• Pinewood

Nja till skyddsjakt

AktuelltPublicerad: 2009-11-20 18:01

Nja.
Så kan man sammanfatta länsstyrelsens inställning till fyra ansökningar om skyddsjakt på varg i Fulufjällsreviret i Dalarna.
Länsstyrelsen säger nej, men öppnar ändå för möjligheten att Naturvårdsverket kan komma fram till motsatsen.

Totalt har fyra av varandra oberoende ansökningar om skyddsjakt på vargarna i Fulufjället kommit in till myndigheterna. I två fall handlar ansökningarna om att hela flocken ska skjutas bort. I ett fall handlar det om skyddsjakt på två vargar. Dessutom finns en ansökan där antalet vargar som ska skjutas inte specificerats.

Lokal enkät 
Håkan Johansson är en av dem som sökt skyddsjakt. Han skickade sin ansökan till myndigheterna efter att hans fläckige rysstövare, Albin, attackerats av varg under rävjakt för några veckor sedan. Håkan Johansson tvingades skjuta hunden i nacken efter attacken.
Håkan Johansson stödde sin ansökan på en enkät där alla boende inom Fulufjällsområdet tillfrågats i en enkätundersökning. 93,6 procent av de tillfrågade skrev under på att hela flocken bör skjutas.

Avstyrker, men... 
Naturvårdsverket tar det formella beslutet. Sent på fredagseftermiddagen blev länsstyrelsens tjänstemän i Dalarna klara med sitt yttrande över ansökningarna.
Länsstyrelsen avstyrker skyddsjakt, men håller öppet för att Naturvårdsverket kan komma fram till motsatsen. Om det blir så, föreslår länsstyrelsen i Dalarna att skyddsjakten ska inriktas på två ungvargar i flocken.

Låter uppgiven
Håkan Johansson låter uppgiven när han kommenterar länsstyrelsens yttrande.
- Jag är inte ett dugg förvånad. Vi är många som fullständigt tappat tilltron till länsstyrelsen. De fattar inte, eller vill inte fatta, vilken situation vi lever med i det här vargreviret, säger Håkan Johansson.
Här nedan kan du läsa länsstyrelsens yttrande i sin helhet:

Yttrande över ansökningar om skyddsjakt på vargar i Fulufjällsreviret, Malung-Sälens kommun

Naturvårdsverket har begärt yttrande över fyra ansökningar om skyddsjakt på vargar i Fulufjällsreviret i Malung-Sälens kommun (Dnr 411-7319-09 Nv).

Jägareförbundet Dalarna har på uppdrag av berörda sakägare ansökt om skyddsjakt efter två vargar i norra delen av Malung-Sälens kommun. Området som ansökan hänvisar till omfattar det så kallade Fulufjällsreviret. Ansökan hemställer om skyddsjakt utifrån skadebilden i reviret och olägenhetsaspekten för de boende i området.
Pierre Hedlund och Lena Karlsson, fäbodbrukare vid Hållvallens fäbod, har ansökt om skyddsjakt på alla vargar i Fulufjällsreviret. Ansökan hänvisar till närgångna vargar som rört sig nära fäboden och byarna Nornäs och Sörsjön. Brukarna är även oroliga för den kommande sommaren och möjligheten till hjälp av hundekipage eftersom det finns ovilja att ha hundar lösa i området.
Håkan Johansson har med stöd av innevånarna i Sörsjön, Nornäs, Tyrinäs, Lövnäs och Horrmund ansökt om skyddsjakt på alla vargar som rör sig obehindrat i byarna kring Sörsjön. Ansökan hänvisar till händelser de senaste veckorna med två vargdödade hundar och vargar som rört sig runt bostäderna i byarna vilket har resulterat i oro och rädsla för invånarna.
Thomas Eriksson, ansvarig för eftersök i Särna-Idre Jvk, och Tomas Dahlqvist, områdesansvarig i rovdjursakutgruppen, har ansökt om skyddsjakt på varg i Fulufjällsreviret. Ansökan hänvisar till att tätheten av varg i markerna har lett till att hundägare är tveksamma att använda lösa hundar i eftersök av skadat vilt samt stöta bort eller avliva problembjörnar i områden med varg.
Idre nya Sameby har hemställt om att alla vargar i Fulufjällsreviret tas bort, med motivet att vargstammen i samebyns närområde har ökat. Samebyn gör bedömningen att behovet av reservbetsområdena kommer att behövas nyttjas mer framöver och förekomsten av varg gör att detta blir omöjligt.

Vargförekomst i området

Vintern 2007/08 spårades ett revirmarkerande par i det så kallade Fulufjällsreviret. Fulufjällsreviret är beläget öst och syd öst om Fulufjället och ligger utanför Samebyns betesområden. Sommaren 2008 föddes valpar och vintern 2008/09 spårades sex vargar i reviret. Föräldraparet och tre tikvalpar märktes med radiosändare av forskningsprojektet Skandulv under vintern, hanen märkets i december och tiken och de tre valparna i januari.
En varg född i Görsjöreviret hittades i början av mars död inom Fulufjällsreviret och konstaterades vara dödad av de stationära vargarna. Enstaka ensamma vargar har även tidigare år tillfälligt uppehållit sig i området.
I maj 2009 utvandrade alla de tre märkta 1-åriga valparna och nya valpar föddes. Under förvintern har 9-10 vargar spårats i reviret.
En sammanställning av inrapporterade observationer samt Länsstyrelsens egna spårningar i Sörsjön finns sammanställda i bilaga. Håkan Johansson har även inkommit med en lista med observationer i området kring Sörsjön och Nornäs. I Länsstyrelsens bedömning är även dessa observationer tagna i beaktande.

Skador och förebyggande åtgärder

Skador under 2009
Den 13 juni dödades och skadades ett stort antal får i en hage norr om Sörsjön. Trettiosex får hade dödats eller skadats och sju får saknades efter angreppet. Positioner från föräldrartikens sändare visade att hon befunnit sig på platsen. Vargen eller vargarna har sannolikt kommit in i hagen som saknade stängsel mot vattnet, genom att simma över vattendraget Fulan. De överlevande fåren flyttades till en annan hage.
Den 30 juni dödades två får sannolikt av varg vid Hållvallens fäbod. Besiktningen försvårades eftersom endast rester av fåren återstod. Utifrån kadaverhanteringen kunde dock björn uteslutas som skadegörare. En spillning samlades in och även om inte DNA-analysen lyckades, kunde dock det fastställas att den kom ifrån ett hunddjur. Positioner från föräldrartiken i Fulufjällsreviret visar att hon inte var i området för tidpunkten för angreppet.
Den 30 oktober under jakt dödades en blandrashund av varg vid Ejskogsfjället, ca 40 km söder om Sörsjön. Positioner från föräldrartiken i Fulufjällsreviret visar att hon uppehållit sig på fallplatsen vid tidpunkten för skadetillfället och i minst 10 timmar efter.
Den 3 november skadades en ryskfläckig stövare av varg vid Upp-Van ca 40 km öster om Sörsjön. Skadorna var så allvarliga att ägaren var tvungen att avliva hunden. Den sändarförsedda tiken var inte på skadeplatsen vid tidpunkten och platsen ligger utanför det området som bedöms som Fulufjällsreviret. Spårningar i området av Länsstyrelsen visade att det var en ensam varg som kom ifrån väster som angrep hunden.

Tidigare skador

I slutet av september 2007 skadades en hamiltonstövare av varg vid Räsåsätern ca 10 km sydväst om Sörsjön, och i september 2008 dödades en finsk stövare av varg vid Särksjön ca 10 km väster om Sörsjön.
Mellan åren 2002 till och med 2003 registrerades fem angrepp av björn på tamdjursbesättningar i området. Efter 2007 har fyra angrepp av björn på fårbesättningar rapporterats in till Länsstyrelsen.

Förebyggande åtgärder

Länsstyrelsen har betalat ut bidrag till rovdjursavvisande stängsel och pejlutrustning till fäbodbrukare i området. Bland annat har bidrag beviljats samt att Länsstyrelsen har varit behjälpliga vid uppsättning av stängsel till brukare som fick angrepp under sommaren.
Efter upprepade angrepp av björn på fårbesättningen vid Hållvallens fäbod under sommaren 2008 beviljade Länsstyrelsen skyddsjakt på en björn 30 juli. En björn fälldes den 10 augusti. Även under sommaren 2009 beviljade Länsstyrelsen skyddsjakt på en björn efter upprepade angrepp vid fäboden. Ingen björn fälldes.
Länsstyrelsen har även gjort flera särskilda informationsinsatser i området. Förutom det ordinarie arbetet kring informtion har Länsstyrelsen vid tre tillfällen arrangerat möten i området för allmänheten om Länsstyrelsens arbete med rovdjur. Den 28 augusti 2008 samt den 17 juni 2009 i Fulufjällets Naturum och den 3 mars i Sörsjön. De två sistnämnda mötena deltog även en representant för forskningsprojektet Skandulv.

Länsstyrelsens bedömning

Sörsjön och byarna i dess närhet ligger mitt i Fulufjällsreviret. Byarna är långsmala och ligger utmed länsvägen som delar reviret, vilket innebär att vargarna måste korsa vägen för att ta sig runt i reviret. Det är tydligt att vargarna har valt att ha övergångar genom byarna. Vargarna har emellertid inte uppvisat något beteende att uppehålla sig i byarna. Det finns rapporter om vargar som dagtid jagat rådjur i Nornäs, men annars har de flesta observationerna skett tidigt på morgonen. Länsstyrelsen förstår dock att detta rörelsemönster hos vargarna leder till oro och rädsla hos de boende.
Att förebygga skador på lösdrivande hundar och fritt betande tamdjur är svårt. Den sammanställda skadebilden visar att dessa vargar gör den skada man kan förvänta i ett vargrevir. Länsstyrelsen vill dock poängtera att för de enskilda som drabbas är alla skador allvarliga. Länsstyrelsen har även tagit samebyns synpunkter i beaktande.
Skyddsjakt på varg kan ske genom särskilt myndighetsbeslut med stöd av 23a och 27 §§ Jaktförordningen (1987:905). Dock krävs att vissa allmänna villkor är uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna tillåtas. Dessutom ska det inte finnas någon annan lämplig lösning och det ska inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i deras naturliga utbredningsområde.
Sett mot denna bakgrund och den samlade bedömningen kan inte Länsstyrelsen bifalla skyddsjakt, men om Naturvårdsverket skulle finna, att det mot bakgrund av att en ny rovdjurspolitik har beslutats av Riksdagen och att det pågår förberedelser för en licensjakt på varg under kommande år, att det är rimligt att ta fasta på prop 2008/09:210 skrivningar att man i första hand ska bedriva skyddsjakt, och därför är beredd att bifalla skyddsjakt, så anser Länsstyrelsen att skyddsjakten bör inrikta sig mot två ungvargar.

Läs mer
Så långt länsstyrelsens yttrande. Den som vill läsa om händelsen när Håkan Johansson miste sin stövare, Albin, hittar den på följande länk:
/se/article.php?id=399487

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

43. OM

2010-10-09 20:07

Om ni är 550 tusen som jagar så är vi i alla fall fler som inte jagar eller hur? Varör skall 550 tusen få bestämma vilka djur som "får" och inte "får" finas i våra skogar? Jag bor själv vid ett vargrevir och jag kan säga att jag är mera rädd för älgen än för vargen. Jag har hund men släpper den inte lös i vargreviret eftersom jag månar om min hund. Ni kan ju jaga utan hund eller? Vilka är ni som tar er rätten att bestämma vilka djur som skall ha rätt at finas?

42. Skulle det vara bättre, Gråben

2009-11-23 23:06

Tvärtom. Folkaktionen hittade fler vargar i Siljansringen än LST i hela Dalarna. Och Folkaktionens folk hade betydligt bättre koll på vad som händer i markerna pga erfarenhet, lokalkännedom och antal inblandade.
Vad säger du är det inte bättre att stämma i bäcken än i ån? Att plocka valparna i lyan är billigt och effektivt.

41. Calle

2009-11-23 10:26

Nu är det inte Grimsö som ansvarar för inventeringarna, det är Länstyrelserna runt om i landet. Och Viltskadecenter sammanställer dom.

40. Att räkna vargar

2009-11-23 04:40

Riksdgen har bestämt ett tak på 210 vargar. Totalt, dvs även icke revirvargar inräknade.
Men Grimsös order från NVV är att bara räkna garanterat säkra revirvargar. Eftersom snöförhållandet söderut är osäkert kommer det att finnas ett stort oredovisat mörkertal. Det finns bara ett sätt att hålla nere föryngringarna, plocka minst 50% av valparna i lyan vilket garanterat leder till ett ramaskri.
Miljö- och jordbruksministrarna kommer inte att klara att hålla antalet på 210 eftersom NVV kommer att sabotera huvuddelen av jakten under förespeglande att just de vargarna är SÅ värdefulla.

39. Mina föräldrar

2009-11-23 04:39

har fått ett brev från lunds universitet med ett helt häfte frågor. Undersökningen om oro och rädsla för björnar heter den.Och det var inte vilka frågor som helst.Det jag blir orolig och rädd för är människor som sätter ihop en sån här jävla undersökning. jag sa åt dom att detta skickar ni INTE tillbaka. Det finns en undersökning om varg också,det är bl.a. Jens karlsson som är inblandad.
Är det nån av er som också är utsedd?
jag har själv inte fått nånting.
http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Juni-2009/Innehall/Temaartiklar/Vem-ar-radd-for-vargen/

38. Tyskterrier!

2009-11-22 17:06

Jag håller med dig att med vårens föryngringar skall taket på 210 individer inte få överskridas! Problemet är att Grimsö inte vill redovisa det rätta vargantalet, som vanligt ligger dom 100-200% för lågt! Dom är helt enkelt inte ärliga! Enligt min mening finns ca 500-600 vargar i Sverige och det är 500-600 vargar för mycket!

37. Vidare

2009-11-22 12:38

för att fortsätta på mitt förra inlägg
så betyder detta jakt på minst 75 vargar
redan nu i vinter...då kommer vi efter vårens valpningar att ligga strax under 210 djur om vi går efter de siffror som redovisas.
Med tanke på att forskarna dock brukar
ligga 50-100 procentenheter under det
reella antalet rovdjur så borde nog avskjutningen i stället räknas på en 50 procent större stam,vilket skulle göra att c:a 203 djur skulle behöva tas bort
redan i vinter...
Och nejdå 50 procent upp på 75 ger INTE
203...men om man höjer inventeringstalet
från förra året,220 st,med detsamma så
bör man utgå från att vi i dag har minst
383 vargar,vilka skall ner till 180 st
för att taket på 210 vargar skall kunna hållas även efter valpningen...
Och ingen som bor i vargbygder och
påverkas av vargen tror att det finns
färre än så...endast kramarna

Vänligen,Tt

36. Stig-Åke Svensson i W-län borde veta bättre

2009-11-22 12:37

I Statens instruktioner för länsstyrelserna (SFS 2002:864) finns rubriken ”Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter”. Här står i 2§ att ”Länsstyrelsen skall utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen inom myndighetens ansvarsområde”. Detta sker inte idag inom rovdjursförvaltningen och är en mycket allvarlig försummelse.

Vid länsstyrelserna har anställda rovdjursvänner tagit befälet och agerar utifrån hur de själva vill att det skall vara. Man propagerar för rovdjur, men nackdelar med rovdjur finns inte vilket gör att helheten inte fungerar. Om den statliga förvaltningen inte fungerar i länen så måste regeringen ingripa och se till att dess regler följs. Landshövdingarna borde vara så pass pålästa att de ingriper i sitt län när inte givna instruktioner följs.

Anställda rovdjursvänner måste snarast ersättas med mera neutrala befattningshavare som ser helheten och som följer regelverket. Det är angeläget att Staten skyndsamt eliminerar dessa missförhållanden som finns hos många länsstyrelser. Medborgarna har idag inget förtroende för den förda rovdjurspolitiken.

35. Larsson Gävleborg

2009-11-22 12:36

Inte ett svar från dig på mina frågor. Vad är det du inte förstod i dom? Delge mig det så hjälper jag dig.

34. Jag säger som stadsbon!

2009-11-22 09:14

DEn som uttakade sig efter stormen Gudrun. När det var stora elavbrott överallt. Nej, för min del som bor i stan, lider jag inte av att det blir strömavbrott. för jag är inte beroende av elen? Herregud vilken dum kvinna det var som AB, hade med den gången!

33. Vad jag inte förstår

2009-11-22 09:13

Gråben och Larsson är varför det talas om att skjuta ner stammen till 210 vargar
efter jakten...varför undrar ni då,det är ju satt ett tak vid 210 vargar.
Just precis,om vi lämnar 210 vargar efter
jakten så måste man utgå från att vargjakten inte är slut förrän efter
vårens valpning...annars är man ju över taket redan någon månad efter avslutad jakt...skall vi ha två vargjakter om året då? en i Januari som föreslaget och en kanske i samband med älgjakten
då valparna vuxit till sig??
Problemet är ju dock även då att
från valpning till höstens jakt så får
människor i vargområdena trots taket
på 210 vargar stå ut med att föda och
underhålla närmare 300 vargar med allt vad detta innebär med tagna tamdjur m.m
Nej, efter jakten i Januari skall
vargstammen ligga på så många djur att
den EFTER valpningen HÖGST uppgår till
210 djur.Sätter man ett tak så skall
fanimej detta tak också hållas om man
nu verkligen VILL höja tron på den
rovdjurspolitik som förs,annars kommer
allt detta att få ren motsatt effekt.

Vänligen,Tt

32. Vad förstår du inte Gråben?

2009-11-21 21:34

Att Sverige inte ska hysa större vargstam än 210 individer efter den kommande vargjakten, förmodligen jakt omkring Januari månad! Eller förstår du inte att NVV och Länstyrelsen tar hjälp av Grimsöforskarna för att det åvanstående ska uppfyllas! Vid tidigare rovdjursuppskattningar har Grimsö räknat flera hundra procent för lågt, detta har medfört att dom inte kan tas på allvar kompetensen verkar inte finnas!

31. ??? 17:48

2009-11-21 21:34

Du har så rätt. För dessa minkutsläppare,spraymålare,mordbrännare mm är "debatten"? på den här sidan bara ett forum att hata jakt & jägare som företeelse. Må de vara saliga i sin tro -men verklighen kommer att komma ikapp dem!

30. Allt färre lämnar asfaltdjungeln

2009-11-21 21:33

Läs artikeln på http://di.se/ om vilket vårt stora problem är, beträffande rovdjurspolitiken, större delen av befolkningen ger f-n i vad som händer på landsbygden. Dom vet inte ens om det, och skulle förmodligen heller inte förstå. De har aldrig plockat bär och syltat in, de har aldrig plockat svamp, fiskat aborre, och naturligtvis heller inte upplevt spänningen och det naturliga i jakten, i denna del av befolkningen frodas disney och animalplanet, ur denna del av befolkningen föds många av dem som idag ser vargen som sin livsmening, ungefär som att spela wargames på datorn, hänga på någon blogg eller något annat i våra ögon passivt. Att få tillhöra en grupp med ett gemensamt mål, blir tydligt för dessa människor, att få jaga i flock, kan det då också få uppmärksamhet så göds deras behov och självtillfredställellse. Tyvärr i alla avseenden, jag skulle önska dessa människor ett annat öde, men alla gör sina val, vart och ett rätt för dem som gör dom. Detta är i alla fall så Sverige ser ut idag, i demokratisk mening med majoritetsbeslut är det svårt att få denna grupp att förstå landsbygdens förutsättningar, de är i våra ögon att betrakta som en förlorad generation. De är också anledningen till att Landsbygdsdemokraterna kommer att sitta i riksdagen efter nästa val, förutsatt att vi alla kan samlas kring detta parti, och mina vänner, vi är nog tvungna att göra så, annars blir vi uppätna, bildligt talat.

29. Hobby?

2009-11-21 18:20

För mig är inte jakt en hobby, Det är ett måste, en drift likvärdig hunger, törst, eller sex...det blev förövrigt en varg mindre idag ryktas det...

28. ????

2009-11-21 17:48

Att omöjliggöra löshundsjakt är bara ett steg i att få folk att sluta jaga å senare förbjuda det helt,dom utnyttjar vargen för att komma dit...finns för många människor i detta land som inte begriper sig på jaktens tjusning,framförallt med löshund

27. Då Håkan

2009-11-21 17:23

kan du ansöka igen,för enligt
viltskadecenters hänvisningar så bör alltid skyddsjakt
beviljas när minst 3st hundar har angripits inom samma revir.
Paragrafryttare som dom är på LST i alla län,utan att kunna tänka själva så borde dom i alla fall ta deras anmodan i beaktande...
...det beaktande som de säger sig tagit alla andra uppgifter i utan att verkligen ha gjort det....

26. Helt otroligt!!!!

2009-11-21 16:57

Skrämmande att befolkningen i ett antal län kan bli våldtagna av myndigheter och ivrigt påhejade av ett antal sk naturälskare som inte förstår hur naturen fungerar!! Det är bara början!!! Hoppas alla förstår det.

25. anonym 9.02

2009-11-21 16:51

Det är som sagt vad en hel del svammel du lägger fram.Det må vara en Hobby,men det har bara inte blivit LITE begränsningar i möjligheten att bedriva den.Men det är inte bara jakten som detta berör.Dessa vargar som du tydligen värnar om,uppträder på ett allt för oskyggt sätt, och skapar en enorm oro hos de som har dem på tomten,Det är bara några dagar sedan det blev en hund tagen på en gård.visserligen var inte det i just detta revir,men det kommer inte att förvåna någon,när det händer inom fulufjällsreviret,Det är flera av de boende i området som har haft vargar på gården.Förvisso är det vi jägare som som gnäller(ditt uttryck),men jag vill använda ordet protesterar mest.men vänta bara och se, det kommer att protesteras även från andra håll.jag kan inte fatta vart den empatin du hävdar att vi saknar ,finns hos dig.kan inte en sådan som du förstå hur det känns att pejla sig till en uppäten hund,komma ut till fårhagen och hitta X antal döda och skadade får,eller endast ha barnen ute på gården under sträng bevakning.Att du sedan hävdar att vi inte känner empati för de som har det svårt i världen,jag ser det som tvärt om,det är sådana som du som saknar empati för allt.Tänk dig själv hur mycket nytta pengarna som dessa vargar,har kostat och kommer att kosta,skulle kunna göra för dem som lever utanför våra byhålor och har det svårt.jag är i alla fall helt klar över att jag hellre skulle ge mina skattepengar till det ändamålet.för oss är det du som är mest skrattretande i det här fallet.

24. Anonym 09:02

2009-11-21 16:50

Liten Hobby? Jakt utövas av 300.000 jägare i Sverige.Älgjakten tex. ger varje år 12000 ton kravodlat kött av ypperlig kvalité. Jakten i Sverige genererar ett brutto jaktvärde på 3 miljarder!
Detta kan jämföras med den "hobby" ni fundamentalister idkar med tangentborden på diverse webbsidor.Verkligen kontraproduktivt.
Underskatta inte oss i byhålorna! Här har de flesta mycket mer innanför pannbenet än dig, och eftersom du inte ens lärt dig vad ordet empati innebär så kan du sluta använda det !
Köp dig en stor trasa och torka dig bakom öronen!

Redaktionell kommentar:
En nyligen gjord, stor sifoundersökning visar att antalet jägare i Sverige ligger kring 550 000 personer. Det är i alla fall så många som anger att de jagar minst en dag eller mer per år, enligt undersökningen.

Länken till artikeln:
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=385536

Mikael Moilanen, reporter

23. Hobby??

2009-11-21 16:46

Om jag inte minns fel så var det väl herr Bjärvall som började använda ordet hobby när han blev pressad och ordförrådet sinade. Jag vet att denna "hobby" livnär en väldig massa människor med den industri som omgärdar jakt och dyl. så att försöka förlöjliga jägarkåren som en liten förtappad minoritet som promt skall utöva sin avikande hobby duger nog inte.

22. Landsbygdsdemokraterna!

2009-11-21 16:45

Ett nytt parti låter utmärkt..kör igång bara, min röst får ni garanterat vid nästa val!

21. Anonym 09:02

2009-11-21 16:45

Tack för ditt inlägg!

Du visar på ett väldigt förakt för landsortsbor i det du skriver. Såna inlägg från vargförespråkare underlätta vårt arbetet att övertyga politikerna och tjänstemän på NVV och Lst att vargprojektet är ett stort misstag....

20. Larsson Gävleborg

2009-11-21 16:45

Hur menar du Länstyrelserna ska kunna inventera på ett riktigt sätt om vargjakten nu går av stapeln i januari?

Just då är det parbildning och riskerna finns även att ledarvargar skjuts bort som kommer att få till följd att flockarna spricker och det kan bildas två revir till utav ett.

Se på när dom sköt bort ledarparet i Furudal och vad det resulterade i.

19. Tyvärr!

2009-11-21 16:45

Jag fick precis ett telefonsamtal om att ytterligare en hund blivit dödad av dessa vargar, det finns inte ord för dom känslor som väller upp innom mig.
Total maktlöshet, hat som bubblar m.m.
Vad fan ska vi göra åt detta vansinne som bara får fortsätta, med politiker och tjänstemän som ivriga påhejare.
Det är nu många som måste välja om vi ska lägga oss platt och säga ja tack till alla "mysiga" vargar vi fått,eller ska vi tvingas flytta eller ska vi tvingas att bli grovt kriminella för att få tillbaka våra liv.
Jag kan inte förstå dom jägare som tror att vi kommer att kunna jaga i framtiden om vi fortfarande ska ha varg i markerna. Jag syftar då på jakt med löshund. Löshundsjakten kommer att dö ut där vargen finns. Det verkar vara det som står överst på önskelistan hos Natuvårdsverket, Länsstyrelser och övriga vargkramare.

18. Anonym 09:02

2009-11-21 16:44

Skulle tro att det är väldigt många som inte bryr sig i vad du skriver.
Du håller nog på att få tänder eller liknande.

17. Till anonym kl:09:02.

2009-11-21 12:12

Och var bor du....?
Verkligen moget och världsvant,men håll dej ifrån byhålorna för där frodas inaveln och människorna som bor på sådana ställen är totalt utan allmänbildning,vilket du med ett inlägg som både ger ett överlägset men kanske mest sorgligt intryck,verkar tro att du har.Hoppas ingen tar dej på allvar.Visa respekt!Vargfrågan gäller inte enbart för jägarna.Vi är många utan gevär som känner oro.

16. 9,3

2009-11-21 10:57

Fördelen med att sitta i en liten byhåla är att då får man göra som man vill,varför inte så även i detta fall?Och om världen nu är så stor kanske den kan klara sig utan vargarna från en liten byhåla?

15. Detta måste få ett slut!

2009-11-21 09:46

NVV och Länsstyrelserna följer inte vad Regeringen beslutat. En av deras uppgifter är att fastställa antalet vargar i Sverige! Efter den kommande vargjakten skall 210 vargar inte få överskridas i antal och att anlita Grimsömaffian för en sådan beräkning är dömt att misslyckas! Däremot finns det människor som lever i närhet av vargreviren och där finns kunskap och kompetens att hämta! Att nonchalera de som bor i vargens närhet, ge avslag på skyddsjakter m m visar bara hur långt bort från verkligheten man är när man sitter på något fint kontor i närheten av stan! Vi får fortsätta sprida budskapet om att ett nytt parti är på väg att bildas nämligen Landsbygdsdemokraterna!

14. Man kan ju inte annat än skratta...

2009-11-21 09:34

...åt all det rent ut sagt, SVAMMEL ni kommer med här.
Vi prater om en liten jävla HOBBY som blir begränsat lite i och med att det blir svårare att släppa hundarna, och inte en skit annat.
Att då ta upp sånt som konventionen om de MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER det är ju så urbota dumt att det inte går att beskriva.
Om ni hade haft någon som helst koll på hur det ser ut utanför den liten byhåla ni kommer från, set hur människor har det annanstans i världen, och haft någon som helst empati i kroppen, så hade ni inte ens tänkt tanken att sitta här och gnälla som små tjuriga barn.

13. Illavarsande

2009-11-21 08:52

Rovdjursbältet kommer att bestå. Den lokala bestämmanderätten blir ett hån eftersom speciellt Dalarnas länsstyrelse ser sig som vargens beskyddare nr 1 i Sverige.

12. skrämmande

2009-11-20 22:33

Det är otroligt, vad vill egentligen länsstyrelsen att ska hända. Det verkar inte som de riktigt fattar vad som sker eller om de bara viker för skygglapparna för ögonen.Jag är faktiskt rätt övertygad om att, det t o m kanske rent av skulle gynna vargstammen om de hade haft förstånd på att släppa till skyddsjakt vid ett tidigt stadium, när problemvargar visar upp sig. Länsstyrelsen kommer att se till att hatet blir så stort i dessa vargområden,att bägaren rinner över,och då spelar det förmodligen ingen roll om vargarna får skjutas eller inte.Vi jägare (de flesta av oss ) ,har förstått att vi måste acceptera en del varg i markerna,men för guds skull låt oss plocka bort de vargar som utgör de största problemen.Jag och vi förstår väl att det kommer nya om man skjuter bort ett revir, men de måste ju rimligtvis bli skyggare om det blir mer jakt på dem. fattar ni inte det.

11. Länsstyrelsen i Dalarna

2009-11-20 22:31

Att föra ner rovdjursfrågorna från nationell till regional nivå är en katastrof för Dalarna.
För där sitter dom största vargkramarna
som nånsin skådats.
Nyligen fick ju en herre från Svenska naturskyddsföreningen en Topposition. Denne har åkt runt på alla skolor i Norra Dalarna, likt en Messias har han fått förmedla
alla fördelar med vargen.
Min 11-åriga dotter kom hem med en bok, där står det bla att det är hundens fel om den blir vargmat. Det beror på att hunden söker upp vargen. Vilken j...a propaganda. Tog upp detta på ett föräldramöte med lärarna. Fick till svar att informationen var helt objektiv.
Förvänta er ingen respons från dessa nybakade biologer och vargkramare.

10. Demokrati

2009-11-20 22:17

Nja!! Riktig demokrati är det ju inte som vi lever med. Vi har ju förvalda personer som ska göra det vi i samhället tycker. Men det gör dom ju inte. Demokrati är det dom har i Schweiz där befolkningen bestämmer. Demokratin bygger på mänskliga rättigheter och jämställdhet. Man lär sig att visa hänsyn och respektera andras åsikter. Demokrati är något vi hela tiden måste arbeta för. Det kommer alltid att finnas dom som vill knuffa bort de svagare i samhället. Hoten kan ligga närmre än vi tror. Jag anser att människan är det grundläggande största hotet mot demokratin så länge vi vänder ryggen till. Det är bara människan som kan utveckla och arbeta för ett demokratiskt samhälle och agerar vi inte kan vi hälsa diktaturen välkommen tillsammans med orättvisor, godtycke, förföljelser osv. Idag ägnar vi oss åt fel saker. Vi har alldeles för mycket fokus på ekonomin och marknad och tror att detta är vårt största problem. Men vad hände med solidariteten, människovärdet och delaktighet för den enskilda individen.

9. Anställda!

2009-11-20 22:16

De tjänstemän som jobbar med dessa frågor har sökt de jobb de har med utgångspunkt från ett intresse. Det intresset inskränker sig till bevarandet av vargen. Alla andra frågor blundar man för. Tjänstemannastyrning med andra ord. Om vi ser till att rösta fram politiker som har en annan åsikt och inte är rädda för att köra över dessa tjänstemän så får vi nollvision av varg. Vargen skall bort! Rösta rätt i valet nästa år! Gör dessa tjänstemän arbetslösa inklusive Liberg med anhang!

8. Skrämmande

2009-11-20 20:26

... att ett antal tjänstemän/kvinnor på LS i Falun så t o t a l t tappat kontakten om vad som händer, och vilka känslor som en överväldigande majoritet av dess innevånare i Fulufjällsreviret känner inför vargplågan! Vi tror! oss leva i ett demokratisk samhälle, men ser oss behandlade med förtryck likt en DDR diktatur med en rabiat miljövårdsdirektör i spetsen.
Dessa tjänstehjon kommer att göra a l l t för att sabotera en eventuell vargjakt!
Detta kallas för demokrati och medinflytande, men är tjänstemannadiktatur!

7. Anna-clara

2009-11-20 20:23

Ditt inlägg 2009-11-20 19:37

Var 1/5.1
Klockrent! väldigt bra skrivet.

6. Illavarsande

2009-11-20 20:07

Rovdjursbältet kommer att bestå. Den lokala bestämmanderätten blir ett hån eftersom speciellt Dalarnas länsstyrelse ser sig som vargens beskyddare nr 1 i Sverige.

5. Granskning av Länstyrelser och Naturvårdsverk

2009-11-20 19:43

Det skulle behövas en rejäl granskning av dessa myndigheter och hur Svenska Rovdjursföreningen (SRF) har infiltrerat myndigheterna. Kanske ett tips till någon tevekanal att göra en granskning av hela rovdjursförvaltningen.

4. Skyddsjakt på vargar stöds av Jaktförordningen §23a

2009-11-20 19:43

I Jaktförordningen §23a, Allmänna förutsättningar för skyddsjakt, står det att beslut om skyddsjakt kan ges
1) om det inte finns någon annan lämplig lösning och
2) om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för artens bestånd i dess utbredningsområde. Hänsyn skall tas till bl.a. allmän hälsa och säkerhet samt den skada som förorsakas på tamboskap.

Med stöd av Jaktförordningen §23a bör myndigheterna kunna ta beslut om skyddsjakt eftersom
1)man inte kan komma fram till någon "annan lämplig lösning" på problematiken.
2) Skyddsjakt på svenska vargar försvårar absolut inte upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för artens bestånd i dess utbredningsområde. De svenska vargarna tillhör utbredningsområdet för den Finsk/Ryska stammen och ingen kan vidmakthålla att vargarna i det utbredningsområdet är hotat.

I sina beslut om skyddsjakt tar myndigheterna dessutom ingen hänsyn till folks hälsa och säkerhet och den skada som vargen förorsakar.

3. Kom på en sak

2009-11-20 19:16

Vet inte om det kan hjälpa men enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Artikel 3

Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Vet inte hur det där fungerar så det var bara en STOR gissning. "Skratt"

2. INTE KONSTIGT ATT DET BIR NEJ

2009-11-20 19:01

När alla som sitter i län.... är medlemmar i rovdjusförenigen verkar vara enda merit man behöver för att få jobb där.

1. Inte undra på att hatet ökar!

2009-11-20 18:49

Verkar som att det inte finns något annat än att ta lagen i egna händer snart. Nu vill jag verkligen inte att det ska ske, men vad mer kan man göra? Fattar dom inte att det är ett rent hel--te för folk! Lider med er som bor med odjuren, själv bor jag utanför en mindre stad men jagar i 3 olika vargrevir och det känns för j--ligt.
När ska leken med rovdjur ta slut?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons