• Pinewood

Förundersökning om Molstaberg

AktuelltPublicerad: 2015-12-01 14:45

Molstabergs säteri, som drabbats av upprepade vargangrepp, polisanmäldes av länsstyrelsen för att de inte skyddar sina djur. Nu har förundersökningen inletts, skriver Dagens Nyheter.

Det var länsstyrelsen i Stockholms län som gjorde en polisanmälan mot ägarna till Molstabergs säteri södra länsdelarna, eftersom de anser att gården inte gör allt för att skydda sina får mot vargangrepp.
De anser att gården inte stängslat ordentligt och heller inte tackat ja till andra tillfälliga åtgärder för att minska risken för fortsatta vargangrepp.

Förundersökning är inledd
Nu har polisen inlett en förundersökning om brott mot djurskyddslagen.
– Det är ett prioriterat ärende. Vargfrågan är alltid av intresse. Här har jag förstått att det finns flera motstridiga intressen, säger kammaråklagare Mathias Lidberg vid Söderorts åklagarkammare till Dagens Nyheter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Ja normenn lærte mye fort.

2015-12-04 10:10

De folka som ble samlet i 1814 hadde kjent litt på alt fra sølvskatter til avlat og manglende råderett.
Slik at vi kan nok takke svensker og dansker for at lovverket i Norge er veldig klart på eiendom.

At dette bør være en sak det alt av organisasjoner innen skogbruk landbruk og jakt bidrar er det derimot ingen tvil om.
Sakene i Norge har fott støtte fra flere hold også foredlingsbedrifter.

Om man bare får med de som er avhengige av landbygda vil det klart ikke mangle penger til å drive saken.

Håper noen snart kan sette dette i fokus slik at landsbygda kan tale med ett språk og det er nok klart på høy tid.

15. LRF, JRF och SJF bör planera för en gemensam och omfattande insamling.

2015-12-04 08:42

Om det blir ett åtal så bör LRF, JRF och SJF samla in de medel som behövs för att hyra ett koppel jurister som kan driva målet i alla tänkbara instanser. Så viktigt är detta mål för alla djurägare.
Per Bergum, frågan om varför Sverige inte ratificerar ILO 169 är både intressant och känslig. Formellt brukar svenska staten besvara i ärendet kritiska frågor från FN, OECD, Europarådet etc. med att eftersom det inte går att exakt utreda till vilken mark samerna har markrättigheter, vilka dessa rättigheter är och vem som äger rättigheterna etc. så kan heller inte Sverige ratificera ILO 169. Svenska staten tillskansade sig enorma markområden bland annat genom ett kungligt påbud 1683 som föreskrev att all ”övergiven” mark skulle tillfalla staten. I själva verket var det frågan om en jättestöld genom att staten tog all ”papperslös” mark. Intressant är att se hur Rewilding Europe använder samma argumentation för att tillskansa sig minst en miljon hektar ”övergiven” mark i Europa fram till 2020.
Av övrig mark ägde adeln en stor andel, en andel som genom århundraden växte genom att staten bl a skänkte mark till adelsmän som gjort sig särskilt förtjänta. Eftersom svenska bönder i allmänhet brukade adelns, kyrkans eller statens mark så benämndes de för frälse-, kyrko- , krono- respektive skattebönder. Av dessa var endast skattebönder självägande bönder som ägde lite jord som också var den sämsta jordbruksjorden. Vad gäller skogsmarken är läget ännu sämre, endast ca 6% av skogsmarken ägs idag av enskilda. Detta system för markägande, som än i vår tid har tydliga feodala drag, skiljer sig från hur det har varit i Norge – och för det skall ni vara lyckliga. Min tro är att det är denna nu nästan osynliga feodalism som gör det möjligt för svenska staten att gå mycket hårdhänt fram mot enskilda markägare, bönder, samer och jägare. Därför kan svenska staten låta stora rovdjur som björn, varg, lo, järv och örn föröka sig och sprida sig till HELA sina ”naturliga” utbredningsområden och göra traditionellt jordbruk omöjligt. Därför kan staten döma till fängelse fårägare som mot varg fredar sina får. Därför kan svenska staten tillåta att dvärgbandmask sprids över hela landet med motiveringen att det inte ”lönar” sig att satsa 174 miljoner kronor på att utrota denna dödliga parasit! Politiken är i sig uppenbart godtyckligt statligt våld och stöld riktat mot enskilda medborgare, och borde i ett demokratiskt samhälle vara helt omöjlig.
Men det sneda ägandet och ett kvardröjande feodalt tänkande gör det möjligt. Ändring kommer nog – frågan är hur våldsamt det blir. Samtidigt finns det i samhället en skamkänsla över landets feodala historia, rasistiska övergrepp mot samer, blodiga angreppskrig, rasbiologisk forskning, uteblivet uppgör efter andra världskriget etc. Jag tror att det är denna skamkänsla som på ett omedvetet plan delvis är skuld till regeringens senfärdiga och valhänta hantering av migration och terrorism å ena sidan, och å andra sidan en både beslutsam och våldsam övergreppspolitik mot försvarslösa bönder, samer och jägare.

14. 961L #

2015-12-03 15:52

Dette med ILO 169 var faktisk en nyhet som jeg ikke visste om. Hva er begrunnelsen for at denne ikke er ratifisert mon tro?

Ellers så håper jeg at Molstaberg har en advokat med nødvendig kunnskap på området? Det blir nok den avgjørende faktor om saken fremmes?

For det er i utgangspunktet ingen tvil om at det hadde vært greit med en rettens klarering av ansvar i slike saker. Norge har jo vært skueplass for slikt og det har nok påvirket forvaltningen der.

Men staten måtte jo tape i to instanser før de fant det best å stoppe sirkuset. Likevel ser det ut til at det har bidratt til at forvaltningen søker mere mot satte mål og er langt raskere med utlysning av skadefelligs tillatelser. Det har også klart gjort at SNO har gått aktivt ut og begrenset jerven to vintere på rad nå.

Og kan dette også bli resultatet her ville det være det beste som kunde skje.

13. Per Bergum - lita inte på svenska domstolar

2015-12-02 18:53

Citat: "Når retten så har besluttet vet alle hva som gjelder og flere forsøk blir antagelig ikke gjort."
Bergum, du har obefogat förtroende för svenska myndigheters oväld. Låt oss betrakta två (av flera) möjliga utfall:
1) Fårägaren döms till böter eller fängelsestraff.
I detta fall kan fårägaren förbjudas att fortsättningsvis hålla får, samt eventuellt andra djur. Vilket innebär slutet för betande djur. Ett formuleringsproblem för domstolen blir lagens krav på likabehandling: Renskötares rätt till näringsfång är skyddat i FN-konventioner. Men lagen har visat sig sällan stå i vägen för svenska domstolars formuleringskonst: Var förvissad om att det går att hitta domskäl som inte krockar med FN-konventionerna. Vilket självklart kommer påskynda avfolkningen och därmed rewilding av svensk landsbygd - inte bara glesbygden. Sverige (i motsats till normala demokratier) har inte ratificerat ILO169; konventionen rör bland annat rätten till land, samt närings- och egendomsrätt. Skälet till detta för den "humanitära stormakten" Sverige är uppenbart; livsfarliga rovdjur, främst varg, har högre skyddsvärde hos svenska politiker än vad samer och landsbygdsbefolkning har. Fälls fårägaren måste domen provas i förhållande till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, konventionerna om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter. Sverige har dock visat sig vara en mästare på att slippa ta sådana hänsyn vad gäller den egna befolkningen.
Fall 2) Fårägaren frias.
Även detta innebär troligen ett (något långsammare) slut för betande djur, eftersom en friande dom med största sannolikhet blir villkorad och friar staten från allt ansvar.
Rewilding vinner i båda fallen.
Så tyvärr Per Bergum, om målet inte läggs ned och en dom vinner laga kraft, så kommer åtal och dom utformas så att inget blir klarlagt annat än att varg och övriga skadedjur har företräde framför näringar. Det är tyvärr ett misstag tro att svenska domstolar är oberoende av den politiska makten. Svenskt rättsväsende har en lång och solid tradition av egna skumraskaffärer att falla tillbaka på; Haijbyaffären, Geijeraffären, Medanalysskandalen, Quick-affären, justitiemordet på Engdahl mm., för bara att nämna ett fåtal. Satsvetare Lisbeth Lindeborg (i Wikipedia): "... enskilda medborgare har en svag rättsposition gentemot maktfullkomliga svenska myndigheter", och hon påpekar även att ett motsvarande ord (rättshaverist) saknas i flera stora språk. Vilket tyvärr säger mycket om rådande svensk rättsröta, särskilt långt framskriden vad gäller miljö, klimat och skatter.
En svensk djurägare som drabbas av rovdjursattacker är därmed dubbelt illa ute - dels får hon sitt levebröd förstört av statens rovdjur (blir av med djur, eustöd, näringsförbud etc.) och dels hotas hon av fängelse om hon fredar sig mot statens skadedjur. Men, det blir mer förbuskad åker och betesmark som kan "rewildas". Ja, därtill så räddas ju jorden eftersom koldioxidhalten sjunker när det blir färre fisande kor, bönder och får på landsbygden?

12. 11#

2015-12-02 13:50

Og du ser lyst på fremtiden med NVV som seker kund? ;-)

Ja da er nok din fremtid og pensjon sikkret? Spørsmålet er vel om ikke noen finner det klokere å forvalte rovviltet frem for å henge nett over alle beter?

11. Örn

2015-12-02 13:06

Om man skall vara konsekvent och inte diskriminera vargarna så måste väl nästa steg bli att stängsla in även mot örnangrepp!

10. #3 961L. Jag hoppas de blir dömda

2015-12-02 13:05

(läs hela kommentaren innan ni reagerar...)

Grovt djurplågeri borde vara värt minst några månader i fängelse för de som driver Molstaberg plus stora skadestånd till de organisationer vars medlemmar mår illa av att djur dödas av andra än rovdjur.
- SRF behöver medel nu när pengarna i den stiftelse som de levt på de två sista åren börjar sina.
- Djurens Rätt borde givetvis få vara med och dela på skadeståndet så de får råd att utreda internt om de ska stå på vargens eller fårens sida.
- WAS måste givetvis ha sin del annars har inte Johanna Sandahl någon som på order av Oscar Alarik kan överklaga jaktbeslut utan att hennes egen förenings varumärke smutsas ner.
- Naturskyddsföreningen ska givetvis ha sin del direkt eftersom en dom mot Molstaberg kan resultera i att t.o.m "MedelSvensson" genomskådar vad som håller på att ske och som svar börjar bojkotta de företag som märker sina produkter "Bra Miljöval".
- .....

Historien har många exempel på att det behövs "symboloffer" för att få den stora massan att reagera. En dom mot Molstaberg kan bli det som får de verkligt naturintresserade inom Naturskyddföreningen att kasta dagens ledning. *)
Hade jag varit chefsredaktör för en stor tidning hade jag efter en dom mot Molstaberg bett Karolina Klüft (som styrelsemedlem för Naturskyddföreningen) svara på varför Naturskyddföreningen vill offra enskilda svenska människors livsverk för att i domstol driva vargfrågan in absurdum.

Sist men inte minst, en fällande dom hade tvingat NVV att skriva om sin utredning om de Socioekonomiska konsekvenserna med att ha en vargstam.

Hur många är med på en insamling till böter, skadestånd och kompensation till Molstabergarna för sveda och verk?
300.000 jägare+LRF+Fåravelsförbundet+Fäbodens Vänner+Nya SVENSKA Naturskyddföreningen+... * X.
Det borde kunna räcka en bit, eller hur!

*) http://www.sn.se/asikter/debatt/1.3579935
http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/vantar-ni-tills-en-varg-tar-en-hund-i-stockholm

9. Eller så

2015-12-02 11:01

er dette faktisk veldig bra? Endelig blir dette satt på spissen om rovvilt er viktigere en mat?
Når retten så har besluttet vet alle hva som gjelder og flere forsøk blir antagelig ikke gjort.

Med tanke på at staten hevder retten til både eierskap og forvaltnings-retten for rovviltet er de klart ansvarlige for hva rovviltet belaster enkelt person og føretag med.

Føretag kan pålegges å sikkre sine dyr men ikke for yttere påvirkning. De må sikkre slik at dyrene ikke påfører tredje person skade eller belastning.
Altså må eier av dyr sikkre at dyrene ikke spiser på grannens avlinger eller påfører denne skade.

Da kommer det viktige at skal rovviltet stenges ute fra betet er dette klart ikke eieren av i dette tilfellet får som skal sikkre og koste dette. Nei det er den som eier dyret som påfører skaden som må stå for de kostnadene.

Til sammenlikning kan alle tenke på hva hender om du eier en hund som sliter seg og jager får til døde? Hvem er ansvarlig for hunden og skadene? Ingen tviler vel på at det er hundens eier som må betale kalaset?

Staten ved NVV og LST eier og driver oppfødning av varg i landets utmark og må ta ansvaret for sine dyr på samme måte som alle landets dyre-eiere.

8. Lägg ner...

2015-12-02 08:46

Kan det vara så, att när vargen går in i djurhagarna, ja då åker djurägaren dit för djurplågeri?
Men, när vargen som är statens vilt, inte går in i djurhagarna och dräper sina byten utanför hagen, ja då är det inte djurplågeri?
Varför vill myndigheterna särbehandla djurplågerifrågan?
Den kloke inser, att en liten och hanterbar vargstam skapar totalt sett lite djurplåger oavsett var.
Och varför vill myndigheten att vi skall vara olika inför lagen?

Här handlar det om miljöfundamentalister i myndigheten som fått för mycket makt och överbelastar domstolar med onödigt arbete, speciellt när staten bekostar domstolen åt fundamentalisterna. Tro inte att detta mål slutar i tingsrätten. Det blir så klart överklagat. Fanatikerna ser till att det blir så.
Det bästa vore om polisen lade ner ärendet efter förundersökningen.

En sak är sann, ett eventuellt mål kommer att kosta skjortan och blir långdraget till Högsta Domstolen, kanske längre. Och kommer att onödigt belasta rättsväsende och statskassa. Så lägg ner i tid!

7. Anmäl NVV

2015-12-02 08:45

Går detta dårskap igenom tvingas alla djurägare med betesmark lägga ner inom en 5 års period.
Det vore mycket bättre att denna så kallade myndighet anmälde sig själv och NVV för bristande tillsyn av sina skyddslingar och brist på empati för de vilda djuren som dagligen slits levande i bitar men tyvärr så blundar myndigheter och så kallade djurvänner för detta, men i dagens Sverige så är väl det normalt som det verkar.

6. Någon ordning..

2015-12-02 08:43

.. får det vara. Bor man i vargrevir, så får man skylla sig själv. Lika bra att sluta. Får EU tillsammans med svenska vargkramare sin vilja igenom, så blir det förbjudet att ha får, för mänsklig matproduktion. Om man tillåter att vargen får gå lite bärsärk då och då, så är det ok. Man kanske rent av får en liten peng. Nej förresten, man får nog vara nöjd med att ha bidragit till vargens välmående. Man kanske får ingå ett samarbetsavtal med någon entreprenör som driver rovdjursturism.

5. Vad har hänt...

2015-12-02 08:42

...med svenskarna? Har de blivit galna? Varför vurmar de idag för allt som bara för 20 år sedan ansågs som vansinne? Hur kan detta åtal ens vara möjligt? Det strider ju mot all sunt förnuft som finns, totalt vansinne kan man anse. Har galningar tagit över på våra myndigheter? Är det en del av en långsiktig plan att ekosofer tagit över på alla myndigheter? Tack o lov är man så gammal så man ska dö snart, för i detta land går snart inte att leva.

4. Prioriterat ärende?

2015-12-02 08:41

Man undrar ju över tillståndet i det här landet när sådana prioriteringar görs.
Hanteringen av vargproblematiken blir sjukare och sjukare för var dag som går.
Byt regering, flytta ansvaret för rovdjur från Naturvårdsverket och låt landsbygden leva.

3. Lagen och Dårskapens lov

2015-12-02 08:40

Kunskapsbrist är vår tids bildningsideal. Miljö- och klimatfanatismen har inte förstått men tror på försiktighetsprincipen, förlitar sig på korruption, och söker tröst i pengar och makt. Miljöpartiet, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen etc. är övertygade om att endast de känner sanningen om framtiden, och vad som måste göras för att "rädda världen". Våra potentater, likt medeltidens präster, tror sig ha rätt bekämpa kunskap och bildning, eftersom det kan vara hinder på vägen till det ekosofiska samhället. Inga kostnader är för höga för att skapa detta auktoritära ekosofsamhället. Så länge länge kostnaderna endast drabbar "andra", kan folk tvingas underkasta sig vilka toklagar som helst. Det moraliska och etiska förhållningssätt som kännetecknar bildning och analytisk förmåga saknas helt hos politiker, länsstyrelser och åklagare. Jag skulle vilja att alla politiker samt tjänstemän inom offentlig förvaltning och rättskipning tvingades läsa boken "Dårskapens lov" (Erasmus av Rotterdam, 1511) upprepade gånger tills de begripit bokens mening. Då tror jag inte vi skulle plågas av gällande rovdjurslagstiftning. Den är människofientlig och en skymf av demokratiska rättsideal. Självklart kommer Europas folk åter ta kontroll över sin ekonomi, produktion, lagstiftning och gränser - frågan är hur våldsamt det blir. Självklart kommer varg åter att utrotas i landet - varg är ett rovdjur som inte tolereras där människor har sin verksamhet - frågan är hur våldsamt det blir.
Måtte det någonstans i vårt samhälle finnas kvar en rest av rättskaffenhet och sunt förnuft så att detta åtal läggs ner, och staten utan anmaning och prut betalar en stor ersättning för lidande och förluster. Jag minns än fängelsedomen 2006 mot fårägaren i Dalsland. Ren och skär galenskap var den domen - upprepa inte galenskapen i fallet Molstaberg. Utfallet blir ett mått på hur trångt sunt förnuft och vett sitter i dagens Sverige. LRF, SJF och JRF har tillfälle visa var de står.

2. Dårskap

2015-12-02 08:39

Eu ett nytt Sovjetunionen . Lst Nnv Mp styr odemokratiskt med hänvisning till EU maktmissbruket blir allt tydligare.

1. Gran??

2015-12-01 17:21

Det blir väl granplanteringar på alla beteshagarna. Det tycks ju vara det som Naturvårdsverket och SNF vill ha.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons