• Älgskadefondsföreningen

Björnjakt i VVO kan vara olaglig

AktuelltPublicerad: 2010-08-04 17:47

Inför årets björnjakt befinner sig många jägare och viltvårdsområden på ett juridiskt gungfly. Viltvårdsområden får nämligen inte besluta om reguljär licensjakt på varken de stora rovdjuren eller vildsvin.

Med bara några veckor kvar till björnjakten visar förvaltningsrättsdomen att många av dagens viltvårdsområden befinner sig på juridiskt mycket svag is.
I princip har nämligen viltvårdsområdesföreningarna ingen rätt att besluta om områdesjakt eller gemensamhetsjakt för de stora rovviltsarterna och vildsvin. Det kan bara jakträttsinnehavare göra.
Bakgrunden till den aktuella domen är att en enskild markägare i Jämtland överklagade viltvårdsområdets beslut att jaga björn över hela viltvårdsområdet, så kallad områdesjakt. Länsstyrelsen konstaterade att viltvårdsområdet inte har rätt att fatta sådana beslut, varpå viltvårdsområdet överklagade till förvaltningsrätten i Härnösand.

Bara älg, hjort och småvilt
Nu har domen från förvaltningsrätten kommit. Och den ger den enskilda markägaren och länsstyrelsen rätt.
Förvaltningsrätten hänvisar både till lagen och lagens förarbeten, samt konstaterar att viltvårdsområden får ta beslut om gemensamhets- och områdesjakt bara när det gäller älg, hjort, rådjur och annat småvilt.
Vidare pekar rätten på att lagstiftningen tydligt anger att beslut om områdes- eller gemensamhetsjakt på de fyra stora rovdjuren och vildsvin bara får tas vid enskilda tillfällen (begränsade i tid) och när det uppenbart behövs för att begränsa skador – dvs skyddsjakt.

Juridiskt gungfly
Sammantaget innebär detta att många av dagens viltvårdsområden befinner sig på ett juridiskt gungfly inför björnjakten som startar om några veckor, trots att besluten tagits vid ordinarie jaktstämmor och att frågeställningen funnits med i kallelsen till alla jakträttsinnehavare.
– I princip räcker det att en enda jakträttsinnehavare (exempelvis en markägare) säger nej, jag vill själv jaga björn på min egen mark, konstaterar Ulf Kallin, Riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund.
Frågan är till och med om det innebär ett jaktbrott att skjuta en björn på en mark och markägaren får för sig att polisanmäla saken – helt oavsett vad som beslutats på viltvårdsområdets jaktstämma.

Ändring i stadgarna
Jägareförbundets jurist, Sven Johansson, konstaterar att det kan finnas en möjlighet att ge viltvårdsområdena en lagenlig beslutsrätt när det gäller de stora rovdjuren och vildsvin om man skriver in i stadgarna att viltvårdsområdet får fatta beslut om gemensamhets- och områdesjakt på dessa arter.
Ytterst få viltvårdsområden har emellertid gjort detta och det finns inte heller några rättsfall på den punkten.
– Vi kan helt konstatera att lagstiftningen är både otidsenligt och oklar, samt borde ses över. När lagen om viltvårdsområden skrevs var inte frågorna kring de stora rovdjuren och vildsvinen lika aktuella som i dag, säger Sven Johansson.
Något som Ulf Kallin håller med om.

Ingen skyddsjakt längre
Tidigare har man från olika håll hävdat att björnjakten redan vid tilldelningsbeslutet från Naturvårdsverkets betecknats ”skyddsjakt”, vilket alltså skulle kunna ge viltvårdsområdena beslutsrätt. Den aktuella domen gäller just förra årets jakt och det är alltså uppenbart att varken länsstyrelsen eller förvaltningsrätten anser att den motiveringen håller.
Resonemanget håller definitivt inte i år, eftersom björnjakten inte längre betecknas som skyddsjakt, utan som vanlig licensjakt.

”Borde jämställas med älgjakt”
Björnjägaren Gunnar Håkansson i Orsa är väl medveten om – och mycket bekymrad över – problemet. Han menar att den numera traditionella björnjakten kan bedrivas som den gjorts så länge ingen markägare får för sig att invända. Jakten i den form den bedrivs i dag hänger alltså på en skör tråd.
– Björnjakten, och för all del jakten på de övriga stora rovdjuren, borde hanteras som älgjakten. Det tycker jag är självklart. Ska man jaga björn effektivt och säkert så ska det ske över större områden, säger han och efterlyser en ny lagstiftning.

Avtal mellan markägare
För att få en juridiskt förankrad björnjakt över större områden kan man tänka sig att jakträttsinnehavare (inte viltvårdsområdet) går ihop och skriver under ett dokument som reglerar hur jakten på björn ska bedrivas och administreras på de egna markerna.
– Men det blir ingen lätt uppgift. Det finns många små markägare och ibland kan ett enda skogsskifte ha sju-åtta ägare. Det måste vara bättre att kunna hantera de här frågorna inom ramen för viltvårdsområden, säger Gunnar Håkansson.
I Orsa har man dessutom sedan flera år en överenskommelse (rovviltskortet) mellan viltvårdsområdena om all rovdjursjakt. Överenskommelsen går ut på att man alltid ska starta jakten inom det egna området, men sedan får jaga vidare in på andra viltvårdsområden om det behövs.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Lura Er inte själva

2010-08-26 08:38

Av texten i artikeln får man uppfattningen att en markägare/jakträttsinnehavare måste protestera på något sätt för att förbjuda björnjakt på sina marker. Så är det naturligtvis inte. Markägaren behöver inte vidta någon åtgärd alls utan det är jägaren som måste försäkra sig om att man har jakträtt efter björn på just den marken. Ett VVO kan inte chansa och fatta beslut om områdesjakt med förhoppningen om att ingen markägare ska protestera. VVO har helt enkelt inte något lagligt stöd för att fatta beslut om områdesjakt efter björn och ska därmed inte heller göra det.
Det är ganska troligt att om en björn fälls på en mark som inte är upplåten för björnjakt till någon enskild eller till VVOt så torde det röra sig om jaktbrott och att björnen kan komma att tillfalla markägaren. Det är ett allmänt åtalbrott vilket innebär att polisen måste utreda det om det kommer till polisens kännedom, även om det inte föreligger någon anmälan från markägaren.
Så lura Er inte själva genom att låtsas som att ansvaret ligger på markägaren, jagar man på marker där man inte har jakträtt är ansvaret den enskilde jägarens. VVO måste ta ett ansvar i detta och dels inte fatta några beslut om områdesjakt dels upplysa jägarkåren om dessa förhållanden.

8. Lättfattat

2010-08-17 23:33

Björn är enl.domen ej laglig att jaga som gemensamhetsjakt eller områdesjakt inom ett vvo.Endast på egen eller på mark som man personligen arrenderat av annan markägare. Björn tillhör övrigt vilt på jaktkorten

7. vilken rätt?

2010-08-15 10:20

I de fall där det finns krav att enjägare skall ha ett visst antal ha för att få lösa jaktkort i ett vvo så kan det nog bli en hel del problem. Om jag gör upp ett avtal med en av markägarna att jag betalar denne 500 kr för jakträtten på småvilt (ej björn) på hans/hennes marker för att sedan gå till vvo för att lösa jaktkort. Vad gäller då om vvo säger att på deras småviltskort så ingår rätten att skjuta björn? Man ska inte vara säker på att vvo och markägarna har samma def av vad som är högvilt/småvilt om detta inte är reglerat i stadgarna edyl.

6. Björnjakt

2010-08-15 10:20

Både Mårdner och Pouzar det är bara att läsa §23 och §24 i lag (2000:592) om viltvårdsområden som gäller för sveriges alla viltvårdsområden, då får ni klara besked om hur björnjakten regleras. Om ni ej förstår kan ni rekvirera domen från FÖRVALTNINGSRÄTTEN i HÄRNÖSAND.
Tel 0611-349800 Mål nr 1490-10

5. Älgjakt

2010-08-14 10:25

Om älgjakt ska bedrivas och björn skjuts vad gäller angående skjutprov .skjutbevis och jaktkort inom vilvårdsområdet ?
är det småvilt eler övrigt vilt ?

4. Vilka kort löses inom VVo:ett

2010-08-14 10:25

Kan älgjägare utan småviltsbevis skjuta björn under älgjakt?

3. Björnjakten

2010-08-10 15:34

står för dörren och krångligheterna bara ökar inte minst för åteljakt.
Ett VVO är bildat av en sammanslutning markägare och här finns alla möjligheter att genom särskilda på årsstämman godkända beslut undgå alla krångligheter. Det finns vad jag vet ingen tvingande lag som säger att ett VVO måste följa SJF stadgar för VVO och Jaktvårdskretsar.
Likväl som ett jaktlag kan ha egna stadgar kan även ett VVO ha det.
Det som oftast ställer till förtret är att det är så många VVO som inbillar och tror att man måste slaviskt följa SJF stadgar, så är det naturligtvis inte, men man måste komma ihåg att vill man ändra på detta i ett VVO så måste stadgarna sägas upp enl de ingångna regler man undertecknade när stadgarna antogs.
Då först är det möjligheter att ändra stadgarna. Inget märkvärdigare än när övriga ingångna avtal sägs upp av endera parten.Enl. min mening är det viktigt att de stadgar som upprättas ska anpassas till det allmäna behovet för jakträttsinnehavare inom VVO och Jaktlag.
Betr. björnjakten inom ett VVO borde inte detta vara ngt problem då man i kallelsen och i dagordningen inför den årliga årsstämman har angett björnjakten som en särskild punkt att behandla. Björnjakten är ju styrd av licenserna i varje län.
Ett gemensamt rovviltkort över flera VVO, tror jag inte på. Även jakten på rovdjur är styrd av rätten till att utöva sin jakt och björnjakten blir allt populärare, vilket innebär att samma krav på jakträtt som på älg och annat vilt krävs.Vill man i ett VVO exv utfärda gästbevis eller dylikt så är det inget märkvärdigt med detta, men punkten ska finnas på dagordningen och årsstämman beslutar enl majoritetsbeslut.Om någon är emot så inlämnas reservation och ärendet går upp till prövning hos länsstyrelsen eller i kammarkollegiet.
Vi ska akta oss för att krångla till det med ohållbara regler hit o dit.
SJF o JRF är inga myndigheter utan endast rådgivande instanser, det kan vara värt att tänka på vid överklagningar.
Av bekvämlighetsskäl vill man inte ändra i stadgarna, men det är en rättighet som varje jakträttsinnehavare har att föra upp till diskussion i VVO och Jaktvårdskretsar.

2. björnjakt

2010-08-08 02:28

Det är just detta som jägareförbundets jurist Sven Johansson säger som domen klargör att man inte får göra.Endast i det fall det uppenbart behövs för att bagränsa skador av en specifik individ får föreningen bestämma (stämmobeslut) att jakten skall ske som onrådes-och/eller gemensamhetsjakt.
Av motiven till lagstiftningen framgår att sådana beslut ENDAST får fattas vid enskilda tillfällen och riktat mot enskilda individer.
Gunnar Håkanssons rovviltskort finns det nog inget stöd enligt lagen(2000:592)om viltvårdsområden,eftersom rätten till jakt tillhör jakträttsinnehavaren eller arrendatorn.

1. Hmmm

2010-08-05 08:46

"Krångligt värre"

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB