• Allmogejakt

Licensområden slopas – markägare får mer makt

AktuelltPublicerad: 2009-06-17 15:53

Vuxna älgar ska bara få skjutas i älgskötselområden.
Dubbelregistreringen på samernas marker försvinner.
Markägarinflytandet stärks och en ny nivå för älgförvaltningen införs, nämligen älgförvaltningsområden, vars ledning utses av länsstyrelsen. Det är några av punkterna i Maria Norrfalks älgförvaltningsutredning som presenterades på onsdagen.

A-, B-, E- och samlicensområden går i graven – liksom samernas unika rätt till älgjakt, den så kallade dubbelregistreringen. I fortsättningen ska det bara finnas ett sätt att skjuta vuxen älg, nämligen i ett älgskötselområde. På andra marker får man bara skjuta kalv i maximalt fem
dagar.

Älgförvaltningsomåden
Samtidigt införs en ny högre nivå i älgförvaltningen, nämligen älgförvaltningsområden, där länsstyrelsen utser ledningen: en älgförvaltningsgrupp på fem ”kompetenta” personer som tar fram planerna för älgförvaltningen.
Älgförvaltningsområdet ska vara så stort att att det hyser en egen älgstam, vilket betyder minst 50 000 hektar väl arronderad mark i södra Sverige och minst 75 000 hektar i norr.
– Målet och vårt uppdrag har varit att få en helhetssyn och samordning på den svenska älgjakten. De gamla licenssystemen har helt enkelt ingen styrförmåga längre och har därför tjänat ut sin roll, konstaterade Maria Norrfalk vid presskonferensen i Rosenbad.

Tonvikt på skogsintressen
Grundbulten för älgförvaltningen är att den ska vara adaptiv och ekobaserad, samt bygga på frivillighet.
– Utredningen väljer en väg där älgförvaltningen ska bedrivas med samverkan och samråd, snarare än lagstiftning och tvång, påpekade Maria Norrfalk.
När det gäller ekonomiska intressen kring älgen är det däremot ingen tvekan var tonvikten ligger när utredningen talar om en livskraftig älgstam i balans:
”Älgstammens storlek måste på ett bättre sätt måste anpassas till skogstillståndet och fodertillgången”, står det i utredningen, där det också slås fast att de samlade älgjaktsintäkterna motsvarar mindre än en procent av virkesintäkterna i norra Sverige och att det nationella värdet på älgjakten har beräknats till cirka 1,5 miljarder kronor, medan det samlade värdet på virkesproduktionen är över 200 miljarder.
Utredningen trycker emellertid också upprepade gånger på att hänsyn ska tas till bland annat rovdjuren, vilket är en signal om att skogsbrukets betesskador inte är helt styrande.

Älgskötselområden kan vara små
Älgskötselområdena kvarstår i princip i sin nuvarande form, men med tydligare krav på att följa älgskötselplaner och samarbete, samt sanktionsmöjligheter för länsstyrelsen. Det är i älgskötselområdena som det praktiska arbetet med bland annat jakt och inventeringar ska utföras och adminstreras.
Under utredningen har det visat sig att många älgskötselområden inte fungerat särskilt bra. De har varit för små, samarbetet har haltat och kunskaperna om att ställa upp och realisera mål har varit dåliga.
– Ofta har området inte fått den information det behöver. Eller så har inte området klarat av att tolka informationen. Eller så har området inte trott på informationen, sade Maria Norrfalk när hon kortfattat redogjorde för dagens situation.
Det ska de stora älgförvaltningsområdena, med kompetent ledning, råda bot på. Utredningen föreslår också att Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, få i uppdrag att ta fram en utbildning för adaptiv förvaltning.
Älgskötselområdena behöver däremot inte vara speciellt stora. Den undre gränsen sätts vid en årlig avskjutning på tio älgar, vilket alltså innebär att många av dagens A-licensområden kvalar in som älgskötselområden.

Ökad markägarmakt
Genomgående stärks markägarnas inflytande. I älgförvaltningsgruppen ska tre av de fem ledamöterna företräda markägarna. Även i älgskötselområdena är det meningen att märkägarnas inflytande ska öka, och Svenska Jägareförbundet och markägarorganisationerna ska se över reglerna för styrelsernas sammansättning.
– Markägarna har inte haft det inflytande som är önskvärt, medan jägarna i regel är väl organiserade, aktiva och kunniga, sade Maria Norrfalk.
Ytterst blir Naturvårdsverket ansvarig för den svenska älgförvaltningen. Tillsammans med intressegrupperna, SLU, länsstyrelserna och Skogsstyrelsen, ska verket ta fram en mall för förvaltningsplaner och skapa en gemensam databas för viltförvaltningen. SLU föreslås ansvara för databasen.
– Naturvårdsverket får en viktig roll för att skapa en enhetlig älgförvaltning över hela landet, konstaterade Maria Norrfalk.

Skogsstyrelsen rådgivande
Skogsstyrelsen får en rådgivande roll gentemot Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Men utredningen påpekar också att Skogsstyrelsen ska jobba med information till skogsägarna om skadeförebyggande och foderpåverkande åtgärder.
Fällavgift på kalv införs och även avgifterna bli enhetliga över landet. I dag har de pendlat från några hundra i vissa län till 900 kronor i andra. Utredningen anser också att registreringsavgiften för älgskötselområden på 750 kronor bör höjas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Bra

2009-06-22 23:11

Ett i huvudsak bra förslag!

10. Licensområden slopas

2009-06-20 15:42

I artikeln omnämns att samerna mister sin unika rätt till älgjakt. Begreppet samer är icke korrekt utan det skulle ha stått: Samebymedlemmarna/renägarna.

9. Nya överförmyndare.

2009-06-19 20:12

Mr straightpull har förmodligen rätt. Hur blir det med små viltvårdsområden, ska de inte få skjuta älg? Är det inte bäst att upplösa alla viltvårdsområden? Som landshövding måste hon veta att det varit oändliga strider i Dalarna om jakten. Att föreslå ett nytt överförmynderisystem där Länsstyrelsen ska ta av oss som har ett par tusen hektar älgjakten är rena stölden. Vi kommer aldrig att få någon tilldelning av grannarna (det stora älgskötselområdet).
Förresten ligger det i Europadomstolen ett mål mot tvångsanslutning till Viltvårdsområde. Måste vi gå dit med detta också? De som påstår att de älgar som skadar skog inte finns på vår mark, hur kan då skogen vara skadad? Det vill vi ta hand om själva utan inblandning av storebror, förlåt storasyster i detta fall!

8. Och hänsynet till övriga samhället, var är det?

2009-06-19 20:11

Har ni inom JRF inte sagt otalliga gångar att större hänsyn måste tas till de som drabbas av ROVDJUREN. Varför inte till de som drabbas av älgen? Ska de inte ens få vare med och säga sitt om förvaltningen, eller är det bara hänsynet till giriga skogsägare och bidragsbönder som ska finnas kvar i fortsättningen.
Motormännens, NTF, MHF, motorcykelorganisationerna, anhörigföreningar, Trafikskadade Riksförbund, Landstingen, Vårdförbundet alla de som står på de drabbades sida och dagligen ser vilket mänskligt lidande som följer i älgstammens kölvatten, det är väl dom som ska ha mest att säga till om, INTE cyniska jägare och giriga markägare.

7. Älgskötselområde?

2009-06-19 10:44

Var själv något pessimistiskt mot detta i början, men nu så när man varit med några år är det en klar fördel, så ni som tvivlar ni förlorar inte på det utan det är en klar fördel i olika syften som jag inte har plats att skriva här. Och så blir det tyvärr förlorare också, de som har suttit på små marker vilket i denna tidning klagats på varför de ska få skjuta älg på exempel 5 ha osv-osv känner ni igen er. Det blir en rättvisare fördelnig och ska vi få upp älgstammen igen så måste det bli en ändring men på vilket sätt som är bra och rättvist överlåter jag till andra att bedömma! Men helt klart är att B-licenserna måste få betydande större arealer om de ska få fortsätta att finnas!!!

6. Ja ha!

2009-06-18 15:19

Som i sagans värld-All makt åt Sca, tallplantans befriare!
Med Sca som markägare där man jagar så vet man redan resultatet om detta går igenom!

5. Hur kommer det att fungera?

2009-06-18 10:57

Blir det med detta förslag så att om marken inte håller för en avskjutning av minst tio älgar tvingas man in i ett större område, om man inte väljer att jaga endast kalv i fem dagar.
Exempelvis ett a-licensområde som i dag har en tilldelning på en vuxen och två kalvar kan inte få jaga som tidigare?
Kan någon reda ut detta?

Reds kommentar
Naturligtvis återstår det många turer i den här frågan, så detaljerna är osäkra. Tanken är emellertid att ett så litet jaktlag som du beskriver måste ingå i ett älgskötselområde för att få fortsätta jaga vuxen älg. Det handlar alltså om att ni ska samarbeta med era grannar. Däremot behöver det inte betyda att ni måste förändra ert jaktlags sammansättning eller era jaktgränser. Allt beror på vad man kommer överens om inom älgskötselområdet.
Hoppas detta klargjorde något.
Dan Törnström

4. Ny älgförvaltning

2009-06-18 10:51

Tycker att det finns många bra saker i detta älgjakts förslag, dels försvinner dubbel registeringen vilket har varit en ren parodi enbart för att tillgodose ett fåtal personer. Att införa endast kalvjakt på områden som ej tillhör ÄSO innebär att intresset minskar radikalt för många jaktlag att köra egna race i älgstammen.
Älgstammen skall förvaltas på stora områden vilket är det enda fungerande systemet. Ett större inflytande från skogsbruket är väl det enda som jag ser som en liten fara. Jag tror dock inte att detta inflytande ställer till några större problem då vi redan idag har skogsägare i styrelsen för samtliga större älgjakts och skötselområden.

Jägare

3. Vad skönt

2009-06-17 22:38

då slipper man från och med nu att ödsla semesterdagar på älgjakten. Hellre död än röd skulle man kunna säga, dvs hellre ingen jakt och lite skogskador än att ingå i ett av länstyrelsen (och därmed kanske av S+MP+VP) styrt älgförvaltningsområde.

Att påpeka att rovdjuren trumfar skogsbruket är ju inte något som tröstar utan snarare något som endast faställer den rödgröna rörans grepp över myndigheter och politik.

Den ekonomiska analysen är skämtsam - genom att bara jämföra omsättning utan att värdera förräntning/värde blir detta bara ett uttalande och endast till för att föra läsaren bakom ljuset (jämför tex omsättning för Volvo LV och Scania CV AB och jämför sedan respektive företags procentuella marginal). Man kan ju också undra vilka andra 1,5 miljarders verksamheter som per automatik blir ointressanta i jämförelse med skogsbruket...

2. Skeptisk!

2009-06-17 22:37

Måste säga att jag är skeptisk till dessa förslag. Förvisso bra att dubbelregristeringen äntligen kan försvinna. Tanken att förvalta älgstammen i stora områden är bra. Blir dock orolig då markägarna får stärkt makt. Faran är uppenbar att storskogsbolagen kommer att kräva att vi ska skjuta sönder älgstamen totalt. I exempelvis västerbotten har både Norsjö och Malå jaktvårdskretsar nu tagit till åtgärder för att öka älgstamen och förbättra ålderssamansätningen i älgstammarna där. Detta sedan man skjutit för mycket och framförallt fel djur ur ålders synpunkt. Om storskogsbolagen får det inflyttande som Solveig uppenbart önskar kan alla sådana försök till förbättring gå om intet. Hon är dessutom tydlig med vilka intressen som väger tyngst enligt henne......alltså storskogsbolagens intressen. Dock kan ju detta förslag leda till en förbättringar i älgskötseln för det har ju inte fungerat skärskilt väl hittills. Givetvis behövs ju en dialog mellan berörda parter dvs jägare och markägare och hänsyn måste tas till bägge parters intressen. Jag ser dock en risk att markägarnas inflyttande blir för stor för att det i framtiden ska gå att bedriva menningsfull älgjakt. Botten är ju redan nåd på många håll......

1. Solveig och älgarna

2009-06-17 18:55

Man kan direkt konstatera att Solveig Larsson hållit den linje som hon gjort sig känd för i Västerbotten, vilket också framgår av hennes särskilda yttrande i älgutredningen där hon helt förbigår mandatfördelningen i älgförvaltningsområderna. Mer makt till markägarna och storskogsbruket i älgfrågan allt i syfte att minska älgstammen till en miminivå och omöjliggöra en meningsfull jakt på stora områden. Det är bara att gratulera JRF som nu ordenligt satt sig i storskogsbrukets knä. Med JRF reperenstanter som Solveig så blir mandatfördelningen 4-1 mot älgstammen i älgförvaltningsområderna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons