• Älgskadefondsföreningen

Blyskatt hotar skytte och jakt

AktuelltPublicerad: 2008-07-25 07:20

Om Kemikalieinspektionen, Kemi, får bestämma drabbas Sveriges 500 000 skyttar och jägare av en massiv skattechock från och med år 2010.
– De vill ta död på skyttesporten, säger Hans Drugge, generalsekreterare för Frivilliga skytterörelsen.
De cirka 50 000 skytteungdomarna kommer inte att ha råd att fortsätta, befarar han.

En ask med 500 blykulor för luftvapen kostar 200 kronor i extra blyskatt.

På regeringens uppdrag har Kemi gjort en rapport hur blyanvändningen ska minskas.
Jakt & Jägare har tagit del av ett utkast som visar att Kemi vill införa en skatt på 300 kronor per kilo för blyhagel och 800 kronor per kilo för blykulor.
Ungdomar som skjuter med luftgevär och vapen i kaliber 22LR drabbas värst eftersom det bara går att använda blykulor till dessa vapen.
Sveriges cirka 50 000 skytteungdomar kommer inte att ha råd att fortsätta, befarar Hans Drugge.
En ask diabolokulor till luftvapen för cirka 40 kronor fördyras med 200 kronor och ett 22-skott för cirka en 50-öring kostar ytterligare drygt två kronor i blyskatt.

”Halshuggning av skyttesporten”
– Skyttet med den här typen av blyammunition är basverksamheten. På ungdomssidan kommer föreningarna inte att ha råd att driva verksamheten. Det här är en direkt halshuggning av skyttesporten, fastslår Hans Drugge.
Han ser rapporten som ett uttryck för ren fientlighet mot skyttesporten.
– Tankegångarna att eventuellt återföra en del av skattepengarna till skyttarna är rent nonsens. Hur kompenserar man en skytteverksamhet som inte kan fortsätta? Det finns ju inga alternativ till blykulor för luftvapen och 22-ammunition. Det här är så urbota korkat, kommenterar Hans Drugge.

Vallöfte om skrotat blyförbud
En konsekvensutredning av ett blyförbud visade att bly i ammunition varken är ett allvarligt miljö- eller hälsoproblem. Det fanns som grund när de borgerliga gav vallöftet att skrota totalförbudet mot blyammunition, vilket infriades i december 2007. Därmed finns bara ett förbud att använda blyhagel vid jakt över vatten och vid lerduveskytte.
Men efter det gav miljöminister Andreas Carlgren ändå ett uppdrag till Kemi att med hjälp av ekonomiska styrmedel minska användandet av blyammunition. Rapporten ska presenteras i oktober.
Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund, tycker också att förslaget får orimliga konsekvenser. Nästan 13 procent av de cirka 28 000 medlemmarna är ungdomar.

”Hotar jaktens framtid”
– Vi har cirka 3 000 ungdomar som sysslar med luftgevärs- och 22-skytte. Blyskatten hotar jaktens framtid eftersom skyttet är ett steg in i viltvårdsarbetet för många ungdomar, förklarar han.
– Dessutom hotas den etiska jakten eftersom det kan bli skadskjutet vilt om jägare inte har råd att övningsskjuta, säger Per Wanström.
En patron med 34 gram blyhagel kan kosta tio kronor extra i blyskatt. En patron för Sveriges vanligaste studsare i kaliber 6,5x55 blir närmare sex kronor dyrare om kulor på 10,1 gram används.

”Blyskatten är märklig”
– Att en konsekvensutredning visat både att blyammunition inte ger allvarlig miljöpåverkan och att det saknas bra alternativ gör blyskatten ännu märkligare, tillägger Per Wanström.
Världsmarknadspriset på ett kilo bly är cirka 12,65 kronor. Från och med i augusti ska de kunder som köper blybatterier börja betala 1,70 kronor per kilo när det köper industribatterier.
Att då ta tvingas betala 800 kronor per kilo bly för studsarkulor och 300 för hagel väcker frågor, tycker Per Wanström.
– Vi undrar om skatten verkligen är för miljön.
– Det verkar mer vara ett sätt att hitta något som verkligen slår mot landets 500 000 skyttar och jägare, säger han.

Hård kritik mot planerna
Jägarorganisationerna, skytterörelsen och olika branschföreträdare har gemensamt skrivit ett brev där de riktar hård kritik mot planerna att införa ekonomiska styrmedel för att minska användningen av blyammunition.
Miljöminister Andreas Carlgren har svarat på kritiken från skytte-Sverige. Han skriver att miljöskatten kanske inte införs om jägare och skyttar gör frivilliga insatser för att minska blyanvändningen.

Blyskatten kan stoppas
I övrigt hoppas han att ekonomiska styrmedel gör att till exempel jägare börjar använda mer stålhagel och att det sporrar utveckling och produktion av blyfri ammunition.
Blyskatten kan även stoppas om det saknas lämpliga alternativ.
– Förutsättningen är att det finns tillgång till alternativ ammunition som uppfyller djuretiska aspekter och som inte försvårar för jägarna att träna skytte eller för skyttarna att utöva sin verksamhet, kommenterar Andreas Carlgren.

”Det är möjligt att vi har tagit i överkant”

Av Mikael Moilanen

En av Kemikalieinspektionens utredare gör nu en ansats till att backa från förslaget om den brutala straffskatten på bly i ammunition.
– Det är möjligt att vi har tagit i överkant här, säger Göran Gabling.


Sveriges styrande politiker har bestämt att all metall som framställts eller utvunnits av människan ska vara borta från vår miljö senast år 2020. Det hänger samman med att politikerna anser det bevisat att exempelvis bly påverkar människans fertilitet, alltså förmåga att fortplanta sig. Bly är också giftig för vattenlevande organismer,
Metallen anses påverka nervsystemet och tros speciellt ha skadlig påverkan på små barns hjärnor, som inte är färdigväxta.
Dessutom misstänks metallen vara cancerframkallande.
– Bly är ett av de här ämnena som Sveriges riksdag har bestämt att vi vill ha bort. Vi har ett miljökvalitetsmål, giftfri miljö, där bly är ett av de ämnen som särskilt pekas ut som allvarliga, säger Göran Gabling, som jobbar på Kemikalieinspektionen som utredare. Han har deltagit i arbetet med utredningen som nu skakar jakt- och skyttesverige.
Jägare använder årligen omkring 110 ton bly och det sprids framför allt i naturen vid hagelskytte vid jakt.
Göran Gabling anser att den föreslagna skatten måste ligga så högt att priset är i paritet med alternativen, för att exempelvis stål ska ha någon chans att konkurrera. Det handlar alltså om att sätta press på marknaden och att hjälpa ofarliga alternativ med lönsamheten.
– Vad jag förstår handlar det ungefär om den fördubbling av kostnaden för hagelammunition, säger Göran Gabling.

Men vi har räknat på ert förslag och kommit fram till att en ask luftgevärskott kommer att öka från omkring 50 kronor till närmare 300 kronor. Och ammunition till salongsgevär kommer att stiga i pris från 50 öre per skott till två kronor och femtio öre.

– Ja, som sagt var, det du har läst är ett utkast, en remissversion där vi försöker uppskatta var man bör lägga en styrande skatt för att den ska få effekt. Men samtidigt ska det ju inte vara likställt med totalförbud, säger Göran Gabling.

Om det skulle få sådana effekter för skytterörelsen, att det skulle kosta fem gånger så mycket för ungdomar att skjuta salongsgevär – du kan alltså inte acceptera sådan konsekvenser?

– Jag har svårt att kommentera det just nu, faktiskt. Jag har också svårt att tro att det skulle få sådana konsekvenser som du säger nu – det låter något högt.

Det är ett enkelt räkneexempel. En kula till en 22:a väger ungefär två och ett halvt gram. Räknar man på en skatt på 800 kronor kilot så blir resultatet som jag beskrivit.


– Okej, okej. Det är möjligt att du har rätt. Det låter i alla fall som en rätt så saftig pålaga.

Vad är anledningen till att skatten föreslås bli högre på kulammunition än blyade hagelskott? Hagel sprids ju verkligen i naturen.

– När det gäller hagelammunition så är det där vi ser de egentliga riskerna, för fåglar bland annat. Men om man ska följa Sveriges miljökvalitetsmål, så ska man även inrikta sig på kulammunitionen. Nu har jag som sagt semester. Men vad jag minns är ju blyet en mindre andel på kulammunition, på patronens kostnad, än för hagelammunition. Därför bör man lägga sig på en högre nivå på bly som används för kulor.

Men den absurda konsekvensen blir ju att sportskyttarna, som kanske till och med samlar in sitt bly eller har det i skjutvallar som har begränsat omfång, får den hårdaste pålagan enligt förslaget.


– Ja, men precis som jag har sagt, det här är ett utkast till förslag. Vi tar mycket gärna emot synpunkter. Det kommer vi naturligtvis att få från de remissinstanser som vi skickat rapporten till. Det gäller just att försöka få rätt nivå på de här skatterna, så att de får rätt effekt och inte blir orimliga konsekvenser, så som du beskriver här.
– Det är möjligt att vi har tagit i överkant. Jag kan inte säga det nu, men det är ju en av de viktigaste frågorna när vi får svaren från remissinstanserna, säger Göran Gabling.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Vansinne!

2008-08-13 08:43

Hur ska man annars sammanfatta det här? Är vi inte våldsbenägna vapen galningar så är vi miljöbovar. KUL!

10. Ännu mer korstågsargument utan faktagrund från KemI

2008-07-31 08:24

På ATLs hemsida finns idag följande artikel om KemIs blyskatt inklusive ett väldigt tydligt uttalande från den ställföreträdande GDn (http://www.atl.nu/Article.jsp?article=48127&a=Blyet%20ska%20bli%20för%20dyrt%20för%20jägarna ). Precis som förut vet man inte vad man pratar om när man säger att alternativen måste kunna konkurrera. Här kommer en prislista på 30-06 ammunition från intropris.se:

30-06 - Pris idag
Blaser CDP - 825 kr
Norma Accubond - 670 kr
Norma TXP - 665 kr
Norma Nosler - 660 kr
Lapua Naturalis (blyfri) - 660 kr
Norma Nosler - 656 kr
Norma Oryx - 584 kr
Win Accubond - 579 kr
Norma Oryx - 575 kr
RWS EVO - 551 kr
Sellier&Belliot Barnes X (blyfri) - 523 kr
Norma Vulkan - 494 kr
RWS UNI - 485 kr
RWS KS - 447 kr
Norma Alaska - 437 kr
Lapua Mega - 390 kr
Lapua Mega - 389 kr
Win PP - 379 kr
Win SP - 379 kr
Sellier&Belliot BS - 270 kr

Som synes ligger både Lapua Naturalis och S&B Barnes X inte högst utan är helt klart konkurrenskraftiga redan i dagsläget.

Det är också besvärande att inte redovisa att skatten slår oproportionerligt mot billigare övningsammunition (80-170%) utan bara hänvisa till en generell höjning på ”bara” en tredjedel. För exemplen ovan är detta direkt fel för mer än hälften av kulorna.

Helt klart har detta inte något med fakta eller vetenskap att göra, detta handlar bara om att ge igen för förlusten av ett blyförbud!

9. batterier då?

2008-07-30 07:22

Med samma blyskatt skulle ett bilbatteri komma att kosta i runda slängar 15 000 kr! Där finns pengar att hämta, Carlgren...

8. Kemis korståg mot jägare och skyttar fortsätter

2008-07-28 14:58

Kemis förslag leder inte bara till dyrare ammunition i allmänhet utan framför allt till extremt fördyrad övningsammunition. Kemi undergräver därmed träningsskytte och dessutom användandet av premiumkulor. Förslaget kan inte ses som något annat än ett förtäckt blyförbud.
Flera saker i artikeln oroar. Först och främst att det uteblivna blyförbudet snabbt ersattes av något som uppenbarligen har precis samma andemening som ett förbud. Kemi verkar också ha fått ett direktiv som antingen var för löst formulerat eller, hemska tanke, medveten inriktat på att få bort blyet på annat sätt än genom ett rent förbud. I det senare fallet har vår miljöminister inga problem att tävla i jaktfientlighet med tex miljöpartiet. Det troligaste är dock att Kemi har tagit möjligheten att slå mot jägarna och skyttarna efter den förra ”förlusten”.
Nästa orosmoment är den låga kvalitetesnivån på förslaget från Kemi. Förslaget verkar inte ha utsatts för någon form av känslighetsanalys emedan kulammunition med få eller inga ersättningar blir extremt drabbade, tex .22LR och luftvapenammunition (tvärtemot vad Carlgren säger).
Tydligen har man bara tittat på någon normal kulkaliber och bestämt för att se till att den idag billigaste blykulan blir lika dyr som den dyraste kopparkulan.
Gjorde själv en snabb analys för 30-06 (priser från Intropris.se), som delvis stödjer detta antagande. Att premiumkulor redan kostar minst lika mycket som blyfria har inte ens beaktats. En annan effekt av Kemis förslag är att övningsammunitionen, enligt min sammanställning, drabbas hårdast och blir 80-170% dyrare per ask. Detta rimmar mycket illa både med avseende på var övningsskyttet i allmänhet sker (banor) och vikten av övningsskytte. Summa summarum är att man helt försöker skatta bort blyammunitionen och då speciellt drabbar övningsammunition och premiumkulor. Om man skjuter 100 st 30-06 övningsskott blir det med skatten 1 700 kr dyrare att skjuta dessa serier med blyfria Sellier&Belliot Barnes jämfört med dagens pris på Norma Jaktmatch, dvs 17 kr per skott dyrare! Effekten av Kemis förslag blir alltså mindre övning och jakt med sämre kulor...
Även för hagelammunition verkar inriktningen vara att prisa ut blyammunitionen. Man hänvisar till att alternativen, tex stål, måste få hjälp för att vara lönsamma. Enligt annonser från Jaguargruppen är dock tex skeetammunition i stål redan billigare än dito i bly. Helt klart är alltså påståendet om att alternativen måste få hjälp för att bli lönsamma rent nonsens.
Man pratar bara om stål som alternativ när man egentligen lägger skatten så att priset för blyammunition hamnar på tungstennivå. Det handlar alltå inte om att hjälpa alternativen utan om att endast ge ett alternativ dvs ”inget bly”. Även i detta fall drabbas övning i form av tex jaktstigar av ett dråpslag – vem lägger 250 kr för en runda?
Man kan också verkligen fråga sig om skatter skall sättas på detta godtyckliga sätt eller om det inte skall finnas en analys över vad utsläppets skadekostnad är och att detta sedan ligger till grund för beskattningens nivå (se tex 1.3 sid 12 i denna länk http://www.vti.se/2156.epibrw ).
Tidigare utredning har ju redan visat att bly i ammunition (förutom på våtmarker/grund vatten) inte är något större problem – så nu kanske vi närmar oss skattenivån för blybatterierna, eller?
Kemis argument om lönsamhet för alternativen lär inte få Nobels ekonomipris. Självklart bär sig de blyfria alternativen redan idag – annars skulle de ju inte finnas. Kemis förslag handlar enbart om att få till ett monetärt blyförbud. Kemi har under lång tid varit tydliga motståndare till blyammunition – uppenbarligen fick de med Carlgrens uppdrag en möjlighet att ge igen för gammal ost mot jägarna och skyttarna. Att lägga skattesatserna på en näst intill absurd nivå är naturligtvis taktiskt om det blir förhandling om den slutliga nivån.
En första uppmaning är nog att skicka mail eller, hellre, ringa din riksdagsman och säga vad du tycker om förslaget och gärna även KemIs beredning.
PS Om nu någon tror att Kemi kommer att lämna jakt och skytte i fred även om blyet är borta ur ammunitionen så bör följande läsas om Kemis inställning till koppar: www.sxk.se/koppar/debattartikel.htm
första stycket...DS

7. Träna, träna och träna!

2008-07-28 13:16

Det är enda sättet att bli en bra skytt!
Vi uppmanas ju att jaga på ett så skonsamt sätt som möjligt, det är ingenting som är kontroversiellt i det.
Men när träningsmöjligheterna försvinner kommer djuren att få lida av dåliga skott. Samtidigt så försämras effekten av skottet om blyet försvinner. Summan av dessa två "blyskatteffekter" blir förödande för viltet, till vilken nytta?

6. Hej Malte!

2008-07-27 15:56

En sak är säker gör vi inget nu så är väl nästa steg från nollvisionärerna i riksdagen ( när det gäller vapen m.m ), att vi inte får ha slutstyckena med oss när vi jagar. Under alla år som jag har jagat och bedrivit skytte, har den ena idiotiska lagen efter den andra kommit. och varje gång har man trott att nu är det väl slut med alla försämringar för oss. Men se, det blir sämre för varje år som går, det enda som de där sjusovarna i riksdagen begriper, det är ifall deras sötebrödsdagar är räknade. Alla kan inte bli godsägare även om det första de gör när de kommer till riksdagen är att se om sitt hus. POLITIKERFÖRAKT, ja. Skall ta del i landsbygdspartiets idéer, sedan får vi se.

5. Nytt parti redan på gång

2008-07-26 14:17

Då samtliga riksdagspartier har övergett landsbygden har det startats ett nytt parti. Gå in på www.landsbygdspartiet.org.se/ och hjälp till att skaffa namnunderskrifter.

4. Fundering!

2008-07-26 14:03

Kemi- och miljöministern kanske skulle börja med Telia.
Dom har ju ett antal ton med blymantlad kabel i backen.
Men det är kanske speciellt bly som inte lakas ur.
Någon som vet?

3. Nya jakt- och fiskepartiet

2008-07-26 00:34

Är det inte dags nu, att starta ett nytt parti för oss jägare och fiskare. vi blir naggade i kanten varje år. För min del betyder inte blyskatten ett skit, jag laddar min ammunition själv. Har flera tusen kulor så jag klarar mig, men man vet inte, det kanske blir hembesök? Förresten var f-n skall man jaga, skogsbolagen kalhugger allt.

2. Blyskatt

2008-07-25 17:38

Detta är helt absurt...
Den borgerliga alliansen lovade att riva upp blyskatten det skedde knappt, för en det blir en ännu högre skatt.
Är inte ammunitonen nog dyr nästan 600:- för en ask 308w jaktammunition på 20 ptr.
Nä, nu får det vara nog "UPPROR".

1. Blyskatten ett skott i foten

2008-07-25 15:32

Flera utredningar har visat att bly från ammunition inte gör någon skada i naturen med undantag av våtmarker där det redan råder blyförbud.
Att miljöministern trots detta vill införa en blyskatt kan därför inte vara annat än ett nytt sätt att dra in pengar till statskassan så att det finns utrymme för ytterligare skattesänkning till de redan välbärgade.
Skatten var förmodligen tänkt att enbart drabba jägarna som man tror att accepterar alla dumheter som myndigheterna hittar på. Han har tydligen inte tänkt på att blyskatt kommer att minska övningsskyttet med risk för ett ökat antal skadskjutningar.
Han har även missat att sportskytterörelsen som sysselsätter ett stort antal ungdomar kommer att få kostnader som gör att den vanlige löntagarens barn kommer att utestängas från sin hobby.
Nej, bästa miljöministern, släng det här förslaget i papperskorgen och ägna dej åt de stora miljöbovarna i stället. Om så inte sker får vi hoppas att övriga partier i alliansen stoppar denna tankevurpa.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons