• Allmogejakt

Markägare nekas avgöra om jakt

AktuelltPublicerad: 2012-09-03 10:09

Ett markägarpar i Kronobergs län har ansökt om att få gå ur sitt viltvårdsområde för att själva få bestämma vilka som ska få jaga på deras mark. Men länsstyrelsen och förvaltningsrätten säger nej.

För att på egen hand kunna bestämma över jakten på sin mark har ett markägarpar med mark i Uppvidinge och Vetlanda kommun ansökt om att få gå ur viltvårdsområdet. Länsstyrelsen i Kronobergs län avslog ansökan, eftersom marken ligger mitt i viltvårdsområdet och ett utträde skulle betyda att jakten i viltvårdsområdet försvåras.
Markägarparet överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten, men även där blev det nej.

Få liknande domar
Länsstyrelsen i Kronobergs län såg fram emot att se hur förvaltningsrätten ställde sig i frågan, eftersom det finns få liknande fall som prövats och det därmed inte finns några vägledande domar. 
Daniel Ligné på Svenska Jägareförbundet är nöjd med förvaltningsrättens avslag.
– Om man ska se till viltets västa är det alltid bra om det kan förvaltas över ett sammanhängande område och inte spridda enklaver. Därför tycker vi att det beslut som fattats i grunden är rätt, säger Daniel Ligné till Sveriges Radio P4 Kronoberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Till John inl.nr.8

2012-09-05 16:07

Jag kan inge annat än att hålla med dig fullt ut.:)

9. SJF förespråkar oacceptabel makt över person och privat egendom

2012-09-04 11:11

Tack Ce, för en matnyttig information.
Det är alltså bara för paret i artikeln att meddela sitt VVO att de säger nej till områdesjakt och sen kan de jaga själva på sin egen mark.
Markägarna kan också själv välja vilken jägare de vill ska bedriva jakten, så länge jakten bedrivs på egen ägd mark.
Bra!
Och som sagt, tvånget i lagen om viltvårdsområde är prövat i Svenska domstolar och har redan fallit.
Markägare och jägare har äntligen fått mänskliga fri- och rättigheter.
Svenska jägareförbundet är väl i dag helt ensamt om att vilja beröva människor i Sverige äganderättsskydd och föreningsfrihet genom att tvångsansluta medborgare i sammanslutningar.
Vilket är helt oacceptabelt i en demokrati

8. Jakt!

2012-09-04 08:45

Självklart skall jag själv bestämma hur, när och var jag vill jaga på min egen ägandes mark.
Vad Svenska Jägarförbundet förespråkar är ju en tillbakagång till ett slags "feodalstyre" där "storgubbarna" bestämmnde.
Som alla vet ett otidsenligt och förlegat tänkande och skick!!

7. Områdesjakt

2012-09-04 08:45

Ett vvo är en samfällighetsförening mellan två eller flera fastigheter. Alltså marken utgör grunden. Ägaren till mark i samfälligheten ,dvs vvo är medlem. Det betyder att endast ägaren till mark kan fatta beslut i vvo.

Om inte ägaren vill jaga på sin mark, kan hen upplåta nyttjanderätt till annan att jaga. Det innebär att ett avtal mellan fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren skall skrivas. Avtalet skall sedan godkännas på ordinarie jaktsämma, saknas detta nyttjanderättsavtal får inte jakt ske, utan vederbörande skall avvisas lämpligen av jaktledare eftersom jakt utan avtal är olovlig och polissak!

I ett vvo, som har till enda uppgift att samordna jakten och viltvården mellan fastigheterna, får endast varje fastighetsägare och dennes nyttjanderättshavare jaga endast på sin mark och ingen annans i vvo.

Förutsättningen att jakt sker över fastighetsgränserna inom vvo är att jaktsämma beslutar om OMRÅDESJAKT. Först då kan jakt ske över de marker som godtagit områdesjakt. Observera att varje fastighetsägare är själv suverän att besluta om områdesjakt eller inte.

I det beskrivna fallet kan de "drabbade" själva gå på jaktsämma och klargöra på stämman att man säger nej till områdesjakt. I det läget blir jakten deras egen och de kan skjuta sin procentuella del av tilldelningen i sitt vvo.

Glöm inte heller att ett vvo får endast om områdesjakt för älg, kronhjort och dovhjort och i Norrland även rådjur. Ett vvo har t ex inte rått att besluta om områdesjakt för varg, järv, lo, björn och vildsvin - något att verkligen begrunda för de jägare som vill ha sin vapenlicens kvar....

6. Ingen kan neka er att jaga på egen mark

2012-09-03 17:00

Till paret i artikeln som vill förvalta sin egen mark.
Ingen kan tvinga Er eller Er jakträttsinnehavare att jaga med föreningen längre. Tvånget i lagen om viltvårdsområde har redan fallit i högre rättsinstans.
Jag bifogar nedan en mycket bra sammanställning som Sture Nilsson Sjulsmark gjort över vilka prövningar frågan, jakt på egen mark trots anslutning i viltvårdsområde, har genomgått i domstolarna.

Sture Nilson skriver:
”Efter det så kallade Kuivakangasmålet ( Mål nr B898-05 i Hovrätten), som gav ett klart besked om fastighetsägarens ( jakträttsinnehavarens ) rätt till älgjakt på egen mark trots anslutning till ett VVO, har lagen om viltvårdsområden ( VVO ) nu prövats i alla tänkbara rättsinstanser.
Högsta Domstolen ( HD ) gav målet prövningstillstånd , efter det att Hovrättens dom hade överklagats. Men HD kunde inte ta upp målet eftersom VVO-föreningen som drev målet inte var målsägande ( sakägare ). HD fattade dock ett beslut i ärendet ( Mål nr B87-07 ), som stärkte Hovrättens dom. Nästa steg togs när en av de markägare från Kuivakangas, som var inblandad i den älgjakt som sedan gav upphov till den rättsprövning som här har benämningen Kuivakangasmålet, fick en älgtjur beslagtagen av polisen, som gav den till den VVO-förening han tillhörde.
Markägaren ( jägaren ) överklagade polisens beslag av den älgtjur han hade skjutit. Polisens beslag ogillades av Justitiekanslern, som efter en prövning där gav polisledningen i uppdrag att betala 13.000:- till fastighetsägaren (jakträttsinnehavaren ) för den beslagtagna älgtjuren (Diarienummer 8544-07-40 ). Ett ytterligare steg har nu tagits i bedömningen av ” rättskapaciteten ” av lagen om VVO. Detta sedan Åklagarkammaren i Umeå nu ( 2010-05-07 ) har gjort en förundersökning av ett ärende, där en jakträttsinnehavare har jagat på den mark han har jakträtt på och skjutit en vuxen älg och därefter blivit polisanmäld av den VVO-förening som han tillhör.
Med all sannolikhet har polisanmälan gått till den lokala Tingsrätten vars åklagare inte ansåg sig kunna driva ett sådant jaktmål, efter det så kallade Kuivakangasmålet. Ärendet har troligen därefter gått vidare till Åklagarkammaren i Umeå, som genomförde en förundersökning. I denna förundersökning ( Ärende AM-11604-10 ) av ( Handläggare 701A-22 ), har Åklagarkammaren friat den polisanmälda jägaren på samtliga 3 punkter som anklagelserna gällde.”

Jag kan inte tolka ovan på annat sätt än att det enligt Svensk lag är tillåtet för alla markägare att själv jaga älg på sin egen mark, även om marken ingår i ett viltvårdsområde.

5. Dick

2012-09-03 15:01

Om du vill ha svar får du nog ställa frågan på rätt ställe. Du kan t.ex. ställa din fråga på

http://www.jaktsidan.se/ipb/forum/104-svenska-jaegarefoerbundet/

Då kan alla läsa vad svaret blev.

4. Jag vill ha svar här direkt av SJF!

2012-09-03 14:03

Är Östermalma ett viltvårdsområde eller en enkel enklav?
Vilka är det som bestämmer hur SJF skall förvalta jakträtten på Östermalma?
Är jakträttsinnehavaren och jägarna på Östermalma tvångsanslutna i en förening?

Accepterar SJF demokratiska rättsregler eller är det diktatoriska styrmedel som gäller för SJF?

3. Östermalma enkel enklav?

2012-09-03 13:02

Östermalma är det ett viltvårdsområde eller en enkel enklav?
SJF är tydligen berädd att kränka enskilds jakträtt och beröva människor mänskliga fri- och rättigheter.
Föreningfrihet och äganderättskydd är tydligen inte värt ett skit för SJF.
Varje människa som äger mark skall naturligtvis ha friheten att bestämma hur han vill förvalta sin mark. Ingen människa i en demokrati skall skall kunna tvingas in i en förening.
Det är demokrati med föreningsfrihet och äganderättskydd det!
Men SJF förordar tydligen demokratur.

2. "Enklaver"!?

2012-09-03 10:59

Här ser vi den yttersta konsekvensen av överförmynderi!
Svenska Jägarförbundets Daniel Lingé säger sig värna viltet (?) och varnar för "enklaver" (mindre jaktmark som på alla sidor omges av annan mark) i Daniels värld finns det inte plats för den "lille" markägaren/jägaren!!
Där har vi Svenska Jägarförbundet i ett nötskal!

1. Upprepar detta från ett annat inlägg, Ang LO

2012-09-03 10:35

Myndigheter och politiker i alla dess former beter sig väldigt likvärdiga.
Det känns som det ligger någon systematisk planering i det hela, någon som vill sätta emot detta jag säger ..?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons