• Pinewood

Mer sydlig jakt på mårdhund

AktuelltPublicerad: 2015-09-21 09:55

Jakten på mårdhund har hittills skett i östra Norrbotten, men för att ytterligare bekämpa spridningen av mårdhund ökas nu det geografiska området för jakt, skriver Sveriges Radio Ekot i Luleå.

Mårdhund hör inte till svensk fauna och genom jakt försöker man hindra att den sprids i Sverige. De kan bära på rabies och dvärgbandmask och räknas som en invasiv art som hotar fågellivet och groddjur i de områden de förekommer.

Utökar jaktområdet
Hittills har mårdhundsprojektet, där man jagar mårdhund, skett i den östra delen av Norrbotten, mot finska gränsen. Framgångarna gör nu att man utökar jakten geografiskt.
– Vi börjar nu leta mårdhundar längre söder ut i Norrbotten och in i Västerbotten, om nu någon mårdhund kan ha tagit sig förbi den linje vi har mot finska gränsen, säger Per Arne Åhlén, projektledare för mårdhundsprojektet vid Jägareförbundet, till SR Ekot i Luleå.
Även i Finland utökar man kampen mot mårdhund genom att två heltidsanställda ska försöka skapa en mårdhundsfri zon från Torneälven och österut.

En bit kvar
Jakten på mårdhund är ett gemensamt projekt mellan de nordiska länderna, men trots framgångarna är det en bra bit kvar innan man kan anse att mårdhundarna inte längre är en riskfaktor.
– När det slutas födas en miljon mårdhundsvalpar per år i Finland, dit är det väldigt långt. Men det kommer nya och bättre metoder hela tiden. Kanske om tio år kan vi ha fått bukt med arten även i Finland, säger Per Arne Åhlén till Ekot i Luleå.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Martin - Mårdhundsprojektet är en "mission impossible"!

2015-09-24 08:32

Citat Martin: ”Du säger också att det inte finns bevis för att mårdhunden inte sprider dvärgbandmask,...”.
Martin, det är svårt med dubbel negation, och ännu svårare att visa att något INTE finns; men var har jag sagt så? Det vore mig helt främmande; det är ett väletablerat faktum att mårdhundar har förmågan sprida dvärgbandmask. Att hänvisa till svenska myndigheter tjänar dock inte mycket till längre. Deras partiska agerande i vargfrågan har strippat dem för all auktoritet i allt som har med rovdjur att göra.
Vad jag vill ha svar på är hur finska livsmedelssäkerhetsverket kan skriva, citat: ”… därför att smittan (e. granulosus) i Finland ALDRIG har konstaterats HOS HUND, men BARA HOS VARG”, samt, citat: ”Parasiten E. Multilocularis har INTE konstaterats i Finland och INTE heller på det NORSKA FASTLANDET. Parasiten har ändå förekommit på Svalbard och i Danmark. I SVERIGE PÅTRÄFFADES den sällsynta sjukdomen för första gången vintern 2010-2011.” (Mina versaler).
Alltså; trots att det finns kanske miljoner mårdhundar i Finland så har därstädes e. multilocularis INTE hittats och e. granulosus har ENDAST hittats hos VARG (som huvudvärd).
Men i Sverige har vi smittan! Och vi har många vargar - dock inte miljontals!
Dessa fakta måste väl säga något om mårdhundens förmåga att sprida dvärgbandmask? Mig säger det i vart fall att mårdhund sprider dvärgbandmask endast i mycket ringa omfattning. Med Finland som exempel måste det även ifrågasättas om mårdhund överhuvudtaget är en mätbar riskfaktor, trots att mårdhund kan vara huvudvärd för dvärgbandmask. Skall den stora spridningen av dvärgbandmask stoppas, så är det vargstammen som måste reduceras till nära noll. Samt att rävstammen måste glesas ut kraftigt. Praktiskt exempel är Skandinavien efter senaste vargutrotningen.
Att Martin inte besvarat min fråga angående mårdhundens förment katastrofala förstörelse av finskt fågelliv förstår jag väl. För vad jag har fått med mig från Finland är att trots målmedvetna studier så har man inte lyckats påvisa stora skador på fågelpopulationer. Det enda påtagliga jag fått redovisat i Finland är att man tror att mårdhunden kan minska lokala bestånd av groddjur.
Vad jag vill visa är att Mårdhundsprojektet är märkligt från början till slut. Uppgivna orsaker till att mårdhund skall utrotas var risk för spridning av dvärgbandmask och skador på fågelbestånden. Som är väl känt, och som jag här påpekat, är detta inga rimliga skäl till att utrota mårdhunden. Målet för projektet är att hindra mårdhunden etablering i Skandinavien. Med kanske miljoner mårdhundar i Finland som har en mycket lång landgräns mot Sverige och Norge så är självfallet detta ett helt omöjligt mål att uppnå – ingen kan bevaka dessa gränser i all framtid. Att nu fortsätta projektet med hänvisning till att skaror av mårdhundar i stället planerar simma över Öresund, ser jag som oseriöst. Ännu mer oseriöst är att hysa farhågor för att mårdhundar skall ta färjan eller gå över bron.
Vargproblemet är det stora problemet som hela landsbygden kräver en lösning på. Om och när mårdhund blir ett problem, så kan det lösas med hjälp av tillräckligt höga skottpengar. En billig och effektiv metod som dock bekämpas av vargaktivister. De fruktar att skottpengar på mårdhund kan leda till skottpengar på varg. En kanske inte helt ogrundad rädsla.

9. 961!

2015-09-23 17:01

Du är en mästare på att ta med utvalda delar som passar din åsikt.
Om du tar med stycket nedanför det du citerar på mårdhundsprojektet så finner du:
"Om förvaltningen skulle upphöra skulle vi enligt våra modeller inom 10 år ha mer än 10 000 mårdhundar i Sverige, framför allt i Norrbotten. Denna siffra kan tyckas orealistiskt hög, men stämmer väl överens med hur utvecklingen har sett ut i Finland där man 1970 sköt 800 mårdhundar, år 2000 sköt man 85 000 mårdhundar och 2012 nästan 180 000 mårdhundar."

Du säger också att det inte finns bevis för att mårdhunden inte sprider dvärgbandmask, nedan finner du 3 länkar som motsäger detta.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/dvargbandmask/omdvargbandmask.4.14121bbd12def92a91780005474.html
http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/riktad-overvakning/mardhund-i-sverige
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/echinococcus-multilocularis/
Dvärgbandmasken är relativt sällsynt även i Finland och mot Ryska gränsen, den är däremot vanlig i centrala europa, vilket beror på att dess vanligaste värddjur är räv och inte varg. Fortsätter vargen att öka i numerär som idag kommer den förmodligen att överta även den rollen.
Det är visst en lång landgräns mellan Finland och Ryssland, mårdhunden har dock främst spridit sig längs kusten från Karelen och uppåt, detta har gått fort då vintrarna i södra Finland likt Sverige är milda och inte utgör något hinder för den. Samma sak blir det om mårdhunden etablerar sig i Södra Sverige och sprider sig därifrån och norrut.
Du vill också att jag skall redogöra hur många mårdhundar som kommer över sundet mellan Danmark och Sverige, det är tyvärr en omöjlighet då det är ett framtidscenario som ännu inte skett.
Det är dock ett troligt scenario och det är därför man försöker hitta lämpliga motåtgärder att sätta in när det sker.

8. Till Martin: Vargen är värst

2015-09-23 14:22

Till Martin: Inget svar är också ett svar. Martin svarar genom att undvika svara på viktiga frågor. Mårdhundsprojektets mål är, citat: ”Det svenska mårdhundsprojektet syftar ytterst till att förhindra att arten etablerar sig i Sverige och resten av Skandinavien.” Det ursprungliga Mårdhundsprojektet (delfinansierat av EU) avslutades 2013, citat: ”Projektet har varit förvaltningsmässigt framgångsrikt och har även ökat medvetenheten hos Sveriges befolkning på de problem främmande skadliga arter kan innebära”.
Alltså, man påstår sig ha ”förvaltat” mårdhundsstammen väl, syftet var att utrota mårdhunden i Skandinavien? Hur kan då Martin hävda att, citat: ”… skulle jag nog påstå att projektet är ganska framgångsrikt”. Betyder ”framgångsrikt” att Martin uppger att beståndstätheten är olika på svensk och finsk sida av Torne älv, detta till följd av en lyckad förvaltning?
En sidokommentar: Jag tror nog att varg ”...ökat medvetenheten hos Sveriges befolkning på de problem främmande skadliga arter kan innebära” i betydligt högre grad än vad mårdhundspropagandan lyckats med.
Hur ser då kända fakta ut? Jo, uppenbarligen finns i Finland hundratusentals, kanske miljoner mårdhundar. Mellan Finland och Ryssland respektive Sverige finns en lång landgräns, i norr har Finland en lång landgräns mot Norge som i sin tur har en mycket lång landgräns mot Sverige. Skall mårdhund hindras från att etablera sig i Skandinavien så kräver det att gränsen mellan Sverige och Finland respektive Norge görs mårdhundssäker på evig tid. Någon sådan kapacitet finns inte i Mårdhundprojektet, och möjligheten för projektet att nå uppsatta mål är därför noll.
Mårdhundprojektet är misslyckat och meningslöst. Det är som ett AMS-projekt utan budgettak och utan bortre gräns och utan krav på resultat.
Mot denna bakgrund hävdar Martin, citat: ”Den stora faran är dock när mårdhunden kommer invandrande från Danmark, då finns det ingen vinter som hjälper till att stoppa mårdhunden 6 månader/år.”
För att underbygga detta påstående borde Martin redovisat hur många mårdhundar per år som simmar över Öresund, och relatera det till hur många mårdhundar som per sommarhalvår kommer in över landgränserna mot Finland och Norge.
Ett argument som används för att säkra Mårdhundsprojektet ständigt mer skattemedel är att mårdhunden sprider dvärgbandmask, och att mårdhunden skadar vilda fågelbestånd. Ett lågt ställt krav är att Martin redovisar hur dvärgbandmask är spridd i Finland och relatera detta till spridning och densitet av mårdhundar, samt redovisar vilka skador mårdhunden har åsamkat finska fågelbestånd.
Citat Martin: ”Den (mårdhunden) ger ifrån sig ungefär lika mycket träck som en varg så då kan ni själv räkna på vilken som sprider mest dvärgbandmask?”
Nej, Martin – det kan inte jag räkna ut, vad värre är att detta är desinformation. Att varg är en oerhörd effektiv spridare av dvärgbandmask är känt, men det säger inget om mårdhund. Antal maskägg som sprids från ett djur beror inte på mängden bajs, utan det beror på genomsnittligt antal mogna dvärgbandmask i djurets tarm. Jag är därför tacksam om Martin kan redovisa spridningen av dvärgbandmask i Finland relaterat till mårdhundsbestånden, samt redovisa genomsnittligt antal mogna maskar i tarmen hos varg respektive mårdhund samt arternas ”hemareal” och vandringshastighet.
Martin, det var verifierbara fakta jag efterlyste.

7. 961 och Hans

2015-09-23 10:41

Jag har inte någon annan uppfattning än er gällande vargen och de problem den ställer till med, men nu gällde den här artikeln mårdhund.
961 ondgör sig över hur misslyckat mårdhundsprojektet är?
Ser man till antalet mårdhundar på finska sidan av Torne Älv och jämför med Svenska sidan så skulle jag nog påstå att projektet är ganska framgångsrikt . Jag tror dock att man behöver komplettera med ytterligare insatser, Jakt o Jägare hade en utmärkt artikel kring jakt på mårdhund i Haparanda Skärgård för något år sedan, fler insatser som detta kommer att behövas.
Den stora faran är dock när mårdhunden kommer invandrande från Danmark, då finns det ingen vinter som hjälper till att stoppa mårdhunden 6 månader/år. Det är också från Mälardalen och söderut som de riktigt fågelrika sjöarna finns, vilket gör att mårdhunden kommer att nå helt andra numerär än i Norrbotten.
Mårdhunden kommer att ha ett numerär/yta som är 30 ggr högre än vad vargen någonsin kommer att komma upp i, den söker sig också till biotoper kring sjöar och vattendrag, likadant som människor. Den ger ifrån sig ungefär lika mycket träck som en varg så då kan ni själv räkna på vilken som sprider mest dvärgbandmask?
Så om vi diskuterar vargproblematiken när artikeln gäller varg och mårhundsproblematiken när artikeln gäller mårdhund så behöver vi inte blanda begreppen och de olika problemställningarna.

6. Till Martin: Värgen är värst

2015-09-22 14:39

Martin, jag ondgör mig inte, men jag kan heller inte se varför jag och andra landsbygdsbor skall komma med ”förslag på vad som kan göras bättre”. För oss är vargen problemet, och vi vill ha en lösning på vargproblemet. Mårdhunden har funnits länge i landet och är fortfarande inget problem. Jag menar att vi måste prioritera verkliga problem; när dessa är lösta kan vi ägna oss åt "i framtiden möjliga problem". Dock svårt att prioritera bland möjliga framtida problem - de är väldigt många och skrämmande stora. Såvitt jag förstår av artikeln, och som indirekt bekräftas av dig, så fungerar inte de metoder Mårdhundsprojektet använder sig av för att lösa detta icke-problem - men mycket pengar går åt till detta misslyckade projekt för att lösa ett möjligt framtida problem. Utifrån kända fakta så är det för mig helt omöjligt tro på vad du skriver, du synes sprida desinformation i eget syfte. Redovisa i stället verifierbara fakta.
Citat Martin: ”Så istället för att ondgöra er över de insatser som görs, kom hellre förslag på vad som kan göras bättre, när den nått Mälardalen och våtmarkerna söder därom kommer hela fågellivet att förändras, och det blir inte till det bättre.”
Detta är klimat- och miljörörelsens klassiska domedagshot: Om ni inte tror oss och gör som vi vill då kommer domedag för oss alla.” Fast argumentet är gammalt och flitigt använt, tycks domedagen låta vänta på sig. I stället för sådana banala hot råder jag Martin redovisa fakta mot bakgrund av att det påstås födas en miljon mårdhundsvalpar i Finland per år.
Hur spridda är de olika arterna dvärgbandmask i Finland? Hur är detta relaterat till förekomst av mårdhund? Hur är dvärgbandmask relaterat till förekomst av varg?
I vilka områden och i hur stor omfattning har mårdhund utrotat vilket fågelliv? Passa även på att redovisa hur vargars och dvärgbandmaskars svenska kärnområden sammanfaller.
Svenska myndigheter har de senaste åren gjort sin information om dvärgbandmask menlös, troligen i syfte att inte skrämma allmänheten. Men finska livsmedelssäkerhetsverket (EVIRA) skriver, citat: ”Echinococcus granulosus är rätt sällsynt i Finland. Den har påträffats hos renar, älgar och vargar i Östra Lappland, Kuusamo, Kajanaland och Norra Karelen. Denna form av Echinococcus granulosus som förekommer i naturen kallas hundens dvärgbandmask eller kanske hellre hjortdjurekinokock, därför att smittan i Finland aldrig har konstaterats hos hund, men bara hos varg. … Människan kan smittas av avföringen från en hund eller varg som bär på smittan eller via vatten, bär, grönsaker och svamp som förorenats med av avföring från sådana. Människan kan också smittas av ägg från masken som fastnat i pälsen till sällskapsdjur.”
Analogt borde rävens dvärgbandmask benämnas "gnagar-ekinokock", eftersom gnagare är mellanvärd, och även denna mask sprids mest effektivt av varg.
Vidare skriver finska livsmedelssäkerhetsverket, citat: ”Parasiten E. Multilocularis har inte konstaterats i Finland och inte heller på det norska fastlandet. Parasiten har ändå förekommit på Svalbard och i Danmark. I Sverige påträffades den sällsynta sjukdomen för första gången vintern 2010-2011. … Sjukdomens inkubationstid är mycket lång, 5–15 år.”

5. 4.

2015-09-22 14:36

Så det är Ok att allt vilt från Hare och uppåt försvinner bara fågel o småkryp finns kvar??? Klen tröst för ALLA dom djurägare som nu nästan dagligen får sina djur sargade och dödade av Vargen!!

4. Jämför inte med varg!

2015-09-22 11:36

Det går inte att jämföra vad vargen och mårdhunden ställer till med, vargen räknas i stora koncentrationer när det är 10 individer per 10 000 ha, mårdhund (asiatisk vattenräv) kan i våtmarker vara 300 st/1000 ha, de länsar med andra ord rent allt vad gäller fåglar, grodor, kräftor mm. Vargen ställer också till skada men det är främst på däggdjur från hare och uppåt, så även med stora koncentrationer av varg så kommer det att finnas ett fågelliv och övriga mindre djur. Så om mårdhunden i en koloni har rabies eller dvärgbandmask så sprider den sig med en rasande fart. Fram till nu har man lyckats hålla den stången i norr, förmodligen främst genom kalla och snörika vintrar. Men det största hotet kommer från söder, den är snart etablerad i Danmark och då är den snart i Sverige, sundet utgör inget som helst problem för den.
Så istället för att ondgöra er över de insatser som görs, kom hellre förslag på vad som kan göras bättre, när den nått Mälardalen och våtmarkerna söder därom kommer hela fågellivet att förändras, och det blir inte till det bättre.

3. En bit kvar?

2015-09-21 16:14

Dagens understatement! Citat Per Arne Åhlén (Ekot i Luleå): ”När det slutas födas en miljon mårdhundsvalpar per år i Finland, dit är det väldigt långt. ... Kanske om tio år kan vi ha fått bukt med arten även i Finland”. Men varför ”även”? I vilket land har man fått ”bukt” med mårdhunden? Det finns mårdhund i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland för nu att nämna de närmaste. Citat samma källa: ”Men det kommer nya och bättre metoder hela tiden.” Jag känner inte till vilka nya och bättre metoder som förväntas. Mårdhundsprojektets metoder är tydligen inte användbara. En gammal och beprövad metod är gift. Med gift har stora och små skadedjur bekämpats i många länder sedan hedenhös, till exempel varg och löss. Om det nu är sant att det varje år föds en miljon mårdhundsvalpar i Finland, så gissar jag att det är bråttom att ta fram dessa nya och bättre metoder! Märkligt är att inte dessa miljoner mårdhundar har spridit dvärgbandmask över hela Finland? Mårdhundsprojektet synes vara ett lämpligt AMS-projekt utan bortre gräns, utan budget och utan krav på resultat. Som gjort för moderna tiders rovdjursforskare och en rödgrön DÖ-budget.

2. Den kan bära på rabies och...

2015-09-21 16:13

...dvärgbandmask, det hotar fågelliv och groddjur i de område den förekommer och därför skall den skjutas ut och utrotas!!!!!! Vargen bär ju precis på detsamma och är 100 gånger Värre mot både djur och natur men den skall få föröka sig o frodas på djur och brukares bekostnad?? Sjukt samhälle Vi lever i med fullständigt handlingsförlamade och fega Politiker som dansar efter EU,s pipa!

1. Den finns längre söderut.

2015-09-21 14:43

Mårdhundsprojektet behöver utöka sina insatser, då mårdhund finns så långt ner som i Svealand. Är helt övertygad om att ansvariga för projektet om en inte alltför avlägsen framtid kommer att vara tagna på sängen över att mårdhunden redan finns så långt söderut i landet. Håll ögonen öppna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB