• Allmogejakt

Hela jaktlaget får försvara hunden

AktuelltPublicerad: 2009-10-06 15:12

Hela jaktlaget får skydda jakthundarna. Men det är inte bara att skjuta på rovdjuret när hunden attackeras. Först ska man alltid försöka avbryta attacken på annat sätt.
– Diskutera saken inom laget före jakten, råder JRF:s riksviltvårdskonsulent, Ulf Kallin.

Turerna kring skyddsjaktsparagrafen 28 har varit många. Paragrafen har förändrats i omgångar och i våras blev den permanentad. 

Paragrafen är fortfarande politiskt laddad och ständigt föremål för diskussion, trots att ändringarna hittills inte betytt speciellt mycket i form av fler skjutna rovdjur.

Lättare att skydda
På våren 2007 blev det lättare att skydda sina tamdjur. Då fick man bland annat rätt att försvara djur utanför hägn, till exempel jakthundar. Man slopade också kravet på upprepade attacker innan man får skjuta. Istället blev det tillåtet att skjuta om det är uppenbart att ett angrepp är nära förestående
och inte går att avbryta med till exempel
skrämselåtgärder.
I våras permanentades dessa regler, tillsammans med ett förtydligande: Nämligen att hundar i ett jaktlag får skyddas av alla jaktlagsmedlemmarna vid ett rovdjursangrepp.

Skrämsel först
– Grundläggande är emellertid alltid: Först ska man försöka avbryta attacken. Man kan slänga sten, vråla eller skjuta skott i luften. Om inte det hjälper så får man skjuta direkt på det attackerande rovdjuret, säger Ulf Kallin.
Med tanke på att många situationer uppstår väldigt snabbt och tiden för beslut kan handla om sekunder kan man tänka sig följande:
Hunden blir förföljd av en varg. Jägaren ropar och springer mot vargen, alternativt skjuter ett skott i luften, men ser efter några sekunder att detta inte hjälper. Om vargen ändå är på väg att attackera hunden skjuter jägaren på vargen. Detta är lagligt.
Att som första åtgärd skjuta på den förföljande vargen är ett jaktbrott.

Jaktlaget får försvara hunden
De här reglerna gäller också de övriga medlemmarna i jaktlaget, under förutsättning att hundägaren, eller hundens vårdare, har gett sina jaktkamrater i uppdrag att försvara hunden. 
I lagen framgår förvisso att det räcker om man antar att ägaren skulle vilja ha sin hund försvarad. Men för att vara på den säkra sidan bör man ta upp frågan med jaktkamraterna.
– En god idé är att man före jakten diskuterar skyddsjaktsparagrafen inom jaktlaget. Hundägaren bör för säkerhets skull uppdra åt sina jaktkamrater att vid behov skydda hunden vid en rovdjursattack – detta för att leva upp till lagens bokstav, säger Ulf Kallin.

Även lånade hundar
Eftersom lagen också säger "hundens vårdare" gäller de här reglerna för inlånade hundar. Då är det den som lånar hunden som ger jaktlaget uppdraget. Det är också tillåtet att skydda hunden utanför den egna jaktmarken.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Conny W

2009-10-09 10:25

Se tyskterrierns inlägg med hela lagtexten här nedan, svaret på din fråga framgår av § 28a.

11. Grannen

2009-10-08 15:21

Om grannjaktlagets hund råkar komma in på marken med vargen i hasorna då? Hur agerar man då enlig lagens mening?

10. Peacoch

2009-10-07 14:22

Det är polisen och rättsväsendet som gör den bedömningen. Men någon automatik i handlagandet finns inte mig veterligen utan detta avgörs från fall till fall.

9. Tack, Tyskterriern

2009-10-07 14:22

Stämmer bra det, och här framgår att anmälan till polis skall göras snarast möjligt. Sunt förnuft borde fungera utmärkt och personligen skulle jag först ta hand om eventuellt skadade och sedan göra anmälan.
OBS! Man löper dock alltid risk att någon inom rättsväsendet gör en annan tolkning och facit erhålls först vid prejudicerande dom.

8. Kallin

2009-10-07 13:00

paragraferna 33-39 i jaktförordningen kanske ger en
fingervisning...

7. Så här står det ordagrant...

2009-10-07 13:00

28 § Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.
Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret
1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,
2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller
3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.

Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.
Åtgärder enligt andra stycket 3 får, när det gäller lo, vidtas även för att skydda vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Förordning (2009:310).

Ändrad 2009-04-28 gm SFS 2009:310, ikraft 2009-05-01

28 a § Åtgärder enligt 28 § andra–fjärde styckena får även vidtas av annan som handlar på uppdrag av ägaren eller vårdaren för att skydda jakthund som används i jaktlag, tamdjur som befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret eller vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §.
Detsamma gäller när uppdrag saknas men den som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett sådant skulle ha lämnats om det funnits möjlighet till det. Förordning (2009:310).
Införd 2009-04-28 gm SFS 2009:310, ikraft 2009-05-01

28 b § Åtgärder enligt 28 och 28 a §§ får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna i 9 §. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalparker. Förordning (2009:310).
Införd 2009-04-28 gm SFS 2009:310, ikraft 2009-05-01

28 c § Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av 28 § andra–fjärde styckena och 28 a § försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde eller annars används i stor omfattning. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet ska verket genast anmäla detta till regeringen. Förordning (2009:310).

6. Beslagtas vapnet...

2009-10-07 11:25

...under utredningen om man gjort som som sig bör? Delges man automatiskt misstanke om brott? Vore kul att veta INNAN en incident inträffar!

5. Mats i Värmland.

2009-10-07 10:48

Det framgår inte uttryckligen i någon lag jag hittar hur man ska bete sig när man avlivat något rovdjur enligt § 28. Men självklart skall polisen informeras snarast möjligt och då är det lämpligt att man talar om att hunden skadats och behöver omedelbar vård. Det kan ju till och med vara så att man måste lämna platsen för att uppsöka telefon.
Sunt förnuft brukar alltid vara bra.

4. Anonym 16:09

2009-10-06 20:07

Det bör va att man ska ju se till att ett djur, oavsett om det är ett tamdjur el. viltdjur så ska man setill att minimera lidandet för detta. I ditt ex. åk till vet. snarast. Det är ju bättre att en jaktkompis stannar på skjutplatsen.
Men vad säger lagen? Någon som vet?

3. Klart som korvspad...

2009-10-06 17:17

...att man först försöker skrämma gråben.

2. En ytterligare fundering

2009-10-06 16:27

Om hunden blir attackerad och illa tilltygad, dock fortfarande vid liv men måste till veterinär omgående. Om jag då har skjutit rovdjuret enligt paragraf 28, måste jag stanna kvar vid platsen i väntan på polis eller får jag åka till närmaste veterinär för att kunna rädda livet på hunden? Visst, en jaktlagskamrat kan köra men om man är själv i skogen? Måste jag invända polisen eller får jag bege mig och rädda livet på hunden?

1. En fundering

2009-10-06 15:59

Ex jag skjuter ett varningsskott. Räknas då det som varningsskott även för passgrannen om vargen forsätter dit. Så att han kan skjuta på vargen direkt, eller måste även passgrannen skjuta varningsskott först.

Redaktionell kommentar:
Du får inte skjuta på en varg som är på väg bort från en angreppsplats. Skott får endast avlossas för att avvärja ett angrepp. Skulle det hända att ”ekipaget” har förflyttat sig, och även passgrannen får se vargen attackera hunden, har jag mycket svårt att tro att det går att hänvisa till ett tidigare varningsskott. Det kan ju dessutom vara flera vargar som är i farten. Det går därmed inte att säga säkert att det är samma varg, som tidigare utsatts för ett varningsskott hos passgrannen.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons