• Allmogejakt

Det behövs mer än bara älgskötsel- och kalvjaktsområden

AktuelltPublicerad: 2009-10-09 13:29

Naturvårdsverket anser att enbart kalvområden och älgskötselområden är för lite. Det behövs något mellanting.
Låt de nya viltförvaltningsdelegationerna för rovdjuren även styra älgförvaltningen, föreslår verket.

Verket håller inte med älgjaktsutredningens upplägg för den framtida älgjakten.
Enligt Naturvårdsverket är många frågor kring älgförvaltningen obesvarade och efterlyser därför en konsekvensanalys av den nya ansvarsfördelning mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och de föreslagna älgförvaltningsområdena. Verket vill också reda ut vilka fördelar den nya älgförvaltningen skulle ge i jämförelse med dagens modell.
Verket sätter fingret på att det inte finns något mellanting mellan å ena sidan älgskötselområde och å andra sidan kalvjaktsområden. Detta trots att de sistnämnda kan vara på flera tusen hektar.
Det är inte hållbart, anser Naturvårdsverket och menar att kalvjaktsområden kan bidra till en okontrollerad tillväxt av älgstammen. Dessutom innebär det ett hinder för markägare på mindre marker att förebygga viltskador.

Dagens modell kan utvecklas
Naturvårdsverket vill dessutom inte döma ut dagens förvaltning helt och påpekar att det finns delar som fungerar och som kan utvecklas, till exempel med tydliga styrmedel.
– Kunskapen om såväl älgens biologi som effekter av olika avskjutningsmodeller har funnits i mer än 30 år, varför frågan måste ställas om den framtida älgförvaltningen kan bygga på frivillighet, då frivillighet bevisligen inte visat tillräcklig samverkan, skriver verket.

Nej till fällavgift
När det gäller den föreslagna fällavgiften på älgkalvar skriver verket:
– Tvärtom skulle det sänka intresset för kalvavskjutning och vi vidhåller därför bestämt att avgiften inte får återinföras.

Mat åt vargar
En annan viktig invändning är att utredningen lägger för stort fokus på skogsbruks- och jaktfrågor.
Naturvårdsverket pekar på en rad andra viktiga allmänna intressen, som trafiksäkerhet, naturvård, bevarandet av biologisk mångfald och älgens roll som mat för predatorer.
– Tillräcklig hänsyn är inte tagen till biologisk mångfald och miljömålet Levande skogar när det handlar om att älgstammen ska vara i balans med fodertillgångarna, skriver verket.
Bland annat pekar man på att älgstammen lokalt utgör ett hinder för att öka andelen lövskog, samt att skogsbruket på sina håll väljer att plantera gran på marker som egentligen är lämpliga för tall.

Låt delegationerna styra
Naturvårdsverket kopplar också ihop den nyligen framlagda rovdjurspropositionen med älgutredningen och pekar på att älgförvaltningen också måste ta hänsyn till rovdjursstammarna, speciellt den växande vargstammen.
I den nya rovdjurspropositionen föreslås att viltförvaltningsdelegationer i varje län styr rovdjursförvaltningen. Naturvårdsverket föreslår att också älgförvaltningen styrs från dessa delegationer:
– Annars riskerar man att förlora en sammanhållen förvaltning. Det är viktigt med en tydlig koppling till de föreslagna viltförvaltningsdelegationerna som ska ansvara för samförvaltning av vilt och besluta om rovdjursförvaltningen regionalt.
Naturvårdsverket efterlyser också ett enhetligt nationellt övervakningssystem där metoderna är accepterade och används likartat.
– I dag saknas ett sådant långsiktigt övervakningssystem. Utredningen ger inga klara riktlinjer om hur detta ska eller kan hanteras.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Sanningen i klartext

2009-10-16 12:27

Håller till fullo med K Erikssons inlaga.

3. "Växande vargstam"?

2009-10-10 10:11

Jag som trodde att vargstammen skulle frysas på 210 individer... Är allt bara spel för gallerierna? Ett sätt att vinna tid medan vargstammen får växa sig allt starkare? Det verkar inte bättre. Och älgens roll är visst enbart som föda åt de avgudade vargarna. Vi får ju inte låta älgstammen växa till sig... och detta sägs samtidigt som vissa jaktlag försöker få den minskande älgstammen att växa till sig. Vad är meningen? Ska sveriges befolkning enbart importera och äta av köttdjur som fötts upp i de få länder som saknar vargar? Medan de svenska vilda djuren går till vargföda, tillsammans med många av våra tamdjur?

2. Klartext

2009-10-10 00:04

Vad Naturvårdsverket verkligen menar är att all annan viltvårds främsta syfte är att garantera tillräckligt med bytesdjur för rovdjuren. Om det blir något över för mänsklig konsumtion är det en bonus men absolut inte nödvändigt.

1. Starka skäl att misstro Naturvårdsverkets synsätt och förslag.

2009-10-10 00:04

Rovdjurspropositionen, men även Maria Norrfalks älgjaktsförslag innehåller redan formuleringar där rovdjuren ska styra allt. Det är just detta som jag ser som fullständigt fel. Ska vi ha en flora- och faunapolitik värd namnet ska det vi människor värdesätter mest tydliggöras. Då ska värdet av våra växande grödor (skogen) framhållas men även de arter som ger oss värden i form av kött och rekreation. Så formuleras det inte nu, utan ekologisterna på Naturvårdsverket önskar motsatsen, skadedjuren placeras på piedestal. Låt er inte luras, Naturvårdsverkets historia de senaste 30 år har inte visat att de gynnar jägarkåren, och nu ifrågasätts även skogsbruket! Men mat åt vargar, det är viktigt det. Ni ser hur det formuleras! RFeynman har rätt, ekosofisläran har nästlat sig i maktens boningar.

Det är motsatsen till Naturvårdsverkets förslag som är önskvärda.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB