• Älgskadefondsföreningen

Få nyheter i vargplanen

AktuelltPublicerad: 2012-06-03 19:49

Naturvårdsverket efterlyser konkreta mål för hur vargbältet kan avlastas från att bära hela bördan av den svenska vargstammen. Det framgår i den förvaltningsplan för varg som nu fastställts av verket. Däremot finns inget konkret besked om hur stor vargstammen ska vara. Det ska först utredas av Naturvårdverket.

Det mesta av det 100 sidor stora dokumentet är sammanställningar av tidigare skrivningar. Det kan sammanfattas med att riksdagen beslutat om livskraftiga rovdjursstammar i landet och att målet måste vara att människor och rovdjur kan leva i harmoni.

Vargbältet ett problem
Naturvårdsverket lyfter fram att koncentrationerna av varg i Mellansverige är ett problem. När spridningen söderut går långsamt går det inte att minska stammarna i kärnområdena.
Attacker på tamdjur, renar, fäbodkreatur och jakthundar, är ett problem, påpekar verket i vargplanen. Därför finns ett stort behov av att vidareutveckla skadeförebyggande åtgärder. Arbetet med att stängsla in tamdjur i södra landsändan måste intensifieras, för att rovdjurspolitikens intentioner om spridning av vargen ska lyckas.

Den isolerade vargstammen
Vargstammens isolering söder om renskötselområdet behandlas i flera avsnitt. Verket slår fast att naturlig invandring ska ”underlättas” men samtidigt står planen om aktiv inplantering av varg kvar.
Rovdjursutredare Lars-Erik Liljelund har föreslagit så kallade mjuka släpp, där vargar placeras i hägn och därigenom förmås att stanna på platsen den dagen de lämnar hägnet.
”Det finns en risk att vargar som flyttas söderut från norra Sverige åter vandrar norrut. Det kan därför krävas åtgärder som minskar den så kallade hominginstinkten vid flytt av vuxna vargar”, skriver verket men utan att precisera hur det ska gå till.

Avtal för acceptans
För att få acceptans för inflyttade vargar föreslås att så kallat ”naturvårdsavtal” upprättas med markägare och jakträttsinnehavare. Det samma gäller samebyar där så kallat genetiskt viktiga vargar uppehåller sig.
Intentionen är att införa licensjakt när vargstammen är genetiskt frisk. Naturvårdsverket tror att den kan öka acceptansen för vargen. Nu är frågan om EU godkänner planen och låter Sverige besluta om vargstammen.

Kritik från LRF
Vargplanen får kritik som LRF, som efterlyser en allsidig konsekvensbeskrivning.
– Med dagens förvaltning har motsättningarna bara ökat så det har stor betydelse att Naturvårdsverket nu betonar samexistensen. LRF anser att vargförvaltningen måste bli begriplig, förutsägbar och att de som lever med varg inpå knuten upplever förvaltningen som legitim, säger förbundsordförande Helena Jonsson i ett pressmeddelande.

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Har sagt det förut

2012-06-04 19:06

Som jag ser det utifrån resultatet av vargcirkusen är inte dagens Sverige varken anpassat eller rätt miljö för frilevande varg.
Vad talar mot mitt påstående?

6. Till Ruona Burman om att ta sitt ansvar!

2012-06-04 19:06

Som ansvarig på regeringsnivå i Miljödepartementet klargjorde Du, Ruona Burman, att det är ett delat ansvar mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna att beakta helhetssyn och hänsynskraven i Konventionen för biologisk mångfald, Art-och habitatdirektiv, Svenska miljömål mfl.
Nu sitter Du som ansvarig i NVV för rovdjurspolitiken, för efterlevande av denna hänsyn till ekologiska, ekonomiska, sociologiska och andra intressen på nationell nivå. Liksom för definierandet av ramarna för länsstyrelsernas regionala ansvar.
Men då håller det inte att blunda för konsekvenserna i fäbodbruk och annan djurhållning så som NVV har gjort hittills. Hittills har påpekanden om skydd för fäbodbruk och betesdrift bara tappats bort i NVV:s beredning av beslutsunderlag! Det duger inte längre att bara lyssna till rovdjurens och rovdjursforskarnas behov.
Kan det bli ändring nu med en ansvarig som känner till ansvaret? Du känner nog konsekvenserna, men NVV har hittills undvikit att ”utreda” konsekvenserna, för dem vars intressen man har ansvar att tillvarata enligt konventionernas hänsynskrav.
Att börja tala om att sätta antalsmål som minimimål för bevarande av ”bevarandestatus” av varg, utan att beakta bevarandestatus för andra (mera hotade) arter eller konsekvenser för ekonomiska, ekologiska,sociologiska, kuturella och andra intressen är väl inte att ta detta ansvar!
Manipulerande med utredandet ger inte acceptans varken för varg,forskare, politiker eller myndigheter! Just nu är det knappast samexistens man verkar för, det liknar mera en fördold fördrivning av naturnära näringsidkare i beredande av terrängen för ”Rewilding Europe”.

5. Taktik!

2012-06-04 11:27

Man gör alltid en dålig utredning för då måste man göra om den. NVV vill ha det så för man förhalar dom viktiga besluten några år till,det blir med andra ord en fri tillväxt på varg några år till. Hela varg diskusionen har nu havererat i och med den här dåliga utredningen.Avsluta allt samarbete med vargutredningar och kräv noll frilevande varg.Landsbygden kommer att totalt kolappsa med djurhållning och vilken vill ha bara importerat sjukt kött,som är hitransporterat på skrämmande sätt och inte miljövänligt

4. total noll vargar

2012-06-03 23:59

jakt på all varg eller ingen. sedan skottpengar. nu måste vi ställa upp på varandra.upp till kamp

3. Och första frågan att utreda är:

2012-06-03 23:20

Är det klokt att ha vargar lösa i Skandinavien?

2. NVV har börjat i fel ände.

2012-06-03 23:08

Först borde NVV följa direktivet och utreda de socioekonomiska följderna av varg och andra stora rovdjur. Dvs hur påverkas de berörda? Går det att skydda de berörda? Går det att kompensera ekonomiskt? När allt detta och mer därtill är utrett och alla ekonomiska och andra avtal är klara - då, men först då, skulle det kunna gå att fastställa antalet rovdjur som eventuellt ryms inom ramverket. NVV har gjort tvärtom. Först släpper man ut vargarna - sedan, långt senare börjar man fråga sig: Hur ska det här gå? Det här ser ju inte bra ut!
Otroligt klantigt.
En haverikommission borde tillsättas omgående.

1. Den bistra sanningen är den...

2012-06-03 20:59

...Att Naturvårdsverket och dess stab av experter har trettio år efter den första kullen fötts i Värmland inte en aning om hur man ska få djurhållare och jägare att acceptera varg. Trots att vargen är norra halvklotets mest spridda stora rovdjur kan man inte heller ge ett enda exempel på någon plats där sådan samexistens existerar eller har existerat. Det enda forskarsidan är ganska överens om är att fäbodsdrift och skyddade rovdjur är en omöjlighet.
Att uppnå nollvision i trafiken är en barnlek i jämförelse.
När notan för rovdjurspolitiken i slutändan drabbar alla medborgare kommer även storstadsbefolkningens attityd att förändras. Med nuvarande resurser för stängsel tar det 500-1000 år innan våra får är skyddade. Och då får man inse att alla andra tamdjur också måste skyddas.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere