• Allmogejakt

Inget krav på larm i fällor

AktuelltPublicerad: 2014-01-09 16:26

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter för typgodkännande av fångstredskap. Föreskrifterna träder i kraft den 15 februari 2014. Både kravet på larm och förslaget om tidsbegränsade typgodkännanden har slopats.

– Syftet med föreskrifterna är att skapa tydliga krav som fångstredskapen ska uppfylla så att vilt inte utsätts för onödigt lidande eller människor och tamdjur för fara. I föreskrifterna görs ingen skillnad på olika sorters vilt utan allt vilt ska skyddas från onödigt lidande. Fångstredskap är ett bra jaktmedel när de fungerar på ett säkert sätt, säger Mimmi Skog, vilthandläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Berörda organisationer har haft möjligheter att ha synpunkter på föreskrifterna under en remissperiod.


Slopad tidsbegränsning
I det ursprungliga förslaget fanns till exempel förslag på en tidsbegränsning av typgodkännandet. Denna tidsbegränsning har tagits bort.

Dessutom fanns i förslaget ett krav på larm. Även detta krav har tagits bort efter synpunkter från remissinstanserna.


Kritik mot att betala för tester
Flera remissinstanser har också haft synpunkter på att konstruktören själv ska betala för tester av fångstredskap. Naturvårdsverket anser att det är rimligt att konstruktören själv ska betala för tester eftersom det till stor del handlar om kommersiell verksamhet.

– Vår förhoppning är att kostnader för tester tillsammans med ansökningsavgiften ska leda till ansökningar om typgodkännande av fångstredskap med hög kvalitet. Vi har dock minskat kravet på antal redskap som ska testas från fem till tre, kommenterar Mimmi Skog i pressmeddelandet.

Ju fler fångstredskap som testas samtidigt desto mer effektiva och billiga blir testerna. 


Svårt att avgöra kostnaderna
Hur mycket testerna kommer att kosta är svårt att avgöra, enligt verket.

Det beror bland annat på tillgången på vilt, hur lång tid testet tar och hur effektiv själva konstruktionen är. Om det i framtiden skulle uppstå en situation där det finns ett behov av ett fångstredskap för en viss art, men där det saknas ekonomiskt incitament för testverksamheten kan Naturvårdsverket utreda möjligheten till alternativ finansiering.


Ska granska fällanvändningen
Under 2014 planerar Naturvårdsverket att inleda arbetet med att se över föreskrifterna för användningen av fångstredskap. Avsikten med översynen är att villkor för användningen av fångstredskap ska regleras på ett mer enhetligt sätt och ta större hänsyn till djurskydd, säkerhet och selektivitet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Stort tack till Svenska Jägareförbundet!!

2014-01-10 14:07

Som mig veteligen var de enda av jägareförbunden som svarade på NV:s remiss. Reagerade ens JRF?

Redaktionell kommentar:
I skrivelsen från JRF framhölls att ett typgodkännande inte ska vara tidsbegränsat och att det inte ska krävas larm. JRF fick alltså gehör för dessa två punkter hos verket.
JRF kritiserade även testvillkoren och skrev:
”I beskrivningen av hur fällorna ska testas finns många allvarliga brister som kommer att göra typgodkännande av olika fällor i det närmaste omöjligt.”
”I Sverige finns många typer av fällor som har fungerat under många år utan större anmärkningar, dessa bör ges möjlighet till typgodkännande av gammal hävd. För de fällor som i dagsläget innehar ett typgodkännande bör undantag alltså ges från regeln om att de ska testas. Dessa bör anses som testade i och med dess långvariga användning”, skrev JRF till verket.
”Tester och kontroll i den omfattning som Naturvårdsverket nu föreskriver kommer dock att leda till kraftigt ökade kostnader och att fastighetsägare, jägare samt skyddsjägare får betydligt färre redskap för att skydda enskilda och allmänna intressen. När det åligger den som ansöker om typgodkännande att bekosta testerna kommer detta att drabba enskilda personer och näringsidkare på ett sätt som inte är acceptabelt för våra medlemmar”, avrundade JRF i svaret.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB