• Pinewood

JRF kräver besked om delegationer

AktuelltPublicerad: 2010-06-14 02:14

Vid JRF-stämmans sista dag antogs två uttalanden som riktar sig till regeringen. Det ena är starkt kritiskt mot regeringens  älgförvaltningsförslag. Det andra kräver ett klargörande av viltförvaltningsdelegationernas mandat.

Förbundsstämman i Töreboda inleddes på lördagen med besök av riksdagsman Bengt-Anders Johansson, som gick igenom regeringens förslag till ny älgförvaltning och svarade på frågor. På söndagen antog förbundsstämman ett skarpt kritiskt uttalande om förslaget:
JRF anser att det även fortsättningsvis ska få fällas vuxna älgar på mindre marker – på de områden där älgarna i praktiken befinner sig. Förbundet anser också att viltvårdsområdena ska avskaffas och att all jakt ska ske med frivillig samverkan.

Olika mellan länen
Det andra yttrandet gäller viltförvaltningsdelegationerna och vilket mandat de har. Bakgrunden är att länsstyrelser i landet agerat olika och att JRF bedömer att syftet med delegationerna – att föra ut beslut närmare de berörda – undermineras på vissa håll, bland annat i Dalarna.
Därför vill förbundet att regeringen skyndsamt klargör delegationernas mandat och regelverk så att besluten verkligen kan tas i delegationerna. JRF vill också att båda jaktorganisationerna ska beredas plats i delegationerna.
Båda yttrandena kan läsas i sin helhet här: http://www.jagarnasriksforbund.se/aktuellt.php.

Temperaturen höjdes
Stämman i Töreboda blev på det hela taget en lugn tillställning, utan större överraskningar. Däremot saknades inte diskussionsämnen och det hettade till rejält när man behandlade frågan om att flytta JRF:s kansli i Södertälje till rovdjursområden.
Förslaget kom från Värmland, som i en motion menade att: "Bristande förståelse och insikt beträffande de allvarliga skadeverkningar rovdjurspolitiken medför får på grund av lokaliseringen av förbundets säte inte ligga till hinder för dessa frågor".
Förbundsstyrelsen hävdade att motionen innehöll helt ogrundad kritik mot förbundets tjänstemän och krävde en protokollförd ursäkt.

Ingen kritik
Värmlandsdistriktets ordförande, Kurt Borg, ansåg emellertid inte att motionen kunde uppfattas som kritik mot tjänstemännen, utan att det var frågan om att belysa ett viktigt problem i rovdjursfrågan och om att skapa större förståelse och insikt om problemen.
Beslutet blev en kompromiss, där ingen ursäkt protokollfördes, men motionen avslogs.
Under söndagen fick också stämmodeltagarna information och möjligheter att ställa frågor till rikspolisstyrelsens Lars Sävberger om de nya eftersöksreglerna och organisationen kring eftersök.

Högt till tak
Förbundsordföranden Solveig Larsson var mycket nöjd efter stämman:
– Det känns mycket bra att stämmans deltagare inte bara fick sitta och fatta beslut, utan att vi också kunde bjuda på värdefull information och kunskap, säger hon och syftar framför allt på riksdagsledamot Bengt Anders Johansson i älgjaktsfrågan, naturvårdsverkets Susanna Löfgren om vildsvinsförvaltningen och Lars Sävberger från rikspolisstyrelsen.
– Jag tycker att vi åter har visat hur högt till tak vi har inom förbundet. Konflikter och kritik, även internt, har fritt spelrum på våra stämmor. Det är viktigt att man får ventilera allt och möta varandra för att diskutera igenom frågor.

Lars Sävberger, rikspolisstyrelsen, berättade om den nya eftersöksorganisationen vid JRF:s årsstämma i Töreboda.

När frågan om att flytta JRF:s kansli till rovdjursområden kom upp hettade det till. Kurt Borg, Värmland, försäkrade att det inte var kritik mot personalen

Riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin tog till orda om varför han vill tillåta kulammunition (slugs) i dubbelpipiga hagelvapen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Mårdner

2010-06-16 03:07

försök att plocka ur en mark ur ett vvo så får du se själv hur frivilligt det är att ingå där...
det är nästintill omöjligt, även om du som en del gjort,håller på och försöker i tjugo år.

10. Svar till John E Mårdner, Lycksele

2010-06-15 14:43

Det har troligtvis förekommit motsättningar mellan dem som förordar JVO numera VVO och dem som varit emot allt sedan 1938 när lagen om JVO kom till.
De fördelar som finns med större jaktområden går inte att förneka. Dessa fördelar ska dock vägas mot friheten att själv som jakträttsinnehavare få ta ställning till det jaktliga samarbetet som man vill delta i.
Det handlar helt enkelt om värdet av valfriheten. Många i jägarkåren anser, med stor säkerhet, att jag och mina sympatisörer bara är ute för att förstöra för andra. Naturligtvis är det inte så.
Jag är övertygad om, att det handlar om att vi har olikartade personligheter. En del är utpräglade sällskapsmänniskor, medan andra trivs bra med sig själv eller ett fåtal jaktkompisar.
Många VVO kan ha 50-75 deltagare under älgjakten. För att gilla läget med sådana folksamlingar så bör man vara en utpräglad sällskapsmänniska. Jag anser utifrån dessa utvärderingar, att en valfrihet inom jakten är önskvärd.
På de direkta frågorna från dig Mårdner, om min medverkan till bildandet av VVO och mitt förhållande till mina VVO, så är det korta svaren : Jag är näst intill född in i de VVO jag är med i. Svar på andra frågan är : Jag har inga konflikter med något av dem. Har mark i två VVO. I Sjulsmarks VVO och Norrfjärdens VVO.
Jag har gjort ett försök till uttag från Norrfjärdens VVO. Den jaktmarken ligger i ett hörn i detta VVO. Norrfjärdens VVO-förening har nekat mig uttag av min fastighet ur området. Det respekterar jag, men det är den delen av mitt ägande ( endast 28 ha som räcker till ett enkalvsområde), som nu är underlag för ett ställningstagande från Europadomstolen.
Markområdets litenhet har förringats av Svensk Jakts Nyheters Bernt Karlsson, men värdet av ett prejudikat med en liten mark är långt mer värd, än om marken till tex. skulle ha varit 1000 ha.
Ett prejudikat med en underliggande areal på 1000 ha saknar näst intill någon betydelse. Avslutningsvis tycker jag, att Jägarnas Riksförbund vänder sig mot tvångsanslutningar men samtidigt framhåller vikten och mervärdet av jaktligt samarbete, får nog ses som en rimlig avvägning i en svår fråga.

9. Svar till Sture Nilsson Sjulsmark

2010-06-15 08:57

Jag har med intresse följt dina artiklar och skriverier och måste nog säga att du tillhör de få undantag där dina åsikter inte har respekterats av det VVO du har samarbete med, vad nu detta kan bero på, ditt eller dina VVO medlemmars ovilja till samarbete? Att du frivilligt överklagat är inte bara en frivillighet det är också en rättighet som alla medborgare har.
En fråga: När ditt VVO som din mark ingår i bildades var du redan då motståndare till att din mark skulle ingå i VVO? Det kan ha en avgörande betydelse när du till synes vill bryta dig ur VVO. Oavsett vad du tycker om min seriositet så är det här ett intressant ärende som jag hoppas att det är många som följer och ser vad ditt mål i domstolarna ger för resultat.

8. Svar till Ulf Kallin

2010-06-14 18:26

Ulf i sak är vi överens, ett frivilligt samgående till större jaktbara arealer är utan tvekan alla ggr att föredra ur viltvårds/jaktlig synpunkt sett. Ang. frivillig anslutning så finns det olyckligtvis undantag som i alla andra sammanhang. Men här finns trots allt möjligheten att överklaga beslut om exv kränkande av enskilda rättigheter och det finns flera fall där styrelserna i VVO har fått vika ned sig, detta i huvudsak beroende på att man antagit/följt SJF stadgar utan förbehåll.

Hur skulle vi ha haft det i Norrlands inland om vi inte hade på 1940-talet bildat JVO, jaktklubbar etc? Många jaktklubbar är dessutom likställda med VVO men man har inte förbundit sig med SJF stadgar.
Nog måste du hålla med om Ulf Kallin att, valfriheten för en markägare att ingå eller inte ingå i ett VVO ändå är stor. I de flesta fall när det uppstått dispyter i VVO så handlar det om att det är SJF diktatoriska stadgar som ligger bakom och där kan jag hålla med dig om att "frivilligheten" ofta kommit i kläm. Jag kan ändå inte att underlåta att framhålla Lycksele modellen. Kommunen omfattar ca 575 000 ha som är indelade i 10 zoner. Varje zon omfattar ca 50-75000 ha. I varje zon ingår ett antal VVO, jaktklubbar, jaktlag, privata som bolagsmark. Varje år har vi zonträffar där varje zon redovisar sin syn om vilttäthet,avskjutningsnormer och vad man anser att nästa jaktårs licenser bör ligga på. Detta samarbete har pågått i flera tio-tals år och har utan tvekan fungerat bra.
När JVO i huvudsak bildades på 40-talet var bolagen och Kronan (idag Sveaskog) stora aktörer som välvilligt ställde sina marker till förfogande för bildande av JVO och jaktklubbar.Vi skulle ALDRIG i Norrlands inland ha kunnat bedriva en meningsfull viltvård och beskattning utan detta förfarande.Därför känns det faktiskt nedslående att JRF anser att avskaffandet av VVO är en meningsfull åtgärd.
Ta hellre upp striden med SJF om deras diktatoriska stadgeskrivning för VVO och jaktvårdskretsar.
När jägarkåren så småningom inser SJF storebrorsfasoner och JRF ökat sin medlemskår till 100 000 medlemmar(vilket jag hoppas på)då kan vi på allvar ta itu med rovdjurfrågorna och prisbilden för jaktlig utövning.I dag är SJF inte ett fristående medlemsförbund utan är helt i händerna på politiskt tyckande, beroende till största delen av ett finansiellt beroende av statliga anslag.

7. Fungerande tvångsanslutning

2010-06-14 18:24

Har med stort intresse tagit del av John E Mårdners beskrivning av frivilligheten i anslutningen till VVO. För att sätta lite perspektiv på sakfrågan så gör jag en kort beskrivning av den ” frivillighet ”
som jag har mött, i samband med en begäran om att få jaga på egen mark som är ansluten till ett VVO. Jag har ”frivilligt” fått pröva jaktmålet i samtliga instanser här i landet två gånger. Två gånger, därför att inledningsvis uppstod ett formaliafel i Europadomstolen varvid målet avvisades. Jaktmålet har nu än en gång, gått hela vägen genom de svenska domstolarna och slutligen hamnat i
Europadomstolen än en gång. Att denna domstol tar emot målet en andra gång ökar spänningen, om hur utfallet ska bli. Dommen borde komma inom ett år. Att anslutningen till VVO är frivillig och att alla dessa domstolar, som har hanterat mitt jaktmål, skulle ha gjort det för att ha något att syssla med, det är inte troligt ! Utifrån denna analys, så börjar Mårdners utsago framstå som mindre seriös. Att det sedan kan diskuteras om de fördelar ett VVO har. Men det får för mig bli en senare fråga. Jag konstaterar bara, att i den verklighet jag lever i, där existerar en tvångsanslutning till VVO.

6. Kenneth

2010-06-14 15:24

Man har möjlighet att driva sitt ärende till regeringsrätten och ett utslag i regeringsrätten är prejuriserande. Skulle tro att det finns prejudikat på de flesta vanligen förkommande klagomålen gällande enskild rätt och länsstyrelsen är skyldig att följa dessa.

5. stövarjägarn

2010-06-14 14:41

Och länsstyrelsen tar knappast den enskilde markägarens parti utan går snarare efter något som kallas allmänintresse. Jag tror det är vänsteridéer som fått det dithän. Och under allmänintresset står sig enskilda individer tyvärr slätt, hur rätt de än har i sak. Förhoppningsvis kommer detta att ändras.

4. Enskildes rätt

2010-06-14 11:40

Stadgar eller beslut inom vvo får ej inskränka enskilds rätt. Alla beslut är överklagningsbara av jakträttsinnehavare och länsstyrelen avgör i första instans.

3. Instämmer

2010-06-14 11:12

Instämmer till fullo med föregående skribent. VVO ÄR frivillga sammanslutningar och uttalandet totalt obegripligt.

2. VVO inte alltid en frivillig sammanslutning.

2010-06-14 11:12

John E Mårdner anger felaktigt att "VVO är trots allt en frivillig sammanslutning av markägare som gemensamt ska bedriva en meningsfull viltvård och beskattning". Vilket inte alltid stämmer utan flera VVO innehåller tvångsanslutna marker.
I VVO lagen står följande gällande bildandet.
7 § För att ett viltvårdsområde skall få bildas krävs att bildandet
1. främjar vården av den eller de viltarter som samordningen avser,
2. är lämpligt med hänsyn till områdets belägenhet och omfång,
3. medges av en majoritet av fastighetsägarna inom området.
Majoriteten skall utgöra minst fyra femtedelar av antalet fastighetsägare och dessa skall äga minst fyra femtedelar av viltvårdsområdets areal. I ett omarronderingsområde enligt 1 § jordförvärvslagen (1979:230) gäller i stället att majoriteten skall utgöra minst hälften av antalet fastighetsägare och att dessa skall äga minst hälften av viltvårdsområdets areal.
Vid omröstning har varje fastighetsägare, oavsett om han äger en eller flera fastigheter, en röst. Personer som äger en fastighet med samäganderätt har en röst tillsammans.
8 § I ett viltvårdsområde får inte någon fastighet tas in som med hänsyn till omfång eller användning saknar betydelse för verksamheten i viltvårdsområdet.
En fastighet som lämpligen kan bestå som en egen enhet för viltvård får inte anslutas till ett viltvårdsområde utan ägarens samtycke. Detsamma gäller om det är fråga om flera fastigheter som har samma ägare.
Lagen om VVO och även andra lagar kan läsas i helhet på www.notisum.se.
Såväl jag som JRF anser att viltförvaltning i frivillig samverkan över större områden är att föredra. Älgskötselområden är ett lysande exempel på frivillig samverkan mellan markägare.
I VVO tvångsanslutna marker som dessutom eventuellt missgynnas av stadgar som åsidosätter den enskildes rätt instämmer nog inte med Mårdner, tvisterna i bl.a. Norrbotten gäller inte enbart stadgar.

1. Avskaffa Viltvårdsområdena?!

2010-06-14 08:45

Om JRF på allvar menar att VVO ska avskaffas då är JRF ute på fel väg.
VVO är trots allt en frivillig sammanslutning av markägare som gemensamt ska bedriva en meningsfull viltvård och beskattning.Här måste JRF förklara sig vad det är för fördelar med att exv. upplösa VVO.
Jag kan hålla med om att SJF stadgar på många håll ställer till med förtret, men trots allt står det varje VVO fritt fram att antaga eller inte antaga SJF stadgar. I lagen om JVO/VVO från 1938 regleras i princip alla rättigheter, är man ense om att bilda/bevara VVO på dessa premisser då borde det inte behöva uppstå några oklarheter. JRF bör nog tänka om en och två ggr innan man går ut och marknadsför en avskaffning av VVO.
Problemet är i själva verket tolkningen av SJF stadgar, men som sagt det frítt fram för varje VVO att antaga eller förkasta dessa, det finns heller ingen tvingande lag som säger att ett VVO MÅSTE vara ansluten till SJF. Kom ihåg att JVO/VVO under många årtiondet har varit och är grunden till att vi på många håll kunnat bygga upp viltstammarna till vad de är idag. För mig känns JRF förslag om avskaffande av VVO helt ogenomtänkt och ett idiotiskt förslag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB