• Allmogejakt

S säger nej till vargimport

AktuelltPublicerad: 2010-01-27 17:55

S-politikern Helén Pettersson avslöjar att socialdemokraterna säger nej till import av östeuropeiska vargar. Partiet vill avvakta naturlig invandring under en 20-årsperiod och kan ”möjligen” tänka sig omflyttning av varg inom landet, som en allra sista utväg.

Det är valår och i jägarkretsar pågår de politiska diskussionerna för fullt. På bland annat webben debatteras hur det går med exempelvis vargjakten om det blir regeringsskifte i höst. Jakt & Jägares Mikael Moilanen e-postade frågor till socialdemokraternas ordförande, Mona Sahlin. Hon låter partiets talesperson i frågor som rör rovdjurspolitiken, Helén Pettersson från Västerbotten, svara för partiets räkning.

• Vad anser du om den första genomförda licensjakten på varg?

Tyvärr har media gett en bild av en okontrollerad jakt. Jag vill gärna se utvärderingen som görs, men anser att jakten verkar ha varit väl genomförd efter de befintliga förutsättningarna. Vi ska inte heller glömma att det var den första jakten på varg på många år. Vi socialdemokrater har ställt oss bakom regeringens förslag till licensjakt eftersom vi anser att ett ökat lokalt inflytande och medbestämmande bör leda till en större förståelse och acceptans för rovdjuren och deras förvaltning. 
En ökad regional förvaltning ska innebära att beslut om jakt på rovdjur tas av länsstyrelsen när beståndet uppnått miniminivån. Sen ska Naturvårdsverket utvärdera jakten och länsstyrelsernas övriga arbete med rovdjursförvaltningen. Vi anser att det är rätt väg att gå. 
Miljöminister Andreas Carlgren har inte varit tydlig i frågan. Att hävda att en ”okontrollerad ökning av genetiskt svagare vargar på sikt hotar hela vargstammen” (Svd 7/1-10). Det skapar fel förväntningar. Jakten framstod som nödvändig för att ta bort de djur som lider av genetiska defekter. Detta är fel, obduktionen av de vargar som har skjutits visar att djuren är friska och i god kondition. Inaveln är inte ett bra argument.

• Hur ser du på de förändringar som framför allt tamdjursägare på landsbygden upplever i och med vargens inträde i den svenska faunan?

Vargen tillhör den svenska faunan och har gjort så sen istidens slut för 10 000 år sedan. Den har alltså inte ”inträtt” under senare år.
Däremot har debatten om vargens existens ökat i intensitet under de senaste decennierna, i takt med att stammen har ökat.
När vargen fridlystes i Sverige 1966 fanns endast ett fåtal djur kvar, troligen färre än tio.
Självklart har stammens ökning lett till fler konflikter, framförallt med tamdjursägare. Vissa har råkat riktigt illa ut, och de människor som får problem måste också kunna få hjälp och få höras i debatten. Sedan rätten att freda tamdjur förstärkts har möjligheterna förbättrats för de drabbade, men det är inte den enda lösningen. Möjlighet till skyddsjakt är en annan lösning, men jag tror också på ett förebyggande regionalt viltarbete med stängsel, information och ökad ersättning för viltskador. I vår budgetmotion från i höstas vill vi bibehålla de närmare 50 miljoner kronor i ersättning för viltskador som regeringen tar bort.

• Hur ska ni minska motsättningarna som vargen skapar?

Från socialdemokratisk sida har vi i många år arbetat på att försöka minska motsättningarna. Den rovdjurspolitik som vi gick till val på 2006 innebar en ökad regional förvaltning av rovdjuren. Våren 2006 tillsatte den socialdemokratiska miljöministern en rovdjursutredning där direktiven var tydliga: de konflikter som präglat den svenska rovdjurspolitiken i alltför många år måste upphöra.

• Vargforskaren Olof Liberg framhåller i en intervju, gjord av mig, att det svenska ”vargbältet” kommer att förbli ungefär som det är. Vargarna kommer alltså huvudsakligen att finnas i Mellansverige. Vad är din kommentar till det?


Det vore naturligtvis önskvärt om vargen spred sig mer jämt över delar av landet och inte samlades i kluster i till exempel Värmland. Många vargar inom ett område skapar problem. Det är därför vi har arbetat för en regional förvaltning.

• Hur ska samhället klara eftersök på skadade djur, lidande älgar, vildsvin och rådjur men också björnar, när det inte längre går att släppa löshundar i vargområdena i Sverige?

Eftersökningen av skadade djur (från trafikolyckor och från vådaskutningar) är en oerhört viktig del av viltvården.
Att jakthundar rivs av varg eller björn är alltid tragiskt, de är dyrbara djur för ägarna, såväl ekonomiskt som känslomässigt. När det gäller eftersökshundar ligger det också många års träning och hårt arbete bakom, och jag har full förståelse för problemet. Det är också ett problem som har diskuterats för lite, både i utredning och proposition. Här kommer att behövas fler diskussioner med de berörda, även om de flesta eftersök sker med kopplade hundar.

• Blir det årlig licensjakt på varg med s-v-mp i regeringsställning?

Nu är det viktigt att utvärdera årets licensjakt och se vilka effekter den har givit, på vargstammen och på acceptansen för varg. Vi ser i dagsläget ingen anledning att ändra vår nuvarande inställning.

• Hur tänker du dig att vargstammen ska se ut i framtiden, och hur ska den förvaltas?

Vi vill skapa en långsiktig vargstrategi som sträcker sig till 2029. Vi vill underlätta för den naturliga invandringen och ge den mer tid. Vi vill genomföra delutvärderingar 2015 och 2021 och en slutlig bedömning 2029. Fram till dess bör etappmålet om 200 vargar ligga kvar. Denna långsiktiga strategi förutsätter, som jag tidigare sagt, en fungerande regional förvaltning med möjlighet till skyddsjakt men också kontrollerad licensjakt på varg i områden med särskilt stora problem.
 Den borgerliga regeringen har mer bråttom. Enligt regeringens politik måste inplantering av varg starta redan nästa år för att det ska finnas en rimlig chans för vargarna att föröka sig till 2012 då regeringens utvärdering ska vara klar. Hur ska det gå till att plantera in 20 vargar på två-tre år? Vi säger nej till att importera östeuropeiska vargar för att stärka vargstammens genetiska status. Det skapar inte förtroende för rovdjurspolitiken. Vi vill avvakta hur invandringen utvecklar sig under en 20-årsperiod, fram till 2029, och kan möjligen tänka oss att flytta vargar som redan finns i landet, som en allra sista utväg. Under den här 20-årsperioden fryses etappmålet på 200 vargar. Däremot säger vi att man i de enskilda regionerna har rätt att besluta om högre vargstammar än Naturvårdsverkets miniminivåer.

• Varför ska vargen, den varg som finns i stammar uppemot 50 000 individer i Ryssland, återinföras i Sverige?

Som sagt, vargen återinförs inte. Den har alltid funnits här. Jag anser att den ska få förbli ett naturligt inslag i de svenska skogarna, kontrollerad genom en regional förvaltning och i samråd med de människor som också bor där.

 • Hur viktig är vargfrågan för dig vid en eventuell regeringsbildning? Vad händer om mp och v gör vargen till en kabinettsfråga?

Vargfrågan är viktig. Vi måste ta hänsyn till och respektera människors oro i ”vargabygder” samtidigt som vi måste erkänna vargens berättigade existens i våra skogar. Det är, som jag har markerat tidigare, en svår balansgång. Den balansgången inser också miljöpartiet och vänstern. Vi kommer att kunna hantera den här frågan i regeringsställning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

88. Hermansson

2010-02-12 10:48

Hermansson dina svar blir allt mer korkade för varje gång du svarar. Du svarar inte på mina frågor men kräver svar från mig, vad är det för debatt du för. Ditt svar om tillväxttakt i vargstammen visar att du inte begriper någonting! Sedan länge så bestämmer vi varje år antalet föryngringar. Alla föryngringar är med 100% säkerställda genom kontroll. Antalet individer kan approx. sättas till 10 individer per föryngring. Tjugo föryngringar blir alltså approx. 200 individer. Hade du varit insatt i ämnet så hade du vetat det. Anledningen till att jag valde föryngringar var just för att se hur du skulle lösa det. Tillväxten (%)under ovanstående förutsättningar blir nämligen lika stor i båda fallen. Jag har aldrig använt begreppet ”förökning” utan procentuell tillväxt dvs tillväxttakt.
Tillväxttakten är detsamma som procentuella tillväxten. När man beräknar tillväxttakten så mäter man skillnaden i populationens storlek från en tidpunkt till en annan. Man blandar över huvud tagit inte in alla födda eller alla omkomna som du anger. Det är fullständigt fel Hermansson!

Jag hittade i Vargmannens testamente några rader av Toverud som du ju brukar föra fram som en man med mycket fakta (fast du inte kan komma på några fakta han nämnt). Så här står det på sid. 126 ”enligt populationsdynamiska studier som utfördes i Sverige 1996 kan fem reproducerande flockar under loppet av tio år ha formerat sig till 1000 djur.”

Toverud är bekymrad och fortsätter ”Hedmark, Akershus och Östfold är tillsammans på 36 000 kvkm. Det betyder att 60 av dessa familjegrupper får plats. Var ska de resterande 90 få plats.” frågar sig Toverud.

Hermansson du förlöjligar mina beräkningar på grund av du inget begriper av mitt resonemang. Toverud gör beräkningar på samma sätt som jag men glömmer att beräkningarna är grundad på maximal tillväxt och att denna tillväxttakt om den någonsin förekommer inte varar länge.
I mina beräkningar har jag enbart använt historiska och kända data och då är det ju inte tal om att förutspå någonting.

Ditt svammel om DNA får du ta med dom som utför testerna jag bryr mig inte om vare sig det ena eller det andra.Den vilda Skandinaviska vargstammen har inte sitt ursprung i djurparksvargar. Det har flera genetiska studier påvisat.

87. Kihlström och vargars jungfrufödsel kontra import

2010-02-11 22:16

Man kan inte räkna förökning i antal föryngringar! Att man gör det innebär inte att det är korrekt. Alla födda vargar i perioden måste med, minus de som omkommit. Dessutom anger du troliga föryngringar, vilken felmarginal har du då? Med dina uppgifter kan jag inte ange något tal. Och som jag redan skrivit, med dina beräkningsmodeller kan du inte bevisa något som helst om hur många vargar vi har i skogen alternativt hur många som tillkommit utifrån vare sig de har gått på egna ben eller importerats. Du måste lära dig att beräkna och ta hänsyn till felmarginaler, det är viktiga matematiska verktyg.
Tag nu ställning för att samtliga i vinter dödade vargars DNA jämförs med Moskva-tikarnas.

86. Hermansson och räkning?

2010-02-11 13:37

Svara mig på denna enkla fråga: 1991 hade vi 2 föryngringar 2009 hade vi troligen 25 föryngringar. Hur stor har den årliga genomsnittliga ökningen varit?

Det behövs bara 2 siffror!

85. Helén Pettersson och Leif Kihlström

2010-02-11 11:25

Helén Pettersson hävdar att sossarna, mp och v skall kunna hantera rovdjurspolitiken om de kommer i regeringsställning. Och det blir de tvingade till. Vargjakten kommer att fortsätta oberoende av regering, det kommer vargen och dess skadeverkningar nödvändiggöra. I valrörelsen kommer mp att lova runt, men verkligheten tvingar dem i sinom tid att hålla tunt.
Kihlström börjar ta sig i sina svar, men ännu kan han inte gå med på att DNA från vinterns alla dödade vargar bör jämföras med Moskvatikarna. Det skulle kunna ge några svar. Att du bekräftar att riksdagsbeslutet bygger på en lögn i propositionen är utmärkt, det har jag redan skrivit. För detta skall du ha beröm. Sedan, i dina uträkningar använder du en exponentialfunktion över lång tid. Men eftersom exponenten är behäftad med mycket stor felmarginal, så blir felet i slutsvaret enormt. Att med dessa uträkningar och underlag i övrigt påstå att Toverud har fel är bara löjeväckande. Sedan har vi vittnesmålet från Gezelius.

84. Hermanssons värdelösa svar!

2010-02-11 10:19

Hermansson läser inte mina inlägg eller så förstår han dem inte. Jag har redan tidigare nämnt att Moskvatikarna kom hit sommaren 1983 men redan hösten 1982 spårade man Nyskogatiken och hon hade redan fött ungar när Moskvavargarna kom hit, så de kan alltså inte vara samma djur!! Moskvatikens DNA finns för övrigt kvar i den nuvarande djurparksstammen.

Jag har aldrig påstått att Moskvatiken var dräktig när hon kom hit, det har jag faktiskt ingen aning om. Det är Tt som lancerat denna nya teori.

Jag har aldrig påstått någonting av det som står i proppen, att jag skulle ha bekräftat att något i proppen är lögn är ju ett korkat påstående av dig.
Du påstår fortfarande att Toverud har visat på en mängd fakta! Vilka, kan du nämna någon. Toverud har nämligen aldrig lagt fram några fakta. Jag har hittat två s.k. ”fakta” av Toverud och de var bägge fel.

Du förstår fortfarande inte mitt matematiska resonemang! År 1991 fanns 2 kullar och 17 år senare 2008 föddes 23 kullar. Under dessa 17 år har vargstammen alltså haft en årlig genomsnittlig ökning med 15 %. Om vi i ställer lägger in 25% skulle vargstammen vara betydligt större än idag. En vargstam i etableringsfas kan ha en genomsnittlig ökning på både 30 och 40%. Enstaka år kan visa på mycket högre siffror en så!

Även om man lägger till de vargar som av olika anledningar tagits bort så stämmer inte Toveruds påstående att vargstammens ökningstakt måste bero på att vargar släppts ut. Toverud har helt enkelt fel i detta och om du begriper vad jag skriver så borde även du inse detta!

Sedan hänvisar du till tidningsartiklar som fakta utan att nämna vad de innehåller! Tycker du att det är värdefulla upplysningar i debatten? Jag tycker det är en värdelös upplysning som du kommer med!

83. Kihlströms värdelösa uträkningar

2010-02-10 19:06

Frågan är inte vilka vargar som är anfäder till de som nu finns i Skandinavien, frågan är hur de kom hit. Kihlström har inte visat på något som indikerar att 1983-tiken kom hit på egna ben, du har heller inte visat att 1983-tiken inte i själva verket var de två dräktiga Moskva-tikarna. Sedan bekräftar du i ditt senaste inlägg att det som står i propositionen är lögn, och det är ett viktig svar från dig. Toverud har visat på en mängd fakta, du kan ju inte gärna påstå att tidningsartiklar under 70- och 80-talen endast handlar om hjärnspöken? Jag har visat att dina "matematiska" utläggningar är enbart löjliga, små ändringar i exponenten i en exponentiell funktion får stort utslag på funktionsvärdet när tiden är så lång som 20-30 år. Med ytterst små ändringar i exponenten, som vida ligger inom de felmarginaler som är möjliga med din metod att mäta exponentens värde, så kan man visa att dagens vargstam är allt mellan några hundra och tusentals djur. Dina uträkningar är således värdelösa.

82. Hermansson 3 vargar var det

2010-02-10 13:00

Nejdå Hermansson kraven är inte för många och frågorna inte för svåra, men det är ingen ide att debattera med någon som varken förstår de genetiska eller matematiska resonemangen. Du ställer bara frågor men förstår inte svaren. Du har inget att komma med själv bara ryckten du hört. Vad alla vetenskapliga studier visat så har den Skandinaviska vargstammen sitt ursprung i endast två individer 1983 och en hanvarg 1991 (samt två ytterligare vargar på senare år bl.a. Galven-hanen). Galven-hanens son har föresten nyligen bildat revir med en tik i Roslagen.
Det är vad forskningen har visat och har Hermansson bevis för något annat så är det bara att lägga fram det. Och kom nu inte med Toveruds fakta, Toverud har nämligen inga fakta att komma med, det är bara påhittade historier!

81. Svar till Calle Seleborg

2010-02-10 10:29

Jag har faktiskt inte påstått att det under några omständigheter inte skulle förekomma problem med varg. Finns det överhuvud tagit någon företeelse i vår omvärld som under inga omständigheter inte kan betraktas som ett problem. Det moderna skogs- och jordbruket hotar 1000-tals arter. Djurhållningen i industrifarmer. Biltrafiken, yrkesfisket som skövlar havet, klimatpåverkan, överutnyttjandet av jordens resurser, överbefolkning m.m.
Många djurarter vållar problem för någon t.ex. tranor, gäss, älgar, kråkor, måsar, sälar, möss, mygg, getingar, björnar, snytbaggar, barkborrar och även tamdjur etc. etc.

Jag är på detta forum enbart för att debattera den nuvarande vargstammens uppkomst i Skandinavien! Exakt hur denna vargstam har uppstått är höljt i dunkel. Tyvärr kommer vi aldrig att få reda på hela sanningen eftersom förloppet inte går att rekonstruera in i minsta detalj. Vad vi kan göra är att konstruera olika scenarior och jämföra hur bra dessa stämmer med de fakta som ändå forskningen har tagit fram åt oss. Att hitta på historier för att de skall passa den ena eller andra teorin är dömt att misslyckas, för det kommer förr eller senare att upptäckas. Det som är skillnad på tro och vetenskap är att vetenskapen ändrar sig när nya kunskaper kommer fram. Det omvända förhållningssättet är att man ändrar verkligheten så att den skall stämma överens med det man tror på.

Teorin om att vargar har släppts ut har stött och blötts men som alla andra konspirationsteorier är de omöjligt att vare sig bevisa eller motbevisa. Det ligger så att säga i sakens natur. Det har nyligen kommit ned två varghannar till södra Skandinavien en i Galven en i södra Norge och bildat familjer.

Har dessa två hanvargar blivit utsläppta på gränsen Sverige/Finland av illvilliga människor för att vargstammen skall få nytt blod i södra Skandinavien??? I så fall pågår denna olagliga verksamhet år efter år. Det vore väl enkel att ta reda på det?

För min del lutar det åt att vargarna kommer ned på egna ben på samma sätt som de gjort tidigare! Andra får ha sin egen uppfattning!80. När frågorna blir svåra och kraven de blir många ...

2010-02-10 10:28

... då tystnar Leif Kihlström, Rovdjursföreningen. Nåja, din vägran att besvara mina enkla, raka frågor är även det ett svar. Till och med ett mycket klargörande svar.

79. Kihström

2010-02-09 20:54

Intressant att höra din kommentar. Som du har påpekat var det en invasion av ryska vargar till Finland under 60-och 70-talen. Men i samband med detta kom det också med dvärgbandmaskar vilket smittade renarna i norra Finland. För att råda bot på detta startade ett verkligt utrotningskrig där fas ett var att ta bort de smittspridande vargarna. Militär och luftbekämpning användes. Sedan ett kraftigt program för att få bort smittan från renar och hundar.
Historien håller nu på att upprepa sig i Finland. Men nu bagatelliserar man på alla sätt att vargen faktiskt för med sig för människan mycket besvärliga sjukdomar. För hundra år sedan släpptes ingen hund in inomhus. Barnen fick inte leka med dem. När du kom på besök till ett hem på landsbygden var handtvätt obligatorisk innan du klev in.

78. Hermansson o vargar

2010-02-09 20:53

Hermansson det här blir mitt sista inlägg till dig!

Jag tror i huvudsak på forskarnas uppgifter, det är dessa uppgifter jag använder inte egna uppgifter!

Det här är forskarnas uppgifter: Den första kända kullen föddes 1983 mellan 1983 och 1991 var den skandinaviska vargstammen aldrig över 10 individer.
Mellan 1991 och 2008 har stammen varierat mellan 20 och 30% tillväxt därför har jag använt utgångssiffran 10 och 25% mellan 1991 och 2008 det är bara det som är rellevant.

Mina siffror motsvarar inte 25.8% sedan 1980 utan sedan 1991.

Om det förekommer research kring din person så kommer det i vart fall inte från mig!

Nu får du hädanefter läsa det jag ev. svarar andra!

77. Tyskterrier och indicier

2010-02-09 12:47

En del av det du anger har jag redan svarat Hermansson. Bland annat är din beräkning fel. DNA-analyser tas på alla dödade vargar som kommer till myndigheternas kännedom. Vi har DNA från alla föryngringar sedan länge.

Du skriver att ”alla vittnesmål, såväl anonyma som personliga, av alla dokument, av alla tidningsartiklar och av de utredningar som Toverud gjort, så måste det stå klart för var och en att vad som står i propositionen inte är sant, det fanns ett flertal andra vargar i Skandinavien i slutet av 70-talet. Men enligt DNA-analys (utförd av vem, var och när?) så påstår regeringen i sin proposition, och riksdagen har accepterat påstående som sanning, att endast en vargtik gav upphov till avkomma som i sin tur har givit upphov till samtliga vargar i Skandinavien och enligt Carlgren måste därför den svenska vargstammen vara inavlad.”

Det spelar ingen roll hur många indicier Du samlar på dig. En indiciekedja brister vid sin svagaste länk. Förutom alla forskningsrapporter så har jag läst Norlens två böcker Vargmannens testamente 255 sid. och Avslöjandet. Dessa böcker saknar analytisk stringens och radar upp det ena indiciet efter det andra.

Exempel på påståenden som gjorts och som jag vid granskning funnit vara fel:

1. Från Finland/Ryssland kan de inte komma det avståndet är för långt.

2. Från Ryssland kan de inte komma till Finland där finns ett staket som stänger ute två och fyrbenta ryssar.

3. Att vargarna vandrat från Finland/Ryssland kan sannolikhetsmässigt avfärdas

4. Den kraftiga ökningstakten kan bara förklaras med olagliga utsläpp.

5. Genetikern Hans Ellegren har påstått att de skandinaviska vargarna härstammar från Estland och inte Ryssland.

6. Det har satts ut varg systematiskt i gränsstråken mellan Sverige o. Norge nästan alla år sedan 1976 sedan
1976 säger Civilingenjör Lars Toverud i Vargmannens testamente sid.175. Tydligen ett referat från en norsk tidning. Som vanligt påstår Toverud en massa saker men har inget konkret men har inget konkret som styrker hans påståenden. Var finns alla utredningar som Toverud gjort som ni hänvisar till? Det är inte trovärdigt att ständigt hänvisa tillutredningar som inte kan granskas.

Angående DNA så är det Skandulv som tar proverna och genetiker vid Uppsala och Lunds univeritet som utför testerna. Om du inte är nöjd med hur detta görs så vänder du dig förslagsvis till din förening och begär att dom skall göra något. Jag har ingen annan möjlighet än vilken som helst att påverka detta.

76. Leif Kihlström: Moskvatikarnas 1983 års valpar?

2010-02-09 12:46

Min fråga var: Varför stöder du mig inte i att DNA från vinterns dödade vargar jämförs med Moskvatikarna? Jag frågade inte om DNA togs!
Din feltolkning av Tt: Varghannar som fötts av Moskvatikarna lär väl ha Y-kromosom? Vilken fråga svarade du på när du skrev att endast hannar har Y-kromosom?
Enligt dig, Leif Kihlström kom det två dräktiga vargtikar som var syskon till Sverige från Moskva 1983. Enligt den officiella vargsagan så härstammar alla nuvarande vargar i Skandinavien från en vargtik som fick valpar 1983! Ett mycket märkligt sammanträffande, i en rättegång skulle nog dessa två i tiden ovanliga och sammanfallande händelser inte betraktas som oberoende. Man skulle nog anse sig ha ett starkt indicium.
Nej, jag feltolkar inte dig, i ett inlägg skrev du under vilka perioder tillväxten var 25 eller 35 procent, dina uppgifter motsvarade en genomsnittlig tillväxt av 25,8 procent per år från 1980, inklusive årets kommande föryngring blir detta 31 år.
Frågan om det är lögn eller sanning som står i regeringens proposition är mycket viktig, vilar riksdagens beslut på en lögn eller sanning? I den frågan tycks vi vara överens; beslutet vilar på en lögn.
Ang. min föreningstillhörighet: Jag har fått reda på att research kring min person pågår, den information du fått är dock felaktig.

75. Hermansson och räkning?

2010-02-09 10:23

Du feltolkar mina beräkningar Hermansson.
1.25 betyder en genomsnittlig tillväxttakt på 25 % men under perioden 1983 – 1991 hade vi ingen tillväxt (och även perioden 1976-1983 kan vi glömma i detta sammanhang) Skall de senare perioderna tas med får man en annan och lägre siffra.
Från och med 1991 fram till 2008/2009 har vi haft ca 25 % årlig tillväxt det är under 17 år. År 1991 startade vi med ca. 10 djur och vi får 10*1.25^17 = 444 djur vid år N+17 men det betyder inte att vi har just 444 vargar i våra skogar i dag.
Detta var bara ett exempel vilket antal man kunde förvänta sig 2008/09 vid en 25-% årlig tillväxt och start med 10 djur från 1991.
Med det ville jag visa att Toverud har fel när han påstår att den höga tillväxten bara kan förklaras med regelbunden utsättning är fel.

I verkligheten har vi haft (10*1.21^17 = 250) en 21- % årlig ökning från 1991 om vi räkningar med jakt och annan dödlighet.

Det du har räknat på är att tillväxten har varit i genomsnitt 26% per år sedan 1976 alltså i 31 år och den tillväxten har vi inte haft!! Och tillväxttakten kommer inte heller att vara konstant för evigt, det har jag tidigare skrivit om så småningom kommer tillväxten att plana ut på grund av att det inte får plats fler eller av politiska skäl.

Två vargtikar (syskon) födda efter vilfångade föräldrar från Moskva sommaren 1983. Då hade Nyskogaparet redan fått valpar och vandrat tillsammans nästan ett år sedan man på hösten 1982 spårade detta par. Honan var troligen även den löpande hona som redan 1981/82 spårades och som vandrade ned till Bohuslän. Så någon koppling mellan Nyskogahonan som för övrigt finns på riksmuseet och de ryska djurparkshonorna finns inte.

Vad beträffar min debatteknik så får ni svar om det hör till ämnet och om jag kan svara. Sedan börjar jag tröttna på din personliga påhopp, jag är sedan många år medlem i flera föreningar bl.a. Naturskyddsföreningen, en förening som är betydligt större än den du är medlem i och inte gör jag mig lustig över detta faktum.

Vad beträffar DNA-analyser så tas det på alla döda vargar som kommer till myndigheternas kännedom.

74. Leif Kihlström och vargstammen

2010-02-08 21:46

Om jag går lite strikt på dina påståenden så bör vår vargstam i dagläget vara:
2*1.26^31=2585 vargar är vad vi enligt dina modeller skall ha i skogen för tillfället. Nåja, vi har ju skjutit 28 så dem kan du dra ifrån. Övriga dödsfall torde ingå i nettotillväxten.
Jag kan även notera att du noggrant väljer att feltolka vad Tyskterrier skrev 2010-02-07 01:55. Detta är tydligen en retorik man lär sig i Rovdjursföreningen, om du inte kan svara, feltolka då och svara på din egen feltolkning!
Men Kihlström, hur var det med de dräktiga vargtikarna från Moskva?
Och du som är så intresserad av DNA och ärftlighet varför stöder du mig inte i att alla vinterns dödade vargar måste DNA-testas och jämföras med varandra och Moskva-vargarna?

73. Toveruds beräkningar

2010-02-08 17:27

Ellegrens uppgifter kommer dels från viltekologerna dels från genetikernas resultat som visar att den nuvarande stammen kan komma från så få som tre individer. (Det finns en minimal chans att de kan var någon till än dessa tre individer, men då måste det vara en varg som har identisk DNA-profil med någon av dessa).

Var du får en ökning med ca 70 ulvar ifrån vet jag inte. Du kan inte heller använda ett enstaka år där siffrorna inte är jämförbara.
Källor från Skandulv ger:
2007/2008 132 – 156 vargar (x144) 19 säkra föryngringar.
2008/2009 166 – 185 vargar (x176) 23 säkra föryngringar.

Det är en ökning 32 vargar eller ca +25% föryngring +25%

Kan då en vargstam med två individer öka från 2 individer till 1983
till ca. 176 individer 2008 d.v.s. under en period av 24 år.
Det går enkelt att räkna ut med finit eller exponentiell tillväxt
Från 1983 till 2008
2*1.25^24 = 423 det skulle alltså finnas 423 vargar 1983 med 25% tillväxt.

Nu stod det still mellan 1983 och 1991. Om vi räknar från 1991 då vi hade ca. 10 vargar till 2008 d.v.s. 17 år får vi

10*1.25^17 = 444 vargar år 2008

Dina beräkningar håller alltså inte Toverud!! Den snabba ökning som du påstår har skett kan överhuvudtaget inte bevisas.

72. Jeg siterer bare Ellegrens avhandling, Kihlström!

2010-02-08 11:29

Ellegren skriver i sin avhandling: I Summary: " .....when the sudden appearance of a few animals in southern Sweden........"
I Introduction: "In 1980, the sudden appearance of a few grey wolves in Värmland in southern Sweden....".
Det er da ikke jeg som legger dette i Ellegrens penn, han og hans to medarbeidere skriver faktisk dette, Kihlström, og så kan vær og en trekke sine konklusjoner.
I en fredet ulvestamme sier L. David Mech at vekstraten ligger på 35%. I følge svenske og norske myndigheter har det foregått en omfattende jakt på ulver i hele perioden fra 1983 og frem til i dag. Det er ganske utrolig at tilveksten, til tross for dette, ligger på et så høyt nivå som opptil 30%! Dette kan kun skyldes tilførsel av ulver utenfra!Dersom Kihlström tar seg bryet med å gå igjennom bestandsutviklingen fra 2000 til 2004, vil han se at det er ikke født nok ulver i 2000-2003 til å dekke opp antall pardannelser i denne perioden! I tillegg kan Kihlstrøm også se på økningen fra 2007/2008 til 2008/2009- den er på formidable ca 70 ulver, med andre ord 50 % økning på et år!! Og fremdeles vil Kihlström benekte at det blir innført og satt ut ulver!

71. Tyskterrier slog huvudet på spiken

2010-02-08 11:28

Tyskterrier: Det skulle förvåna mig om inte vargtiken från Moskva är den berömda tiken som enligt uppgift sprang omkring med en varghanne i flera år utan att få valpar, för att sedan plötsligt få valpar 1983. För enligt Projekt Varg så var tiken från Moskva insatt i aveln tillika med sina avkommor. Vilken avel? Ja, den avel som projekt Varg handlade om naturligtvis, aveln av utsättningsvarg i Sverige.

Av alla vittnesmål, såväl anonyma som personliga, av alla dokument, av alla tidningsartiklar och av de utredningar som Toverud gjort, så måste det stå klart för var och en att vad som står i propositionen inte är sant, det fanns ett flertal andra vargar i Skandinavien i slutet av 70-talet. Men enligt DNA-analys (utförd av vem, var och när?) så påstår regeringen i sin proposition, och riksdagen har accepterat påstående som sanning, att endast en vargtik gav upphov till avkomma som i sin tur har givit upphov till samtliga vargar i Skandinavien och enligt Carlgren måste därför den svenska vargstammen vara inavlad.

Vargtiken från Moskva och hennes avkomma, vart tog de vägen? Enligt tidigare uppgifter i detta forum så är bokföringen av alla rovdjur i fångenskap i Sverige rigorös. Stämmer detta så måste det gå att hitta avkommor efter tiken i fråga och varghannen som blev kvar i Moskva? Och denna vargtik gick väl knappast på egna ben från Moskva till Värmland?

Papperen måste nu upp på bordet, DNA-analys på alla vargar som hittills i år dödats i Sverige måste utföras så att de kan anses vara tillförlitliga. Därefter måste Moskva-tikens och Moskvavarghannens DNA tas fram, alternativt från någon av deras avkommor. Det går inte för regeringen att ducka i denna fråga hur länge som helst. Det finns vittnesmål, dokument, indicier mm som styrker att vargar har satts ut i Sverige. Det finns ingenting som styrker påståendet om att varg inte har satts ut. Kihlströms och Rovdjursföreningens pinsamma skrivelse till riksdag och regering mfl kan vi utan tvivel lämnas därhän i denna sammanhang.

Kihlström: Dina uppgifter ger således en exponent om 1.26, säg 1.25. Med startår 1980 ger detta en ökning om ca 800 gånger startmängden. Om vi då enligt uppgifter hade 2 reproducerande vargar 1980 så skulle vi nu ha ca 1600 vargar på skogen. Och du kanske har rätt, det kan vara vad vi har. Och försök nu inte att krångla dig ur detta, dina uppgifter avser helt uppenbart nettotillväxt. Och min bäste Kihlström, du yrar något om att ingen hämtat ut en belöning för bevis om inplanterade vargar. Jag skall ge dig möjligheten att tjäna pengar; till den som kan bevisa att varg inte är utsatt i Sverige under tiden 1971 – 2010 utbetalar jag 100 000 kr. Det kan ju vara en liten skärva till din klubb utifall att bidragen från Naturvårdsverket skulle sina.

70. Hermansson

2010-02-08 11:27

För det första så representerar jag inte Rovdjursföreningen. För det andra så är jag här endast för att debattera möjligheten av att vargen kommit hit på egna ben. Den andra möjligheten att de skulle vara inplanterade har ju stötts och blötts i 30 år utan att komma med något konkret.
För det tredje så sluta upp med att tjata om proppen, jag är inte här för att debattera vad som står eller inte står i den! Och Gezelius får nog lägga fram något mer om jag skall ändra mig. Som du vet så räcker inte ett erkännande i svensk rättspraxis för att man skall betraktas som skyldig!

Angående vargens ursprung så hämtar jag mina uppgifter från svenska, finska och norska forskare. En del arbeten finns på nätet det är bara att söka t.ex. på Viltskadecenter eller Skandulv.

Jag frågade inte om det finns belägg för Toveruds fakta, jag frågade var kan jag finna dessa belägg och fakta??? Jag har hittat ett av Toveruds ”fakta” och det påståendet var fel, alltså har Toverud 100% fel av det jag har kunnat kontrollera.

Jag hittade i boken Avslöjandet (2006) på sid. 56 en hänvisning till Lars Toverud där det påstås att han sagt: citat ”Mellan Finland och Ryssland finns ett effektivt stängsel, som byggdes redan under sovjettiden ända från Finska viken till Nordnorge. Så den vägen kommer inga vargar på egna ben från Ryssland.”

Ovanstående påstående av Toverud är inte sant! Sanningen är den att det kommit massor av vargar till Finland genom detta staket, i början på 1960-talet men framförallt under 1970-talet och 1980-talet. Det kan man läsa i Zoologisk tidskrift nr 1 1985 - De komma från öst - av E. Pulliainen, Kojola 2005 Management plan for the wolf population in Finland. The status structure and behaviour of populations of the wolf along the Fenno-Sovjet border. I dag finns det tre vargflockar som lever på gränsen Finland – Ryssland alltså vandrar obehindrat över gränsen. (Kojola).


69. Tyskterrier

2010-02-08 11:25

Y-kromosomen finns bara hos hanar

68. TOVERUD OCH RÄKNING

2010-02-07 09:22

Toverud frågar hur det kan komma sig att vargstammen kan ha ökat så, kraftigt utan att den har fått hjälp.
Utvecklingen i en nyetablerad stam kan beskrivas med en J-kurva. Framm till 1997 var ökningstakten 20% därefter 30% på senare 20%.
Det är bara att räkna det är inget konstigt med detta. En vargstam kan inledningsvis ha en ökningstakt upp till 40%.

67. kihlström

2010-02-07 01:56

Ansvarig för projekt varg skriver så här: "Konstaterandet att våra fennoskandiska vargar inte var unika gjorde att vi kunde överväga att korsa in obesläktade vargar från den ryska huvudpopulationen i vår egen population för att genetiskt förbättra den.Så skedde också.Två
vargtikar från vildfångade föräldrar importerades från Moskva zoo.Dessa och deras avkomma ingår numera i avelsprogrammet."

Efter vad jag kan förstå var dessa tikar befruktade vid importen då han skriver "...och deras avkomma..."
Är det även kontrollerat att deras DNA inte ingår någonstans i våra "vilda" vargar?
Näpperligen kan väl även dessa bära på variant D av Y-kromosomerna som de tidigare djurpaksvargarna...

66. Toverud sant eller påhittat i Ellegrens studie 1996?

2010-02-07 01:52

Lars Toverud nu blev jag riktigt besviken på dig!
Den text du refererar till är ju inte Hans Ellegrens egna uppfattning, han nämner bara att det förekommer spekulationer om inplantering! Inte att han själv stödjer denna uppfattning!

På sidan 1668 i samma arbete skriver Ellegren en sammanfattning.
”What was the origin of the wolves appearing in southern Sweden in 1980?” och vidare nämner Ellegren ”one possibility is that the wolf was never extinet from the woodland i southern Norway” och ”it can not be exluded that other animals migrated into Sweden and Norwey.”

I detta arbete slår Ellegren fast att vargarna inte kommer från svenska djurparksvargar men att det finns två andra allternativ 1) de kan vara en kvarleva från äldre tid (vilket vi idag med senare undersökningar inte har stöd för) 2) invandring från öster.
Ellegren är genetiker och som sådan kan han inte uttala sig om vargarna är inplanterade eller vandrat hit på egna ben. Lägg inte ord i mun på folk som de aldrig uttalat Toverud!

I Svensk Jakt nr 5 1996 finns en artikel som handlar om Ellegrens genetiska undesökning 1996. I underrubriken skriver journalisten ”De värmländska vargarna härstammar inte från svenska djur parker men de kan vara importerade från Estland enligt Ellegren”. Journalisten har ju fullständigt missuppfattat de genetiska resonemangen och den här uppgiften har sedan vandrat vidare intill våra dagar senast i boken Avslöjandet (2006)där uppgiften finns på flera ställen (Den som till äventyrs har boken kan gå in och stryka den uppgiften). Ingen verkar ha upptäckt att Svensk Jakt redan i nästa nummer (6/7) kommer med dementin ”Hans Ellegren har som genetiker självfallet inga synpunkter på om vargen är inplanterad eller inte. Ellegren har endast sagt att vargarna har likheter med estniska vargar, denna likhet finns också med vargar från annat håll och det finns därför inget som talar för att vargarna kommer från just Estland, säger Ellegren!

65. Leif Kihlström räds en ärlig diskussion

2010-02-07 01:50

Leif Kihlström, det hedrar dig att du inte kan förmå dig till att säga att vad som står i nämnda proposition är sanning. Det länder dig till vanära att du inte klart säger att det är på detta viset.
Frågan om vad som står i propositionen är sanning eller inte, är grundläggande. Regeringen kräver att alla skall acceptera att rovdjurspolitiken är trovärdig. Men hur kan man förvänta sig att de som drabbas av denna rovdjursterror skall tro på dessa lögner när ingen annan gör det? Tydligen inte ens Rovdjursföreningens Leif Kihlström, och då har det gått långt. Trodde regeringen att det var sant det som de skrev under på den 28 maj 2009? Vad Toverud skriver finns det belägg för, men var finns beläggen för Kihlströms förmodade åsikt att den skandinaviska vargstammen härstammar från en vargtik som vandrat från Ryssland till Värmland på egna ben? Och vilka fakta finns som kan bestrida Gezelius erkännande?

64. Hermansson och proppen

2010-02-06 13:39

Du tillför ingenting nytt, du svarar inte på mina frågor, du har inte läst forskningsrapporterna. Du är överhuvud tagit inte insatt i problematiken om vargstammens uppkomst. Din taktik går ut på att enbart ställa frågor och det är jag inte intresserad av. Nu frågar du efter min åsikt, men nämner inte vilken din egen åsikt är vilket hade varit klädsamt!

63. Ingen mytoman, Kihlstrøm!

2010-02-06 13:38

Ellegren skriver i 1996: "The grey wolf was thought to have been exterminated in the Scandinavian peninsula when the sudden appearance of a few animals in southern Sweden was reported in 1980. The sudden occurence of the founder animals caused speculation that these had not appeared by "natural" means........"
Er Ellegren også mytoman, Kihlstrøm?
Et annet poeng: Fra 1983 til 2000 kom ifølge Skandulv 4 ulver fra øst inn til Sverige, dvs 0.2 dyr pr år. I årene 2000-2004 kom det 2 dyr, dvs 0.5 dyr pr år, mens det i 2004-2008 kom 8 dyr, dvs 2.0 dyr pr år. Det har med andre ord skjedd en 10-dobling i innvandringen fra øst fra begynnelsen på 80-tallet og frem til i dag!
Hur kan det gå til? Er det Olof Libergs Cargo AB som endelig har hittat marknaden?
Et av de mest omtalte revirene nå, er Galven reviret som er et kunstprodukt samlet sammen for å illudere en familigruppe. Av de såkalte valpene vandrer en i hver sin retning- den ene ender i Stockholm, den andre ved Gardermoen! Forelå det noen avtale kansje om at de skulle ta flyet fra Arlanda og møtes i Norge? Det som Galven-reviret viser er at det er ville ukjente, ulver som er samlet sammen, disse stresser hverandre og drar ut i hver sin retning. Dette er erfart fra Idaho, kfr Carles Vila. Vi erfarte det ved merking av to ulver, såkalte søskenpar, i Rømskog i 2002. Etter merkingen dro ulvene i hver sin retning, de skulle være søsken, men var rasket sammen for å skape en gruppe.I 1984 opplevde vi det samme i Värmland- da var det ulver fra Torsby til Stockholm, men ulvene vandret i alle retninger og holdt ikke sammen.
I alle tilfellene her er det snakk om utplanterade vargar. At man nå ikke finner Galventispa, skyldes at den er skutt, dersom den ikke har tatt toget for å trffe sin "bror" på Arlanda?

62. Leif Kihlström, lögn eller sanning

2010-02-05 23:35

Jag vet vad som står i propositionen, frågan är om du anser detta vara sanningen?
Ett kort svar, ja eller nej duger.
Innan vi kan gå vidare i debatten så vill jag ha din åsikt, du behöver inte prata om andras åsikter eller vad som står eller inte står i olika papper. Din åsikt är det frågan om.

61. Hermansson, 3 vargar var det

2010-02-05 17:02

Det är sant att det i proppen återges det du säger. Men denna uppgift bygger på vad forskarna har kunnat påvisa. Vintern 1982/83 kunde man påvisa en föryngring i Värmland/Dalarna. År 1991 kunde man påvisa att ytterligare en hane hade tillkommit till den reproducerande stammen, det är dessa tre individer som omnämns i proppen. Proppen kan ju inte veta om det bara fanns exakt 3 vargar i Skandinavien denna tid. Anser du det vara en odiskutabel sanning när Toverud påstår att 6 vargar smugglades in till Norge 1976 av E . I. för att olagligen släppas ut har du mycket att lära om hur begreppet ”sanning” definieras? Om ni sitter inne med sanningen att vargarna är inplanterade så är det bara att gratulera för då är ni miljonärer. Varför har ni då inte sökt den dusör på en halv miljon som utlovats till den som kan bevisa att detta har skett!Det har jag alltid funderat över.

Alltså, skilj på antalet påvisade vargar i Sverige, antalet påvisade vargar i Skandinavien och antalet genetiskt olika vargar som grundat den nuvarande reproducerande stammen i Skandinavien.

I den reproducerande stammen i Skandinavien har genetiker påvisat tre olika individer när proppen skrevs, samt ytterligare två på senare år nämligen Kynna- och Galvenreviret.

60. Leif Kihlström, äntligen kom det ett svar?

2010-02-05 13:30

Kihlström, det är inte svårt att fatta dig, vad jag vill ha är ett klart, ej återtagbart ställningstagande från din sida innan vi går vidare i debatten.
Då är det enligt dig sanning att det på slutet av 70-talet fanns endast tre vargar i Skandinavien? Och du står för att den nuvarande skandinaviska vargstammen härstammar från en enda tik av dessa tre vargar?
Enligt dig så är det alltså sanningen som står på sidan 19 i propositionen 2008/09:210?
Du behöver inte reda ut hur det går till när vargar får valpar, ett kort och klart svar räcker.

59. Toverud och sanning??

2010-02-05 09:42

Att ”Avis- og intervjumaterialet” inte nämner något om två djur 1975 och att ”Mange ble overrasket” pekar ju inte i någon som helst riktning och betyder ingenting. Det finns en uppgift i samma källa om 2 djur 1974. Nästan samtliga nya vargrevir kan ju sägas ha uppstått ”plötsligt”. Påståendet om Isaksson är ju horibelt! Erik var inte i Trysil 1976, han hade inte ens körkort vid den här tiden, Erik kom till Värmland först vintern 1981/82. Det här har Toverud fått från en dålig TV-dokumentär. I den ursprungliga källan som är skriven 23 år efter den påstådda händelsen, nämns inte ett ord om detta. Du sprider falska anklagelser omkring dig!
Är du en mytoman, Toverud?

58. Hermansson o vargar

2010-02-05 09:42

Jag visste inte att Toverud redovisat några fakta från Norge var hittar jag dem? Det som står i proppen överensstämmer med vad forskarna uppgett och som jag tidigare nämnt. Du har tydligen inte förstått mitt resonemanget, du skriver återigen: ”Hur kan det komma sig att nuvarande skandinaviska vargstammen enbart härstammar från 1983-tiken?”Det är väl inget konstigt med det, den nuvarande stammen grundades av det första paret som sedan fått ungar vilka i sin tur fått ungar vilka i sin tur fått ungar o.s.v.

Tiken som ingick i paret 1983 fick döttrar som får döttrar som får döttrar o.s.v. generation efter generation. DNA från cellens mitokondrier (mt-DNA) ärvs bara från mor till dotter till dotterdotter o.s.v. Genom att jämföra mt-DNA har genetikerna visat att den nuvarande Skandinaviska vargstammen grundades av en enda hona 1983 och att den nuvarande vargstammen i Skandinavien bara har en moderslinje. Allt detta kan man läsa i t.ex. Skogsvilt III från lantbruksuniversitetet, det är alltså inte jag som påstår något.
De tre djuren som omnämns är paret 1983 och ytterligare en hane av finsk/rysk härkomst 1991 samt nyligen en finsk/rysk hane i Galvenreviret i Hälsingland och Kynnareviret i Hedmark. På samma sätt kan man studera markörer på Y-kromosomen somenbart följer faderslinjen.

Sedan lämnar du ämnet och skriver om helt andra saker. Jag är själv landsbygdsbo men i denna debatt har jag bara för avsikt att diskutera den skandinaviska vargstammens uppkomst.

57. Leif Kihlström, trovärdighet kräver sanning

2010-02-04 22:19

Missförstånd? Nej, min gode Leif Kihlström, jag gör kalkyler på dina uttalanden. Beträffande Trysilvargarna så tycks norrmännen ha åtskilligt bättre på fötterna än vad Kihlström har med sitt nedlåtande misstänkliggörande, till och med av norska myndigheter.
Ur Kihlströms försök till redovisningar framgår att många vargar rört sig i Skandinavien under slutet av 70-talet och kompletteras dessa försök med fakta av Toverud så uppstår frågan: Hur kan det komma sig att nuvarande skandinaviska vargstammen enbart härstammar från 1983-tiken?
I propositionen (se nedan) skriver regeringen (sidan 9): ”En ny trovärdig rovdjurspolitik måste ta hänsyn till människor som bor i områden med tät förekomst av rovdjur.”
Man talar här om en trovärdig politik, men skall politiken vara trovärdig, då kan den knappast vila på en lögn, eller hur? Regeringen skriver ju: ”I slutet av 1970-talet fanns endast tre individer i Skandinavien och den nuvarande skandinaviska vargstammen härstammar från dessa tre” (proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning, sidan 19).
Så, Leif Kihlström, är det sanning vad som står på sidan 19 i nämnda proposition? Jag vill be dig läsa noggrant, det står bl a ”… tre individer … den nuvarande skandinaviska …”, inga möjligheter till slingrande tolkningar således. Du utmärker dig annars genom långa utläggningar utan att besvara kärnfrågan.
Sedan är det mycket pinsamt att se att regeringen hemfaller till att utnyttja koncentrationslägerteknik: ”De boende behöver ges större möjligheter att ta ansvar för rovdjurspolitiken.” I klartext: ”Vi bestämmer men låt landsbygdsborna gärna vara med och besluta om deras egen undergång.” En variant på detta är ministerorden om att landsbygden behöver tid att vänja sig (vid tanken på sin egen undergång?) Och detta kommer ur munnen på en borgerlig regering, man skulle lika gärna ha gissat på Kihlström och hans miniatyrklubb Rovdjursföreningen.

Komm. Ovanstående citat är utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 maj 2009.
Närvarande: Statsministern Reinfeldt och statsråden Odell, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Larsson, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Borg, Malmström, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors. Föredragande: Carlgren

56. Anders Hermansson

2010-02-04 18:15

Oj, oj, det var mycket missförstånd här. Jag har inte för avsikt att bevisa någonting bara visa på vad man kan utläsa av det material som finns tillgängligt. Det finns ju en annan möjlig förklaring. Att det rört sig vargar i södra Skandinavien, speciellt i Norge, är känt av de flesta som har ägnat sig åt denna fråga.

Det är dessutom andra gången jag blir kallad lögnare här men det tar jag lätt på eftersom allt jag säger kan kontrolleras, vilket inte gäller alla påståenden här. Du frågar hur kan den första vargen vara anmoder till alla vargar. Det är lätt att visa det har Liberg gjort så ta och läs SLU:s material men det orkar du kanske inte, då är det bekvämare att bara tycka.

År 1983 föddes en kull i Nyskoga det var den första bekräftade kullen i Skandinavien sedan 1964 o. 1979. Därefter skedde föryngring 1984 och 1985. Honan sköts i Skrockaberget 1985. Hanen födde upp de 6 ungarna. Efter detta har det inte kommit in någon ny hona i vargstammen som inte är släkt med den första honan därför har vi bara en moderslinje. Det har heller inte kommit in andra hanar i stammen som inte är släkt med det första paret förrän 1991. Allt enligt SLU.

Det stängdes ingen väg 1980, det är ett missförstånd! Det har kommit in många vargar sedan dess men de flesta har inte nått ned till den södra stammen på grund av att de blivit dödade legalt eller illegalt. På de senaste åren har två hannar kommit ned till södra Skandinavien, Galvenreviret och i södra Norge (har de kommit med fallskärm Hermansson? Om mina påstående skall avvisas med någon som helst tilltro så måste man visa att de vargar som årligen under 2000-talet kommit till Skandinavien nått hit på annan väg än att de vandrat själva. Någon måtta på fantasierna får det väl ändå vara, även när det gäller vargar..

55. Vargkull i Trysil 1976

2010-02-04 18:13

I Viltrapport 33 står det: "Meldingsmaterialet fra perioden ga gode indikasjoner på at forplantning hadde skjedd i Tørberget/ Osen-området sommeren 1976. En flokk på 4 dyr ble rapportert. Materialet ble av Myrberget tolket slik at denne flokken vinteren 1976/1977 først vandret sørover mot Eidskog, og i mars nordover mot Tyldal. Ett dyr ble borte ved denne vandringen. Dersom det virkelig skjedde yngling i Trysil i 1976, kan det være nyttig å se litt på meldingene fram til 1975. Avis- og intervjumaterialet fra 1975 forteller ingenting om muligheter for 2 ulver i Trysil-området i 1975/76."
Petter Wabakken skriver:" ........Mange ble overrasket da det på ettersommeren 1976 ble meldt om en ulveflokk og kanskje et lite valpekull i Trysil." Norges Dyr, Pattedyr I, Ulven, s. 20.
Vi mener at dette kan sees i sammenheng med de 6 ulvene som Erik Isaksson førte inn over grensen ved tollstasjonen på Trysil våren 1976.

Les mer:
http://www.rovdyr.org/arkiv/toverud_bok.pdf.

54. Kanadensiska vargar?

2010-02-04 12:04

De var genetiskt skillda så till vida att Vittangivargarna eller deras avkomma inte kan vara föräldrar till Nyskogavargarna, större än så var inte skillnaden. Det finns många sådana genetiska skillnader i den finska populationen som har en större variation. Det finns en senare undersökning Flagstad, Ellegren, Vila, Sundqvist m.fl. Two centuries of the Scendinavian wolf population: patterns of genetic variability and migration during an era of dramitic declaine. Materialet som ingick var från 57 historiska vargar från Skandinavien samt 22 finska vargar. Bland dessa vargar fanns en varg från Norge 1974, Malmbergsvargen (1977) och en från Vittangiflocken 1979.

Samtliga dessa tre bedömdes vara av östligt ursprung. De kan inte heller vara grundare till dagens stam.

Mannen som påstod att han satt ut vargar var ju inte säker på att det var ”kanadensiska” vargar.

I europeiska Ryssland, Finland, Skandinavien finns Canis lupus lupus. Ellegren nämner speciellt att man studerat 5 Grey wolf vilket är Canis l occidentalis.

Om Liberg påstår att man skulle upptäcka om det fanns kadensiskt inslag bland vargarna så kan man ju fråga honom om detta.

53. Leif Kihlström, vargarna hoppade fallskärm?

2010-02-04 11:12

Kihlström, du arbetar flitigt som en myra, men vad du visar är att vargkramarna gärna vill få den stora heliga skandinaviska vargen att återuppstå från sin status som utdöd. Många vargar har uppenbarligen rört sig i södra Skandinavien enligt dig. Men grundproblemet vill du inte förstå; hur kan då enligt riksdagen endast 1983-vargtiken vara anmoder till samliga vargar som nu finns i Sverige? Detta är vad som står i propositionen från i höst. Och som Toverud visat, två varggrupper fanns i Sverige, hur kan den ena gruppen gå tvärs genom Sápmi och passera den norra varggruppen utan att blanda gener och utan att märkas på annat vis. Kihlström vill så gärna visa att det finns varg, citat "av skandinavisk provningens", men sen påstår du att alla var av rysk proveniens!
Sedan försöker du troliggöra att det under några år var fritt fram för ryska vargar att gå till Sverige men att 1980 stängdes denna väg så effektivt att det dröjde till 1991 innan nästa, en varghanne kom och därefter dröjde det åtminstone till 2005 innan nästa varg kom. Tycker du detta är troligt? Jag tycker det ser ut som och luktar som en lögn.
Att de vargar som sattes ut i södra Skandinavien var av rysk/finsk härkomst, bland dessa 1983-vargtiken, synes mig vara det mest troliga.

52. Anders Hermansson och Trysilvargar

2010-02-04 01:57

Nja var det så många vargar i Hedmark/Trysil på 1970-talet? Under flera år var det ju samma vargar det rörde sig om och aldrig fler än vad som rörde sig inom en föryngring (1976 o 1983). En del säger att det var väldigt få. Trysilvargarna är ju inte officiellt bekräftade men norrmännen verkar tro starkt på dem oavsett vad man tycker i vargfrågan. Vart tog Trysilvargarna vägen ? Antigen har de aldrig existerat eller så ”försvann” de och det är ju inte första gången. De vargar som spårades 1977, 1979 och 1982 kan ju mycket väl vara en ”Trysilvarg”. Det kan ju även honan vara. Det finns många teoretiska möjligheter.
Efter andra världskriget ökade den östliga vargstammen kraftigt och vi fick ett större inflöde till Skandinavien. Mellan 1946-1950 dödades minst tre vargar i södra Norge. En av dessa ”ulven fra Naustdal” 1950 ingick senare i en DNA-undersökning och visade sig ha Finsk/Rysk härkomst! Under 1960-talet dödades 3 vargar i södra Skandinavien, Isfjorden 1960, ”Fritjof” i Hedmark 1964 och en varg på Flatruet i Härjedalen 1965. Två av dessa vargar som dödades under 1960 talet (1960 o 1965) hade finsk/rysk härstamning.

1946-1950 1 av 1 som undersöktes var av finsk/rysk härkomst.

1960 tal 2 av 3 som undersöktes var av finsk rysk härkomst

1970-tal Vargen fridlyses 1966 i Sverige och 1973 i Norge och nu blir det färre uppgifter om dödade vargar. Inga vargar finns officiellt bevarade från södra Skandinavien under denna period. Vi vet alltså inget om Trysilvargarna, men om de existerade var de troligen inte av skandinavisk provningens. De enda som undersöktes var de nordliga vargarna som var av finsk/rysk härkomst.

Paret som ynglade vid Nyskoga 1983 var av finsk/rysk härkomst. Honan finns kvar likaså Malmbergsvargen i uppstoppat skick.

Om det nu kom in finsk/ryska vargar både under tidigt 50-tal, 1960-tal vad säger emot att inte ett liknande antal kom in under 1970-talet då vi hade den i särklass största populationsökningen både i Sovjetkarelen, Finland och Sverige under efterkrigstiden?

51. Just därfør vargar från Canada, Kihlström!

2010-02-04 01:56

Ellegren påviser to genetisk ulike ulvestammer, en i norr og en i søder.Dersom den i söder er Canis Lupus, da kan vel den i norr være fra Canada?

50. Kanadensiska vargar????

2010-02-03 15:51

I Ellegrens undersökning 1996 ingick fem varg från Nordamerika. Våra vargarna kan inte ha Kanadensikt ursprung för vår ras Canis l. lupus finns inte i Kanada, de ser annorluna ut.
Återstår en annan förklaring.

49. Toverud

2010-02-03 11:07

Lars Toveruds beskrivning av Ellegrens studier 1996 är i princip korrekt.

Man kan inte tala om att det fanns ”to ulike genetiske ulvestammer”! Man hittade fyra olika mt-DNA-varianter W1, W2, W3 och W4.
W1 fanns hos de vilda vargarna i söder, från den svenska honan i zoo från 1950, från den estniska honan i zoo samt från en varg i Norrbotten 1992. W1 är en av världens mest spridda varianter och var vanlig i den ”gamla Skandinaviska vargstammen” och även i Nordamerika.

I Finland och Ryssland finns fler varianter beroende på att stammen där är större och har därmed större genetisk variation, de utgör dock samma vargstam.

De två djuren från norra Sverige 1977 o 1978 eller deras närmaste avkomma kan uteslutas som grundare efter som de uppvisade två olika mt-DNA som ej återfanns bland den vilda stammen.

Den regelbundna förekomsten av tre unika alleller i en locus i den södra vilda stammen är
ett starkt argument för att djur från svenska zoo skall vara grundare av den vilda Skandinaviska stammen.

Sundqvist (2001) analyserade 14 hanvargar från Skandinavien, 16 från Finland, 26 från Ryssland, 13 zoovargar från Sverige, 26 från Ryssland och 31 från Balticum fann fyra Y-kromosom varianter hos ha A-D. Variant C fanns endast hos en varg skjuten 1977 (Malmbergsvargen). Denna varg har exkluderats som grundare (Ellegren 1996). Detta leder till att det kan vara så få som två hanvargar som är grundare till den nuvarande vilda stammen. Variant A blev först detekterad 1993. Variant D fanns endast hos djurparksvargarna.


48. Toverud, stort tack

2010-02-03 11:06

Gezelius satte ut vargar i Sverige och som framgått av inläggen här kan dessa mycket väl ha varit kanadensiska. Varför väljer då Liberg att dementera detta på den uppenbart felaktiga grunden att detta skulle man ha sett? Han hoppar dessutom över det faktum att vargarna kan ha varit av annan härkomst. En sådan dementi luktar snarare katt än varg. Sedan har en viss Kihlström lämnat en utförlig redogörelse för alla de vargar som tydligen funnits i Hedmark/Värmland. Att dessa vargar skulle ha tagit sig förbi de vargar som uppenbart fanns i norr utan att blanda arvsanlag förefaller vara ett underverk. Och att de sedan, när de väl kom till sitt slutmål Hedmark/Värmland, så var det en enda tik som fick valpar och det först 1983. Och trots denna varginvasion så var det sen tvärstopp, det kom ingen varg förrän 1991 och sedan inte en enda varg hela tiden fram till 2005! Det hela verkar vara sjukt osannolikt. Mera sannolikt synes mig vara att vargar sattes ut men dog och att den första ”lyckade” utsättningen var 1983-vargtiken. En annan, tråkigare, men inte osannolik, förklaring är att flera utsättningar var ”lyckade” och att den nuvarande svensk/norska vargstammen har flera anmödrar än 1983 års vargtik. Den officiella sagan om vargparet som vandrade från Ryssland, genom Sápmi och enda till Värmland i slutet av 70-talet för att efter en flera år lång förlovning skaffa valpar 1983, är lika osannolik som Libergs dementi.

47. Hmmm

2010-02-02 21:09

är mer böjd att säga att de antal
du nämner för varje vinter är att betrakta som maxantal inte minsta antal...
T.om Anders Bjärvall var innan 76
helt oinformerad om att varg fanns
i området,han säger i dag att med den information som framkommit
senare inte är helt uteslutet att
det tillfälligtvis funnits en eller annan varg där.

46. Egen ulvestamme i Norr!

2010-02-02 21:09

Professor Hans Ellegren publiserte i 1996 sammen med 2 kollegaer en avhandling med tittel ”The genetical history of an isolated population of the endangered grey wolf: a study of nuclear and mitochondrial polymorphisms”.

Poenget med avhandlingen er å beskrive den genetiske historien for de ville ulvene i Sverige fra 70-tallet og frem til begynnelsen på 90-tallet. Utgangspunktet har vært 21 ulver fra svenske dyreparker og 15 ville ulver, blant disse 2 stk som ble skutt i Norrbotten i 1977 og 1979. De ville ulvene ble delt i 2 grupper, en fra Nord-Sverige som bestod av 2 ulver og en fra Syd-Sverige som bestod av 13 ulver. Det er utført en genetisk sammenlikning mellom disse ulvene, eller grupper av ulver. Jeg har skrevet mer utførlig om dette i en annen sammenheng, og skal bare ta med konklusjonene her.

Genetisk variant W1 var til stede i alle ville ulver fra Syd-Sverige.

W1 ble også påvist i dyreparksulvene og kunne bli identifisert som morslinjen fra den svenske tispa som var grunnlaget for disse.

Variant W2 ble bare funnet i dyreparksulvene og representerte morslinjen fra den russiske tispa som ble introdusert i 1983.

Variant W3 og W4 ble bare funnet i de to ulvene som ble skutt i Nord- Sverige i 1977 og 1979.

De 2 ulvene som ble skutt i Nord-Sverige i 1977 og 1979, adskiller seg altså genetisk fra ulvene fra Syd-Sverige, de har en gentype som ikke finnes i ulvene fra Syd-Sverige fra 1984 og fremover. Omvendt er det en gentype i gruppen fra Syd-Sverige som ikke finnes i gruppen fra Nord-Sverige.

I tillegg fant man en gentype i gruppen fra Syd-Sverige som man ikke fant blant dyreparksulvene som stammet fra de opprinnelige parene fra Sverige og Finland.

Dette viser at ulvene som ble skutt i Nord-Sverige ikke kan være i slekt med ulvene i Syd-Sverige, og dermed ikke kan være grunnleggere av stammen der. Dette innebærer at det har vært to ulike genetiske ulvestammer i Sverige. Først en i Nord-Sverige, deretter en helt ulik i Syd-Sverige.

Professor Ellegren har bekreftet overfor meg at ulvene i nord ikke ble testet for et eventuelt slektskap med kanadiske ulver.

45. Många vargar var det där?

2010-02-02 21:08

Det var värst vad många vargar som var i farten i Hedmark/Trysil. Men av alla dessa vargar så var det en (1) vargtik som gav upphov till avkomma? I varje fall om vi skall tro regering och riksdag, och det skall vi väl? Befintligheten av alla dessa vargar som poppat upp i Hedmark/Värmland talar ju inte direkt för att samtliga gick på egna ben. Och Trysil-vargarna, vart tog de vägen?
Mig tycks ett icke ringa antal hundar/vargar vara begravda i denna historia. Många måste känna till mycket om detta, kommer flera att vittna om vad de vet?

44. VALFLÄSK!

2010-02-02 21:08

Hade de rödgröna suttit vid makten nu, hade ALDRIG vargen jagats 2009! Och inte framöver heller!

43. Tyskterrier och invandring

2010-02-02 13:37

Det minsta antalet vargar i detta område börjar vi kanske bli överens om. Föryngringen i Trysil 1976 har ju aldrig bekräftats men man kan ju aldrig utesluta detta. Vintern 1981/82 En varg spårades i Nordvärmland. En varg blev samtidigt registrerad på norsk sida (Viltr.33)
Vintern 1980/81 finns en rapport på två vargar från Vurrusjön Rendalen nov. 1980. Från feb. 1981 finns samtidigt uppgift från Åsnes kommun i Norge och Torsby.
I Den 26 januari 1979 påträffade jägaren ovh filmaren Gerold Berg två vargdödade älkalvar vid sjön Boviggen i norra Värmlamd Jakt o. Jägare nr 3 1979. Vi har ännu en uppgift och det är från 29 juni 1979 då två tackor vargdödades det var första gången som ersättning gick ut för vargdödade får. Under vårvintern 1978/79 sågs vargspår efter två djur utanför Sysslobäck, ett ett mindre och ett större djur J o F nr 10 1979.
Från norsk sida uppges 5-8 vargar i Trysilområdet.
Vintern 1977/78 spårades en varg kring Idre i Dalarna J o. F. nr. 4 1978.
Tidningar i Värmland-Dalarna var fulla av artiklar från 1976. Vargspår i Dalarna FK 12/11 1976. Vargar i Idre FK 8/2 1977. Vargflock vid gränsen mot Trysil NWT 11/8 1976.
J o. F nr 11 1976 har en stor artikel om vargflocken i Trysil då lantbrukaren Hanstand såg 4 vargar.
Det finns flera uppgifter men jag stannar här. Sedan kan vi läsa vad Myrberget skriver (1978)om ulvesituationen i Hedmark "Intill 1974 blev ulvebestanden karakterisert som sjeldne sreifende individer men i senare år har antal observationer ökt sterkt. Saerlig tilfelle vinteren 1976/77. I alt har vi mer eller mindre sikre meldninger om ulv fra 15 av Hedmarks kommuner som har viltnemnd. Opplysninge fra Hedmark gäller 1-2 dyr til dels 3-4 djur vinteren 1976/77. Avisene nämner att en halt varg blev skadeskutt i Hedmark vintern 1976/77.
Vi kan uppskatt minsta antal vargar i området Hedmark/Värmland/Dalarna för vintrarna

1982/1983 min 2 (8 våren 83)
1981/1982 min 3
1980/1981 min 2
1979/1980 min 2
1978/1979 min 2
1977/1978 min 2
1976/1977 min 4

Det finns rapportter om två djur 1967 o 1974 och därimellan 1 djur. Viltrapport värderade antalet djur till 1-3 1966-1975.

42. Calle

2010-02-02 09:27

ok, har nog kvar nån @ till dig...

41. Kihlström

2010-02-01 22:28

Läs det jag skriver och inte det du tror att jag skriver...
...vintern 73-74 FRAM TILL -81
när de flyttar sitt folk.

Och NEJ Kihlström INGEN involverad i projekt varg visste med säkerhet att det vid den tidpunkten verkligen fanns varg i Värmland/Dalarna de hade bara mer eller mindre osäkra uppgifter att gå på
Under hela-81 kunde också bara spår efter en enda varg,en hanne inkommen från Norge, verifieras och denna varg hade extremt långa vandringar runt iVärmland,Dalarna och stora delar av Hedmark.Det visade sig att det hela tiden under detta år var
samma varg som rapporterades varitsynlig vid spårningarna.Inte förrän i Februari -82 finns någotsom helst tecken på att det finns mer än en endaste varg...men då kommer,hör och häpna en löptik
framtassandes från Dalarna...
Hon vandrar dock i stadig sydlig riktning ända ner till Kynnefjäll.
I Mars samma år hittas spår efter en "möjlig" tredje varg i hela området.
vintern 82-83 verkar hannen och honan hittat varandra och våren -83 registreras den första verifierade föryngringen i södra skandinavien sedan 1918...VILKEN JÄKLA TUR!! att allt hann flyttas ner dit precis i rätt tid för att inte missa denna historiska vargföryngring.....

40. Calle

2010-02-01 13:48

Kan du kontakte meg på ltoverud@online.no?

39. Tyskterrier och vargar

2010-02-01 13:48

Jag har nämnt det förut alla långvandringar sker under barmarkstid medan så gott som alla observationer och dödade vargar har skett (legalt eller illegalt) under vintern med spåsnö. Någon järnkoll hade inte Naturvårdsverket och återigen så måste ni ta med förhållandena i Norge.

Den 15 feb. 1979 publicerade Expressen en karta som visade på var vargar fanns i Sverige. Det totala antalet var 14 st. inklusive valparna i Vittangiflocken. Bland dessa fanns 1 varg i Dalarna och 1 varg i Värmland (norska vargar nämndes över huvud tagit inte. Vi vet bara vart några få tog vägen.

Du skriver ”Man flyttar alltså hela arbetet på grund av rykten!”

Det är fel beskrivning! När man flyttade ned till Värmland vintern 1981/82 så kände NV inte till några vargar i Norrbotten de hade ”försvunnit” genom illegal jakt eller vandrat vidare.
Det var vid det tillfället känt att enstaka vargar rörde sig i Värmland/Hedmark bl.a. genom personal på Klarälvdalens folkhögskola som sedan 1976 var kontaktmän i vargfrågor till NV. De spårade varg första gången 1977 i Värmland.
Hösten 1976 presenterade Hovind sina studier av vargar i Hedmark. Den 26 januari 1979 kunde Jakt & Jägare (nr 3 1979) berätta att det verkligen fanns varg i Värmland för då hittades två vargdödade älgkalvar vid sjön Boviggen. Så några rykten var det inte som gjorde att NV flyttade personal, det är ju ett påstående helt utan grund.

”sedan säger alla forskare att de invandrat från Finland genom Sverige trots att de vet genom eget arbete att inga vargar tagit sig tagit sig den vägen i alla fall mellan vintern 73-74”

Det här är fullständigt fel beskrivning! Ingen forskare har sagt att inga vargar har tagit sig ned i Skandinavien vintern 73-74. Ett sådant uttalande skulle en forskare aldrig göra, de kan bara uttala sig om det dom kan påvisa inte om det som man inte kan påvisa.

38. Seleborg och vargar

2010-02-01 13:46

Calle får gärna arbeta för en officiell undersökning om han vill, den som kan presentera uppgifter som bevisar att vargen är inplanterad blir miljonär. Det finns en belöning på minst 100 000 tusen kronor till den som presenterar sådana bevis. Mej veterligen har ingen på 30 år kunnat lägga fram sådana bevis.

”Det där med spårräkningar längs östra gränsen var ju Pulliainens ide.”
Nu finns det ju fler uppgifter än spåräkningar som man kan luta sig på. Man kan titta på avskjutningsstatistiken. I Finland dödades under perioden 1960-1963 29 vargar och 1976-1978 96 vargar det är en ökning med 300% och samma storleksökning som Bibikov nämner från Sovjet.

”Det är för oss också en gåta hur den svenska vargstammen har kunnat vandra längs hela riket genom norra Finland …”

Det här påståendet förstår jag inte alls såvida det inte är ett syftningsfel. Mellan 1971-75 har man i Hedmark – Värmland inga uppgifter som tyder på mer än 1-2 strövande vargar. Hösten 1976 kunde en lantbrukare se fyra vargar från sin gårdsplan. I en intervju samma år med Hovind nämner han 5 vargar. I uppskattning senare har man föreslagit antalet 6-12 vargar men man har senare ansett denna siffra vara för högt. Om det verkligen skedde en föryngring våren 1976 så är väl en mer realistisk siffra 5-7 djur som ryms inom en vargflock.

År 1977 dödades illegalt minst en troligen två vargar ur Trysilflocken. År 1978 spårades tre vargar i Värmland . Det finns en uppgift om två vargar i Värmland hösten 1979 som antogs komma från Trysilflocken undersökningen visade att vargarna tagit ett tiotal älgar. Den 26 januari 1979 påträffades två vargdödade älgkalvar mellan Gräsviggen och Boviggen i Värmland man kunde konstatera att det rörde sig om en hane.
Vintern 1980/81 spårades en ensam varg den 17 januari som gått över den norska gänsen vid Rörbäcksnäs.
Vintern 1981/82 där han höll till i området kring Gräsviggen och Boviggen. Men ytterligare en varg fanns 5 mil därifrån och det visade sig vara en hona som dessutom löpte. Honan som löpte var uppenbarligen på vandring i sydlig riktning för när man tappade bort henne i brist på snö då hade tiken vandrat ända ned till Bohuslän. Samma vinter spårade Wabakken en annan varg i Norge. Totalt 3 vargar denna vinter.
När den första snön föll 1982/83 så fanns här en hane och en hona i sällskap och våren 1983 skedde en föryngring i Värmland. Från ännu sydligare trakter kom uppgifter 1982 om varg vid Vegårdshei denna varg dödades 1984.

Sammanfattningsvis finns inte bekräftat mer än 3 – 4 vargar i Värmland / Trysil som kan tänkas komma norrifrån under perioden 1971-1982 med undantag av Trysilvargarna. Det är inte fler än vad som under senare år vandrat ned till södra Skandinavien.

”Vi vet enstaka fall där vargar har vandrat över Torne älv ( Erik Nyholm har spårat några)”
Det är inga problem för en varg att simma över Torne älv. Vargen är en god simmare och dom flesta långvandringarna sker under sommarhalvåret då mycket få eller inga spår finns .

”Om havet någon gång har varit så pass fastfrusen att våra vargar i söder hade lunkat över till Sverige är inte känt.”

Då kan jag berätta för dig Calle att även under milda vintrar finns is ned till Kvarken. Här är avståndet på 7.5 mil. Detta har beskrivits av Linnell, Brøseth, Solberg, Brainerd, 2005. Wildlife Biology 11 (4) 383-391. The origins of the southern Scandinavian wolf Canis lupus population: potential for natural immigration in relation to dispersal distances, geography and Baltic ice. Åtminstone förr kunde man hitta detta arbete även på nätet.

Calle frågar mig avslutningsvis ”Har du någonsin sysslat med sannolikhetslära?”

Jag är ju själv naturvetare och statistiker så jag har inga problem med sannolikhetsberäkningar. Du kan leka med statistik och sannolikhetsbegrepp när det gäller vargars invandring till Skandinavien, men vore jag i dina kläder skulle jag avstå! Eftersom avståndet för vargars utvandring från födelseorten inte är normalfördelat kan du över huvud tagit inte använda Gaus-kurvan så som du gjort. Inte heller dina övriga sannolikhetsberäkningarna imponerar på mig. Det är kvasivetenskap du presenterar Calle.

37. Tyskterrier

2010-01-31 23:47

Kan du kontakta mig

36. Kihlström

2010-01-31 17:49

Otroligt anser jag att det är då Naturvårdsverket hade full koll i
hela Norrbotten från vintern 73-74 genom skoterpatrullerna (12st) och alla samer och senare även Isakssons grupp,kanske rapporterade inte alla samer men en sak är säker,dom släppte heller inte igenom de vargar dom inte rapporterade...
De vargar som kom in i Sverige är således bara de jag redovisade i
förra inlägget, och vi ser vad dom tog vägen...
Men vart tog Sarekvargen vägen? några uppgifter om det hittar jag inte,trots att de hade full koll på denna varg...
Den sista honan som påsköts från skoter och spårades av Isaksson torde även den ha gått upp i tomma intet då Isaksson påstår sig ha
tappat bort spåren...mitt i vintern...
Intressant är även att samtidigt som dessa vargar går upp i rök?
vårvintern -81, så flyttar Naturvårdsverket ner allt sitt folk och arbete till Värmland då ryktet gör gällande att det där finns varg,och så har gjort i fler år...
Man flyttar alltså hela arbetet på grund av rykten,men det mest intressanta är att vargarna där påståtts funnits under flera år
och sedan säger alla forskare att de invandrat från Finland genom
Sverige trots att de VET genom eget arbete att inga vargar tagit sig den vägen i alla fall mellan vintern 73-74 fram till våren-81...Vart Sarekvargen och honan även dom nedflyttade? och är de
två vargarna de som är första upphovet till dagens vargstam??
Nåja,spekulationer,men märklig är denna historia i alla fall...

35. Tyskterrier och Kihlström

2010-01-31 12:26

Tackar för alla uppgifter de går in i min databank. Bara ett litet utdrag från en finsk viltforskare jag är bekant med. Kommentaren gäller Kihlströms utredning.
Jo, den där med spårräkningar längs östra gränset var ju Pulliainens idé. Han hade ju ingen annan utväg för att säga någonting om den finska vargstammen för han är ju ingen särskilt vildmarksmänniska.
I och för sig är metoden ju lika bra som någon annan systematisk linjetaxering, men detta skedde ju bara på gräsnvakternas patrullstig och under vintern.
Det är för oss också en gåta hur den svenska vargstammen har kunnat vandra längs hela riket genom norra Finland nästan utan att lämna spår eller permanenta kolonier med älg och råvilt som huvudföda; hur samlas de då plötsligt i Dalarna och Värmland med välkända skogsskador som propagerat omkring hela världen av skogsbolagsfolk. Vi vet enstaka fall där vargar har vandat över Torne älv ( Erik Nyholm har spårat några) men det är allt. Om havet någon gång har varit så pass fastfrusen att våra vargar i söder hade lunkat över till Sverige är inte känt. Ålänningarna har sett inga vargspår heller.
Men det är ju en välkänt fakta att vargförespråkare har aktivt letat efter kullar i Finland och Baltiska republikerna i början av 1990- talet. Jag har själv fått svara på sådana frågor för Östra Finland. Det var tyskarna som ville köpa unga levande varg och lodjur. Detsamma berättades av Tiit Randla i Estland (Metsamet, Tartu), men personer var inte samma. Efter några år upptäcktes då en varflock i Värmland.

Jag är rädd för Kihlström att en verklig utredning är nödvändig. Du bekräftar själv att det fanns ca 100 vargar i Finland. Huvudsakligen i de östra delarna.
Ett tiotal, för det blir det, av dessa skulle alltså letat sig hela vägen ner till Hedmark-Värmland. Har du någonsin sysslat med sannolikhetslära?

34. Tyskterrier och invandring

2010-01-31 12:25

Tyskterrierns uppgifter synes stämma ganska väl men han utelämnar helt de norska uppgifterna. Detta är det största misstaget de flesta gjort som har försökt att bringa klarhet i vargstammens utveckling. Myrberget (1969) redovisar det norska beståndet på uppgifter från viltnämnderna och lappfogdarna. Uppgifter som bedöms som säkra i Norge 1964-1967 så nämner Myrberget Finnmark, Troms, Nord-Tröndelag och Sör-Tröndelag samt Hedmark/Oppland.
P E Hovind och O R Fremming spårade varg i Hedmark 1968-1978.Det finns många artiklar i norska tidningar om detta. Uppgifter finns även hos Myrberget 1978 "Den mest intressante utvikling har foregått i Hedmark fylke. Intill 1974 ble ulvebestanden der karakterisert som sieldne streifende individer men i de senare år har antalet observationer ökt starkt. Ulveflokken i Åmot/Trysil spårades 1976/77 av flera personer.
Myrberget anger även förekomsten 1971-1977 med säkra observationer i Finnmark, Troms, Nord-Tröndelag, Sör-Tröndelag och Hedmark.
Vi hade en ökning i Finland i mitten av 1960- talet vilket ledde till en föryngring 1964 vid Ultevis. De vargar som dödades i södra Skandinavien 1960 och 1965 var av Finsk/Rysk härkomst. Nästa uppgång i den finsk/ryska stammen inleddes redan i början på 1970-talet med en peak 1976/77.

Att det skulle vara så otroligt att vargar kan komma från Finland förstår jag inte. Vi har en varghona från södra Norge som har gjort den omvända vandringen och blev skjuten vid den Finsk/Ryska gränsen. Vi har två hannar av Finsk/Rysk härkomst som nyligen vandrat ned till Hälsingland och södra Norge. Nog finner jag det mer troligt att vargen vandrat hit på egna ben än de historier som berättas i de böcker som skrivits och som vill påvisa att vargen är inplanterad. Allt tal om att någon borde sett vargarna håller inte. Dels har vi fler uppgifter spridda längs den Skandinaviska fjällkedjan dels kan vargarna tagit sig hit huvudsakligen på barmark, under sådana omständigheter vargen passera ett landskap på ett par dygn. Men alla får ju ha sin egen uppfattning.

33. Calle och Kihlström

2010-01-31 00:12

Lite mer kanske…

1971 fredas vargen tillfälligt i Norge och samma år startas projekt varg.I Finland har ingen föryngring skett sedan 1969 i Sverige finns bara någon enstaka kända varg längst i norr

1973 permanteras fridlysningen i Norge och samma år hålls det första vargsymposiet i
Stockholm

1973-74 startades inventeringar på 50 000 kvkm med snöskoter i hela norrbottens län ovan odlingsgränsen genom Naturvårdsverket
Denna vinter finns endast en varg i Sarek-Padjelanta och det har varit så i ett par år…
Två djur dyker denna vinter även upp utanför Kåbdalis,dessa rev en del renar och försvann lika fort som de dök up…troligen skjutna.

Vintern 1975-76 var den ensamma hannen i Sarek-Padjelanta den enda kända vargen i hela
Skandinavien

Under vintern 76-77 fick Sverige påspädning med 2st vargar invandrade från Finland och samtidigt började ryktena om vargarna i södra Norge/Värmland/Dalarna

-77 under barmarksäsongen korsar en handfull vargar gränsen från Finland och i november
Har man säkra uppgifter på sex-sju vargar i norrbotten.Alla är invandrare utom Sarekvargen.

Och visst ökade invandringen till Finland från öst från 1976-78 ökade den Finska stammen från 50 till 100 djur
Finska gränspatrullen rapporterade mellan 1968-1978 totalt 3194 övergångar varav hela 1259,mer än en tredjedel,under 1977 några få passerar även gränsen till Sverige.

Förutom de 6-7 vargarna i norrbotten har man kontakt med en varg i Västerbotten och vårvintern 77-78 en ensam i norra Dalarna totalt alltså åtta-nio vargar i Sverige.

I Dec -77 börjar dock anmälningar om en varg,senare känd som Malmbergsvargen,som river ett
40-tal renar vid jultid har den rivit ett hundratal och nödvärnsrätten inträder, 23 dec ges tillstånd om helikopterjakt och på juldagen fälls vargen.

-78 anställs speciella vargspårare med Isaksson i spetsen.Vintern 77-78 har de kontakt med tidigare nämnda 8-9 vargar fördelade på en flock om tre djur, ett par och resten ensamma djur
Flocken är stationär runt Stora Sjöfallet.Denna vår föds även den första vargkullen i Sverige sedan 1964 i just Vittangi

-79 i Februari ger länsstyrelsen i Luleå tillstånd att döda två av de åtta vargarna i Vittangi
En hona körs på och avlivas mellan Vittangi och Soppero
I Dec. skjuts en varghona efter skoterjakt illegalt och den illegala jakten fortsätter…vid årsskiftet finns inte längre några spår efter de åtta djuren runt Vittangi. Och återigen finns endast en varg i landet,en hona vid Suorva och Akkafjället.
Denna varg klarar sig till 14maj 1981 då den förföljs och skjuts från skotrar
Och därmed är den av Projekt varg kallad Norrlandsepoken avslutad…

Som synes verkar det smått otroligt att vargarna som började rapporteras i Värmland/Norge och Dalarna vintern -76-77 skulle ha någonting alls med den ökade invandringen från Finland -77 att göra…

32. Vargar öster om Torne älv

2010-01-30 17:34

Calle kom ihåg att det just är observationer från viltnämnder, jägare och skogsfolk som ligger bakom mina uppgifter. Vi kan nog räkna med att några är fel. Det är ju som bekant bara döda vargar som är riktigt säkra. Alla skjutna vargar är under vinterhalvåret med snö men huvudparten av vandringarna sker under barmark. Vargkorsningarna i Finlnd är åt båda håll på gränserna och av dessa kan man bara sluta sig till att aktiviteten varit mindre eller större än tidigare år. Det går inte att sluta sig till hur stort antalet vargar var och som sagt under sommarn är ju spåren mycket få.

Från området öster om Torne älv finns rapporter från vintern 1967/68. Få vargar fanns i finska Lappland men en ökning skedde från 1972. Vintern 1974/75 fanns två vargar på norska Finnmarksvidda. Åren 1973-79 skedde en större invandring från Sovjet till finska Lappland så att ett stort antal vargar dödads under vinterjakterna. I april 1974 dödades en varg vid Jiesjavrre i Norska Finnmark. I mars 1975 rapporterades om en varg norr om Torne träsk. Rapport om 3 vargar Kautokeino 1977. Enligt Nyholm (1979) fanns en fast förekomst på 8 vargar vid Enare i resten av finska Lappland fanns 30-40 vargar. Pulliainen (1980) nämner för åren 1976-1977 ”a few wolves did enter Swedish Lapland from Finnish Lapland.”
Pulliainen påpekar mycket riktigt att de bästa uppskattningarna fås under den period då det finns snö. ”In the inner parts of Finland wolves have been seen in western Finland. Pulliainen bedömde att Finland 1977 hade 100 vargar.
Vid den finsk-norska och finsk-svenska gränsen fanns spår av enstaka vargar 1969, 1970 samt alla år 1975-1979.
Pasvik o. Sör-Varanger hade varg vid flera tillfällen och 1 varg skjuten där bl.a. 1980.

Att vargarna i södra Skandinavien på 1970-talet var ”gräsätare” får stå för dig Calle. Hovind nämner i en intervju både räv, skogsfågel och älg. Den 26 januari 1979 hittades 2 vargdödade älgkalvar vid Boviggen i norra Värmland.

Jag påstår inte Calle att jag sitter inne med hela sanningen. Det finns ju tre möjligheter för grundandet av den nuvarande Skandinaviska vargstammen. När jag lägger ihop alla data så finner jag att naturlig invandring under perioden 1974 - 1983 är det mest troliga. Om du kommer fram till något annat är det ok för mig.

31. Utmärkt Kihlström

2010-01-30 14:15

Tackar för dessa upplysningar. Jag kommer att använda dem. Vad som är det intressanta är dels att du bekräftar att finnarna var mycket alerta på vargar som kom in från Ryssland. Sedan är det intressant att vargarna verkar bli vanligare ju längre söderut du kommer. Det är ett problem med gränsvakternas observationer. De skiljde inte på riktningen på vargarna. Märkligt är också att det fanns inga rapporter om slagna älgar eller rivna får. Hovinds vargar verkade livnära sig på gräs och en och annan mus.
Kom ihåg att på sjuttiotalet fanns det fortfarande mycket folk i skogarna på vintrarna.
Inga rapporter tycks ha kommit från skogsarbetarna.
En fråga. Har du något data om observationer öster om Torne älv?

30. Vem ljuger Seleborg?

2010-01-30 11:16

Så fick jag till slut ett svar från Seleborg där han inleder med att misstänkliggöra mig som lögnare.
Nu skall vi se vem som kan misstänkas fara med osanning. Enligt Seleborg framgår det av ”Projekt varg” att de närmaste vargarna fanns i sydöstra Finland. Dessutom påstår Seleborg att det fanns ett kraftigt stängsel som effektivt hindrade två och fyrbenta ryssar från att emigrera.
Det stängsel som Seleborg nämner läckte som ett såll. Den finske vargforskaren E. Pulliainen redovisade 1965 studier av varg längs gränsen mellan Finland och Sovjet. Under hela efterkrigstiden vandrade vargar in från den ökande stammen i Sovjet. Grupper på upp till 3 - 5 vargar uppträdde ända mot norska Finnmark och svenska Lappland. Pulliainen återkommer med ännu en artikel 1980 ”The status, structure and behavior of populations of the wolf along the Fenno-Sovjet border.” Redan 1965 hade Pulliainen engagerat gränspatrullen att räkna spårövergångar på stora rovdjur dessa spårkorsningar över gränserna. Mellan 1968 och 1976 ökade spårkorsningarna av varg från 100 till 1200 korsningar/år. Pulliainen redovisar att spårkorsningarna sker längs hela den Finsk - Ryska gränsen från Finska viken till Kola. Detta sammanfaller med en kraftig ökning av vargstammen i Sovjet (Danilov 1978). Att det stängel som byggdes under kriget inte var så ”vargsäkert” som man trott kan man även läsa i Zoologisk Tidskrift 1:1985 i en artikel av Erkki Pulliainen med titeln ”De komma från öst.” Vargens statuts i Finland beskrevs även i J.o.F. nr 3 1974 s. 20-21 med titeln ”Fullt vargkrig i Finland” där kan man kan läsa om vargjakt på hela flockar i området Kusamo och Salla i norra Finland. De finska vargjägarna var övertygade om att vargarna kom från Sovjet kunde tidningen meddela. Det flesta vargarna som spårades under vintern kunde dödas men några spårkorsningar förekom även vid den finsk-norska och den finsk-svenska gränsen. De flesta långvandringar sker sommartid och då lämnar vargar mindre spår efter sig.

I Projekt varg 1976 kan man läsa ”för närvarande torde det finnas endast en varg i Sverige.” Någon särskild undersökning förekom dock inte vid den här tiden utan det var Edvin Nilsson som stod för uppgiften. Det är den här uppgiften som i tid och otid omtalats som den sista vargen i Sverige.

Vintern 1974/75 spårades tre vargar vid gränsen Finland-Norge , 1 varg spårades i Finnmark, samt en osäker uppgift om två djur tillsammans på Finnmarksvidda och 2 vargar i Hedmark. I Sverige spårades 1 vargar Sarek – Padjelanta. 1 varg norr om Torneträsk i början av mars. Den 12 mars rapporterades 2 vargar i västra Västerbottens län. En observation är gjord i Jämtlandsfjällen, det var en grupp officerare som såg en varg vid Tubbake, Vålådalen.

Vintern 1975/76 spårades 3 vargar mellan Målselv o. Narvik, 2 vargar Tröndelag. I augusti 1976 kunde lantbrukaren L. Hanstad i Nyhusgrenda meddela att han sett 4 vargar från sin gårdsplan. Detta blev upptakten till att P.E. Hovind meddelade att han följt vargar i Hedmark sedan 1971 men att det bara rört sig om 1-2 vargar tidigare. I Sarek – Padjelanta fanns i nov. 1975 två vargar (W. Länta). Det finns uppgifter att fyra vargar synts till vid tre tillfällen kring Törberget i Värmland 1976.

Vintern 1976/77 rapporterades om tre djur vid Kautokeino. Enstaka djur uppträdde på gränsen mot Finland. Området mellan Målselv och Narvik hade denna vinter besök tre vargar tillsammans. En lantbrukare Leif Hanstad i Nyhusgrenda Trysil såg fyra vargar utanför gårdsplanen dessutom påstod Per Egil Hovind att det fanns ytterligare en hona. I samma artikel nämns att flera personer , en kvinna vid Törberget väster om Nyhusgrenda såg två vargar.

29. Ljuger du medvetet Kihlström

2010-01-30 01:10

1976 fastlade Projekt varg att de närmaste vargarna var i sydöstra Finland. Det kom några varje år invandrande över isen på Finska viken. Från Finska Viken till Ishavet fanns ett kraftigt stängsel som effektivt hindrade två- och fyrbenta ryssar från att emigrera. Sen fanns det faktiskt en liten stam i ingenmansland i gränszonen. Dessa vargar sprang in på finska sidan under natten och observerades av gränsvakterna. Men när man startade snöskotrarna på morgonen sprang de i sporrsträck tillbaka in i gränszonen. Blev någon kvar jagades den snabbt upp och avlivades. Historier berättas om Erik Nyholm att när terrängen blev för tuff för skotern spände han på sig skidorna och avslutade jakten. Vad gäller den ensamme hannen i Sarek finns han dokumenterad på så många ställen så där får du anstränga dig lite grand själv.
Det kan vara lättare att tro på någon som säger sig ha planterat in vargen än på de som hävdar att de flög över de finska renbetesområdena utan att lämna spår efter sig och utan att titta åt de fyrbenta stekarna som vandrade ikring i flockar, rena stormarknaden.

28. Antalet vargar i Skandinavien

2010-01-29 16:10

Leif Kihlström: Rimligen menar han 1970-talet, då vargen ansågs utrotad i Sverige. Då Skandinavien utgörs av Sverige, Norge och Danmark kan vi nog anta att antalet vargar i området var ytterst begränsat (Danmark och Sverige lär inte ha haft en enda varg, med undantag av tillfälliga besökare i norr).

27. Seleborgs vargar

2010-01-29 12:23

Jag ställde en mycket enkel fråga till Calle Seleborg "vid vilket tillfälle fanns det bara en varg i Skandinavien". Uppenbarligen vill Calle inte ha någon diskussion utan endast komma med egna grundlösa påståenden.
Dom påstådda utplanteringar i Norrbotten är bara trams, det finns många människor som påstår ditt o datt! Vidare skriver Calle "eftersom de närmaste vargarna vid den här tiden fanns i gränszonen mot Ryssland" vad har Calle för belägg för detta påstående?

26. Dito Capreolus

2010-01-28 23:07

om vargen i Sverige i dag verkar du inte veta mycket så du tillför inte debatten mer än retar oss jägare i alla fall.
Obehaglig? Ja sanningen kan vara det...och jag förstår att du tycker det börjar bli obehagligt,detta är inte enda tråden du beklagar dig i,
men sanningen börjar gå upp för gemene man om vargen...
Nej,jag hatar inte vargen,vargen själv är helt oskyldig till att vi har det som vi har,detta rår rovdjursromantiker som vägrar se
sanningen om hur vargen är för.
Ser inte hur vi kan få bort vargen helt från Sverige,även om jag helst såg detta,det springer ju vargar in och ut ur landet hela tiden i norr,och har så gjort i alla tider enligt er kramare...så även om vi fick skjuta bort alla i vargbältet som ställer till problem skulle den inte försvinna helt från Sverige.
Utrota något som finns i hundratusental runt om i stora
delar av Europa och Asien är det inte tal om alls,har inte hört nån enda jägare eller vargmotståndare ta dom orden i sin mun en gång,återigen är det ni kramare som är skyldiga till det osanningsenliga i debatten...
Gynnar jag jägarkåren?? framtiden får utvisa detta...
Gynnar du vargen med din ovilja till att se och säga sanningen Capreolus?

25. Tyskterrier

2010-01-28 20:55

Du är obehaglig i dina skriverier. Vem är du?
Hatar du varg? Vill du utrota vargen i Sverige? Är du jägare? Gynnar du jägarkåren med dina skriverier? Tag dig en riktig funderare på var du gör mest nytta i ditt engagemang. Kanske mot skogens skövling? Där behövs alla krafter.

24. Miljöpartiet

2010-01-28 20:55

Röstar ni på S så röstar ni automatiskt på miljöpartiet,
Tänk på det om ni vill ha vargjakt
i framtiden

23. Röstfiske

2010-01-28 20:54

Det är bara röstfiske.Den rödgröna röran är ett stort hot mot den svenska
jakten

22. Jättebra.

2010-01-28 20:54

Hoppas att alla riksdagspartierna stöder dessa vettiga synpukter framförallt Moderaterna då har vi en vettig Rovdjurspolitik som bär frammåt o ställer Rovdjurstalibanerna utan någon makt.Nu när vi äntligen har fått en begränsad jakt på Varg o då får vi på lansbygden äntligen tilltro för politikerna.

21. Sprid ut dom!

2010-01-28 16:11

Sprid ut vargarna över hela Sverige så alla får uppleva dom. Varför ska bara en en liten del av riket få åtnjuta detta fantastiska vilt?
Varför inte en vargflock i Nykvarn och en väster om Kalmar och en flock klämmer vi in mellan Borås och Jönköping.
Det har ju också varit vargmarker förr i världen så det finns ju inget som hindrar att vi låter dom etablera sej där.

20. mp v

2010-01-28 13:14

bra skrivit mikael, se till att mp o v kommer med sin politik till jakt & jägare.

19. Nån genetisk skillnad...

2010-01-28 13:13

...måste i alla fall föreligga då de ser skillnad på djurparksvargarna som i rakt nedstigande led härstammar från några få vildfångade vargar i Sverige på 50-talet och Finland 70-talet... å andra sidan togs en vildfångad från Moskva in i aveln tidigt 80-tal också,för att motverka blindhet hos för många valpar... så egentligen borde ingen skillnad alls finnas genetiskt trots att dom hävdar det...

18. Inte trovärdigt

2010-01-28 12:16

Det är märkligt att politiker, väl medvetna, upprepar en osanning så ofta att man sedan tvingas göra den till sanning.
Det finns ingen skandinavisk varg, har aldrig funnits. Det är samma varg som finns i hundratusental i öst. Det är bara fabler att den skulle ha genetiska skador.
Eftersok på älg, rådjur och vildsvin börjar vid olycksplatsen, med kopplad hund och avslutas med lös hund, om inte djuret ligger dött.
Så till det eviga tramset om att det är tamdjuren som ska leva sitt liv inhägnade.
Borde det inte vara så att vargen får bli det djur som vi håller inhägnad? Då skulle de som vill kanske kunna besöka hägnet, få se en varg samtidigt som tamboskapen kan beta utan risk att få tarmarna urrivna.

17. Kihlström...

2010-01-28 10:30

...fick du inte tillräckligt på nöten av Knud?
Det var just genom DNA-undersökningarna när man jämförde de nyinflygande vargarna med DNA från gamla vargar som man med säkerhet kunde fastställa att någon släktskap med vår gamla stam inte fanns.
Eftersom de närmaste vargarna vid den här tiden fanns i gränszonen mot Ryssland och en mycket alert finsk renskötande befolkning på vägen till Sverige kanske vår vän som nyligen sa sig ha planterat in vargar hade fog för sina påståenden.
Man försökte ju före Ellegrens kartläggning odla myten om de undangömda vargarna i Värmlands och Hedmarks skogar.
När kommer SRF att öppna sin hemsida för lite fakta vad gäller rovdjur? Det är skillnad på propaganda och fakta.

16. Det spelar ingen roll

2010-01-28 10:30

Om så sossarna sa att de tänker halvera vargstammen skulle jag ALDRIG rösta på dem ändå!. Inte så länge Mp och V är med.

15. Helen.........

2010-01-28 10:29

du är ju en klok kvinna så efter att du noga övervägt din ställning som S riksdagskvinna och företrädare för den jaktliga delen i riksdagen, så inser du nog att du måste uttrycka dig tydligare hur ditt samarbete med mp och v i rovdjursfrågorna kommer att bli i fall det blir en rödgrön regering. Som röstberättigad medborgare och fd medlem i SJF inger ditt uttalande för närvarande inget förtroende och jag kan nog utan att ta till överord anta, att större delen av jägarkåren har samma åsikt.
Jag behöver inte påminna dig om att den jaktliga och viltvårdande verksamheten är en stor folkrörelse i vårt land och att den omfattar en mkt stor folkgrupp som har åldern inne för att utöva sin rösträtt. 300 000 jaktkortslösande med dess synnergieffekter säger väl en del.Lägg därtill att röstetalet i kommunala politiska sammanhang är synnerligen känsliga i glesbygdskommunerna och vi kan nog vara överens om att hela inre Norrland utgörs till största delen av glesbygdskommuner plus att du i princip kan räkna in stora delar av Värmland och Dalarna. Storpampen Göran Persson med sin regering gjorde det stora misstaget att vid förra valet inte lyssna på Sveriges jägarkår och glesbygdsbefolkning. Marginalerna var inte större än att det utan tvekan påverkade till en förlust i valet.

Eftersom rovdjursfrågan är en ytterst viktig politisk fråga och vi vet vad mp o v står för så finns det ingen anledning att kasta bort sina röster på dessa två partier.
Jag hoppas att redaktören framgent tillåter att vi diskuterar politiska åsikter gällande rovdjuren, jakten,hundar och viltvården i detta utmärkta forum.

14. Ja, akta er!

2010-01-28 09:26

Med miljöpartiets förmåga att klistra sej in i allting numera så kan vi snart räkna med skatt på att andas för att leva.
Att de är stora motståndare till glesbygd och dess bilar och nu vargjakt gör valet lätt,landsbygd är trots allt majoritet av sveriges landyta.

13. Skandinavisk varg = Eurasisk varg

2010-01-28 09:26

Den skandinaviska vargen är benämning på de vargar som har funnits i Skandinavien sedan tusentals år tillbaka.
Som ras tillhör den Canis lupus lupus och är alltså samma varg som de finska och västeuropeiska vargarna i Ryssland.
Utbytet mellan Sverige/Norge och Finland/Ryssland var förmodligen mycket större i gamla tider än vad det är nu.

12. Calle Seleborgs vargar!

2010-01-28 09:25

Calle forsätter att påstå att det vid ett tillfälle fanns bara en varg och gör ett stort nummer av det. Vad Calle glömmer är att vargar altid har rört sig över gränserna. Vargar har alltid vandrat mellan de olika länderna Sverige - Norge - Finland - Ryssland. Vad har det med saken att göra att man vid ett visst tillfälle bara kände till en varg i Sverige, vargen känner ju inga gränser? Vilket årtal anser Calle att det bara fanns en varg i nSverige. Någon "Skandinavisk" varg har vi aldrig.
Det är samma ras som finns här idag som fanns på Linnés tid.

11. Instämmer

2010-01-28 09:24

Största hotet för svensk glesbygd är miljöpartiet och v, fortsättningen kan nog en och annan själv räkna ut.

10. Hantera frågan?

2010-01-28 09:24

"vi kommer att kunna hantera denna fråga i regeringsställning". Lätt att skriva, men jag vill ha reda på hur innan valet! Tala om för svenska folket hur ni tänker köra över MP och V i frågan, om ni mot förmodan skulle komma i regeringsställning.

9. Allan

2010-01-28 02:13

Jag är böjd att hålla med. Det mest humoristiska i det hela är ju att MILJÖpartiet och lägga ner landsbygden kan skrivas i samma mening.

8. Oj oj

2010-01-27 22:56

Nu börjar sossarna bli oroliga, ni har ju varit emot varg jakten förut börjar ni bli rädda om rösterna jag kommer inte att rösta på er då måste ni bryta med mp och vp kommer mp in i regeringen kan dom lägga ner landsbygden

7. Vad är en varg för djur?

2010-01-27 22:56

Helen Pettersson säger: Vi måste ta hänsyn till och respektera människors oro i ”vargabygder”. Vet Helen Pettersson överhuvudtaget vad en varg är för ett djur. Det handlar inte bara om oro, det handlar om för fårägaren 20-30 sönderrivna får en morgon, det handlar om dödade och skingrade renar, sönderbitna hundar samt det handlar om livskvalité. Helen verkar inte ha en aning om vilka skador en varg kan åstadkomma. Bäst vore kanske om hon fick vara med några gånger i fårhagen och se när ägaren samlar ihop levande och döda
rester efter vargens kalas. Men det känns nog bättre att sitta på avstånd och fantisera om ett ståtligt djur.

6. Låt er inte luras!

2010-01-27 22:55

Låt er inte luras av dessa fagra löften. Vänstern och Miljöpartiets vision är ju att få slut på ALL JAKT i Sverige. HUr skall det sammarbetet med sossarna se ut?

5. vad menar människan!

2010-01-27 22:55

I ena andetaget säger hon att etappmålet skall vara 200 vargar i andra att enskilda regionerna har rätt att besluta om högre vargstammar än Naturvårdsverkets miniminivåer. Alltså inga begränsningar uppåt bara nedåt.

4. Den skandinaviska vargen är utdöd

2010-01-27 20:18

Alla våra vargar är av samma population som den närliggande ryska. Så Helen har fel när hon säger att vargen alltid funnits. Vid ett tillfälle fanns det faktiskt bara en varghanne uppe i Sarek. Visst har jag hört talas om jungfrufödsel men inte av det könet. (Schwarzenegger undantagen)

3. Jaha!

2010-01-27 20:17

Vi ser i dagsläget ingen anledning att ändra vår nuvarande inställning.
Vad händer när dom sitter i knät på V och Mp. Om dom nu vinner valet vill säga! S gör nog vad som helst iså fall
för att behålla makten. En sak till. Vargen är återinförd.

2. Inte helt fel

2010-01-27 20:17

Tycker Helén Pettersson har en klok inställning här, ungefär i linje med vad jag har tyckt hela tiden.
Skönt att politikerna äntligen lyssnar på mig hehe.

1. Röstfiske!!

2010-01-27 20:17

Det spelar ingen roll vad socialdemokraterna säger i frågan. Vinner de valet så gör de det med stöd av två partier som är emot all form av jakt... I synnerhet vargjakt. Behåller vi den nuvarande regeringen vet vi hur vargförvaltningen kommer att se ut de närmsta tre åren. Det är mycket troligt att exempelvis mp gör vargjaktsfrågan till en hjärtefråga och jag har då svårt att se Peter E och Maria W ställa sig bakom ett vargjaktsbeslut. Att rösta på de röda är lika osäkert som att släppa en stövare på färska vargslag! Så i år kanske "landsbygds-jocke" ska strunta i att rösta på socialdemokraterna "bara för att han alltid gjort det"!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons