• Älgskadefondsföreningen

Laikre får 1,2 miljoner av jägarpengar

AktuelltPublicerad: 2012-05-27 12:42

Genetikern Linda Laikre, som vill ha minst tusen vargar i Sverige, får 1,2 miljoner kronor på två år från Viltvårdsfonden, alltså de pengar som landets jägare betalat via det statliga jaktkortet.
Pengarna ska gå till hennes forskningsprojekt om genetiskt livskraftiga rovdjursstammar i Fenoskandinavien och om det behövs 3 000, 5 000 eller 10 000 vargar i området.

Linda Laikre är genetiker vid Stockholms universitet och har studerat vargens genetik sedan slutet av 80-talet. För en bredare allmänhet har hon mest gjort sig känd för att hon hävdar att det behövs minst 1 000 vargar i Sverige för att stammen ska vara livskraftig.
Det nu aktuella forskningsprojektet handlar enligt hennes projektbeskrivning om ”hur många populationer, hur mycket genflöde och hur stora effektiva storlekar” som behövs. Är det frågan om 3 000, 5 000 eller 10 000 djur?
I år får Linda Laikre och kollegan Nils Ryman 600 000 kronor för forskningen om rovdjur och för 2013 lika mycket till, alltså 1,2 miljoner kronor totalt av jägarpengarna.

Intervjuad om acceptans
Linda Laikres väg till biologin började genom att hon först engagerade sig i djurrättsfrågor och sedan gick till Fältbiologerna i Tyresö utanför Stockholm.
För två år sedan intervjuades hon av tidningen Sveriges natur. Hon fick frågan hur hon tänkt sig att få acceptans för 1 000 vargar i Sverige och för att vargen ska få vistas i renbeteslandet. Så här svarade Laikre:
”Min expertis ligger inte inom det området. Men Sverige har skrivit under konventionen om biologisk mångfald, vi är ett stort, glesbefolkat och välbeställt land. Jag tycker att det är dåligt om vi böjer oss för dem som hatar varg, så att vi inte kan hålla en livskraftig stam.”

Ska verka för oberoende forskning
Beslut om vem som ska få pengar ut Viltvårdsfonden fattas av Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren efter rekommendation från verkets Viltkommitté där bland annat Rolf Brittas och Bengt Ole Röken sitter som representanter för Svenska Jägareförbundet.
Enligt Naturvårdsverket är kommitténs uppgift är att säkerställa oberoende forskningsresultat, vetenskaplig kvalitet samt relevans i viltforskningsansökningar. Kommittén värderar och prioriterar forskningsansökningar mot bakgrund av syftet med Viltvårdsfonden och aktuella ramprogram/forskningsstrategier.
Med Fenoskandinavien, det område som forskningsprojektet avser, menas den skandinaviska halvön med Sverige och Norge samt Finland, Kolahalvön och Ryska Karelen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

39. inte relevant men ändå

2013-03-20 10:48

Fick ett samtal från postkodslotteriet igår, naturligtvis ville han sälja lotter. Ställde frågan om de sponsar ju rovdjursföreningen indirekt, svaret var att självklart skall det ju finnas varg och de skall inte jagas i Sverige.... gissa om han sålde lotter.
?? jägare gå ur postkodslotteriet

38. Skall pengar styra forskning?

2012-11-06 13:04

Skall forskning styras beroende av vem som betalar? Självklart inte men det har pågått i många år när det gäller varg och rovdjur. Nu får det vara slut på alla "kattforskare" och alla påhittade titlar! Forskning om rovdjur skall bedrivas utan inblandning av några hobbygrupper oavsett om det är värnare eller jägare. Det får inte bli så att man till och med genom "forskning" kommer fram till att det är bra för lungorna att röka eller levern för att supa. Forskare skall jobba helt oberoende för att deras resultat skall få en trovärdighet? Klart att Laikre skall kunna utföra forskning med pengar från vilken organisation som helst, men att organisationerna skall hålla sina "tassar" borta och bara läsa forskarresultatet. Därefter kan ju vem som helst ha en åsikt.

37. Objektiv och saklig forskning är vad vi behöver

2012-10-29 07:40

Att tidningen ”Jakt & Jägare” väljer att presentera en forskare som intresserad av Djurens rätt ger naturligtvis ett anslag för den svenska jägarkåren. Av de kommentarer som inkommit finner jag inget som stöder beslutet om att vi måste skaffa fram information om hur vi bäst sköter en art som vargen. Många skriker säkert i kör, vi vet ”skjut bort den”. Jag lämnar dessa som oåterkalligen ”troende” och icke mottagliga för argument och riktar mig till övriga.
Under de senaste åren har vetenskapen givit möjlighet att kunna möjliggöra beräkningar och rekommendationer om hur vi bäst ger olika vilda arter möjligheter för en säker fortsatt överlevnad. Dessa nya verktyg är inte självklara och heller inte alltid enkla att förstå men de är kritiskt granskade i ett internationellt vetenskapligt forum. Naturligtvis kan man inte förbehållslöst lita på de slutsatser som resulterar från olika forskningsprogram, men man ska inte förkasta dessa bara för att man inte har kunskap om dom.
Det är endast de senaste decennierna vi har börjat förstå den komplexitet som finns i naturliga bestånd/populationer och deras genetik. Om den svenska vargen genom ytterligare forskning kan besvara utstående frågor bör den svenska jägarkåren känna sig stolta. Satsade medel på forskargruppen vid Stockholms universitet är väl investerade medel.

36. Ytterligare comments Till Uffe inl nr 33

2012-06-03 16:46

Precis som Signatur "SEK" säger.
Om du var ute efter någonting med tanke på ditt inlägg,som allt för ofta händer just här,då det handlar just om jägare,då måste jag säga att du verkligen är ute o cyklar.
Men syftade du på att om man jagar utan betalt statligt jakt-kort,så kan jag hålla med ditt inlägg då kan det föreligga risk för vapen beslag i vissa fall.
Eller vad säger du signatur "SEK" Fr.InL.Nr.35 ?

35. Ingen återkallelse av vapenlicens p.g.a. olöst jaktkort

2012-06-01 16:57

Kommentar till 33 UFFE. "inte löst jaktkort ger sannolikt vissa polismyndigheter orsak att dra in vapenlicenser."
Under min tjänstgöringstid som poliskommissarie vid vapenenheten i Stockholm, har det inte förekommit någon återkallelse av någon vapenlicens p.g.a. olöst jaktkort. Vid samtal idag med erfaren utredningman på avd. så känner han inte heller till någon återkallelse om olöst jaktkort under de senaste tio (10)åren.

34. Inl 33

2012-05-30 13:45

Om du väljer att inte jaga, behöver ej du betala jaktkortet. Och du får behålla dina vapen. (Stort Leende)

33. Tillägg #32

2012-05-30 11:09

En fällande dom för att inte löst jaktkort ger sannolikt vissa polismyndigheter orsak att dra in vapenlicenser.

32. Till nr 27. 0ch 28.

2012-05-30 10:33

Enligt jaktlagen får följande kontrollera jaktkortet:
26 § 1 mom. ....skall han vid jakten medföra ett för honom gällande jaktkort; och vare han pliktig att vid anfordran uppvisa kortet för polisman, av länsstyrelsen förordnad jakttillsynsman, befattningshavare vid domänverket, vid tullverkets kust- eller gränsbevakning eller vid lantbruksnämnds rennäringsavdelning, stiftsjägmästare eller dennes biträden ävensom för den som äger, innehar eller vårdar marken eller den eljest där äger jakträtt; skolande den befattningshavare vid domänverket, lantbruksnämnds rennäringsavdelning och stiftsnämnd sålunda tillkommande befogenheten att påfordra uppvisande av jaktkort hava avseende allenast på mark som står under hans förvaltning eller uppsikt. Lag (1980:583).

Straff för att jaga utan jaktkort:
32 § Idkar någon, som är skyldig att erlägga jaktvårdsavgift, jakt utan att hava fullgjort vad sålunda åligger honom, straffes med dagsböter och vare dessutom pliktig att till jaktvårdsfonden utgiva den jaktvårdsavgift som undandragits fonden.
Den som underlåter att vid jakt medföra gällande jaktkort eller vägrar att på anmodan av den det vederbör framvisa detsamma, dömes till böter, högst femhundra kronor.
Visar den som blivit angiven för underlåtenhet, varom sägs i nästförgående stycke, sist under tredje dagen från det angivelsen blev honom kunnig hos polismyndigheten, att han vid tiden för förseelsen innehade gällande jaktkort, och giva omständigheterna vid handen, att förseelsen haft sig grund i förbiseende, vare fri från ansvar. Lag (1972:232).

31. vart går pengarna?

2012-05-29 13:05

I de nybildade älgförvaltningsområdena i sverige finns ett stort behov av att få ordning på älgstammen, pengar saknas i lst kassakistor allt ska betalas av fällavgifter på stor som liten. varför inte börja att se till att jaktkort avgifterna går i första hand till det villebråd som bekostar denna cirkus. personligen så är det mer intressant att genetiskt se varifrån de fick in de första djuren ifrån och kanske få slut på den allmänna minnesförlust som grep alla senildementa i bevarande sidan under olika tv-program. Att se pengarna försvinna i denna lek är oförskämt av de ansvariga som delar ut dom innan de vet vad älgförvaltningarna behöver.

30. Pengar till utrotning av svensk djurhållning!

2012-05-29 08:41

Linda har bakgrund i djurrättsrörelsen, de som anser det orätt att föda upp djur till mat och kläder, med slogans som "Meat is murder".

Nu ska hon stimuleras till att ta fram metoder för att ersätta betesbiotoper med vildmarksbiotoper tillägnade rovdjur i naturen och rovdrift för det urbana Europa. Så som i Afrika där man också fördriver småbrukare på landsbygden från deras försörjning och naturenliga bruk. Forskarstimulerad ”Land grabbing” i Sverige!

Att myndighetssverige fullständigt struntar i att "visa hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella faktorer" enligt EU-konventionerna är återigen bekräftat!

Byråkrati som föröder? Forskning som är ”politiskt korrekt”? Utan någon som tar ansvar för konsekvenserna? Minoritetsförtryck som inte är förenligt med demokratiska principer?

Vart är” vi på väg”? som Oldsberg brukade fråga.

29. ohyra

2012-05-29 08:41

varför ska jägarnas pengar gå till någon sådan person? å vem är hon? vi jägare ska väll inte betala pengar på detta vis. djävligt konstigt. det kan väll staten göra i så fall...

28. 22 Forskartricket

2012-05-28 16:52

är ett välkänt sätt att manipulera till sig forskarpengar. Det var en av orsakerna till de uppstådda problemen med varg.
En fråga till någon juridisk expert, vem har rätt att kontrollera om vederbörande har statligt jaktkort innan eller när jakten börjat. Det florerar många oklarheter i den frågan.
Ex. en markägare jagar ensam på SINA ägandes marker, vem förutom polisen har rätt att avkräva uppvisande av statligt jaktkort.
En jaktledare i ett jaktlag som inte är polis, har han rätten på sin sida att begära uppvisande av statligt jaktkort?
Trevligt med lite klarläggande i öppet media.

27. statliga jaktkortet

2012-05-28 15:02

En stilla undran, vad är det för straff för att bli påkommen att jaga utan statligt jaktkort?

26. Kanske det finns ett litet Ljus.

2012-05-28 15:01

Titta på mina inlägg beträffande Varg-hybrid,Kanske någon av er kan utveckla dessa ideer,och sätta stopp på vargens framfart på laglig väg.
--
Ingen ide att stirra sig blind på hur personer utnyttjar oss,det kan vi ändra då det blir val av regering.
--
jag är nästan säker på att vi har rätt mycket hybrider
där ute,som jag tror vi kan få bort på laglig väg,och på så sätt kan decimera den så kallade vargstammen .

Läs på vad jag skrivit samt även "Kenneth Eriksons" inlägg,kika på länken han har.Och utveckla dessa ideer.

Vad vi kan försöka få bort i dagsläget är varghybvriderna,och då har vi kommit en bit på väg,detta kommer att svida hårt mot forskarna som troligtvis legat bakom dettta.

http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=506332&context=7950#c2

Inläggen finns i artikeln "Galven hannen i nytt revir"

25. Ingen motsvarighet!

2012-05-28 15:01

Viljan att betala till fonden lär knappast bli större när pengarna används till försämringar för alla som jagar. Att slänga till rovdjursaktivister medel ur fonden är oförskämt mot de som betalar.
Fonden har ingen motsvarighet, t.ex inom fisket förekommer inte detta. En del jämför med bilskatt m.m men man måste nog jämföra med fritidsintressen, livsstilar för att vara rättvis. Det finns ingen idrottsgren i Sverige där utövare lägger pengar i en fond som går till försämringar för sporten.
Rovdjursaktivisten Linda Laikres forskning om de tusentals vargar hon vill ha hör nog mer hemma i Sverkers soptunna.

24. Mångfalden?

2012-05-28 13:01

Bor mitt i skogen, har alltid gillat en mångfald också. Men vad är det vi nu bevittnar? Allt vad vi sysslar med, så har det ett tak. När det gäller rovdjur och i synnerhet vargar uppenbarligen inte. Vad skall hungriga rovdjur spisa om 5 - 10 år ? Finns ingen sansad person som kan sätta ner foten och vända på detta oansvariga bygge?
Att jägareförbundets representanter låter detta bara glida på förvånar mig inte. De var med redan på tidigt 70-tal då pengar skulle samlas in för att möjliggöra vargens återkomst. R.Brittas minns säkert annonsen i Dalajägaren där det tiggdes pengar för vargen.
Att de tappar medlemmar förvånar mig inte det minsta.
När sedan detta bygge vilar på olagligheter ( idag preskriberade) känns det än mer osvenskt. På många nyckelpositioner som har att hantera rovdjurshantering, så går det inte att frigöra sig från tanken, att en del låter egna särintressen styra hanteringen??
Har nyligen betalat det statliga jaktkortet, det känns verkligen inte bra med tanke på vad mina pengar skall vara med och avlöna.
USCH, USCH !

23. Rätt ska va rätt

2012-05-28 12:58

SJF:s representanter sa nej till pengar till Laikre. Men de har inte vetorätt. Viltkomitténs sammansättning hittar du här.
http://www.naturvardsverket.se/Start/Forskning/For-forskare/Soka-bidrag-for-viltforskning/Beslutsprocess/

22. Forskartricket

2012-05-28 12:57

Det gäller att hålla sig med jobb o pengar så man inte blir lottlös...
har sett det förut...forskare som hittar på något attt forska om...sedan ansöka om pengar....Vips så har man sin försörjning tryggad ett tag igen...

21. Vad i h-vete..

2012-05-28 12:56

...håller dom på med. Ska man inte kunna betala jaktkortet heller längre utan att sponsra fler vargar i landet? Katastrof så det tjongar om det. Får väl se hur många det blir som låter bli att betala när deras pengar går till fanatikernas sandlådeverksamhet.

20. Betalas av jägare ?

2012-05-28 11:27

Hur absurt får det vara ? Ska jägarkåren betala som inte längre kan jaga där vargen finns !! Hur blir det sen när tusentals vargar kommer att husera runt våra husknutar ? Tänk, att inte kunna gå ut i skog och mark, inte ens med kopplad hund, blir vargmat direkt ! Skulle heller inte vilja gå ut och plocka bär längre, fy vi blir fångar i vårt eget land ! Horribelt helt enkelt !

19. Duperat?

2012-05-28 11:27

Hon verkar ha duperat bidragsgivarna rejält, man behöver ej vara börsanalytiker för att förstå vargens kapacitet.. alla länder utom sverige vet vad varg är och hur den beter sej...det kommer aldrig gå att forska bort vargproblemen... om det ska forskas så kan de forska om hur det är att leva med 1000 vargar då vi har 1000 vargar, inte före
hur det låter då vet vi redan nu

18. Eftersöksbojkott!

2012-05-28 11:25

Är det nu inte hög tid att ni jägare som fortsätter göra eftersök åt staten inser vart politiken är på väg? Hur lättlurade är ni egentligen? Bojkotten är den största möjligheten vi har att påverka idag. När skall ni förstå det?

17. "om det behövs 3 000, 5 000 eller 10 000 vargar"

2012-05-28 09:26

Jag (och varje tänkande människa) kan svara på denna fråga gratis.
Svaret är NEJ.
Arten varg har betryggande genetisk variation, mycket stor numerär och den största utbredningsområde av någon större predator.
Fler vargar behövs ABSOLUT inte för arten vargs framtid. Punkt slut.
Denna "forskning" är helt enkelt en sanslöst oseriöst finansiering av annars inkomstlösa biologer. Biologer utbildas i en omfattning som bär ingen relation till det faktiska behovet av biologer. Därför måste biologer skapa ett behov av "forskning" för att få anslag. Alternativet är att de får skaffa sina inkomster som alla andra, dvs. genom ärligt arbete.
Detta är en horribel medveten provokation av jägarkåren. Syftet verkar vara att polarisera opinion och skapa konflikt.

16. Använd pengarna till att elda med

2012-05-28 09:26

Då gör de åtminstone någon nytta. Fennoskandinavia är ett påhittat område som inte har någon ekologisk samhörighet. Eftersom du aldrig får Ryska Karelen att hysa tusentals vargar är hela konceptet falskt. Dessutom är naturligtvis inte Ryska Karelen avgränsat från resten av den ryska taigan som sträcker sig till Ural och vidare till Kamtjatka. Dessutom kan naturligtvis aldrig teoretiska populationsberäkningar bortse från de andra arter, inklusive människor, som ska leva i samma område.
Linda Laikre är urtypen för den farliga forskaren. Att hon får stöd av SJF representanter eller av Naturvårdsverket är ett bevis att Sverige totalt har tappat greppet om verkligheten. Naturvårdsverkets uppgift är inte att driva rovdjursuppfödning bland människor.

15. "Hatar varg"

2012-05-28 09:25

Är vad hon säger. Var har hon fått det ifrån? Det är ingen som hatar vargar. Vi har den största respekt för vargen som det magnifika rovdjur den är.
Däremot är vi många, inte bara jägare, som är negativa till varg i bebygda trakter.
Vi är också negativa till att folk i Bryssel och andra storstäder ska bestämma om vi ska ha varg eller inte på den svenska landsbygden.
Det är klart att Laikre vill ha tusentals vargar, det kommer aldrig att drabba henne, tvärtom kommer dom att ge henne ännu mer forskningsjobb!
Just hennes bakgrund och tidigare uttalade gör det hela så provocerande.
Kärleken till stora rovdjur ökar i kvadrat med på avståndet till dom!

14. Var finns pengarna Linda??

2012-05-28 09:24

Linda har för sig att vi är ett välbeställt land, skulle vara roligt att veta varifrån vargkramarna får all information och fakta.

13. What the hell!!

2012-05-28 09:23

Ska våra pengar användas till sånt?! Vad ska vi med en livskraftig stam till? Den forskningen hon bedriver på ulven är ju bara som att elda upp pengar finns det inget viktigare att forska om? Ska inte pengarna gå till något viktigare som gagnar jägarna? Vi som betalar jaktkort ska vi finna oss i detta?

12. Tja...

2012-05-28 09:22

...att de får pengar som kunde gått till mer nödväniga projekt, skola, omsorg etc är ju rent åt h-e. MEN att de pengarna tas från jägarna är ju ett rent hån!! Låt MUPPARNA samla ihop degen och finansiera dylikt trams så får vi se hur långt det räcker... "Karriär via fältbiologerna" - Jesus...

11. Linda Laikre 1.2 miljoner i jägarpengar!

2012-05-28 09:22

Man blir betört när man läser Lindas synpunkter när det gäller vargens numerär, vi har redan problem i Sverige och detta faktum bortser Linda helt ifrån.
Jag anser också att alla vi jägare också måste protestera emot att 1,2 miljoner tages fån jägarnas pengar.
Detta är en smygdiktatur som inte vi svenkar borde acceptera.
Vi måste se till att rösta bort den regering som kan ställa sig bakom beslut av den karaktären.
Beluten kommer från Naturvårdsverket och Regering och riksdag måste taga i med hårdhandskarna mot beslut som så definetivt går emot en stor del av befolkningens önskemål.
Vi får väl bilda ett enfrågeparti för att regering och riksdag skall förstå att vi menar allvar

10. Skattefritt!

2012-05-28 09:21

Endast så ni vet, dessa 600 000 sek/år, betalas ut skattefritt till de två berörda. Dvs ifall de delar lika får de 300 000 sek var vilket motsvarar ifall "normalt arbetande" en bruttolön på ca 35 000 sek/månad.

9. Bra Leif Andersson.

2012-05-28 09:21

Hur är det vi brukar säga, gräver man ordentligt kommer skiten till ytan. Och det har du nu visat oss läsare, det vi misstänkt hela tiden. Det är en komplott och övergrepp som styr rovdjurspolitiken. Särintressen styr, och slantarna tas fräckt och skamlöst från dem som drabbas. Fy faán är rätt ord i sammanhanget, men vad kan man förvänta sig av en huvudlös politik. Detta är den svenska modellen, befria oss från den.

8. Märkligt

2012-05-28 09:17

Att Sv. Jägareförbundets representanter har deltagit i ett beslut om att för "oberoende" forskning tilldela en person som så uppenbart tagit ställning i frågan om antalet vargar är märkligt. Min första reaktion var att jag borde lämna mitt uppdrag på lokalnivå inom förbundet. Men det kanske inte är jag som ska tänka över mitt deltagande. Att fortsätta att dansa med i vargcirkusen ökar inte respekten för förbundet bland dess vargdrabbade medlemmar. Jag är en av dem som har nöjet att ha varg omkring mig.

7. Sjukt.

2012-05-28 09:16

Sverige kanske inte längre är så välbeställt, efter några år med tusentals vargar.
Bra att ni hittar o skriver om sånt här.
Om några år när det inte längre finns några aktiva jägare som löser jaktkort,kommer de då att låta oss betala för att få ha kvar våra vapen?
Nån årsavgift för att inte bli av med licensen?

6. Känns skönt

2012-05-28 09:15

Att veta att mina pengar används på ett ansvarsfullt sätt. Det tycker säkert merparten av jägarna när en sån som Laikre får en sån stor hög av våra slantar. Eller inte...

5. Jaa,vad säger man???

2012-05-28 09:15

Jag har förstått att det varit nåt åt det hållet.
Jag tror nog många med mig är "Topp tunnor" just nu. Detta är en tragisk läsning.
Med tanke på allt som kommer fram succesivt till dagens ljus,så är det egentligen inte så konstigt då åklagare, poliser, nvv, lst beter sig som dom gör.
Och att den illegala varg-inplanteringen är också ett faktum. Projekt varg har aldrig någonsin avslutats, den har blivit förfinad, Och naturligtvis har myndigheterna legat bakom det hela tiden.
Och att sen "Sno pengar" från jägare,och sen köra över dom med hull och hår,samt landsbygdsbefolkningen,Jag saknar ord för detta tilltag.

4. Aj då.

2012-05-28 09:14

Betalade nyss mina räkningar och då även jaktkortet. Hur i hela friden kan jägarförbundet fortsätta att stöda detta vansinne?

Linda Laikre skrattar nog gott åt att jägarna betalar hennes lön...

3. Statliga jaktkortet.

2012-05-28 09:12

Detta spär bara på motståndet för att gemene man ska lösa det statliga jaktkortet.
Hur menar man att vi jägare ska acceptera att våra pengar går till verksamheter som vill göra det omöjlig för oss att bedriva och bevara den svenska jakten samt våra unika jakthundsraser.
Nu får det ta me F-N räcka med med dessa diktatur fasoner mot den svenska landsbygden.
Fortsatt och utökad bojkott mot eftersök på trafikskadat vilt.

2. blir bara bättre

2012-05-28 09:11

Fler som vill lösa jaktkort nu va?:) Jag älskar dagens rovdjurspolitik, den är för uppenbar.

1. Hur gör man för att hindra denna maffia att få jägarnas pengar

2012-05-28 09:11

Kan ngn juridiskt kunnig se till att det blir en låst fond i stället för rakt in till stadskassan, se till att man får ett kvitto på att man betalat in pengarna men dom är låsta tills det blir ngn ordning på detta elände, vi som betalar borde besluta vad pengarna skall gå till för projekt. De kan väl istället för som vi betalar statligt jaktkort kan väl dom betala statligt tittarkort och dom pengarna får de använda hur de vill

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB