• Älgskadefondsföreningen

Jakt på vuxen älg på mindre marker

AktuelltPublicerad: 2010-03-25 21:35

Regeringen föreslår att även mindre marker utanför älgskötselområden ska få jaga vuxna älgar. Samtidigt höjs gränsen för hur litet ett älgskötselområde får vara. Dessutom stärks jägarinflytandet i älgförvaltningsområdet.

Huvuddragen i Maria Norrfalks och regeringens förslag till ny älgförvaltning ligger fast. Älgförvaltningen ska skötas adaptivt inom stora älgförvaltningsområden på minst 50 000 hektar, där markägarinflytandet ska ha en övervikt. De gamla licensområdena försvinner och ersätts i huvudsak av älgskötselområden.
Men efter den första remissomgången har det gjorts en del justeringar, vilket är anledningen till att regeringen valt att köra den kommande lagrådsremissen på en ny remissrunda.

Jakt på vuxen älg även på mindre områden
Regeringen öppnar för jakt på vuxna älgar även i mindre områden än älgskötselområden. I ursprungsförslaget var det bara älgskötselområden som skulle få jaga vuxen älg och övriga områden enbart kalv.
Åtskilliga remissinstanser uttryckte kritik mot att Norrfalks utredning inte föreslog något mellanting. Antingen skulle man ingå i ett älgskötselområde, eller så var det bara kalvjakt som gällde.
Många, såväl länsstyrelser, LRF, samerna och skogsägare, menade att detta var ett alldeles för stort ingrepp i den enskilda jakträtten och hotade rättssäkerheten. 

Det här är även en mycket viktig fråga för Jägarnas Riksförbund, som länge jobbat för att det ska få jagas vuxen älg även på mindre marker.
Systemet riskerade att bli orättvist och små markägare kunde hamna utanför ett älgskötselområde och på olika sätt drabbas, utan att själva orsaka problemet. Även Naturvårdsverket bedömde att förslaget var ohållbart.

Jägarna får en plats till
Jägarinflytandet stärks genom att styrelsen (älgförvaltningsgruppen) för älgförvaltningsområdet ska utgöras av sex personer, tre från jägarsidan och tre från markägarsidan. Ordföranden ska emellertid tillhöra markägarsidan och ha utslagsröst.
I ursprungsförslaget angavs styrelsen till tre markägarrepresentanter och två jägarrepresentanter, men regeringen bedömer nu att det ska finnas en jämvikt mellan skogliga och jägarmässiga intressen – dock så att markägarna ändå har den starkaste ställningen.

Större älgskötselområden
Gränsen för hur litet ett älgskötselområde får vara höjs. Nu säger regeringen att området ska vara så stort att det medger en avskjutning på tio vuxna älgar. I ursprungsförslaget angavs tio älgar, inklusive kalvar.
Åtskilliga remissinstanser påpekade att den låga gränsen innebar att många av dagens A-licensområden i själva verket kunde ombildas och kallas älgskötselområden. Regeringen bedömer att om det ska vara meningsfullt att arbeta efter en älgskötselplan bör området vara av en viss storlek, varför man lägger ribban lite högre än i utredningsförslaget.

Samma jakttid
De gamla älgjaktstiderna får vara kvar. Det blir ingen älgjakt i februari, vilket föreslogs i Maria Norrfalks utredning. Regeringen hänvisar bland annat till djurskyddsskäl.

Dubbelregisteringen slopas
När det gäller älgjakten inom samernas jaktmarker ligger regeringens förslag fast: Älgförvaltningssystemet ska gälla även på samebyarnas marker och den så kallade dubbelregistreringen slopas. Det blir i stället upp till älgskötselområden och älgförvaltningsstyrelser att hantera eventuella konflikter och komma överens. I de aktuella områdena får samerna en egen (sjunde) representant i älgförvaltningsstyrelsen.

Inventeringsmetoder
Regeringen har dessutom utvecklat tankarna kring inventeringsverksamheten, eftersom älgförvaltningen förutsätter att man har kunskap om älgstammen. Därför vill man ge Sveriges lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram inventeringsmetoder. Detta ska ske i samråd med Naturvårdsverket och Jägareförbundet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Förenklat system för jakt utanför ålgskötselområden

2010-03-30 01:36

Enligt regeringens nya älgjaktsförslag, så skulle man kunna säga att
licensjakten på älg kommer att finnas kvar, men i annan form. Det blir inte längre nödvändigt att få till stånd en registrering av berörda jaktmark.
En anmälan till länsstyrelsen om jaktmarkens belägenhet och storlek blir underlag för den kommande jakten.
En information inför jakten från länsstyrelsen, om de olika markernas ” potential ” blir avgörande för jakträttsinnehavaren. Utifrån dessa arealberäkningar, så avgörs om hans mark berättigar till jakt på vuxen älg, eller om han eller hon behöver gå ihop med någon eller arrendera till lite mark för att få skjuta vuxen älg.
På samma sätt kommer det att avgöras om man uppfyller kravet för att skjuta älgkalv. Det gamla kravet för att få registrera ett enkalvsområde är 20 ha.
Min åsikt om detta krav, är att det borde sänkas till 10 ha. Behålls 20 ha kravet , så hamnar troligtvis markerna under denna nivå bland dem som endast får jaga kalv under fem jaktdagar. Men eftersom även de små markerna ska få rätt att skjuta vuxen älg, så finns hoppet om att få delta i en avlysningsjakt.
De arealkrav som erfordras för att skjuta vuxen älg avgörs helt enkelt utifrån tanken om en produktionsanpassad avskjutning. Med tanke på att den huvudsakliga andelen av licensälgarna inte längre kräver en arbetsam byråkrati utan de försvinner in i älgsötselområdena och att de övriga älgarna hanteras på ett långt smidigare sätt än tidigare, då kan detta förslag, inom detta område anses ha nått sitt mål.

7. Älgens värsta fiende 2010!

2010-03-29 19:06

Skogsstyrelsens syn på älg. Kapitel Skogsskydd, Skadegörare; Rotröta,
Snytbaggar, Granbarkborre och ÄLG!!!
Viltanpassad skogsskötsel?

6. Regeringen fegar!

2010-03-27 11:24

Norrfalks utredning passar bäst i papperskorgen. Genomförs den är det b rott mot EU:s regler om äganderätt.
Men vi har en feg regering alla obekväma beslut skjuts fram förbi valet.

5. okunnig jägare

2010-03-27 11:24

Är det någon som vet hur förslaget är skrivet vad gäller vuxen/kalv på mindre områden som står utanför.
Vad många ha krävs för vuxen/kalv och hur många dagar får man jaga.
Exempelvis 50 ha, 100 ha 250 ha.
Tack på förhand

Svar
Det finns inget detaljerat förslag, så det blir naturligtvis spännande att se hur man resonerar. I det nya förslaget till lagrådsremiss framgår att regeringen, eller av regeringen utsedd myndighet (Naturvårdsverket, Länsstyrelsen?) kan meddela föreskrifter om detta. I den första versionen fanns inte den möjligheten med.
Dan T/Red

4. Håller med tyskterier

2010-03-26 09:47

Tycker även att septemberlänen skulle kunna avsluta redan 15 december.
då är det ofta mycket snö och skitföre.

3. Även Januari

2010-03-26 09:19

kunde slopas...

2. Svårt

2010-03-26 09:19

Det här tror jag blir svårt att få till. I alla frågor som gäller avskjutning och älgstammens storlek så får markägarna majoritet. Även om älgstammen på många håll är svag så kommer storskogsbruket att slå på stora trumman om att älgstammen skall skjutas ner på grund av betesskador trots att skadenivån ligger på 3%, Och det kommer att ivrigt påhejas av skogsstyrelsen.Även om det är jägarna som trycker på avtryckaren så har skogsbolagets egna tjänstemän så stora områden dom jagar på så att det är i majoritet. men men vi får vänta och se!!

1. bra att gamla jakttiden

2010-03-26 00:08

blir kvar..har man gott om älg fäller man dom oftast inom den sk gamla tiden,är det ont om älg är det en styggelse att harva omkring där ända tills feb månads slut..BRA BESLUT..det är helt åt skogen att lossa älghundar titt som tätt från aug till feb

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons