• Pinewood

JRF: ”Gör om, gör rätt”

AktuelltPublicerad: 2012-07-06 21:34

Jägarnas Riksförbund sågar Lars-Erik Liljelunds rovdjursutredning jämns med fotknölarna och menar att den måste göras om.
”Utredningens redovisning av de ekonomiska aspekterna av rovdjurspolitiken är så dåliga att det ensamt är skäl att förkasta utredningen”, skriver JRF i remissvaret. JRF anser att en ny utredning måste göra för att återställa förtroendet för politiker och myndigheter.

JRF skriver att rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund har ”lämnat en mycket dålig utredning där han i allt väsentligt inte följt regeringsdirektivet och han har struntat i experter som var knutna till utredningen.”
Vidare skriver JRF att utredningen har ”..status som en personlig åsikt..” från utredaren, den tidigare generaldirektören för Naturvårdsverket Lars-Erik Liljelund.

Finns ingen konsekvensanalys
Det JRF bland annat vänder sig emot är att det aldrig gjorts någon konsekvensanalys av rovdjurspolitiken trots att politiken skapat extrema problem för lansbygdsbefolkningen.
Ett annat genomgående drag i utredningen, som JRF pekar på, är att utredaren anser att enskilda människor och näringsidkare ska svara för större delen av de kostnader som statens rovdjur orsakar.
JRF anser i stället att alla skador som rovdjuren åsamkar de berörda människorna ska ersättas av staten.
JRF:s grundläggande inställning är att beslut om rovdjur ska tas lokalt och att de som berörs av rovdjuren ska ha ett avgörande inflytande över besluten.
Förbundet menar att utredaren har tänkt bak-och-fram när det gäller förvaltningen av rovdjuren då han föreslår att Naturvårdsverket ska bestämma nivåerna för antalet rovdjur för varje län.

Förvaltningen ska grundas på lokala acceptanser
Istället vill JRF vända på perspektivet och menar att förvaltningen ska bygga på en syn nerifrån och upp, alltså att man ser till vilket rovdjurstryck som är acceptabelt lokalt och att detta sedan får ligga till grund för en regional förvaltningsplan. Summan av de regionala förvaltningsplanerna utgör sedan den nationella förvaltningen.
Beslut som rör vargen ska bygga på lokal acceptans och därmed måste det också finnas möjlighet till kommunala veton mot fast vargförekomst.

Viltförvaltningsdelegationerna fungerar inte
JRF skriver vidare att viltförvaltningsdelegationerna inte har fungerat som det var tänkt. I linje med uppfattningen att de som berörs av rovdjuren ska få ett större inflytande vill därför JRF att brukarsidan, som exempelvis jord-, skog- och jaktintressena, ska ha minst 60 procent av rösterna i delegationen.
Beträffande de ökande motsättningarna mellan människorna som berörs av vargen och värnarna noterar JRF att ”utredaren konstaterar förvånat en ökad polarisering i rovdjursfrågan trots 'enighet i riksdagen'.”
JRF menar att det är Naturvårdsverket och de myndigheter som samverkar med verket som är orsaken till polariseringen.

GYBS kan inte uppnås på konstlad väg
Inte heller när det gäller utredarens syn på vad GYBS, gynnsam bevarandestatus, innebär vinner utredarens syn något gillande. JRF citerar samernas riksförbunds jurist Jenny Wik Karlsson som hävdar att ”GYBS är ingen renodlad biologisk term. GYBS är en blandning av biologi, politik och juridik.” 
Därför, menar JRF, beror GYBS på vilka värden – politiska, juridiska eller biologiska – man stoppar in i begreppet.
Beträffande den genetiska förstärkningen menar JRF att det inte finns någon anledning att lägga resurser på den.
Om vargen som befinner sig i Sverige inte kan nå gynnsam bevarandestatus på egen hand måste det accepteras, eftersom vargen inte på något sätt är en hotad art i ett globalt perspektiv. Människans livssituation måste sättas främst.
Tanken på ”naturvårdsavtal”, där staten ska betala markägarna för nya vargar, är illa genomtänkt och något JRF säger absolut nej till då det skulle ställa markägare mot markägare. Avtalen handlar om att ”härska genom att söndra”, anser JRF.
JRF säger även nej till så kallade ”korttidshägn”, där flyttade vargar ska vistas en tid för att sedan släppas ut. För att vargen inte ska vänja sig vid människan måste de vara så stora att de håller en egen viltstam, vilket inte är realistiskt menar JRF.

För auktoritärt synsätt
JRF vänder sig även mot det auktoritära synsätt som präglat myndigheternas syn på lokalbefolkningen i rovdjursfrågan.
”Rovdjursutredningen föreslår … att landsbygdbefolkningen ska läras att gilla varg och att politikerna ska se till att det genomförs. Den dagen när politikern talar om för sina väljare vad de ska tycka då är nog demokratin i fara! Istället för en dialog på landsbygdens villkor föreslår rovdjursutredningen hårdare tag och mer sanktioner, bland annat skadestånd på hundratusentals kronor för en dödad varg”, noterar förbundet.

Varnar för bristande förtroende
JRF tar i sammanhanget länsstyrelsen i Dalarna som exempel. Det är den länsstyrelse som har minst förtroende i rovdjursfrågan på grund av hur myndigheten har uppträtt mot befolkningen.
Förbundet menar att om den konfrontationspolitik som myndigheterna driver på många håll mot landsbygdbefolkningen ska fortsätta kommer den att leda till ännu mindre förtroende för myndigheterna och ännu mindre acceptans för lagstiftningen.

Bara information, inte konfliktlösning
Rovdjursutredaren skriver att aktörer som har till uppgift att sprida information om rovdjuren och att avsikten med informationen är att förebygga och minska konflikten kring rovdjuren.
Det är en uppfattning som JRF bestämt vänder sig emot. JRF påpekar att i uppdraget ligger endast att man ska informera om rovdjuren, inte att förebygga konflikter. 
”Jägarnas Riksförbund ser det som självklart att vi skall informera om de stora rovdjuren men inte att vi skall få någon att ändra uppfattning åt något speciellt håll, denna hållning till uppdraget är avstämd med och godkänd av Landsbygdsdepartementet.”

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Ja jösses, Mårdner.

2012-07-13 09:29

Lövbom är kvar och du är borta, vad drar vi för slutsatser av det?
Lövbom kan inte sätta sig över medlemmarnas åsikter oavsett vad han tycker själv. Du har uppenbarligen misslyckats med att få majoritet för dina önskemål i Västerbotten och därför lämnat förbundet. Det går inte att tolka dina inlägg på annat sätt.

22. Svar till Lövbom.

2012-07-12 14:32

Är det ngn som ska be om ursäkt så är det du Lövbom.
Du har som företrädare för SJF svikit din medlemskår.
Ditt prat om demokrati och solidaritet är bara skitprat från din sida.
Efter 44 år som trogen medlem i SJF lämnade jag förbundet i stort sett enbart på pga din svekpolitik i vargfrågan mot SJF medlemmar i Västerbotten och det är min förhoppning att JRF ökar sitt medlemsantal. Som bekant är det stor skillnad på JRF vargpolicy och SJF. Lev i dina drömmar om storkavajen i SJF, den här ggn misslyckades du.

Svar till Björn Isaksson. Att jag tolkar Lövbom som en vargälskare har sin huvudsakliga grund i att han accepterade
1-2 vargföryngringar i varje län,t o m i eget län där rennäringen utövas i hela länet från hav till fjälls.
Har man inte insikten eller vill vidkännas det facit vi har haft under 30 års tid från varglänen, då är man älskare av frilevande varg. Man behöver inte vara ngn framstående matematiker för att förstå vad 1-2 vargföryngringar i Västerbotten innebär.

21. Mårdner, be om ursäkt!

2012-07-12 08:19

När det gäller Mårdners förmåga att skilja mellan det som demokratiskt beslutats i Jägareförbundet policy och förvaltningsplaner med ett maxtak på 150 vargar och max 1-2 föryngringar i varje län och min roll som förtroendevald så finns inget hopp. Han förstår helt enkelt inte hur en förening fungerar, hur man kan komma fram till beslut som han inte delar, samt hur dessa genomförs och vilken roll man har som förtroendevald.
Detta trots att han valt att byta förbund efter det att Jägareförbundet Västerbottens årsstämma två år i rad ställt sig bakom Svenska Jägareförbundets linje. Bakgrunden var några motioner om att vi skulle lämna den solidariska och sammanhållna riktning vi valt i Jägareförbundet och förklara Västerbotten vargfritt på bekostnad av varglänen och övriga Sverige.
Undertecknad kan konstatera att Mårdner har ett större hat till de som jobbar föreningsdemokratiskt och inom samhällets normer för att ändra rovdjurpolitiken än han har till vargen. Vilket inte säger lite men en insikt som undertecknad kan leva med.
När han sen kallar en tjänsteman inom Jägareförbundet som genomför den beslutade politiken för förrädare så passerar han som brukligt alla gränser. En sak han gjorde vid upprepade tillfällen vid våra debatter under åren.
Be Gunnar Glöersén om ursäkt John Mårdner och lär dig respektera demokratiska beslut och våra tjänstemän som fullföljer vad vi beslutat. Detta oavsett vilken jägarorganisation de tillhör. Sen bör nog Jakt & Jägare fundera över vad man väljer att släppa fram och hur man tillåter att enskilda person kränks.

20. Mårdner

2012-07-11 13:20

För dig tycks det vara viktigare att misskreditera SJF än att vi får minskad vargstam.
Du kan mala på om din nollvision och även om jag också önskade att det kunde bli mer än en vision så finns inte den juridiska möjligheten. Det är bara önsketänkande!
Vi kan önska att det inte fanns en varg i Sverige, men det kommer inte att hända.
Du påstår att Lövbom gillar och vill ha varg, har du några belägg för det? Det kanske är så att han, precis som många andra inte ser några politiska möjligheter till noll vargar och vill jobba för en minimering.
Han är i gott sällskap, Svenljungagruppen har riksdagsbeslutet om 210 vargar som mål.
Om alla tyckte som du så skulle man gå ur förbundet, många gör för att dom tycker som du, det är bra. Man ska inte vara med i förbund som inte tycker som man själv gör.

19. Väl underbyggd argumentation

2012-07-10 15:18

Efter att ha läst JRF,s remissvar i sin helhet måste jag säga att det är bra. Väl motiverade argument som tydligt visar på utredningens många orimliga slutsatser.
Det kan med detta som grund inte vara svårt att försvara ståndpunkten "Nej till frilevande varg".
En ståndpunkt, som det med hänsyn till vem som än ska leva med dessa djur i sin vardag, inte finns något alternativ till. Det är den sanning som alla de som fortfarande tror att andra än de själva ska drabbas, måste fås att förstå! "Nej till frilevande varg" är den enda ståndpunkten som är nationellt solidarisk. Ju fler som drabbas, desto fler inser det.

18. Lövbom gillar varg

2012-07-10 15:18

att Lövbom som tidigare ordförande för Västerbottens Jägareförbund och nuvarnade ledamot av SJF styrelse samt ordförande i Rovdjursrådet vill ha varg i exv norra Sverige har vi ju klara bevis på när han utan protester accepterade två vargföryngringar i varje län, därav Västerbotten som är ett utpräglat renbeteslän från Hav till Fjäll.

Självfallet måste Lövbom ha bränt sina kort som jägarnas representant i SJF. Tyvärr är Glöersen tjänsteman och går inte att välja bort, men även han är en förrädare mot sin medlemskår då det gäller vargfrågorna. Ska SJF fortsättningsvis åtnjuta medlemmarnas förtroende ska de utan tvekan säga nej till frilevande varg, precis som JRF gjort.
I nuläget finns det ingen anledning att stödja SJF med sitt medlemskap. SJF är ingen myndighet,rätten till jakt är inte bunden till ett medlemskap i SJF. SJF är idag inget renodlad medlemsförbund.

17. Lövbom för SJF

2012-07-08 12:18

Det framgår inte någonstans att ni ändrat på "Förvaltningen ska ske med utgångspunkt från att respektive art är en del av en Fennoskandisk population." Vargen var borta i 100 år. Det finns inte längre någon naturlig biotop i Sverige. I remissvaret upprepar ni ståndpunkten att Sverige ska ha 150 vargar trots att MVP nu ligger på 40 och ett väl tilltaget GYBS på 100. Föregående år reste ni runt och hotade med att om man inte gick med på 210 skulle resultatet bli 1000 vargar. Varken SJF, eller någon annan som vill ha varg, vågar tala om var geografiskt de människor ska bo som ska tvingas ha vargen som granne. Ni bara pratar föraktfullt om att nollvision kan man inte hävda. Ändå gäller ju i praktiken nollvision i södra Sverige liksom i renbetesområdet. Så fort en varg dykt upp söderut har med benäget bistånd från SJF skyddsjakt sökts och utförts. Jag anser att i mitt närområde är endast nollvision godtagbar. Jag vill inte ha husarrest längre för mig och min hund. Den har redan varat i tre år.
JRF och LRF har ändrat ståndpunkt om varg i Sverige. När kommer SJF till insikt att Projekt varg, som ni stödde, är senaste århundradets präktigaste fiasko för svensk natur och kultur.

16. skicka svaret till gunnar glöersen

2012-07-08 12:01

Istället för att uppmana oss läsare gör si eller så.
Skicka denna uppmaning till gunnar glöersen sjf så han kan få läsa och begrunda 30 års försvar av vargen och vargpolitiken, det kan nog behövas bättre. att hävda att man måste göra si eller så för att få vara med och styra , bara att titta på resultatet är ni inte nöjda med era beslut eller??

15. Jägareförbundets remissvar

2012-07-08 10:33

För alla intresserade finns Jägareförbundet hela remissvar på vår hemsida. Utredningen har givetvis varit ute på remiss till samtliga län där både länsföreningar och jaktvårdskretsar har haft möjlighet att svara. Vi har också haft uppe en möjlighet för medlemmarna att direkt via webben lämna synpunkter på utredningen samt processat den via vårt rovdjursråd med representanter från främst varglänen. När det gällde medlemmans möjlighet att ge synpunkter direkt via webben så är det mig veterligen första gången detta provats av någon jaktlig organisation.
Den tar i stora drag upp samma brister som artikeln runt JRF:s remissvar beskriver men också en ordentlig genomgång av sårbarhetsanalysen kontra gynnsam bevarandestatus. Den som vill tränga djupare in i denna diskussion kan exempelvis läsa Dag Lindgrens inlägg under http://vargdag.wordpress.com/2012/07/03/inavel-beaktat-i-sarbarhetsanalys/
Det skulle vara också intressant om JRF la ut sitt svar på hemsidan och beskrev hur den demokratiska processen sett ut inom förbundet.
När det gäller nedan nämnda seminarium i Almedalen så finns också på hemsidan artikel runt denna. Jaktens långsiktiga värde stor inte på något sätt i kontrast till att vi arbetar för en bättre rovdjurspolitik. Att färre människor upplever naturen bara via tv:n är tvärt om ett hot mot all verksamhet som vi jägare sysslar med och gynnar betraktarsidans argumentation i rovdjursfrågan.

14. Alla brukarorganisationer gör tummen ned.

2012-07-08 10:32

JRF, SJF, LRF, fäbodsorganisationerna. Alla ger utredningen underkänt. Utredningen ger inte den information som politiker behöver för att fatta beslut. Men troligen kommer Naturvårdsverket att bagatellisera kritiken och fortsätta med den egna agendan. Allt mer varg i Sverige. Och politikerna orkar inte läsa remissvaren själva utan litar på Naturvårdsverkets rekommendation. Genom att ge SRF någon miljon extra till propaganda kan man fortsätta bedriva vargavel och utarma landsbygden. Men myten om de skygga ofarliga vargarna kommer med tiden att slås i spillror även utanför djurparkerna.

13. jag gjorde rätt.

2012-07-07 19:37

Har bytt SJF mot JRF,Nu kan jag säga att jag gjorde rätt,äntligen har jag ett förbund med lite jävla ryggrad.Står stolt idag och vågar ha lite framtids tro.Jag bor ute i skogen och vi har varg hela tiden inpå knuten,hundarna vägrar att lämna gården när mörkret faller så tyvärr kan jag inte ta några kvälls prommenader längre,två gånger har tjejen blivit förföljd av varg när hon har rastat våra hundar och hon har börjat beväpna sig för att kunna försvara sig och våra hundar när hon går ut utan mig då jag är på jobbet.Har försökt att förklara detta för länsstyrelsen i dalarna(Lena Berg)men fick noll respons.Har blivit tvungen att sätta upp 1.8m rovdjursstängsel runt gården samt lägga sten runt för att skydda mina hundar.Flera gånger har vargen stått på andra sidan och tittat.Kul att se att åtminstånde JRF står upp för oss i skogen.Tack

12. Mycket bra

2012-07-07 19:36

Jag instämmer och är en mycket nöjd medlemm i JRF. Jag vill inte ens veta vad SJF svarar

11. Djurrättsaktivisterna försöker dölja extremt svåra konsekvenserna av Projekt varg.

2012-07-07 15:41

Så länge det på Svenska myndigheter finns extrema ekofascister som vill ersätta jägare, jakthundar och samer med av Ryska vargar. Så länge kommer också dessa extrema djurrättsaktivister att fortsätta styra rovdjurpolitiken i Sverige. Djurrättsaktivisterna har till dags datum lyckats förhindrat en utredning om vad frilevande vargar i Sverige har och kommer att få för konsekvenser.
Miljöorganisationerna verkställer ”Projekt varg” till varje pris!
Att förhindra utredningar om konsekvenserna av en extremt farlig rovdjurspolitik som de själva driver igenom ingår i deras smutsiga arbetsmetoder.

Ekofascister ignorerar riskerna med vargen. Att vargen tar barn, hundar och andra tama djur. Att vargen sprider för människor och andra djur dödliga sjukdomar som dvärgbandmask och rabies.
De är och förblir extremistiska djurrättsaktivister som inte tar någon hänsyn till andra människor som skall leva och verka nära naturen.

Det är dags att vi får allmänheten inse problemet med att miljöorganisationer har kapat Svenska myndigheter.
Jag tycker att en konsekvens analys skall utreda ge svar på följande frågor.

Vad får det för konsekvenser för landsbygden när extremistiska djurrättsaktivister kapat Svenska myndigheter och styr utvecklingen dit de vill med hjälp av rovdjur?
Vad kommer att hända med landsbygden om ekofascister lyckas med sin dolda agenda att ersätta jakten, jägarna jakthundarna och samerna med rovdjur?

10. Tydlig ståndpunkt!

2012-07-07 15:41

+1 på remissvaret.

Nybliven medlem :)

9. Underbart.

2012-07-07 15:41

Kan bara instämma.

8. Bra remissvar !

2012-07-07 15:41

Detta får Ni med råge godkänt för.Nu gäller det att offentligöra detta remissvar så att det hörs och syns utanför jägarkretsen.Inbördeskrig inom regeringsaliansen börjar skönjas nu
när centern nu sjunker som en gråsten i en kallkälla.Har skrivit om det tidigare:Naturvårdsverket kommer att organiseras om som en följd av rovdjurspolitiken.En och annan minister kommer också att falla innan nästa val om Reinfeldt
skall kunna hålla näsan ovanför vattenytan.

7. Amen

2012-07-07 09:34

Kan bara instämma.

6. Befriande läsning

2012-07-07 09:34

Artikeln klargör på ett mycket bra sätt JRF's mycket rakryggade hållning i rovdjursfrågan. Jag tror att förbundet är på väg att bli landbygdens röst, inte bara i vargens vara eller icke-vara, utan även i andra minst lika viktiga frågor för landbygdens överlevnad.

5. Kanon

2012-07-07 09:34

Fortsätt driv på nol vargar, varg finns överallt och ska den finnas så ska den vara där varg kramarna finns, dvs storstäderna. Ge er inte denna gång. Kom ihåg max 100 vargar i Skandinavien. Så skönt att nu ligger Centern under riksdags spärren och Annie Lööf fatar inte varför de tappar glesbygds väljarna det säger väl allt om detta parti

4. Bra JRF !

2012-07-07 09:34

Detta om något är ett bevis på att jag gjorde rätt som i år bytte från SJF till JRF.

3. När jag såg och insåg..

2012-07-07 09:34

LEL utredning, insåg jag starkt hur illa det är. En total icke förankrad utredning av berörda och dessutom total avsaknad av kunskap i ärende (empati, avsaknad men med pengar i bilden). Vi i Sverige har fått ett handfall personer som har en extrem åsikt välta tankar och önskan över andra berörda.
Man har fått en utdöd Svensk vargstam att efter otal år åter bli inplanterad olagligt (1976), bli vår och en största del av Skandinaviens Vargstam (Rysk gråvarg med eller utan hund gener).

Det finns vargforskare nämnda i Sverige. Men vette F-N om det finns vassare personer om kunskap om vargen i Sverige idag UTAN forskare stämpel (inga namn nämnd)

Vargen kommer aldrig få en plats i Sverige eftersom vi inte har plats för den. Vi äro många förtryckta men när vargvärnarna tappar mark pga Vargens själv beteende så kommer vi att just ta tillbaka vad vi hade. Glöm aldrig att människan
är nr 1 i näringsskedjan och det kommer vi att förbli. Noll frilevande Rysk varg i Sverige.

Dax att satsa mer skattemedel till vård och omsorg och kvalité skola för våra barn, vår framtid.

2. En stor applåd

2012-07-06 22:34

En stor applåd till JRF för en rakryggad hållning. Allt väsentligt verkar finnas med i ert yttrande.

1. Jag är mycket glad...

2012-07-06 22:18

att jag bytt förbund till JRF. De visar nu på att de kan föra min talan i rovdjursfrågan. Mycket bra analys och beskrivning av hur rävspelet går till. Mycket avslöjande beskrivning av hur man av någon outgrundlig anledning med alla medel försöker dupera sin uppdragsgivare och åsamka ett helt onödigt och kostsamt lidande för en mängd människor för att tillfredsställa en liten men högljudd betraktar-elit som uppfostrats med vanföreställningar som att vargen är viktigare än människan. Mycket bra JRF, den oförtrutna upprepningen av sanningen och påvisandet av ett sunt förnuft kommer obönhörligen att leda till att de som bara ropar "mer varg" kommer att betraktas som de verklighetsfrånvända, oempatiska och dogmatiska ekofascister de är.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere