• Pinewood

Betning inget hot mot mångfalden

AktuelltPublicerad: 2010-07-17 01:34

I en debattartikel på Newsdesk.com hävdar jägareförbundets klövvilts- och skogsexperter att den biologiska mångfalden i själva verket gynnas av betestryck och att skogsbruket bär ett stort ansvar för trädbildningen och artrikedomen i naturen.

Det är Fredrik Widemo, Daniel Ligné och Göran Bergqvist som vänder sig mot att klövviltet osakligt och utan kritik lyfts fram som hot mot den biologiska mångfalden, samt att jägarkåren anklagas för att egoistiskt bortse från skogsskador och effekter på mångfalden.
– Dagens betestryck är en bråkdel av vad det var på den tid skogen betades av tamboskap, vilket alla är eniga om gynnade den biologiska mångfalden. Forskningslitteraturen visar tydligt att klövviltet endast i undantagsfall har negativa effekter, skriver Widemo, Ligné och Bergqvist.

Många fler betande djur förr
De pekar på att Sveriges sammanlagda stammar av älg, rådjur, kron- och dovhjort uppgår till cirka 700 000 djur. Det motsvarar ungefär antalet får som fanns 1927. Dagens vildsvinsstam motsvarar ungefär en tiondel av det antal tamgrisar som fanns vid samma tidpunkt.
Så vad är det då som har mest betydelse för trädbildningen och den biologiska mångfalden?
Ett vanligt påstående på senare tid är att trädbildningen när det gäller asp, rönn och sälg försvåras genom klövviltets bete. Debattörerna anser emellertid att svensk forskning är samstämmig på den punkten: Den stora anledningen till bristen på trädbildande individer står att finna i skötselmetoderna inom skogsbruket, inte i klövviltstammarnas storlek.

Betning ökar mångfalden
– Skärskådar man forskningsresultaten så finner man tvärtom stöd för klövviltets positiva inverkan på den biologiska mångfalden med dagens stammar!
Där klövviltstammarna är som tätast kan problemen minskas genom anpassad skötsel och ökad samverkan mellan jägarkåren och övriga brukare av landskapet. Men, påpekar de tre debattörerna:
– Då krävs dock insikt om att åtgärder inom skogsbruket inte kan planeras som om klövviltet inte fanns, och att ökad avskjutning inte kan ses som enda åtgärden mot betesskador.

Skogsbruket har ett stort ansvar
Widemo, Ligné och Bergqvist konstaterar att skogsbruket enligt lagen ska bedrivas hållbart med bibehållen biologisk mångfald. Det innebär bland annat att man måste slå vakt om fodertillgången för klövviltet genom anpassad skötsel.
– Om så inte sker är det skogsbruket som är ansvarigt för såväl skogsskador som förlust av biologisk mångfald. Inte viltet eller jägarna, skriver de.

Läs hela debattartikeln här: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svenska_jagareforbundet/news/view/kloevviltet-som-naturvaardare-4443

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Anpassad skötsel...

2010-07-22 10:57

Mikael,
visst har du rätt när det gäller åldersfördelningen. Man kan dock nå en bit på väg genom att se till att det kontinuerkigt finns alternativt foder och försöka sprida avverkningarna och föryngringarna i tid. Det kan kosta litet pengar att inte avverka vid vad som förefaller vara exakt "rätt" tidpunkt, men det gör skadorna också...

Att rönn, sälg och asp betas hårt i rekryteringsfasen på hyggena gör inget; det är i nästa steg som det skall komma upp trädbildande individer. När det gäller röjningen så har du rätt om man försöker sig på att röja allt vid samma tidpunkt, vilket förstås oftast är mest ekonomiskt. Låter man dock de undertryckta triviallövstammar som fått "skydd" av mindre smakliga träd stå kvar och friställer dem senare har de ofta nått en storlek där de klarar av att betas (eller så har de hunnit ur betningsbar höjd). Det är slående hur mycket undertryckt rönn det står i även relativt gamla bestånd, bara man ser efter. Vill man plocka fram dem så går det utmärkt, men det kräver att man ser sig för och inte röjt bort stammarna tidigare. Eller friställt dem för tidigt... dvs vid normal förstaröjning. Man kan också enkelt skydda begärliga stammar genom att lägga upp rejäla rishögar av röjningsstammar runt dem. Klövviltet vill inte kliva in i täta rishögar och det krävs inte många stammar per hektar för att slå vakt om mångfalden. Därmed blir inte kostnaden för extraarbetet särskilt stort.

Rubrikerna får man sällan sätta själv. Här slår vi dock ett slag mot uppfattningen att klövviltet är ett hot mot den biologiska mångfalden för att den kraftigt försvårar rekrytering av trädbildande triviallöv. Det stämmer enligt min mening helt enkelt inte, utan är huvudsakligen en effekt av skötselformerna. Att triviallövet utan problem rekryterar i bryn, på åkerholmar och andra öppna-halvöppna miljöer är ett tydligt tecken på att det är andra faktiorer som spelar in. Det är onekligen ganska självklart att ett ljusälskande träd som blir max 15m (rönn) inte trivs i en produktionsbarrskog om man inte anstränger sig rejält för att skapa lämpliga förutsättningar där.

Uppskjuten röjning, eller fläckvis uppskjuten, är förstås litet som att svära i kyrkan, men... Vårt nationella röjningsberg innehåller tveklöst en hel del triviallöv som är potentiella arvtagare till dagens "mångfaldsträd"; röjer vi (och gallrar) rätt kan vi utnyttja detta för naturvårdsändamål, annars inte.

7. Om betestryck, fodertillgång och rubriker..

2010-07-21 09:24

Ett bra inlägg Widemo, men jag vill kommentera följande:

- Avverkningarna styrs i stort sett av åldesfördelningen på skogen. Idealet för de flesta skogsägare, stora som små, är en jämn avkastning, men ofta är åldesklassfördelningen sned... Annars håller jag med, tillgången på foder och älgstammens storlek ska vara anpassade till varandra för att få ett vettigt betestryck. I dag kan man med fjärranalys göra rätt säkra bedömningar av andelen tallungskog inom ett större område, så förutsättning för anpassning av älgstammen till atuell betestillgång finns.

- Att gynna rönn, sälg och asp vid röjning och gallring för att få trädbildning av dessa arter i "den mörka produktionsskogen" bör väl gå, de flesta röjningsinstruktioner har denna målsättning i en eller annan form (ofta behandlas dock lövträden inte artspecifikt, ex målsättning minst 10% lövhuvudstammar). MEN FÖR ATT DET SKA GÅ ATT GYNNA RÖNN, SÄLG OCH ASP I RÖJNING FÅR DE INTE KONSEKVENT VARA NERBETADE TILL SNÖHÖJD!

- Rubriken "Betning inget hot mot mångfalden" borde lyda: Lagom betning inget hot mot mångfalden. Annars ger det en felaktig bild av budskapet. De flesta läser bara rubriken...

6. Lagom är bäst

2010-07-20 09:51

9,3x62,
ingen har sagt att betning inte kan vara skadligt för mångfalden. Däremot är det ett av skogssektorn förbisett (eller möjligen förtiget) faktum att ett medelhårt betestryck är positivt.

Betestrycket bestäms inte heller som skogssektorn påstår enbart av klövviltstammarnas storlek, utan även av tillgången till foder. Och den biten råder skogsbruket i stor utsträckning över. Genom att samtidigt arbeta aktivt med att hålla en mer stabil fodertillgång och reglera klövviltstammarnas storlek till tillgången kan vi hitta en rimlig avvägning, där vi inte regelbundet måste skjuta stammarna i sank bara för att det "råkar" vara brist på ungtall under några år.

Forna tiders tamboskapsraser betade för övrigt på ett annat sätt än dagens, och utnyttjade kvistbete i betydligt större utsträckning än idag. De kan inte fullt ut jämföras med hjortvilt, men fick hålla till godo med vad som fanns. För övrigt kan man i varje naturbetesmark även idag se att tamboskapen betar kvistar.

Skogen var tveklöst satt under ett starkt tryck från bete och plockhuggning. Därmed kunde ljusälskande arter som rönn och sälj bilda träd inne i den luckiga skogen. I dagens mörka produktionsskogar är det närmast omöjligt, om man inte aktivt röjer och gallrar fram dem. Vilket inte sker...

Älgen är INTE huvudanledningen till att vi exempelvis endast finner trädbildande rönn i skogsbryn och på åkerholmar... där för övrigt älgen som bekant gärna uppehåller sig.

5. Tack, Anders H,

2010-07-20 01:03

för ett mycket bra inlägg, du träffar klockrent. Ett naturbruk som endast grundar sig på forskningsresultat kan bli en katastrof i framtiden, så hylla alla skogsägare, djurhållare och jordbrukare som går sin egen väg, dom som kan och vågar tänka själv, det är någon av dom som sitter inne med det som kommer att efterfrågas i framtiden, knappast forskarna. Det är bara att titta på historien.

4. 9.3x62, vi har en okänd framtida verklighet

2010-07-19 20:29

"Betning inget hot mot mångfalden" är rubriken, du diskuterar om betning är ett hot mot virkeskvalitén hos tall och det är en helt annan sak. Nu ökar trä som konstruktionsvirke men man går samtidigt mot lättare och starkare konstruktioner, dvs. man använder inte massivt trä. Denna utveckling kommer naturligtvis att fortsätta så om 80 år när dagens tallplantor skall skördas så vet vi inte vilka egenskaper som efterfrågas/betalas men det troligaste är att kraven på är annorlunda. Dagens problem beror i stor utsträckning på att staten lagt sig i skogsskötseln med de katastrofala resultat vi nu ser. När statliga byråkrater fattar beslut om vilken skogsskötsel varje enskild skogsägare skall bedriva så grundar de sig på forskning. Problemet med detta grepp är att för skogsägaren och i förlängningen även för landet så är efterfrågan och betalning om 80 år en okänd storhet forskningen inte kan ge svar på. Man borde ha nöjt sig med hur man skall sköta skog, vilket träd som helst, för att det skall växa bra. Det är bättre att 100 000 skogsägare sköter var sin skog fel på 100 000 olika sätt än att alla 100 000 sköter sin skog fel på samma sätt, det sätt som Skogsstyrelsen föreskrivit. Det är där vi är nu sedan Skogsstyrelsen (motsv.) såg till att lövskogen sprutades bort med hjälp av flygplan. Idag får skogsägarna även betala dyrt för de sk § 5:3 skogarna, staten tyckte detta var skräpskog som utnyttjade markens produktionsförmåga för dåligt. Men något hopp om att Riksdagen tar lärdom finns inte.

3. Välkommen till verkligheten!

2010-07-18 11:10

Att jämföra med forna tiders tamboskap är inte relevant. Tamboskap är inte kvistbetare som exempelvis älgen är under vintern. Dessutom vistades boskapen i fähus under vintern (i norra Sverige, hur det var söderut vet jag inte) då knoppar och kvistar i stort sett är den enda föda som bjuds. Under vegetationsperioden finns gott om bete för både vilda och tama klövdjur och det bete som sker då påverkar inte trädbildningen. Hur man kan påstå att dagens viltbete inte päverkar mångfalden negativt är för mig en gåta. I stora delar av vårt land har skogsägarna gett upp försöken att föryngra tall pga det hårda betestrycket. Rönn sälg och asp betas så hårt att de endast i undantagsfall kan bilda träd... Nej vi måste inte ha värdens tätaste älgstam. Även med en mindre älgstam kan vi bedriva meningsfull jakt, rätt skött även jaga kvalitetsmässigt bättre älgstam. Detta med mindre påverkan på biologisk mångfald och skogsbruk!

2. Det här är viktigt!

2010-07-17 23:16

Denna kunskap är av yttersta vikt och bör starkt lyftas fram i debatten. Jägare framställs ibland i media som egoister som med hjälp av starka lobbyister enbart tar hänsyn till de delar av naturen som gynnar dem själva. Lyckas den här kunskapen få stöd hos den allmänna opinionen, kan det uppstå ett allmänt stöd för att vårt land ska få hysa mycket större klövviltsstammar än idag . Detta leder till mer jakt vilket i sin tur innebär mer nöje och hobby för fler människor, mer ekologiskt och nyttigt kött, mer turistintäkter i form av jakt- och naturturister!

1. Jättebra!

2010-07-17 23:15

Detär utomordentligt glädjande att jägarsidan inte tiger still i älgskadedebatten! Det har sedan länge från jägarhåll, inte minst i artiklar i Jakt och Jägare, påpekats att skogsbruket kan och måste utövas också med hänsyn till viltet och inte bara till någon sorts "kvartalsekonomi"! Det går att ekonomiskt utöva ett aktivt, biologiskt inriktat skogsbruk med bibehållande av livskraftiga, jaktbara klövviltstammar! En viss merkostnad betalas genom mindre betesskador. Här har Skogsstyrelsen en stor uppgift som man hittills inte ägnat sig nämnvärt åt!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB