• Allmogejakt

Oklart om gynnsam bevarandestatus

AktuelltPublicerad: 2012-10-01 10:34

Inom de närmaste veckorna kommer beskedet från Naturvårdsverkets tjänstemän om vad de anser är gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige är. Beslutet kommer att gälla i minst sex år framåt. Men vad begreppet egentligen innebär är mycket oklart.

I flera år har myndigheter som länsstyrelser och Naturvårdsverket hänvisat till att vargen inte uppnått ”gynnsam bevarandestatus” i samband med skyddsjaktsbeslut, trots att ingen vetat vad det är.
Det är nu anonyma tjänstemän, inte politiker, som ska avgöra hur framtiden ser ut för landsbygdsbefolkningen när det gäller rovdjurstrycket.

Vilka personer som ska delta i beslutet kan inte Ruona Burman på Naturvårdsverket säga. Det avgörs av Eva Törnelöf, chef för avdelningen för analys och forskning vid Naturvårdsverket.


”Strikt biologiskt värde”
Enligt Ruona Burman är dock begreppet gynnsam bevarandestatus ett ”strikt biologiskt värde”.

Så här står det i paragraf 16 i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken där begreppet definieras:

”Med bevarandestatus för en art avses summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer. En arts bevarandestatus anses gynnsam när
1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,
2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och
3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt. Förordning (2007:849).”


Inget om genetiken
Frågan är dock hur ”strikt biologiskt” ska tolkas då det faktiskt går att läsa in nästan vad som helst i skrivningen.

I texten finns ingenting direkt skrivet om genetiken, men den delen kan kanske tolkas in i ”summan av de faktorer som kan påverka den berörda arten”.

Det snabbaste sättet att öka den genetiska variationen i den svenska vargstammen är att skjuta bort de mest inavlade individerna och sedan köpa nya vargar i Ryssland och släppa ut dem.

Men det är inte en väg Naturvårdsverket vill gå för att snabbt få en genetiskt mer varierad vargstam.


Kan bli begränsad vargjakt
– Det blir ingen allmän licensjakt i vinter där man slumpvis skjuter bort vargar som tidigare år, kommenterar Ruona Burman.

• Men licensjakten var väl inte slumpvis utan främst riktad mot de mest inavlade djuren. Licensjakten innebar ju att inavelsgraden i den totala vargpopulationen minskade.

– Ja och därför kan det i vinter bli aktuellt med någon form av populationsbegränsande jakt mot de mest inavlade individerna, svarar Ruona Burman.

Hon menar att det finns genetiker som säger att det är bra att ta bort de mest inavlade vargarna, medan andra säger att alla ska vara kvar för det innebär ändå en genetisk variation.

• Men de inavlade innebär ju en mycket liten genetisk variation. De är ju nästan identiska?

– Ja vi måste utreda vilken väg vi ska gå, men jag vet inte när det kan ske. Våra forskare vill publicera sina arbeten i vetenskapliga publikationer och inte bara arbeta med frågor åt oss som styrs av politiken, förklarar Ruona Burman.

• Men hela vargpolitiken är väl ändå bara på låtsas eftersom det ju i grunden handlar om en konstgjord odling av varg i Mellansverige?

– Ja det är ju ett bekymmer att vår vargstam inte har kontakt med den finsk-ryska stammen. Det kommer in en och annan ny men det är för lite, konstaterar Ruona Burman.


Är nivån huggen i sten?
Frågan är då vad beslutet om vad gynnsam bevarandestatus betyder långsiktigt. Är nivån på vargstammen huggen i sten, eller går det att få den att minska?

Mark Marissink är enhetschef på Naturvårdsverket:

– Vad gynnsam bevarandestatus är ska vi rapportera till EU- kommissionen i juni 2013. Sedan ska det ske en ny rapportering var sjätte år. Så nästa gång är 2019.

• Kan antalet vargar som anses utgöra gynnsam bevarandestatus sänkas om någonting i de underliggande uppgifterna skulle förändras?

– Det finns ingenting i direktivet som hindrar det men jag vet inte vad det skulle kunna vara, svarar han.

• Om genetiken blir bättre?

– Ja, då kan man tänka sig att gynnsam bevarandestatus kan sänkas, säger Mark Marissink


Omtvistat inavelsproblem
Men även frågan om inaveln bland vargarna i Sverige verkligen är ett problem är omtvistad.

Det finns genetiker som säger att det inte alls är någon stor fråga. Då hänvisar de till utplanteringen av exempelvis bävern och kanadagås, två djurarter som lyckats väldigt bra trots att de stammar från väldigt få individer.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. Definition av Gynnsam bevarandestatus

2012-10-05 08:06

Följande definition på GB har tagits från Naturvårdsverket.
En arts bevarandestatus anses gynnsam när

1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö
2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid
3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer skall bibehållas på lång sikt (16 § förordning (1998:1252) om områdesskydd)

1. Genetikerna har beräknat att 100 individer av vår nuvarande vargstam med dess genetik kommer att överleva i 100 år även med katastrofscenario.
2. Vargen upptar idag endast 50 % av det område i Sverige som har förutsättning för etablering av varg. Alltså uppfyller vi med råge detta krav.
3. Inom Sverige söder om renbetesområdet kommer det inom överskådlig framtid finnas möjlighet för varg att skapa och bibehålla revir.

Vi har alltså enligt Naturvårdsverkets egen definition 3-5 gånger det antal som behövs för Gynnsam bevarandestatus.
Ett antal som omöjliggör i stora delar av detta område människan traditionella näringar och våra medborgares livskvalitet och hälsa. Vilket också betyder att en tredjedel av våra arter kommer att förlora sin gynnsamma bevarandestatus.

27. Varför diskutera gynnsam bevarandestatus

2012-10-03 16:55

…innan en noggrann konsekvensutredning är gjord? Art- och habitatdirektivet har ju formuleringar som kan motivera noll vargar.
Ekofascisterna på Naturvårdsverket har ju struntat i konsekvenserna och dessa portalparagrafer. Deras lek med lagar och direktiv måste få ett slut. Våra makthavare, särkilt de ansvariga centerministrarna, måste ta tag i taktpinnen (deras politiska överlevnad hänger på detta). Det går inte att låtsas överlåta ansvaret till fanatiker. Sant är, bortom allt tvivel, att ju längre de dröjer desto svårare sits hamnar de i, politikerna alltså!

26. Per B.

2012-10-02 21:32

Jag hatar oärlighet, osakliga argument och fult spel antagligen lika mycket som du och jag vet inte om det är för att du inser att värnarsidans lögner äntligen är på väg att avslöjas som du kastar ur dig saker i affekt som du senare måste be om ursäkt för. Det får vara hur det vill med den saken ("bisarra"!) men om vi nu fokuserar på något som vi tydligen är eniga om d.v.s behovet av ärlighet. (ja, jag vet, jag tillhör de som bara förtjänar en hundradel av din hela respekt) Hur ärligt är ditt argument att den skandinaviska vargstammen är isolerad? Inser du att du genom det påståendet, som du dessutom bygger en stor del av din kritik av oss jägare och andra forskare på, indirekt bekräftar misstankarna om att de vargar som finns har fått hjälp att komma till Sverige/Norge?
Till sist vill jag bara säga att du kan vara lycklig du som kan sitta och drömma om hur det är i BC (och borde vara i Sverige?) och endast oroa dig för om den västligaste utposten av världens största vargstam kommer att dö ut "så småningom" eller inte, vad nu än "så småningom" betyder. Jag får väl erkänna att jag har ett något kortare perspektiv och då räcker det mer än väl att leva upp till det som EU-direktiv kräver när det gäller Sveriges ansvar för vargens väl och ve.

25. Mats S Johansson

2012-10-02 19:39

Att forskare ibland är oeniga kan knappast komma som en nyhet. Historien är full av bittra fejder mellan framstående vetenskapsmän inom en mängd olika områden.

I just det här fallet tror jag dock inte forskarna är så oense som det ibland ges intryck av eftersom de respektive sidorna i vargdebatten gärna förhåller sig till och framhåller olika forskares experiment och resultat på ett gravt förenklat sätt. Se bara på Svenljungagruppens bisarra tolkningar av sårbarhetsanalysen, och deras totala ovilja att ta till sig forskarnas egna reservationer och de kommentarer som de utomstående forskarna hade på analysen.

I själva verket tror jag att forskarna är hyfsat överrens, förutom i detaljerna. Ingen kan till exempel förneka att selektiv jakt kan sänka den genomsnittliga inavelsgraden, lika lite som någon kan förneka att även selektiv jakt ofelbart minskar den genetiska variationen (om det är betydelsefullt eller inte är däremot en annan fråga). Ingen kommer heller förneka att risken för förlust av genetisk variation är större i små isolerade populationer än i stora populationer som har kontakt med andra populationer.

Vad som däremot verkar skilja forskare åt är vad de har för syften med sina analyser och uttalanden: Är man till exempel enbart intresserad av att uppfylla EU’s ”krav” på en viss högsta genomsnittlig inavelsgrad men struntar i bevarandestatusen argumenterar man på ett sätt, och om det faktiskt är bevarandestatusen man är intresserad av argumenterar man på ett annat. I valet mellan dessa båda strategier tror och hoppas jag att ärlighet kommer vinna i längden. Oärlighet, osakliga argument och fult spel kommer alltid att genomskådas. Jag har hundra gånger mer respekt för de som säger att de inte vill ha någon varg överhuvudtaget än för de som argumenterar för en liten menlös vargstam som uppfyller EU’s formella krav, men som lik förbaskat kommer att dö ut så småningom. De förstnämnda är iallafall ärliga, och inte ens jag förstår poöngen med att stå ut med den problematik som en sån stam ställer till med, om det ändå bara är ett kortsiktigt spel för gallerierna och inte har något som helst med en faktisk vilja att bevara vargstammen.

24. Dag L

2012-10-02 19:37

Jag ber om ursäkt om mina ord i föregående kommentar var onödigt hårda. Det är lätt att smittas av debattklimatet på J&J och skriva i affekt. Något som jag normalt försöker undvika.

Hur som helst, ska jag tolka ditt svar som att du håller med om att man aldrig kan öka den genetiska variationen genom jakt, hur selektiv den än är, och att en plötsligt reducerad populationsstorlek alltid kommer leda till minskad genetisk variation? Jag håller med om att selektiv jakt kan minska den genomsnittliga inavelsgraden, men visst är det väl ändå så att den genomsnittliga inavelsgraden inte är ett verktyg som kan användas för att uppskatta genetisk variation, såvida analysen inte kombineras med uppgifter om bland annat storleken på populationen?

23. Kan inte vara lätt, om ens möjligt,

2012-10-02 13:39

att vara vargvän och objektiv, saklig och uppriktig samtidigt. Jag avundas inte dem som ska försöka göra något klokt av något dumt. Den nya rovdjurspolitiken ska vara adaptiv enligt senaste riksdagsbeslutet. Har vi sett något av detta hittills? Är det att vara adaptiv när man fullständigt bortser från vargens – hybridernas negativa konsekvenser? Nej, just det, det är inte att vara adaptiv. Jag tycker Naturvårdsverkets ansvariga kan börja med detta, sedan kan de försöka med något annat. Här finns mer att läsa om den aktuella frågan, http://rovdjurspolitik.wordpress.com/2012/10/01/rovdjursforvaltning-synonymt-med-obegavning/

22. Håller med!

2012-10-02 10:17

Fullständigt nr 3 och nr10. inavel håller det på att bli när det föds en till två valpar i kullarna enligt genetikerna.

21. Vad

2012-10-02 10:17

är gynnsam bevarandestatus för gästrikefåret samt fjällräven?

20. Helt rätt #9 Roland

2012-10-02 07:44

Nu måste några ta ansvaret och stå bakom beslutet. Det skall vara klart vilka som bär ansvaret.

Förr eller senare så kommer till och med MP och C att erkänna att svenska landsbygden var det mest optimala sättet att leva och leverera närproducerat. En svensk landsbygd med dess kultur kan inte vara fel. Närproducerat = varor som produceras nära. Hur svårt kan det vara att förstå.

19. Per B - det är inte riktigt så enkelt

2012-10-02 07:44

Förstår faktiskt inte riktigt vad PerB angriper i vad jag sagt nedan. Argumenterar PerB att det kvittar lika för vargens inavel om man skjuter de inavlade selektivt som om man skjuter slumpmässigt? Många frågor är mer komplexa att analysera. Det finns hundratals vargar och inte tre, och det ingår avkomme-gener från långt fler än två syskon (i generationerna efter grundarna). Jämförelser som inte görs vid lika antal är besvärliga att förstå, i viss mening fångas förstås mer genetisk variation in ju större helsyskonfamiljerna är (ganska självklart faktiskt), men man fångar in väsentligt mer variation om man kompletterar med en obesläktad än ett helsyskon. Tycker jag faktiskt borde framstå som självklart. Men saker blir inte lika självklart när man ser några generationer framåt. Jakthundstammen består förmodligen av fler än tre individer i avel, det blir inte samma sak om man ser det ur hela stammens som en enstaka uppfödares perspektiv. Stammen står och faller inte med en enskild uppfödares beslut. Grundarvargarna har givit upphov till fler än två syskon. Det ter sig som ett överförenklat och missvisande exempel som Per B framför. Hundavlare kontrollerar sina korsningar men de vilda vargarna låter sig inte kontrolleras. Om man tillämpar slumpmässig parning mellan tre indiver varav två är helsyskon så får man en del inavel, om man har två obesläktade blir avkomman helt obesläktad och utan inavel. Detta är överförenklat, men nog förståeligt. Jag håller med att två helsyson fångar upp mycket av den genetiska variationen, många genetiker överdriver kraven på antal. Det är ett skäl till att det inte behövs så många vargar trots att det går att argumentera för att man i viss begränsad mening kan fånga upp mer genetiskt variation ju fler de är. Vore det bara tre grundare till vargpopulationen varav två helsyskon påstår jag inte att det är bättre att avliva den ena, men har man många ättlingar till dessa några generationer framåt blir det bättre om genomen från de fyra grundarna (föräldrarna till dina hundar) är jämnt fördelade och det blir svårare att åstadkomma detta ju ojämnare det är i starten.

18. Respekt för forskare m.fl.?

2012-10-02 07:42

Per B. Vem som svamlar mest av Leif, Dag eller dig har jag inte förutsättningar för att bedömma men en sak är helt säker. Inte blir förtroendet för er forskare större när man ser er kalla varandras argument sorgliga och påståenden om att man tappat koncepten.
Om du hade redovisat hur du menar att man på effektivast sätt d.v.s med så få vargar som möjligt totalt får ner den genomsnittliga inavelsgraden hade det varit lättare att "välja" sida.(som f.ö. Ramona uppenbarligen ser som ett så stort problem i "Ramona svarar..." att det upprepas två gånger, båda lika ologiska om man läser resten av texten)
Vargen må utgöra ett problem för bl.a djurägare och jägare, men hur i hela fridens namn ska forskare och viltsamordnare kunna återupprätta omvärdens förtroende för dem efter att vargen så effektiv avslöjat hur forskare och tjänstemän väljer argument och "fakta" som passar sin egen personliga agenda?

17. NVV åter fått oss i fällan

2012-10-02 07:42

Här ägnar sig vettiga och kunniga människor sig åt att diskutera MVP och GYBS. Detta TROTS att vi alla vet att varg inte går att kombinera med odlingslandskap, betande djur eller meningsfull jakt.
GYBS och MVP tycks få oss att glömma den grundläggande sanningen. Den våra förfäder väl kände till.

Vad är meningen med att Sverige AVLAR ett hundratal ryska vargar som en isolerad ö? Detta, när priset blir lidande, elände och splittring mellan människor.

Tappa aldrig grundfrågan ur sikte: Vad är meningen med en vargstam i Sverige. Ingen har hitintills gett ett meningsfullt svar. Bara paragrafer får vi höra och läsa. Jag undrar var politikers, tjänstemäns och forskares integritet har tagit vägen. De tycks vara så rädda om sina skattefinansierade jobb att de inte vågar se verkligheten som den är.

Brist på ryggrad och integritet hos ledande personer är en oerhört alvarlig åkomma för ett samhälle. Men framför allt, låt inte byråkraterna inveckla oss i analys av paragrafer. Tillåt verkligheten att vara grunden och inte organisatoriska labyrinter.

16. Per B

2012-10-01 22:39

Alternativet i ditt fall med hunduppfödningen är väl att låta de två kullsyskonen para sig? Och det vill du väl inte?

15. GYBS och vargjakt nu!

2012-10-01 22:24

Vad är det som hindrar att man ger vargen gynnsam bevarandestatus omedelbart och bedriver inavelsreducerande jakt från 2013 och om detta inte tillsammans med vargflytt lyckas sänka inaveln kan man höja referensvärdet 2019. Man kan förklara för EU att man börjat åtgärda inaveln med inavelsreducerande jakt. Mitt förslag finns på newsmill http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/25/regeringen-b-r-s-tta-m-let-f-r-vargstammen-l-gre-n-i-dag
Acceptansen för vargflytt skulle öka om det innebar fler vargar 2020 om den inte lyckades.

14. Dag och Leif: Genetiskt oviktiga och nästan identiska?

2012-10-01 22:21

Hur kan man komma med såna frågor/påståenden? Nog för att de svenska vargarna är inavlade, de är i princip helsyskon och mer än så i stort sett allihop, men identiska??? Om man har identiska enäggstvillingar och den ena av dessa drabbas av en genetisk sjukdom är det så gott som självskrivet att den andre förr eller senare också kommer drabbas. Så är inte alls fallet med helsyskon. Leif A, kan det verkligen ha undgått dig att syskon skiljer sig åt både vad det fysik, mentalitet och andra egenskaper? Att syskon inte alltid blir sjuka exakt samtidigt varje gång oavsett om det befunnit sig i samma miljöer?

Dag L’s trams är så sorgligt att läsa så jag knappt vill kommentera. Tänk att en framstående forskare kan tappa koncepten så fullständigt. Låt oss säga att jag föder upp jakthundar och har två hundar ur samma kull i avel. Nu funderar jag på att skaffa en tredje obesläktad hund. Kommer jag som uppfödare då ha ett större genetiskt urval att välja bland när jag planerar mina parningar om jag avlivar ett av de två kullsyskonen i samband med att jag skaffar den nya hunden? Det genomsnittliga släktskapet kommer ju minska? Nej, självklart är så inte fallet, och det behövs det behöver man inte vara professor i genetik för att inse.

13. Gynnsam bevarande status? Ha!

2012-10-01 22:21

Varför kan ingen vettig människa i beslutande position tala om den nakna sanningen om den svenska vargpopulationen, d v s att den är så gravt inavlad och delvis hybridiserad att den inte är något att satsa på. Det enda riktiga ur genetisk synpunkt vore att ta bort hela populationen.

Men för att motivera ett så drastiskt men rationellt agerande skulle obarmhärtigt skulle NVV tvingas erkänna att Projekt Varg har varit amatörmässigt, taffligt och ovetenskapligt skött redan från början.
Och det är väl det verkets personal är rädd för . Därav alla rökridåer, halvsanningar och hellögner.

12. Varför?

2012-10-01 22:20

Enligt Olof Liberg så har sverige en vargstam som har en gynnsam bevarandestatus,så att stammen kunde skjutas ner till endast 40 vargar.Vilka är experterna som går NVV,SRF och Naturskyddsföreningens ärenden?Om det kommer fram vilka ni är så måste ni nog emigrera!

11. Olika åsikter och forskarna har inte tid...

2012-10-01 22:20

Naturvårdsverket säger att det finns lite olika åsikter hos forskarna och att de inte har tid. Kunde man inte ta fram nödvändig information i förvaltníngsplanearbetet, i rovdjursutredningen eller om något saknades kunde naturvårdsverket eller regeringen beställt det i god tid. Det var tre år sedan naturvårdsverket visste att dessa beslut skulle fattas och naturvårdsverket är huvudansvarig myndighet. Kan man inte skaffa egen genetisk kompetens på naturvårdsverket, så att kan göra egna ställningstaganden. Om man vill få utomstående forskare att engagera sig snabbt och på bekostnad av vetenskaplig meritering är det väl bara att betala tillräckligt? Och känner inte Grimsöforskarna en egen motivation att ta fram det vetenskapliga underlag, som är viktig för vargpolitiska beslut?
Den viktigaste information för GYBS, är MVP=100 eller mindre för den inavlade skandinaviska vargstammen och den informationen kom fram på en månad. Den eventuellt behövliga kompletterande informationen skall väl inte behöva ta fyra månader att få fram?

10. Sluta med snacket !

2012-10-01 17:59

OM INAVEL !
DET ÄR TAKTIK ATT PRATA OM INAVEL ! DET ÄR FÖR ATT DRIBBLA BORT DET VERKLIGA PROBLEMET !
VARGEN ÄTER OSS UR VÅRA HUS !
DET ÄR PROBLEMET !

9. Annonyma?

2012-10-01 17:30

Man bleknar över detta hemlighetsmakeriet som pågår, ni som beslutar om detta skall skriva på med era namn underskrifter på kommande beslut.
För ni skall hållas ansvariga för vad som komma skall, för denna rovdjurspolitik har fullkomligt havererat. Även beslutande politiker, tjänstemän/kvinnor inom NVV skall hållas ansvariga för detta vansinniga projekt som pågår.
Ni har ju snart förvandlat större delen av Sverige till en enda stor rovdjurspark, där allt klövvilt kommer att förintas så småningom, sen när alla de som bedriver nån typ av tamboskapshållning inte längre orkar fortsätta och även renäringen går framigent "omkull" ska statens rovdjur(vargen) äta katter, hundar, hästar m.m ?
Sen efter det????

8. Bra att J&J fick naturvårdsverket att inse...

2012-10-01 17:30

...att licensjakterna 2010 och 2011 förbättrade genetiken!
Bra journalistik som får natuvårdsverket att inse att licensjakterna 2010 och 2011, där av 47 vargar inte en enda var genetiskt värdefull, hade en positiv inverkan på genetiken. Utgångsläget var att naturvårdsverket trodde att jakten hade varit slumpvis. Synd bara att naturvårdsverket skall inse detta så kort tid före beslut och att det skall behövas journalistiska insatser för att bibringa kunskapen.

7. Lekstugan forsätter!!!

2012-10-01 17:30

Ingen idé att kommentera mer än nedan!!
http://www.corren.se/ostergotland/norrkoping/rapport-om-vargattack-hemlig-6174601-artikel.aspx
PS: Är väl så att man åsikts grannskas nu mer likt STASI metoder??

6. Mikael # 3

2012-10-01 15:25

Du lever i en gången tid om du tror man jobbar för landets bästa.
Anledningen till att våra politiker inte vill stöta sig med EU kan vara att de själva aspirerar på höga politiska poster där.
Var och en jobbar på sitt "Varumärke" och sin Karriär.
Samma skäl som till att länsfolket i SJF är totalt handlingsförlamat i rovdjursfrågorna.

5. Det blir nog bra (ironi)

2012-10-01 15:24

På sex år hinner en massa gnälliga bönder lägga ner, gamla fäbodar växa igen och gamla jakthundar dö undan.

Ingen tar över efter oss. Redan när nästa beslut skall tas kommer man att undra varför det inte finns någon mat, varken uppfödda djur, vilt eller grödor. Kanske undrar man också varför det växer sly överallt.

Spannmålsbönderna försvinner nämligen samtidigt.

Då blir det djurplågerikött för hela slanten. Om de länderna fortfarande vill sälja.

4. #3

2012-10-01 15:24

håller fullständigt med...

3. Åren går ..

2012-10-01 13:04

medans politiker å tjänstemän sitter å inväntar remissvar å utvärderingar ,, så dör tamdjur som flugor i vargreviren ,, jakthundsraser försvinner ur kennelklubben och en hel jägargeneration utarmas ...
Det går inte å vänta till 2013 eller 19 ,,,, det ska göras nu ,,, här å direkt ... Helst igår ... Lytf bort vargen ur skogen å låt landsbygden få lugn å ro . Låt jägarn med lugn å njutning åter kunna släppa sin hund på lördamorron och tamdjursägarn kunna utan magsår sova skönt om natten ... Det Regering å Naturvårdsverk håller på med liknar mest ett terrorstyre som skulle passa in i vilken maffiaorganisation som helst . Detta måste ta ett stopp. Innan Vargen hade vi inga militanta vargkramare som ställer till ett helvete för vettigt folk ,,, inga mångmiljardkostnader till rovdjursskador och forskning/helikopter/utredare/ mm mm . Vargen sprider skräck bland folk och motsättningar med dödshot som följd ... Har inte regering mfl något kurage alls ? Gå emot Eu !! Vad kan hända ,,,? Kommer eu hit å smiskar upp Reinfeldt å co ?...Våga Ta lite stryk för sverige nu säger jag !!! Låt Eu anpassa sig efter oss ,,,, Nu ,,, på en gång ,, innan det är för sent ,,, ..

2. Noll

2012-10-01 13:03

Vargstammen i Sverige bör självklart begränsas till ett fåtal i våra djurparker.
Lösa frigående vargar i våra skogar vållar bara problem och där skall antalet vara noll....

1. Slutsats

2012-10-01 11:08

Slutsatsen av NVV resonemang maste vara att det inte pa naturlig vag gar att uppratthalla en livskraftig vargstamm i Sverige och Norge. Den kan alltsa inte overleva utom pa konstlad vag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB