• Älgskadefondsföreningen

Så vill Egardt tackla vargfrågan

AktuelltPublicerad: 2013-08-23 11:54

Det finns fortfarande inga svar på vad vargen kostar landsbygdsbefolkningen socialt och ekonomiskt. Det framkom när Peter Egardt på fredagen presenterade sin enmansutredning, som arbetats fram inom ramen för Vargkommittén.

"Åtgärder för samexistens mellan människa och varg", heter den lilla bok som Peter Egardt skrivit om den svenska vargsituationen i dag. Sina idéer och förslag om hur vargdebatten ska bli lugnare har han bland annat hämtat från den expertgrupp där bland annat jägarorganisationerna och bevarandeföreningarna varit representerade.

– Men förslagen är mina egna, poängterade Peter Egardt när han höll presskonferens i regeringskansliet på fredagen.


40 förslag – 13 huvudpunkter
Peter Egardt lägger fram 40 förslag under 13 huvudpunkter. Han vill att regering och riksdag nu fattar beslut om de övergripande riktlinjerna för hur begreppet ”gynnsam bevarandestatus” ska fastslås.

Sedan ska Naturvårdsverket i samarbete med Jordbruksverket fastslå ett lägsta och ett högsta antal vargar som ska finnas i Sverige.

Skandulvforskarna har slagit fast att minsta livskraftiga vargstam är 100 vargar i Sverige och Norge. Sedan säger EU:s art- och habitatdirektiv att siffran för ”gynnsam bevarandestatus” är "betydligt" högre.


400 vargar som ”gynnsam bevarandestatus”?
– Jag tycker personligen att 400 vargar är betydligt högre än 100. Jag rekommenderar att Sverige fattar beslut om det skyndsamt. Jag hoppas att beslutet tas redan i år, sa Peter Egardt vid presskonferensen.

För att EU ska släppa sitt hot att dra Sverige inför domstol på grund av vargjakt vill Peter Egardt att det snabbt presenteras en förvaltningsplan för vargstammen. Den måste innehålla en plan som visar hur nya gener ska föras in i landet.

Egardt förordar naturlig invandring i första hand. Han vill tillåta enstaka vargrevir i renskötselområdet, men påpekar noggrant att det måste godkännas av rennäringen.


Avtal med renskötare om invandrarvargar
Det ska också slutas avtal med renskötarna om att genetiskt viktiga vargar ”tillåts vandra igenom” renskötselområdet.

I andra hand vill Peter Egardt att genetiskt viktiga vargar flyttas från Norrland till den svenska vargzonen. Utsättning av djurparksvalpar är för komplicerat och därför avråder han från det.

När gynnsam bevarandestatus är uppnådd och planen för hur vargstammen ska förstärkas ligger klar, vill Peter Egardt att det införs licensjakt på varg.


Vänder på bevisbördan för skyddsjakt
Han ser dock skyddsjakten som den främsta förvaltningsmetoden. Utredningen föreslår väsentligt förenklad beslutsordning för skyddsjakt och vill vända på bevisbördan.

– Om det inte är bevisat att en varg är genetiskt viktig, är förslaget att det beviljas skyddsjakt efter första angreppet mot djur i renskötselområdet, inom fäbodbruket och på skärgårdsöar, förklarade Peter Egardt.

Grundprincipen ska enligt förslaget vara att vargförekomst inte avsevärt får försvåra djurhållning i någon del av landet.

Ett av uppdragen för Vargkommittén har varit att kartlägga de socioekonomiska effekterna av
den svenska vargstammen. Där uteblir svaret.


Fortsätter kartlägga kostnader?
– Konsultfirman Eveco har gjort en socioekonomisk studie men har inte kunnat fastslå kostnaderna. Mitt förslag är att man jobbar vidare med en fördjupad ekonomisk analys, sade Peter Egardt.

På det hela taget kommer hans förslag att leda till avsevärda kostnadsökningar för vargförvaltningen. Full kostnadsersättning ska utgå till dem som drabbas av vargarna. Då menar Egardt också att det ska betalas ut ersättning för skötsel och underhåll av så kallat rovdjurssäkra stängsel.


Ersättning för indirekta skador
Han vill också att staten ersätter indirekta skador. I sin utredning skriver Peter Egardt om ett exempel; en fäbodbrukare med kor i Härjedalen. I augusti 2009 orsakade vargar att korna fick panik flydde så att flocken skingrades. Ett par veckor senare dödade vargarna en kalv och korna skingrades i panik igen.

Fäbodbrukaren blev tvungen att ta hem korna och stödutfodra dem. Stressen hos korna ledde till att vissa av dem inte blev dräktiga och andra kor blev dräktiga för sent. Extra kostnader för foder och extra stängsling samt resor drabbade också fäbodbrukaren.

Allt som allt beräknar Hushållningssällskapet att vargarnas närvaro kostade djurägaren 541 885 kronor. Ersättningen från staten stannade på 167 000 kronor, varav 5 000 kronor var för den dödade kalven.


Jakttraditionen i Sverige hotad
Peter Egardt kommer in på jakten i sin utredning. Han skriver:

”Sverige har en lång tradition av att förvalta viltstammar genom jakt. Jakt är en aktivitet som engagerar och sysselsätter många människor, både på landsbygden och i storstäderna. Det stora intresset för jakt kan sannolikt förutom historisk tradition förklaras av att Sverige har en stor älg- och klövviltsstam och därmed en hög avskjutning. I Sverige finns i dag uppskattningsvis cirka 350 000 älgar, cirka 200 000–300 000 vildsvin och cirka 400 000 rådjur. För närvarande skjuts cirka 90 000–100 000 älgar, 80 000–90 000 vildsvin och cirka 120 000–140 000 rådjur årligen. Viltstammarna har därmed en stor betydelse som livsmedelsproducenter och är således av stor ekonomisk betydelse. De ökande rovdjursstammarna konkurrerar om det jaktbara viltet. Lokalt kan det innebära att jaktuttaget minskar och att jägarna väljer att inställa jakten i brist på bytesdjur.


Löshundsjakten försvåras

Det kan orsaka konflikt och misstroende mot rovdjurspolitiken. Löshundsjakten, som är viktig för många jägare, försvåras i närvaro av framför allt varg. Nya sammanställningar av Svenska Jägareförbundet visar att antalet drivande jakthundar minskar i Sverige och i synnerhet i varglänen. Det finns en oro för att utvecklingen kommer att försvåra möjligheterna att i framtiden reglera viltstammarna”, skriver Peter Egardt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

56. Uffe stridsberg

2013-08-30 11:35

Det mest perversa särintresse är detta fanatiska vargintresse! Och ni är bara "betraktare" på avstånd som inte drabbas.

55. SMSL THAILAND

2013-08-29 13:11

set är så sant det som du, skriver.
Personligt är jag inte rädd, men jag är rädd om mina barn och barnbarn.
Och jag har varit med i debatten i många år med mina självupplevda erfarenheter. Och då just på plats.
Men att som Uffe komma med div. ambivalenta svar, och även då komma med direkt felaktiga påståenden och sedan inte vågar bemöta dem.
Ser jag bara som ett tecken på ren svaghet, och som i detta fallet.
Dubbelmoral, när det gäller hans egna ord (invasiv rovdjursart).
Bevara en invandrare för att sedan utrota en annan !
Men en stående fråga är och kommer att bestå ?
Hur många av dessa sk. värnare har själva blivit drabbade ?
Eller har fått lägga ner sina djurbruk/jordbruk eller ställa om produktionen i sina näringar ?
Men han klarar ju inte ens av att svara på frågan från K. Lennartsson om särintressen och allmänintressen ?
Särintresset varg är inte av allmänt intresse, allmänintresset är i att det ska finnas mat i våra butiker.
Det är av allmänt intresse.
Men SMSL, tack iaf för ditt försvar, och dina vettiga argument.

54. Enveco är uppenbarligen part i målet

2013-08-29 11:58

Enveco, som fick uppdrag att göra en socioekonomisk analys, har som affärsidé: "Envecos affärsidé är att erbjuda ekonomiska och sociala analyser för en hållbar användning av miljön."
Ett av deras specialområden är: "Samhällsekonomisk konsekvensanalys".
MEN, när det inte passar deras ekosofiska syften, då klarar de inte av att göra just detta!
Hur vargkommittén kan ge uppdrag till en så uppenbart subjektiv leverantör i ett så känsligt och påpassat ämne är tecken på stor omdömeslöshet. Det gör ju att hela resultatet av kommitténs arbete bör ifrågasättas.
Förtroendet för myndigheternas hantering av denna fråga sjunker till nya bottenrekord.

53. # 49 Stridsberg – Matproduktion är inte ett särintresse.

2013-08-29 10:24

Det jag vänder mig mot är att du betraktar vår matproduktion som särintresse. Det är väl i allra högsta grad ett allmänintresse att vi kan producera vår mat själva i detta land. När man då som Ni propagerar för tusentals vargar så är detta en extrem ryggsäck som Ni lägger på dessa matproducenter. Dessutom är det ett allmänintresse att vi kan ha kvar våra fäbodar, hagmarker, ängsmärker, etc då det är livsmiljöer för många andra skyddsvärda arter. Det är väl även ett allmänintresse att samerna kan ha möjlighet att överleva på sin näring. Som jag skrev till dig i tidigare inlägg så är ingen av de organisationer som du räknade upp som är emot att vi skall ha livskraftiga rovdjurstammar. Men ingen av dessa organisationer har uttalat att man ställer upp på att ha mer än 180 vargar. Att då komma och påstå att det skulle vara en bred medborgerlig uppslutning om man samtidigt inte tar hänsyn till dessa organisationers önskan om ett tak om 180 vargar är inte en förnuftig tillämpning av demokratin som du skriver i ditt inlägg.

52. till 500 JEFFERY inl.nr:48

2013-08-29 10:24

Jag förstår precis vad du säger fullt ut.Redaktionen har samtliga uppgifter och det torde vara gott nog.Och det är korrekt i det du säger och det kan säkert många med mig gå i god för vem du är.Och naturligtvis är det också ett korrekt beslut att använda dig av ett alias med tanke på din familjs trygghet.
Och ni som beklagar er över just valet av namn eller alias huruvida att vara elle inte,kan faktist vara på andra sajter där dom använder sina hela namn,föredrar ni att vara kvar - Finns ett uttryck "Man får ta skeden dit man kommer" så väljer ni att vara här och dividera håll er då till självaste ämnet och haka er ej upp på specifika personers val av namn eller alias.

51. Uffe Stridsberg!

2013-08-29 10:23

Kan vi få ett svar nu. Hur kan just du påstå att vi måste ha 700 vargar och helst några tusen. Det finns inget stöd för det i Art- och Habitatdirektivet, ej heller i något Riksdagsbeslut i Sverige.
Var det bara ditt önsketänkande som du gjorde om till ett "måste" för oss andra?

50. Skeptisk

2013-08-29 10:23

Bland det viktigaste var att ta fram en socioekonomisk analys. Uppdraget gick till Enveco. Är det mer än ett sammanträffande att företaget med starka kopplingar till Naturskyddsföreningen endast lyckas ta fram uppskattade intäkter av rovdjursförekomst men inte på något vis klarar av att ta fram en siffra på kostnaderna??

49. Lennartsson!

2013-08-28 18:17

Vi är inte överens, men du kan väl ändå läsa vad jag skrivit. När du nu påstår: "Ni vill inte ta hänsyn till drabbade människor utan ser dessa människors näringar och livsmiljöer som särintressen som inte behöver beaktas."
vill jag att du går tillbaka till # 34 så kan du se att jag skrev på frågan om vilket samhälle jag förespråkar. Jag skrev:
"Ett samhälle där särintressen inte är viktigare än allmänintressen, men där även särintressen beaktas vid politiska beslut. Förnuftig tillämpning av demokrati, helt enkelt."
Eftersom du tilltalar mig med "ni" vill jag åter förtydliga, jag framför mina personliga åsikter och företräder inga andra.
Varken du Lennartsson eller jag kan nog påverka den kommande beslutsgången och det är väl bara att vänta och se vad som kommer att beslutas i Riksdagen. Jag är övertygad om att det beslut som kommer att tas inte strider mot EU-direktivet som är implementerat i svensk förordningstext, för i så fall blir det ett historiskt självmål.
En sak till, jag citerade inte ur Vargkommitténs dokument. Det är ett tidigare dokument och du kan ju fråga företrädare för LRF, Jägareförbundet eller någon annan av undertecknarna vad det är de skrivit under tillsammans med naturvårdsorganisationerna. Jag trodde det var bekant för dig.

48. Uffe

2013-08-28 16:51

jag diskuterade på lika villkor fram till 2011.
Men att sedan bli hotad på allehanda sätt och vis.
Då tog jag ett nick-namne.
Men det verkar som om värnarsidan är överrepresenterade när det gäller trakasserier och hot.
Men det bevisar ju bara att, DU inte törs argumentera mot det som skrivs. Och hojtat har jag aldrig gjort eller kommit med motstrida uppgifter.
Utan min erfarenhet är självupplevd PÅ PLATS, till skillnad från er på värnarsidan.
Och NEJ, jag tar inte den risken en gång till med hänsyn till mina barn och barnbarn.
Men jag har förekommit mycket i press och media.
Så har du en lite vink iaf.

47. # 41 Stridsberg – Risken för utrotning på grund av inavel finns inte!

2013-08-28 12:48

Bra att vi är eniga om att vargen som art inte riskerar att dö ut. Men Ni påstår ju att vargen riskerar att utrotas lokalt ( i Sverige) på grund av en för hög inavelsgrad, och att vi av den anledningen måste ha tusentals vargar. Men den risken finns inte då vi när som helst kan hämta in obesläktade vargar ifrån Ryssland. Har vi en mindre stam på 100-180 vargar så kommer dessutom den naturliga invandring som vi har haft att räcka för att sänka inavelsgraden betydligt i denna population.
Du citerar vargkommitténs dokument där man samlat skriver att man vill verka för att de rovdjur som du räknar upp skall finnas som en naturlig del av den Svenska faunan. Att ha 100-180 vargar kan jag se som en naturlig del av den Svenska faunan då det antalet har en viss acceptans hos drabbade människor och dess organisationer. Men det vi diskuterar är en överstor vargstam om sjuhundra till fler tusen vargar som Ni propagerar för. Detta är absolut inte någon naturlig del av den svenska faunan som genom evolutionen skapat ett kulturlanskap med betande djur. Att ha så mycket varg finns inget stöd för hos någon organisation som är drabbade av vargen. Brukardokumentet som samlade de flesta brukarorganisationer föreslår ett förvaltningsmål mellan 100 -180 vargar. Och jag vidhåller därför att ingen organisation som förträder drabbade människor kan acceptera en större vargstam.
Om varg skall var en naturlig del av den svenska faunan så bör den ha gynnsam bevarande status skriver du. Det kan vi kanske enas kring under förutsättning att Ni accepterar vad som står i art och habitatdirektivet. Enligt de krav som ställs i direktivets text och dess guidelines så har vi för länge sedan uppnått gynnsam bevarande status. Vi kan fastställa gynnsam bevarande status då vi har 100 vargar i Sverige. I år så har vi ca 480 vargar i vinterstam vilket är 380% mer än vi behöver för att uppnå gynnsam bevarande status. Då det står klart och tydlig i portalparagrafen att hänsyn skall tas till drabbade människor och dess näringar så kan vi inte se att art och habitatdirektivet följs i dag. Om vi skall ha en bred medborgerlig uppslutning som du inledde med så bör hänsyn tas till drabbade människor och dess näringar. Det är här ditt resonemang haltar Stridsberg. Ni vill inte ta hänsyn till drabbade människor utan ser dessa människors näringar och livsmiljöer som särintressen som inte behöver beaktas.

46. Hojtar Jeffery #43!

2013-08-28 12:47

Jag diskuterar gärna med människor på lika villkår. Inte med någon som gömmer sig bakom anonymitet, oavsett skäl.
Du vet vet jag är, det är bara att ta direktkontakt så diskuterar vi vidare face to face. Det har jag gjort med många vargmotståndare genom åren.

45. Uffe! Antalet vargar..

2013-08-28 12:47

Vad har du för grund att påstå att Sverige måste ha minst 700 vargar och helst "några tusen"?
Du hänvisar lite vagt till "internationella experter", men vem som helst kan ju ha önskemål, speciellt om "forskning på varg" och vargens konsekvenser är en del av ens levebröd.
FAKTA är att det räcker med mindre än 38 (Skandulv) och därtill kan man lägga lite säkerhetsmarginal så kanske man är uppe i 60-100 stycken.
Är du ute efter att sprida myter om vargen så är det för sent. Sedan några år går det inte att komma med vilka påståenden som helst om vargens "förträfflighet".
För varje dag blir vi allt fler som granskar rovdjurspolitiken.

44. Uffe Stridsberg

2013-08-28 10:00

hur vart det NU då ! Tröt argumenten nu när någon annan motbevisar/motkommenterar dina argument ?
Men åter igen, så lever inte den invandrade/inplanterade/utplacerade/utsatta vargen upp till status vare sig det gäller GYBS eller MVP enligt dig själv.
(En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor) Och DU UFFE TVÅ frågor till dig.
1. Hur många angrepp har du varit med om och tagit tillvara på döda, lemlästade djur oavsett art ?
2 .Eller sett ett angrepp med dina EGNA ögon, då angreppet pågått, bevittnat det ?
Sedan så har du mage att hoppa på Seleborg #36. (:"Tror du att vargen kan ha Gynnsam bevarandestatus med en fientlig lokalbefolkning?" En formulering som är ett förtäckt hot om illegal jakt på varg. Illa Seleborg!")
Att du fan inte skäms, vuxen som du är.
Och sedan kalla oss djurbönder/djurhållare för att vi ska bedriva särintressen ! ! !
Vi, jag med många fler djurbönder, såg/ser till att du med resten av Sveriges befolkning ska kunna ha kött på bordet till middag eller frukost, lunch, kvällsmat, ja vad du vill.
Och återigen, så vill DU mfl. att VI ska acceptera mångfalden i vår fauna.
Då speciellt vargen, eller hur.
Men särintresset MINKEN (invasiva) arten i DITT EGET särintresse, fågeljakt ?
Vart det inte mångfald i faunan du propagerade för ???
Dubbelmoral på mycket HÖG nivå.
Svara nu Uffe.
Med vänlig hälsning.
500 JEFFERY. (En anonym hojtare, sign 500 jeffery) Med ett verkligt namn i verkligheten.

43. Nollvisionen en utopi ???

2013-08-28 08:39

Kommentar till inlägg 21.
Utopin är när sagan blandas in i verkligheten.
Utopin är när vargen och lammet släcker törsten stående på varsin sida om källbäcken.
Skandinaviska halvön. Vargfri. Ingen utopi men en dröm värd att arbeta för.

42. Tjafs

2013-08-28 08:38

Varför detta tjafs? 50 vargar,100 vargar o.s.v. Lägg inte Er tid på att disskutera antal vargar.Ni kommer inte att kunna påverka. Vi har diktatur . Ut ur EU det är det som vi får rösta om.

41. Vem Lennartsson!

2013-08-28 08:38

"Att då haka upp sig på att det finns risk för utdöende på grund av genetiska problem borde vara för dumt för att ens diskutera", skriver Lennartsson.
Håller med, men vem har pratat om en sådan risk? Jag har aldrig hört någon göra det. En utdöd art är borta för alltid. Det finns arter som står inför sådant hot, men inte vargen.
Men utrotad kan en art vara i ett geografiskt specificerat område. Precis som vargen var när den i Sverige troligen sista dåvarande vargen sköts i Lappland på sextiotalet. Eller när den sista Svenska bävern sköts år 1871.
Du måste lära dig skillnaden mellan begreppen utrotad och utdöd Lennartsson.
Du Lennartsson frågar efter organisationer som kan acceptera fler än 180 vargar.
Jag har gjort det förut och jag citerar igen ur ett välkänt dokument:
"Vi vill gemensamt verka för en rovdjursförvaltning där björn, järv, varg och lo är en naturlig del av den svenska faunan."
Undertecknare är: Fäbodbruket, Jägarnas Riksförbund, LRF, Svenska Ekoturismföreningen, Svenska Jägareförbundet, SNF, Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Samernas Riksförbund samt WWF.
Det ska sägas att Jägarnas Riksförbund backade senare från detta.
Ska varg vara en naturlig del av den svenska faunan, så bör vargstammen rimligtvis minst uppnå gynnsam bevarandestatus, eller hur Lennartsson.
Ja, jag vet, Svenljungagruppen och andra smärre grupperingar har inte undertecknat ett sådant dokument. Men du frågade efter "organisationer" och jag vet inte om Svenljungagruppen kan räknas som en sådan.

40. Uffe! Direktivet anger ramverket.

2013-08-28 08:38

Calle Seleborg har helt rätt. Redan portalparagrafen i Art- och Habitatdirektivet anger att hänsyn SKALL tagas till sociala och kulturella behov före varje åtgärd som syftar till att främja en art som vargen.
Rovdjursetablissemanget har "kapat" direktivet och så länge påstått att det enbart är till för att skapa maximalt antal vargar att många tycks tro att det är sant. Så är dock inte fallet. De som skrivit direktivet är kloka nog att utforma det som en våg: "Å ena sidan, å andra sidan" så att en balans skapas. Utan lokal acceptans blir det ingen långsiktig vargodling i Sverige. Vinden har redan börjat vända. Det märks så tydligt i sociala media. Många känner sig lurade av den falska propaganda som du Uffe och andra har spridit under årens lopp. När sedan sanningen om kostnaderna kommer upp till ytan så kommer slutet för vargepoken. Vi har snart "peak varg" och sedan vänder det nedåt.

39. Om asfalten Calle!

2013-08-28 08:37

Till skillnad från dig har jag levt hela mitt vuxna liv utanför storstadens asfalt och just därför har jag starkt intresse för den biologiska mångfalden. Jag har vuxit upp i landets två nordligaste kommuner och vet vad landsbygd och glesbygd är. Jag har aldrig lämnat landsbygden och kommer med säkerhet aldrig att göra det. Jag har och har nästan alltid haft hund och jag inser mitt ansvar att skydda den. Misslyckas jag med det, kan jag bara förbanna mej själv. Det är mej fullständigt främmande att bli fientligt inställd till vilt djur som bara följer sina instinkter.

38. # 34 Uffe S. Värna gärna biologisk mångfald. Men sluta med biologisk enfald

2013-08-27 17:33

Jag är enig med dig att vi skall värna vår biologiska mångfald. Men när enfaldheten och tar överhand och man inte förstår vilka konsekvenser en överdriven bevarandeiver ställer till det för drabbade människor så ”skjuter man sig själv i foten”. Vi diskuterar faktiskt ett av världens vanligaste rovdjur - vargen. Att då haka upp sig på att det finns risk för utdöende på grund av genetiska problem borde vara för dumt för att ens diskutera. Men här hänvisas till den ena experten efter den andra som påstår att detta skulle vara ett problem och att man måste ha tusentals vargar i Sverige för att lösa detta fiktiva problem. Du måste förstå att inavelsproblemet är ett ytterst litet problem när det gäller varg! Problemet är de skador som vargen ställer till med och skadorna synkroniserar med antalet vargar. För många vargar ger så stora skador att det inte acceptars av de som skall leva med detta. Då tar drabbade människor lagen i egna händer precis som Engstrand nämner. Detta är inget hot, det är verklighet. Så är det i alla länder. Du behöver inte gå längre än till Finland där vargstammen har decimerats ordentligt av lokallbefolkningen. Du borde kanske fundera på hur vargstammen utrotades förra gången här i Sverige. Då använde landsbygdsbefolkningen gift för att skydda sina djur mot vargen och det kommer man helt säkert att ta till även denna gång. Så gör lokalbefolkningen i Indien när de får för stora problem med sina tigrar och så gör man i Afrika då lejonen tar för mycket kreatur. I Ryssland bekämpar bönderna också vargstammen med gift. Detta är inte bra då även andra djur riskerar att dö men så här blir det även i Sverige om Ni fortsätter på den inslagna vägen och får igenom Era krav på tusentals vargar i Sverige. Det finns bara en väg att gå och det är att lyssna på de organisationer som förerträder drabbade människor. Att kalla vårt jordbruk för ett särintresse visar hur dumt du resonerar. Ligger det inte i allas intresse att vi har en matförsörjning i detta land? Jag upprepar igen, det finns inte en enda organisation som förträder drabbade människor som kan acceptera mer än 180 vargar. Hur skall du nå en stor medborgerlig uppgörelse som du säger att du vill göra utan att ta hänsyn till detta?

37. Just fientlig, Uffe

2013-08-27 16:42

När vargen tar din hund, när vargen ställer till med massaker bland dina djur, tror du man blir vänligt inställd? När du blir utsatt för trakassarier av de som inte gillar din inställning till varg vad blir din inställning. Men bara för att man är fientligt inställd betyder inte att man skjuter den lede fi annat än i självförsvar. I Västmanland och i Skåne duggar hoten mot de som vill bedriva skyddsjakt på varg.
Men jag märker att du insisterar inte på att dina vargar är välgörare för biologisk mångfald. Alltid ett steg framåt. Inte heller envisas du med astronomiska överdrifter för GYBS. Ytterligare ett litet steg framåt.
Vem vet. Endera dagen du kanske kommer underfund med att marken utanför asfalten bäst används till att producera mat. Den 20:e augusti i år hade vi konsumerat 2013 års produktion. Resten av året gäller rovdrift.

36. Seleborg!

2013-08-27 14:43

Seleborg skriver:"Tror du att vargen kan ha Gynnsam bevarandestatus med en fientlig lokalbefolkning?" En formulering som är ett förtäckt hot om illegal jakt på varg. Illa Seleborg!
Efter att under två dagar bevittnat rättegången mot de som anklagats, och i ett fall av Tingsrätten fällts för svinerierna när vargen på sjön Fansen dödades, så vet jag vad du menar med till vargen "fintligt inställda" människor. Men, Seleborg, du ska inte bunta ihop en hel "lokalbefolkning" med en sådan inställning. Jag är övertygad om att du inte har det mandatet.

35. Vår biologiska mångfald Uffe

2013-08-27 14:07

Vår biologiska mångfald är ett resultat av människans arbete under tusentals år. Den viktigaste komponenten i denna är vår djurhållning där småskalig djurhållning i allmännhet och fäbodens skogsbetande djur i synnerhet har skapat vår mosaik av biotoper. Eftersom vargen är ett hot mot denna djurhållning är den samtidigt det största hotet mot den biologiska mångfald du säger dig värna om. Senaste året har jag sett ett antal artiklar om hotet mot vårt kulturlandskap med åtföljande förlust av ekosystem.
Tror du att det är bara ett lustigt samanträffande att trots att fåruppfödning i Sverige kraftigt ökat den samtidigt minskat i just Värmland. Kanske din vän Anders kan förklara det. Ett landskap som har utomordentliga möjligheter just för fårhållning. Om det inte varit för vargen vill säga.
Sen detta tjat om MVP relativt GYPS.
Skandulv Har räknat fram att baserat på vår vargpopulations genetiska status det behövs 38 vargar. För att sedan ta hänsyn för extremhändelser t. ex. av samma typ som hände på Isle Royal där vargarna smittades av hundens parvovirus borde man sätta siffran till 100. Vad är nu avsevärt högre än 100? 200,500, 700 eller 1000? 200, dvs en fördubbling, borde uppfylla alla krav på den språkliga betydelsen av "avsevärt större.
Observera att Egardt också säger att vargen får inte menligt inverka på djurhållning och jakt.
Nuvarande population på minst 500 individer omintetgör redan idag jakt och djurhållning på stora områden.
Tror du att vargen kan ha Gynnsam bevarandestatus med en fientlig lokalbefolkning?

34. Lennartsson, Bratt och Engstrand!

2013-08-27 10:59

Till Lennartsson:
"Vad är det för samhälle du förespråkar" Frågar Lennartsson i sin rubrik : #31.
Ett samhälle där vi värnar om den biologiska mångfalden på ett ansvarsfullt sätt, är mitt svar. Ett samhälle där särintressen inte är viktigare än allmänintressen, men där även särintressen beaktas vid politiska beslut. Förnuftig tillämpning av demokrati, helt enkelt.
I betänkandet från Peter E framkom inte mycket som inte var väl känt tidigare, det håller jag med Jan Bratt om.
Styrkan i betänkandet är att alla intresseriktningar har varit med och kommit till tals i Vargkommitténs arbete, även om Jägarnas Riksförbunds hållning om noll frilevande vargar i praktiken säkert har satt den organisationen på läktaren.
Den internationella expertpanelen knutna till Rovdjursutredningen som förordade 700 vargar i den svenska delen av en nordisk vargstam och som Lennartsson kallar för "enskilda genetiker", bestod i själva verket i huvudsak av just populationsgenetiker. Den svenska SLU-forskargrupp som talat om 270 vargar är inte genetiker, även om de knutit till sig en pensionerad växtgenetiker i sitt arbete.

Till Engstrand:
Visst, när tamdjur blir angripna av rovdjur är det absolut beklagligt, men det händer dessbättre inte så ofta i "varglänen" där man har hunnit förbättrat skyddet mot angrepp.
Rovdjursavvisande stängsel gör nytta. Inte bara mot rovdjur utan även mot angripande lösspringande hundar som är ett annat problem för djurhållare.
Engstrand måste skilja på MVP och GYBS. När MVP är satt till 100 individer, så innebär det inte att en population på 100 individer har en gynnsam bevarandestatus. Som Peter Egardt uttryckte det: "Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus ligger betydligt högre än 100 individer. Det är ju det referensvärdet som ska ligga till grund för beslutet hur många vargar vi ska ha i den svenska vargpopulationen. Ett beslut som politiker ska ta, men här måste politikerna ha vetenskapliga och kompetenta råd i ryggen.

33. Uffe # 30.

2013-08-27 07:56

Så man har anpassat sig i kärnområdena? Har du varit i Värmlandsnäs nyligen?
Se dagens vargöverfall på 18 får på annan notis i denna spalt.

Varifrån har du fått 700 vargar som MVP? Det var Skandulv som fick uppdraget att räkna på det. Och svaret var 38 vargar, inte 700! Dessutom hade dina vänner Laikre och Ryman räknat fel. Nu har Departementet därför givit Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en ny beräkning med rätt utgångsläge. Hur dom än slingrar sig så måste den nya siffran bli lägre än 38. Till detta ska läggas den politiska säkerhetsmarginalen, vilket i dagsläget anses ge 100 vargar.

32. Gammal skåpmat

2013-08-26 19:42

Nu har ännu en utredning presenterats, 400 vargar tycker utredaren passar och borde tillfredsställa EU, detta var inget nytt. Angrepp på den samiska kulturen är populärt och i princip alla plus miljöorganisationerna vill absolut ha vargen i renbetesområdet, nu påpekar utredaren att detta är regeringens sak och det är ju bra tänkt.
Sverige skall väl 2015 inför FN förklara vad man har förbättrat på just den biten eftersom man fick kritik år 2010.
Jag blir mycket förvånad om vi kommer under 400 någon mer gång, nu säger en del att antalet inte är det viktigaste, men det är antalet som dödar våra hundar och andra tamdjur, inte genetiken och den används nu som ett vapen i strävan att få upp vargstammen samt att legalisera angreppen mot samer och andra djurägare. Ökade ersättningar är också det ständigt återkommande kravet från de som utreder och tycker.
Regeringen vågar nog inte göra särskilt mycket och allt som nu utredare Peter E. lagt fram visste man sen tidigare men i spelet regler hör att saker måste få ta lång tid så att vargstammen så att säga kan växa till sig.

31. # 30 Uffe Stridsberg – Vad är det för samhälle du förespråkar?

2013-08-26 19:42

Vi behöver faktiskt inte mer än 100 vargar för att tillgodose art och habitatdirektivet om man utgår från sårbarhetsanlysen som forskarna tog fram förra året och de direktiv som EU har i sin guideline till direktivet.
Det finns som du säger enskilda genetiker som hävdar att vi skulle behöva en stam av flera tusen vargar men då bortser de medvetet från att vår population faktiskt ingår i en metapopulation på mer än 50 000 individer. Genetikfrågan har gjorts extremt tillkrånglad av diverse experter. Men vi kan närsomhelst tillföra nya obesläktade vargar från Ryssland om vargstammen skulle börja uppvisa inavelsdepression och därmed en lägre reproduktion. Vi har även mycket större möjligheter att sänka inavelsgraden i en liten stam genom invandring än i en stor stam. Men dessa fakta verkar det inte som att Ni vill lyssna på. Varför detta ointresse? Då skulle vi ju kunna få en bred medborgerlig uppslutning som du önskar.
Vargstammen bestod av 400 vargar förra vintern men du får lägga på ca 20% tillväxt i år vilket ger ca 480 vargar i vinter. Om man tar bort 300 av dessa så är vi på 180 vargar. Jag upprepar att det finns ingen organisation som förträder människor som drabbas av vargen som accepterar en högre vargstam än detta. Hur skall du få en bred uppslutning från medborgarna som du skriver när du inte vill ta hänsyn till de som drabbas? Är inte de som drabbas medborgare?
Svara nu på det Stridsberg.

30. Kjell Lennartsson!

2013-08-26 11:36

Regeringspartierna och riksdagsmajoritetens uppgift är att ta beslut som ger oss en långsiktigt livskraftig vargstam. En vargstam som innefattar flera länder och Sverige måste ta sitt ansvar för sin del av detta. Att den svenska delen av vargstammen, som enl. officiell statistik i dagsläget består av ca 400 individer, skulle beskattas med 300 vargar i vinter är förstås en fullständigt orimligt tankegång. Frågan om nödvändig storlek på vargstammen är utredd av en internationell forskarpanel inom ramen för "Liljelundska" rovdjursutredningen (den senaste). Den forskargruppen, innehållande genetiska experter, ansåg att 700 vargar i Sverige var en rimlig del av en nordisk långsiktigt livskraftig vargpopulation på ett par tusen djur. Det är vad våra nationella beslutsfattarna bör hålla sig till. Men, vi behöver inte hasta oss fram till en svensk vargstam på 700 individer. Min högst personliga uppfattning är att vi kan stanna upp några år vid ungefär nuvarande nivå och ge djurhållare, främst i södra delen av landet, mer tid för anpassning till en fauna som innehåller varg.
I nuvarande huvudsakliga utbredningsområdet, där anpassning till stor del skett, är tamjurhållarnas vargproblem små och hanterbara. Det tyder all skadestatistik på.
Vid en nivå av 700 vargar kommer det, med nödvändighet, att finnas några vargetableringar söder om de stora sjöarna, liksom i renskötselområdet. I dessa områden behövs förberedelser, kort sagt.
Återigen, för att det inte ska uppstå missförstånd, jag luftar här mina högst personliga åsikter i detta och jag företräder då ingen organisation.

29. Uffe Stridsberg

2013-08-26 11:35

den anonyma hojtaren är inte så anonym som du vill påstå inte mindre två gånger. Men efter div hot mot fam, barn, kapade mejlkonton och andra otrevligheter.
Skriver jag under detta nicknamne 500 JEFFERY. Skrev förut ALLTID under med namn och efternamn. Nöjd nu !
Men du skriver som rubrik " Mink är en faunafrämmande art "
Ja jag vet också att det är ett importdjur, likt bävern (inplanterad från Norge efter utrotning), dovhjorten (Importerades till Sverige på 1570-talet till Öland), mårdhunden(som det bedrivs forskning/utrotningskampanj på)våra vildsvin (rymlingar från hägn)
Men det osar en hel del dubbelmoral, när det gäller er/värnarsidan. Vissa djur icke önskvärda, medans andra inplanterade/konstgjorda försök med att återinföra arter i vår fauna.
Och eftersom vargen en gång var utrotad i Sverige, så måste ju våran idag sk. svenska vargstam anses vara invandrad. Och då en icke önskvärd art, din egen skrift ! Eller hur ?
Och är det någon ART i detta landet som är INVASIVT så är det ju vargen. (En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.)
Läs dom sista åtta orden Uffe.

Det var det som jag, med fam. råkade ut för, personligt.

Snacka om Dubbelmoral....

28. # 21 Uffe Stridsberg – Menar du bred uppslutning av medborgare på Södermalm?

2013-08-26 10:08

Du skriver citat ”Tar nu regeringspartierna och riksdagsmajoriteten sin uppgift på allvar och glömmer sina tidigare löften om orimligt låga nivåer på vargstammen, kan det här bli bra och något som får bred uppslutning bland medborgarna.”
Men det finns inte en enda organisation som företräder människor som drabbas av vargen som kan tänka sig att ha mer än 180 vargar. För att det skall bli en bred uppslutning kring denna fråga som du nu förespråkar så måste Ni acceptera att politikerna även lyssnar till människor som drabbas. Är Ni beredda att lyssna på dessa organisationer? Om du skulle mena allvar med de fina orden ”bred uppslutning” så skulle du stödja en jakt på ca 300 vargar i vinter. Gör du det?

27. Mink är en faunafrämmande art...

2013-08-26 08:34

...och det vore bra om det gick att få bort den ur faunan. En anonym hojtare, sign 500 jeffery, skriver att jag vill ha noll minkar och mårdar. Minken är hitflyttad från Nordamerika av kommersiella minkfarmare. Därför finns de i vår natur och det är olyckligt. Mården är ett europeiskt rovdjur som är naturligt förekommande i vår fauna. Den ska vi värna om som andra naturligt förekommande arter och som alla har sina roller i ekosystemet. Hojtaren blandar, av trolig okunskap, ihop ett naturligt förekommande rovdjur och en invasiv rovdjursart.

26. Vad vill regeringen egentligen?

2013-08-25 15:15

Det som oroar mig mest är att regeringen inte förstår att om de sätter GYBS högt så binder de ris åt egen rygg. Då kan de aldrig komma justera denna siffra om verkligheten förändras. Om det finns någon form av vilja till lokalt inflytande inklusiva (och där inkluderar jag svenska valda politiker) så skall lägsta nivån eftersträvas i ramverket, sedan kan vi i Sverige med gott samvete justera den uppåt om vi så önskar. Tvärtom går inte!
Men jag tror inte regeringen vill ha maximalt inflytande, det är ju gudbevars jobbigt.

25. Uffe Stridsberg

2013-08-25 12:16

hur gör vi med minken och mården, som du så gärna vill ha noll-vision på ?
Eller var det inte så att dom inte räknas in i vår fauna, för dom tar dina jaktbara fåglar !
Nollvision är en mycket bra början på arbetet, med att skjuta ner en överstor stam av varg.

24. var inte rädda!

2013-08-24 16:19

Det finns ca 120 000 jakthundar i vargbältet!J ag tror ingen av deras ägare vill se dom som vargmat! Ta och använd miniräknaren i fortsättningen för huvudräkning klarar du ej av !!

23. *12* Västgöten

2013-08-24 11:17

Tror du att du får alla jägare med dig,många av jägarna accepterar faktiskt att vargen finns här och tar en tiondel av vad ni gör. Om ni andra 50-1000 jägare struntar i jakten påverkar nog ingenting.

22. Det funkar inte

2013-08-24 11:17

Att utredare av det här slaget saknar kunskap om jakt. Jaktfrågor ska jägare ta hand om inte pennvässare från stora staden!

21. Vika är utopister, Åsberg?

2013-08-24 11:16

Har du inte förstått att de som tror sig kunna driva fram beslut om noll frilevande vargar är de verkliga utopisterna? Ett sådant beslut kommer aldrig. Vargkommittén betänkande är en hygglig början på en väg mot vettiga beslut. Tar nu regeringspartierna och riksdagsmajoriteten sin uppgift på allvar och glömmer sina tidigare löften om orimligt låga nivåer på vargstammen, kan det här bli bra och något som får bred uppslutning bland medborgarna. Sedan må noll-varg-utopisterna fortsätta yla för döva öron.

20. Att först göra sig till herre i ....

2013-08-24 11:16

eget hus vore en bra början. Innan så skett kan all jakt överklagas med hänvisning till EUs direktiv.
Fram till dess fungerar tyckandet, pratandet, klagandet och beslutatandet bara som terapi (om ens det).

19. Väntat resultat.

2013-08-24 09:40

Det märks att vargfrågans utredning är ett orealistiskt beställningsjobb uppifrån med målet att vara politiskt urvattnat.
Utopisterna har ännu inte förstått det våra förfäder på landsbygden insåg. Att man kan inte ha varg,rennäring, fäbodbruk och jakt med löshund inom samma område samtidigt. I den verkligheten valde våra förfäder bort vargen.En icke märkvärdig insikt som borde vara lätt för icke drabbade att förstå.Fortfarande är inte vargen hotad som art och skandinaviska halvön i fördelssits som vargfri zon på norra halvklotet.

18. jo

2013-08-24 09:39

Tycker någon ska fråga varför Peter E skall flytta genetiskt viktiga varpar till vargbältet, om vi nu ska ha vargrevir i hela Sverige så är väl det bra att placera det i sydsverige .

17. Vi,jag,olja ,vågor

2013-08-24 09:39

Ännu en ofullständig utredning gjord av En icke drabbad.När kommer det en riktig utredning gjord av en drabbad ? Tex en fäbobrukare från dalarna eller en fd jakthundsägare från Värmland.

16. I radio intervjun

2013-08-24 09:39

Sade utredaren att ingen skyddsjakt på genetiskt viktig varg skulle beviljas. Det betyder ju att ingen varg i områden med mer än en varg kan skyddsjagas , vare sig man vänder bevis bördan eller ej.
Dessutom är väl siffran 400 st inaktuell då det fötts minst 100 valpar sen utredningen började.
Jag höll fan på att köra i diket av förvåning när sjf och lrf va positiva till förslaget om en obefintlig skyddsjakt.

15. Svamlet om ...

2013-08-24 09:39

... genetik är fortfarande kvar. Socioekonomiska aspekterna lyser fortfarande med sin frånvaro ... hur svårt skall det vara räkna ut detta? Eller är det helt enkelt så att siffrorna är så förfärande att ingen riktigt kan begripa dem?

14. Härkomsten ?

2013-08-24 09:39

Inte ett ord om vilka krafter - intressen som möjliggjorde att två vargar "från ingenstans" uppenbarade sig i trakterna av Bograngen tidigt 80-tal, nedkom med en valpkull också.Cirkusen var igång!
Allt tyder på att dagens "vargstam" tillkommit genom mänsklig hjälp, också straffbelagd handling i tiden för detta? Vi som från början drabbats av detta, vi kräver sanningen upp på bordet,säkert även de djurägare som dömts till fängelsestraff då de skyddat sina tamdjur?
Vem kunde under 70-talet ens drömma om denna utveckling i ett "modernt rättssamhälle"?

13. Hur mycket har skyddsjakten ökat?

2013-08-24 09:38

Regeringen ökade skyddsjakten när licensjakten avskaffades som kompensation. Hur mycket ökades skyddsjakten då, och varför tror vargkommitten att mycket utrymme för ökad skyddsjakt lämnades outnyttjat då? Det behövs beslut om att varg har gynnsam bevarandestatus för att ökning av skyddsjakten skall tolereras!

12. Vargfrågan

2013-08-24 09:38

Tänk om vi jägare kunde komma överens! Om att inte avlossa ett enda skott mot något vilt i detta land (Sverige ) under en treårs period vilken effekt det skulle få !

11. hm

2013-08-24 09:38

Jo det blir lättare med skyddsjakt neröver skåne mm men eftersom vargar ska flyttas till dalarna värmland är dom genetiskt viktiga så då sitter vi i skiten igen. varför inte flytta dom till skåne vi ska ju ha varg i hela landet

10. Om tre år är vargarna dubbelt så många ...

2013-08-24 09:38

För att stoppa tillväxten så måste närmre hälften av alla verkliga vargar skjutas, antal "kvalitetssäkrade" vargar är av noll betydelse. För att komma ned till ett visst antal och behålla detta antal så måste denna avskjutning göras varje år i framtiden. Det finns inget i denna utredning som gör detta möjligt. Med till visshet gränsande sannolikhet så kommer därför vargstammen att få fortsätta sin fria utbredning och fria tillväxt med en fördubbling, säg, vart tredje år.
Vad detta är frågan om är regeringens meningslösa panikåtgärder inför valet, och inför insikten om att det inte finns något sätt att stoppa vargstammens tillväxt.
I detta val är vargfrågan överordnad alla andra frågor - även skola, vård, omsorg och skatter.

9. " intet nytt på fronten "

2013-08-23 18:48

skulle jag vilja kalla Egardts utredning, samexistens mellan människa och varg ?

Det är en fullständigt omöjlig ekvation, redan dömd på förhand det kan väl knappast undgått någon efter vargerfarenhet i 35 år.

Skulle te.x vargrevir i renskötselområden bättra på samexistensen mellan redan hårt rovdjursdrabbade Samer och varg ?

Nä, det vanliga hopkoket av GYBS och " genetikspöket " ger mig rysningar över hela kroppen !

Lämna istället skyndsamt över förvaltningen av rovdjur till Jägarorganisationerna som har stor vana och kunskap gällande viltförvaltning, historiskt sett är förvaltningen av viltstammarna i Sverige ett föredöme internationellt sett och är därför de mest lämpade för uppgiften.

8. inte förvånad

2013-08-23 18:47

Ytterligare en person med likvärdiga riktlinjer som alla andra som bubbar med varg.

Enstaka vargrevir i renskötsel området - hur i hela friden tänker man då ?

När man läser på Egardts sammanställning så får man uppfattningen att han har sällat sig till de gäng som förespråkar varg fullt ut , tyvärr.

7. 400 vargar

2013-08-23 18:47

Tar det aldrig slut på tjatet om GYBS? För oss löshundsjägare är det snart ingen gynnsambevarandeart vi är snart en utdöende art! Blir det ingen ändring så har jag snart haft min sista hund.

6. När kommer beslutet om gynnsam bevarrandestatus

2013-08-23 17:11

Blir det annat än skyddsjakt 2014? När kommer det att fastställas vad som behövs för gynnsam bevarandestatus? (Det är den enda art Naturvårdsverket inte bestämde detta för i somras).
Har kammarrätten hört att det finns förslag på att sänka kraven för skyddsjakt (Skånevargen)?

5. INGEN VARG

2013-08-23 17:11

Jag bor på landsbygden och vill inte utsättas för denna plåga. Mitt humör har försämrats p.g.a. vargetableringen.
Bidrar till försämrad hälsa. Rösta rätt i kommande val.

4. Skade

2013-08-23 14:04

Hoppet från 38 till 100 var för att försäkra sig mot epedemier. Vargstammen på Isle Royal knäcktes nästan av hundens parvovirus.

3. Det står inte alls "SKALL" vara betydligt större!!!

2013-08-23 13:42

Det står att GYBS "HELST" ska vara betydligt större än MVP. Hur svårt ska det vara att läsa innantill??? “The population must be at least as large (and preferably much larger) as a MVP, as defined by the IUCN..."
Om man vill minimera skadorna för befolkningen ska man minimera vargstammens numerär.
Det innebär enligt EU´s definition att man ska sätta GYBS till 100 (och då har man tagit hänsyn till helt orealistiska katastrofscenarier).
Om man också tänker sig att man slutar hyckla om vargens rödlistning och accepterar att vargen faktiskt redan är världens vanligaste och mest spridda stora rovdjur så inser varje människa med sunt förnuft att denna GYBS- och genetik-cirkus är RAPPAKALJA, HYCKLERI OCH LÖGN rakt igenom.
Precis som många andra religioner är rovdjursreligionen full av sådan smörja.
När ska politikerna börja säga ifrån till eko-fascisterna?

2. Detaljer men ändå

2013-08-23 13:41

Har inte Skandulv angett 38st som MVP och inte 100?
100 var väl Burmans, "folket i buskarna" , egen omräkning ifrån forskarnas 38?
Hjälp mig den som kan.

1. I delar naivt värre

2013-08-23 12:17

Varför en varg ska vandra igenom skafferiet som en renhjord utgör förstår jag inte, poliseskort? Kommer inte att godkännas av rennäringen. Att Naturvårdsverket ska ha något som helst inflytande över framtida förvaltning av vargstammen är ett allvarligt taktiskt misstag. Den institutionen har för all framtid förbrukat sitt förtroendekapital hos landbygdens befolkning.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons