• Allmogejakt

Felräknat om älgarnas värde

AktuelltPublicerad: 2013-01-23 15:37

I ATL:s webbupplaga har ny forskning kring kostnader för älgen presenterats. Den visar att älgstammen borde minskas med 40 procent för att samhället inte ska förlora på älgen.
Jägareförbundets vilt- och naturvårdsstrateg Fredrik Widemo anser att forskningen bygger på fel siffror.

Enligt ATL:s artikel förlorar skogsägare sammanlagt 500 miljoner kronor årligen på grund av älgskador.
Det är visserligen ingen nyhet att älgbetesskador orsakar kostnader för skogsbruket. Men i artiken hänvisar ATL till att älgen orsakar minskad volymtillväxt för ungefär 200 miljoner kronor i virkesvärde. Dessutom är kvalitetsförlusterna på 300 miljoner kronor varje år. Enligt räknesättet blir det sammanlagt 500 miljonern i rena förluster på grund av skador som orsakas av älgen.
Nettojaktvärdet för älgen cirka 500 miljoner kronor per år, enligt professor Leif Mattsson och hans medarbetare. Trafikolyckor som orsakas av älg kostar samtidigt 600 miljoner kronor på ett år, vilket då får resultatet att bli 100 miljoner kronor i förlust för samhället på grund av älgen, men då räknas inte skadorna på skogsbruket in.
Enligt professor Peter Lohmander på Institutionen för skoglig företagsekonomi vid SLU i Umeå bör den svenska älgstammen minskas med 40 procent, från 10 älgar per tusen hektar till 6 älgar på samma areal.

Irrelevanta beräkningar
Fredrik Widemo, vilt- och naturvårdsstrateg på Svenska Jägareförbundet, menar att beräkningarna inte är relevanta.
– Artikeln tar endast upp nettovärdet för älgen. Detta värde utesluter bland annat jakträttens värde. Jakträttens värde är med självklarhet en av de viktigaste faktorerna som kompenserar en markägare för skadorna som orsakas av älgen. Idag uppgår värdet av jakträtten i Sverige uppskattningsvis till minst två miljarder kronor per år, säger Fredrik Widemo i Svensk Jakt.
Han påpekar att det är bruttojaktvärdet som bör användas i beräkningen, eftersom det även innefattar värdet för jakträtten. Under 2005-2006 var bruttojaktvärdet nästan 1,5 miljarder kronor. Sedan dess har älgavskjutningen och köttutbytet ökat med cirka 11 procent. Tillsammans med ökat värde på grund av dagens prisnivåer, innebär det ett förväntat bruttovärde på 1,8 miljarder kronor.
– Utan att ta ställning till huruvida siffrorna för produktionsbortfall i skogen är korrekta ska alltså värdet som kostnaderna jämförs med vara mer än tre gånger så högt. De kostnader som artikeln tar upp motsvarar 1,1 miljarder per år, och ligger följaktligen klart under värdet för älgjakten, säger Fredrik Widemo i Svensk Jakt.

Ett bredare grepp nödvändigt
Dessutom finns inte aspekter som exempelvis besöksnäring med i beräkningarna, eller älgens betydelse som betare för den biologiska mångfalden eller som bytesdjur för stora rovdjur. Fredrik Widemo anser att man måste ta ett betydligt bredare gepp för att få en korrekt analys av värdet ur ett samhällsperspektiv.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Slakteri

2013-01-24 14:43

Vill man minska älgstammen är det bara att öppna ett viltslakteri och tillåta vinterjakt. Det fungerade i Västra Ångermannland. Älgtomt i vissa områden.

5. Eftersatta Röjningar

2013-01-24 13:35

Ingen räknar på vad alla eftersatta röjningar och dåliga föryngringar kostar skogsägarna.

4. Vad gör skogsägarna själva?

2013-01-24 09:48

Det är helt klart att älgen förorsakar skador på de träd den betar, och tallen är en viktig foderkälla. Men med dagens skogsbruk förvärras dessa skador. Skadornas faktiska omfattning skulle kunna reduceras kraftigt om röjning och gallring inriktas mot att avlägsna skadade träd, och inte som nu att träd tas bort 'matematiskt'. Med rätt skötsel blir det inte så stora effektiva skador när man så småningom kommer fram till slutavverkning. Dessutom är det min uppfattning att skogsskötseln totalt förorsakar nästan lika stora skador genom fällskador, sönderkörda hyggen och gallringsytor. Men det försöker man uppenbarligen inte göra mycket åt.
Gallra tallskogen på vintern, så tillförs dessutom det vilda stora mängder foder, som också reducerar betesskadorna.

3. Jag

2013-01-23 18:02

har sagt det förut och säger det igen, om någon stolle får för sig att ev förluster om 100 år ska tas på allvar så har skogsbruket mycket att räkna på. Här sitter fokuset på älgen, flyttar vi fokus till trafik och skogsbruk så hamnar större delen av värdeförlusten där.

2. Granifiering

2013-01-23 18:02

Jag inser att kostnaden för älgens framfart kan diskuteras i oändlighet,eftersom många av de siffror som används är fiktiva (påhittade, bygger på lösa beräkningar), men vad som talar sitt tydliga språk, det är att fastighetsägarna i allt större utsträckning föryngrar sina skogar med gran. Detta på grund av att dessa skogsägare inte litar på jakträttsinnehavarna kommer att hålla älgstammen på en rimlig nivå. Man kan säga att detta tvivel riktat mot de aktiva jägarna, kommer och har redan omdanat de svenska skogarna. Det sker, en som det kallas granifiering av våra skogar och det är i sin tur en fingervisning om hur de enskilda fastighetsägarna värderar kostnad på den rådande älgförekomsten.

1. Vägvisare! ; )

2013-01-23 16:26

Nu har man visat HUR man skall räkna. Nu överför vi samma räknesätt på varg. Bara minusposter hela vägen. Det blev 0 varg kvar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons