• Älgskadefondsföreningen

Järven lever på lodjurets jakt

AktuelltPublicerad: 2009-04-05 02:16

Lodjurens predation på ren har stor betydelse för järvarna.
Vid en undersökning i Jokkmokksfjällen var järvar framme och åt på mer än 60 procent av de lodjursrivna renarna.
– Det skedde dessutom på sommaren, då det finns gott om annan mat för järvarna, vilket förvånade oss, säger järvforskaren Jens Persson.

När Jakt & Jägare intervjuar Grimsöforskaren Jens Persson sitter han insnöad i en ungdomsgård i en liten by med 15 invånare i Jokkmokks fjällvärld. Själv jobbar han i Svenska Järvprojektet och han samarbetar med Henrik Andrén och forskningsprojektet Lodjur i renskötselområdet. De har hjälp av några fälttekniker och doktorander.
– Våra forskningsprojekt är så samordnade och har så mycket beröring med varandra att det lutar åt ett gemensamt forskningsprojekt i framtiden. Vi får se till nästa år, säger Jens Persson.

Konkurrens och samverkan
I Jokkmokksfjällen följer forskarna GPS-försedda järvar och lodjur, bland annat för att få mer kunskaper om hur de interagerar med varandra. Båda rovdjuren jagar ren, men båda kan också till viss del klara sig på småvilt och till och med gnagare.
De både konkurrerar om viltet, och samverkar - mer än väntat har det visat sig.
– Våra resultat är bara preliminära, men de är ändå förvånande, säger Jens.
– Under perioden juli-augusti förra året kunde vi se att järvar åt på mer än 60 procent av de lodjursrivna renarna. Det var mycket mer än vad vi väntade oss. I synnerhet när man betänker att det var sommar och gott om annan mat.

Bytet utnyttjas bättre
Hittills tyder alltså mycket på att Järven drar stor nytta av lodjurens framfart. Det betyder också att de slagna bytesdjuren utnyttjas bättre.
– Man kan anta att var för sig skulle de båda populationerna av rovdjur riva fler renar än vad de gör nu i undersökningsområdet, alltså att järvarna dödar fler renar när de inte får tillgång till kadaver som lodjuren lämnar efter sig.
Men Jens vill inte spekulera i siffror. Forskningen är långt i från "färdig" (i den mån man kan bli färdig med den här typen av grundforskning). Bland annat vill forskarna undersöka ett referensområde, där det inte finns lodjur, och även ha forskningsdata för hela året, till exempel under renkalvningsperioden.
Forskningen kompliceras av att bytesdjuret, renen, vandrar i flockar över stora områden. Lodjur kan slå allt från 0 till 15 renar per månad (båda siffrorna är ytterligheter). I vissa områden finns det ren bara vissa delar av året. Och en renhjord kan tillfälligtvis vandra ut från ett lodjurs- eller järvrevir. Självklart påverkar det predationen om man mäter över korta perioder.

Lon först, järven sedan
Indikationerna från Jens Perssons forskning är emellertid att bilden av järven som delvis asätare bekräftas. Man kan dra paralleller med björnen, som också i hög grad är asätare - men ändå fullt kapabel att riva till exempel älg. Jaktspecialisterna lo och varg går före, järv och björn efter.
– De här frågorna är allmänbiologiskt mycket intressanta. Det handlar om ekologi och hur arter samverkar och är beroende av varandra. Kunskapen om interaktioner är dessutom av värde för förvaltningen av dessa arter, konstaterar Jens.

Tekniska framsteg öppnar nya världar
Den nya GPS-tekniken har öppnat en ny värld för forskarna - särskilt för järvforskarna. För bara några år sedan var GPS-halsbanden var för stora för järv.
– Dessutom sker även den övriga utvecklingen snabbt. Batterierna håller längre och vi kan få ut positioner nästan hur ofta vi vill och dessutom läsa av halsbanden på distans.
Man skulle kunna tro att fältarbetet blir enklare i motsvarande grad, men då tar man fel.
– Det är nästan tvärtom. Att bara se hur ett djur rör sig är en sak. Det riktigt intressant är när man får veta vad de gör. Därför måste vi hela tiden ta oss ut till platser där till exempel en järv stannat till och uppehållit sig.
Det är så man nu fått de nya kunskaperna om lodjur och järv och det är därför man kan hitta både de lodjursrivna renarna och kan se att järven går till samma plats och äter.

Vanligare även i skogslandskapet
Järven är det mest anonyma av de fyra stora rovdjuren. Arten förknippas i regel med fjällvärlden, men sanningen är att den också hör hemma i skogslandskapet. Att den nu återtar skogsområden i Hälsingland, Värmland och ner mot södra Dalarna är inte onaturligt. Och att en och annan järv irrar in i jordbrukslandskapet, nära urbaniserade områden (senast i närheten av Norrtälje), är kanske något vi får vänja oss med framöver.
Generellt är stammen på uppgång. I vintras konstaterades 111 föryngringar, året innan 79. Omkring år 2000, då föryngringarna var nere på drygt 40, ansågs Järven vara det mest akut hotade stora rovdjuret i Skandinavien.

Lämmelåret kan ha inverkat
– Men vi bör vara försiktiga med att dra slutsatser från det ena året till det andra. Antalet föryngringar varierar mer än antalet järvar. Till exempel kan lämmelåret 2007/08 ha inverkat på rekordföryngringen förra året, säger Jens.
Bedömningen i dag är emellertid att den svenska järvstammen utgörs av omkring 550 individer.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Anonym

2009-04-05 22:32

Fanns inte så mycket lo under 70 och 80 talet. Klart att järven då var största predatorn. Det kan den fortfarande vara men björn och lo är snart ikapp om inte redan förbi på vissa områden.

7. Järven lever på lodjuret

2009-04-05 22:32

Det där har man vetat länge, i och med lodjurets spridning har antalet järvar ökat. Järven är en klåpare på att döda om han inte har vädret med sig. I en snöstorm dräper denne hänsynslöst men i klart väder får järven förlita sig på as. Detta hade vem som helst i järvland kunnat berätta gratis, utan att anlita dyra forskare.

6. Anonym

2009-04-05 22:32

Fanns inte så mycket lo under 70 och 80 talet. Klart att järven då var största predatorn. Det kan den fortfarande vara men björn och lo är snart ikapp om inte redan förbi på vissa områden.

5. asätare

2009-04-05 22:31

Renar är tamdjur och boskap.
Undrar om vi får se forskning på hur slagna får och småhästar i Sydsverige utnyttjas av olika skadedjur?

4. Även på svenska av samer.

2009-04-05 13:14

Så här skriver samerna själva.

Järven äter såväl kadaver som färskt kött, men är även en mattjuv som gärna vittjar förrådsbodar…

Allmänt anses järven vara dålig på att döda, vilket utsätter renarna för mycken pina. Bland annat har somliga renar fått mulen och tungan uppätna och därefter lämnats åt sitt öde.

Järven brukar återvända för att äta av kadavren eller ta någon av de skadade renarna. Järven jagar uthålligt och skadebiter renarna så att de inte dör. Då har den färskt kött till senare.

Järven jagar mindre framgångsrikt under barmarkstiden och lever då mestadels på mindre djur, eller kadaver som andra rovdjur lämnat efter sig.

Några få urklipp från ISBN 91-7948-189-2

Varför skriver man så här? ”Det betyder också att de slagna bytesdjuren utnyttjas bättre.” (Jo, naturligtvis för att försöka hitta förtjänster med rovdjur.)
Jag kan inte avhålla mig ifrån att upplysa om att även flugorna bidrar till att slagna byten utnyttjas bättre.

3. På tvärs mot tidigare forskning

2009-04-05 13:13

I det stora forskningsprojektet i Umbyns och joukokaska samebyar (på 70-och 80-tiotalet) försågs först 200 och senare 400 renkalvar om året med mortalitetssändare. Här kunde en död ren snabbt undersökas för att fastställa vilken predator som dödat den. Ca 3000 fallplatser dokumenterades och visade entydigt på att den i särklass största predatorn på ren är järv.
Tror helt enkelt att dessa forskare är för orutinerade för att bedöma vilket rovdjur som verkligen dödat renen. Det är väl helt enkelt så att det är mer rumsrent att ge den art med bästa bevarandestatus skulden. Ska rennäringen överleva krävs nog skyddsjakt på järv ganska snart.

2. Finns snälla järvar?

2009-04-05 09:00

Vad gäller forskningen på järv så finns det forskning från Finland, rysspråkiga länder, USA, Kanada mfl. som redovisar järvars matvanor, hemområden; hur många som behövs, area, struktur, innehåll mm., populationsekologi, demografi, rörelser under jakt, parning, migration mm., interaktion med bytesdjur, lodjur och andra rovdjur och deras bytesdjur, förhållande till andra järvar, järvar dödade av andra rovdjur, effekter av jakt, sjukdomar, skador, parasiter och annan dödlighet på grund av mänskliga aktiviteter mm. mm. Det mesta om järvars rörselser och matvanor mm. är känt och att man skall få fram ny väsentlig kunskap från denna forskning i svenska fjällen synes föga troligt.

Fd forskningschefen vid NINA Kjetil Bevanger har publicerat några hundratals vetenskapliga artiklar, de flesta om mänskliga installationers inverkan på djurlivet. Till exempel angående kraftledningar, kraftverksdammar, vägar, vindkraftverk osv., men han har även studerat tekniker för att uppskatta järvbestånd.

Ännu mera forskning finns när det gäller örn, varg, lo och björn. Dock har jag inte funnit någon forskning som kommit fram till att älg och rådjur är BETYDLIGT farligare än björn eller att den svenska björnen är VÄRLDENS FREDLIGASTE björn, vilket påstods i propositioen ”En sammanhållen rovdjurspolitik”!

Rovdjursforskningen kännetecknas av låg nivå, till och med en så känd forskare som Kjetil Bevanger delar problemet med sina svenska forskningskollegor att han har haft svårt att få något av sina arbeten publicerade i ansedda internationella vetenskapliga tidskrifter. Allt för mycket av forskningen lider av en ideologisk slagsida som är till stort men för resultatens trovärdighet.

Med tanke på all denna forskning som finns torde det räcka för svenska behov att göra en litteraturstudie av redan utförd forskning.

Rovdjurscirkusen suger pengar ur statskassan men här kan pengar sparas, pengar som behövs till annat i dessa kristider.

1. Människans "naturliga" ekologiska system

2009-04-05 09:00

Lon, och järven, är alltså beroende av de djur som vi försöker föda upp för att få den ekologiska, klimatsmarta mat det talas så mycket om. I en växande, svältande värld är detta ohållbart i längden. När ska biologerna inse att samspelet människa-natur är viktigare än de s.k. livskraftiga stammarna av rovdjur.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons