

38. När blev det fråga om att störa vargen minst?

2009-11-25 22:43

I artikeln, står det att man ska begränsa vargstammen med att störa dem så lite som möjligt.Hur ska vi då få skygghet i dessa,djur?

37. Av Taxjägare 2009-11-25 17:24

2009-11-25 21:16

Vist är det roligt med standup komiker; som kläcker grodor hur som helst?

36. Acceptans?

2009-11-25 21:16

Jag blir förvånad, inläggen tycks gälla hur många vargar som ska sparas, inte skjutas. Jag vill inte ha en enda varg i vårt land och motståndet mot vargen måste synas! Skriv inte om riksdagens beslut som om de acceteras, protestera mot dom i stället! Trots Rovdjursförening och andra organisationer måste även vår röst höras!

35. Hunden 16:56

2009-11-25 21:16

Bra ide med tjudrade (kopplade) hundar som skäller, brukshundsklubbarna har massor av denna vara, det är dax att även de gör sig hörda i vargdebatten !
Hunden har du tänkt på en annan sak ?
i Norge finns det den 25/11 09 tre helnorska familjegrupper samt fem strövargar totalt 25 vargar ! detta trots att hela Norge gränsar mot Sveriges vargrevir, dessutom har Norge gräns mot både Finland och Ryssland !
Vad tror Du att Torbjörn Eriksson SRF har för förklaring till att ryska vargar trivs bättre i Sverige än i Norge ? detta trots att norrmännen har fritt betande får i hela landet, något som smarta vargar borde föredra.

34. Munkavle Pernilla

2009-11-25 21:15

Får du inte säga mer. Nej det var ju ju era stränga stadgar.

33. Är det inte mycke billigare

2009-11-25 21:11

Att kastrera alla hannar? Det kostar tydligen 250000:- att sätta halsband på de "värdefulla" djuren, minst lika mycket skollunch för 10000 skolungar eller julbord för 500 pensionärer. Vilket är viktigast för vargkramarna?

32. vägvisare

2009-11-25 21:10

Per H har ett bra förslag!
det här med att nacka valpar i grytet är en bra ide och säkert nödvändig,men jag undrar om forskarna som kelar med dom under märkning och mätning skall visa oss grytet?
och vem ska isåfall göra "jobbet"? ska jägarna krypa in?
jag avstår helst,jag har med mig gevär i skogen,ingen slägga..

31. Per H Enkelheten finns

2009-11-25 21:10

Kopiera skyddsjakts reglerna för grävling

30. Lisbeth

2009-11-25 21:09

att sålla agnarna från vetet blir rätt lätt, när man ser man ser en insändare som din. Har sällan skådat bättre! Du slår huvudet på spiken, med samma dignitet som Per H. Det här med Nordens arks stängsel har jag funderat mycket över...

29. Vargjakt

2009-11-25 19:10

Det varkar som ingen reagerar på antalet vargar som ev ska få skjutas! 20 st är en siffra som nämns. Det finns idag garanterat 300 vargar förmodligen många fler.Låt oss säga att nån alfatik el hane blir skjuten men det kommer helt säkert att vara fler alfapar som får valpar till våren än den gångna våren. 30 Alfapar gånger 4 valpar per par ger 120 nya valpar till våren. Det gör att vi kommer att ha 100 fler vargar i maj månad än vad som fanns innan jakten började! Nej minst 60 st och ett antal alfapar för att hejda ökningen redan nu i vinter.

28. Hunden

2009-11-25 18:45

Skönt att äntligen läsa något konstruktivt här och som dessutom inger lite hopp om möjligheterna att tackla alla problem med orädda vargar.
Jag tror du har rätt i det mesta du skriver. Skall bli intressant att se detta prövas i praktiken.
Att plocka ungarna ur lyan kanske kan ha lite skrämmande effekt med kopplingen, ungarna borta eller döda och människolukt, men jag tror mer på dina förslag.

27. Börja med dom 123 som finns i Va Götaland

2009-11-25 18:45

SRF kan ju börja med att ta undan valpar och ungdjur bland de 123 individer som uppehåller sig i stationära revir endast i Västra Götaland.
Sedan kunde kanske SRF tillsammans med Nordens Ark, ta en "jobb söndag" och laga staketen i varghängnet där, så slipper så många nya valpar leta sig ut.
Det är ju så fasligt synd om dom små tättingarna, som blir hjälplösa och inte finner föda på egen hand.........
SRF kunde även sponsra Robert Andersson på Länsstyrelsen, i en matematikkurs. Ta en för nybörjare Matte A. Lägg därtill en värdecheck på synsam, för glasögon, så kanske verklighet och fantasi slutligen möts.
Pernilla verkar ju veta exakt vad vargfrågan handlar om, så där är väl en naturlig projektledare??

Vi andra medborgare och tillika allmänhet, ser det mest som dravel och trams.
Vargromantik anno 2010 av folk som inte ens kan stava till djuransvar.

26. Håller med SRF

2009-11-25 18:44

den här gången.Allra bäst är att plocka
ungarna ur lyorna,etiskt?? Nej inte på
långa vägar sett ur allmänhetens synvinkel,men effektivt.
Det betyder även att ALLA valpar måste plockas under åren framöver för att
vi skall kunna hålla taket på 210 st.
Vilket i sig betyder att stammen blir äldre och äldre...å äldre...å äldre...

Skämt åsido,låt dom få sin vilja igenom,
allmänheten kommer att rasa mot dom och
få upp ögonen vad det är för jäkla
förening egentligen.
Själv tycker jag Per.H,s förslag är det
enda vettiga,skjut alla vargar man ser
hela året så blir de skygga kvar.Detta är förmodligen enda sättet om det mot förmodan skall lyckas att hålla en stam alls....

25. Svenska rovdjursföreningen

2009-11-25 18:43

Ser ni resultatet? Ni ser kanske inte alla döda hundar under okt-nov? Inget ni bryr er om va? Nej kör på med era vargar. Inse vad era åsikter förstör.

24. Kakan!

2009-11-25 17:44

Att vargen är ett flockdjur är anledningen till att dom fort lär sej och anpassar sej både efter för vargen negativa och possitiva upplevelser.

En possitiv händelse för en vargflock är när dom hinner ikapp en hund och dödar den och äter upp den = en lyckad jakt.

En negativ händelse är när dom hinner ikapp en hund och en av dom blir skjuten och en människa kommer springande mot dom = farligt att attakera hundar.

Att alla som har ett jaktvapen ska gå omkring med gummikulor i fall deras hund skulle angripas av varg är helt orealistiskt!
Dels finns det inte att köpa gummikulor sedan är det en mängd olika kalibrar som jägarna använder för olika slags jakter.

Jag förstår att du har goda avsikter, men av ditt resonemang så förstår jag att du inte riktigt har förstått hur det funkar i naturen.

Jag rekomenderar dej att ta kontakt med en jaktfamilj och följa med på några jakter och ta reda på hur året ser ut för en människofamilj som är rovdjur. Dom allra flesta männikorna är ju asätare som bara äter det som andra har dödat. Lycka till!

23. Lägg dig tidigare Pernilla.

2009-11-25 17:43

Och Pernilla är rolig hon, noll koll på allt. Som vanligt !

22. Efter att ha läst PDFfilen

2009-11-25 17:43

Så undrar jag om inte det är Pernilla som missat målet helt. Vad som står är helt relaterat till artikeln och knappast förvrängd. Snarare att hon nu försöker vränga sig för att man inte ska se vad som där står.

21. Pernilla.....

2009-11-25 17:43

Här kommer ett utdrag ur skrivelsen"Man beräknar att 20-30 vargar kan komma att skjuta för att reducera ned stammen till totalsumman 210.Här bör då observeras att illegal jakt motsvarar den summan"du skrev nyligen att man inte ska anklaga någon om det inte finns bevisning.Siffran kan stämma men så länge ingen bevisning finns är det en ren lögn från SRF dessutom i ett remissvar.I och med den lögnen måste man ifrågasätta hela skrivelsen

20. Har pratat...

2009-11-25 17:42

Har pratat med srf angå. detta....för närvarande har jag inget mer att tillägga vad gäller den frågan.

19. Jaktmetoder!

2009-11-25 16:58

En jaktmetod som jag tror kan ge snabba resultat när det gäller att få vargarna att undvika hundar.
Är en metod som förr anvädes i Sverige och gick till som så. Att man tjudrade en get eller ett får eller en gris på ett lämpligt ställe i vargreviret. Sedan vaktade man och sköt vargen när den kom för att ta sej ett skrovmål.
Om man har en hund som kan skälla drevskall på kommando så kan man nog locka fram vargar som har hund på menyn på detta sätt. (Inte genom att tjudra hunden utan att ge den ett skallkomando) Om det är fler än en varg som kommer på detta lockande så lär dom inte gå på samma fint en gång till.
Sedan lär det ju komma vargar på samma sätt som björn, korp, grävlig, örn, hund mm gör när man lockar räv med harskrik!

18. Vargjakt

2009-11-25 16:40

Alla här som säger att vargarna ska lära sig att människan är farlig genom jakt... kan någon förklara hur man lär sig nånting av att dö?
Borde det inte vara mer lärorikt för vargarna om det blev tillåtet att t.e.x skjuta dem med gummikulor om de kommer för nära människor?

17. Jakttid!

2009-11-25 16:39

Jakttid på varg från 1:a september till 15:e februari? Det är inte troligt att något revir skulle bli utrotat. Vargen är ett av de smartaste villebråden i våra skogar, så dom skulle fort förstå att börja akta sej för människor. Många oskygga ensamma ungvargar på vandring kommer att skjutas den första tiden. Men alfaparen kommer att lära sej fort att människor ska man akta sej för.
Stoppa jakten så fort min nivån på 210 indevider är uppnådd.
Beräkna tillväxten och basera den årliga avskjutningen efter den.
Efter några år kommer den som blir tvungen att skjuta en varg för att försvara sina djur ej ifrågasättas. För den vargen har ett helt onaturligt beteende.
Jägarna behöver utvekla bättre skyddsvästar till hundarna. Förr använde man varghalsband med långa taggar. Det finns en väst med taggar och det är ju en början!
Men jag måste ändå fråga mej. Vem har bestämt att vi ska ha tillbaka vargen?

-Och vad ska vi ha den till?

-Vilka possitiva saker har kommit med vargens återinförande?

16. tyvärr

2009-11-25 16:05

Tyvärr så är det inte riktigt så srf varken skriver eller säger, och tyvärr så kan det lät förvrängas...


Red rekommenderar följande länk:
http://www.rovdjur.se/pag,01,1,67,138,284.html

15. Rovdjursföreningen missar målet!

2009-11-25 15:18

Rodjursföreningen missar målet helt.
För det första är det helt orimligt att ha ett så stort antal vargar som de önskar.
Jakten på varg skall ju även ha det syftet att få vagen skygg för människor och lära sig att människan är farlig.

14. Jo Men Visst?

2009-11-25 15:18

Det är bara att hängna in sveriges landsbyggd och göra hängn av allt ihop.
Rovdjursexpertisen säger att vargarna ska skrämmas, litar inte Sv rovdjursföreningen på dom heller?
Urdumt förslag, men jag gick och väntade på att det skulle komma, dom har säkert något annan idé om dom inte får gehör för det här "ironiska" förslaget, vem vet, forskarna kanske ändrar uppfattning i frågan, då får dom mera jobb...

13. När ska de gosa med valparna?

2009-11-25 15:17

Forskarna brukar som visades i TV hålla vargvalparna under jackan vid märkning.
Först lite gos - sen sprutan.
Skall SRF betala? Kanske kan det bli samma sak med vildsvin. Lite fler bara.
Nej. Älghatarna lever i en låtsasvärd.

12. Göteborgsvargen m fl...

2009-11-25 14:15

...kommer att klara sig. Det är väldigt omständigt och riskabelt att över huvudtaget kunna jaga inom stadplanerat område. Det innebär att vargar, som bor inne i sammhällen kommer att klara sig, till stadsbor/beundrarnas glädje.
Vi jagar och skjuter vargar i våra jaktmarker, för att där slippa dom.
Så bra!
Tänk sedan att stadsvargarna har en lya i ett industriområde så att det kan bli "vildmarksutflykt" dit. Det är bara att ta bussen.

11. idel ädel...

2009-11-25 14:14

...förslag, då kan ju inte vargen ses som vilddjur längre om man ska plocka valpar ur lyorna.. dessutom förutsätter det väl att man vet exakt hur mye varg som finns totalt, de har ju tappat räkningen för länge sen.

10. Jakt behövs

2009-11-25 14:14

På ett sätt har SRF rätt, nämligen att det är bättre att ta bort ungdjur än vuxna individer, men om vi någonsin skall få vargen att frukta människan krävs det jakt tror jag.
Kanhända blir det nödvändigt att använda båda metoderna för att håla vargstammen inom rimliga gränser.
Den bästa metoden tror jag ändå är att se till att folk vågar använda §28 mer och på så sätt få ett konstant tryck på problemindivider.

9. JAG HAR...

2009-11-25 14:14

...lösningen på problemet – fri jakt året om.

8. Vem betalar

2009-11-25 13:56

Som vanligt fladdrar SRF iväg i sina tankegångar. Det blir lätt så när föräldrar eller som i det här fallet staten strör obegränsat med pengar på sina telningar. Allt begrepp om kostnader försvinner. Enligt Miljövårdsdirektören i Gävleborg kostar det 250 000:- att sätta ett halsband på en varg. Här föreslår SRF att båda föräldradjuren ska märkas alltså till en kostnad på en halv miljon per par. Beaktar man sedan att det märktes 22 vargar i fjol varav 14 sändare har tystnat så får man ett annat perspektiv på kostnaden.
Jag kan inte förstå hur det kan finnas så idiotiska mänskor i det tjugonde århundradet som inte begriper att man absolut inte ska krypa in i en lya och vänja vargvalpar med mänsklig lukt. Det behöver man inte vara universitetsutbildad för att begripa att dom valparna växer upp utan respekt för människan. Det är just respekt för människan som verkar saknas totalt av vargarna, vilket inte förvånar ett dugg när man får reda på vad dom så kallade forskarna sysslar med på våren. allt kan sammanfattas i ett ord: idioter.

7. Nu får det vara nog

2009-11-25 13:49

Enda sättet är att skjuta alla vargar vi som har haft snö i år har sett hur det har ökat på ett år det här blir ohållbart framöver dom förökar sig lika fort som råttor

6. Helt riktigt

2009-11-25 13:43

Det är nog det mest effektiva och billigaste sättet. Men när man gjorde detta i Alaska stod SRF:s släktföreningar i USA upp med högljudda protester. De små gulliga valparna skulle ju inte bara tas ur lyan från föräldrarna. De skulle slås ihjäl också.
Ännu märkligare är kovändningen om vargens fysiska status. Det har ju varit långa haranger om defekta ryggrader, sterilitet och andra problem pga inaveln. Helt plötsligt blev vargarna som genom ett trollslag friska.
Ledsen SRF, men vi glömmer inte alla lögner ni försökt tuta i oss under åren.

5. Hej och hå

2009-11-25 13:42

Hur ska man då få ner stammen till 210 individer, eftersom det finns ca 300 nu så innebär det att alla föryngringar ska tas ur lyorna ett par år innan dom nu 300 har blivit 210st + att alla föryngringar ju inte är kända. Enligt SRF är ju också den svenska stammen hårt inavlad och full av genetiska defekter så det är väl bara att skjuta rakt av. Om man inte skjuter dom som nu finns som finns så ökar ju risken för inaveln enligt dom.

4. Inga problem

2009-11-25 13:35

Jag tycker det är enkelt. Precis som vargen är ett rovdjur till exvis älgen som får lära sig att undvika varg för att överleva så får vargen som ligger under människan i hiearki lära sig att unvika människan och det åstadkommer man enbart genom att döda varg som kommer nära människan eller människans boning, inte genom att plocka valpar ur gryt. Rovdjursföreningen visar återigen sin kunskapsnivå och attityd.

3. Söva

2009-11-25 13:29

Det här är ju lätt som en plätt.Eftersom det troligtvis inte är så värst många jägare som är roade av vargjakt så kan väl forskarna och SRF hjälpas åt. Forskarna håller med helikopter och bedövningspilar och kollar om djuret bör tas av daga. SRF-gänget kan om så bedöms slå ihjäl den! Eller så kan dom väl flyga iväg till SVA och avliva den.

2. Enkelt.

2009-11-25 13:29

Tycker att det är ganska enkelt att veta vilka vargar som skall skjutas. Alla som syns vid och intill bebyggelse skjuts direkt samt alla som visar sig när man är i skogen. Dessa vargar uppvisar ett oskyggt beteende och skall tas bort. Vargar som inte visar sig kommer att klara sig och är därmed skygga för människan och skapar därmed inga större problem. Detta skall gälla hela året och inte några speciella tider! Enda sättet att få bort problemet med varg!

1. Inte veta

2009-11-25 13:28

Vadå inte veta? Är dom vargar vi har uppfostrade eller? I så fall år dom väldigt dåligt fostrade.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere