• Älgskadefondsföreningen

Vargjakt möjligt trots EU-regler

AktuelltPublicerad: 2011-11-15 16:08

Enligt EU:s habitatdirektiv är det möjligt att jaga såväl enskilda vargindivider som hela flockar för att minska risken för skador. En skada behöver inte ens ha inträffat. Det räcker med en uppenbar risk för allvarlig skada för att jakt ska kunna tillåtas. Den tolkningen gör advokatfirman Falkenborn efter att på Naturvårdsverket uppdrag ha granskat EU:s art- och habitatdirektiv.

Efter att dåvarande miljöminister Andreas Carlgren i augusti stoppade licensjakten på varg av rädsla för EU-kommissionen fick Naturvårdsverket i uppdrag att undersöka om det går att utöka skyddsjakten.
Regeringen insåg att med stoppad licensjakt skulle situationen på många håll i landet bli ohållbar på grund av den närmast explosionsartade vargtillväxten i landet.
Samtidigt skrev miljöminister Andreas Carlgren till EU-kommissionens miljökommissionär Janez Potocnik för att förändringar till stånd i habitatsdirektivet.

Ingen ändring av direktivet
Jakt & Jägare berättade den 12 november om kommissionären svarsbrev där han skriver två saker.
Kommissionären är inte beredd att börja ändra i art- och habitatdirektivet, vilket regeringen begärt. Däremot skrev han följande: ”Direktivet ger till exempel medlemsstaterna all den flexibilitet som de behöver för att förvalta sina stora rovdjursbestånd med beaktande av lokala sociala och ekonomiska villkor.”
Vidare skrev han att i habitatdirektivet fastställs att ”åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag”
Frågan är då vad Janez Potocnik menar med skrivningen. Betyder det att det möjligt att jaga varg i enlighet med direktivet när den ställer till skada?

Kan jaga skadegörande vargar
Den tolkning som advokatfirman Falkeborn kommit fram till pekar på att det kan vara tillåtet att jaga varg som orsakar skada.
”Det kan dock enligt vår bedömning finnas ett visst utrymme enligt artikel 16.1 för jakt efter individer av en enligt direktivet skyddad art för att minska risken för skada utan att sådan jakt måste riktas mot en specifik problemindivid”, skriver firman.
Skrivningen om att det inte behöver finnas någon specifik problemindivid blir särskilt intressant i ljuset av hur länsstyrelsen i Dalarna tolkat lagstiftningen. I ett beslut att avslå begäran om skyddsjakt daterat 2011-10-19 skriver länsstyrelsen följande:
”Sedan oktober 2010 har det rapporterats sex hundangrepp från varg i Malung-Sälens kommun. Angreppen har skett inom olika revir, nya parbildningar kan ha skett sedan alfadjur skjutits 2010. Därför kan upp till fyra olika revir ligga bakom angreppen, utan att räkna eventuella ensamma vargar. ”

Avslog skyddsjakt i Dalarna
Senare i beslutet skriver länsstyrelsen att ”varg förekommer regelbundet i området, men revirstrukturen är inte helt klarlagd. I fjol sköts en varg med stöd av paragraf 28, vilket kan ha förändrat revirstrukturerna”.
Motiveringen är alltså att det kan vara så många olika vargar som har angripit hundar och tamdjur att det inte går att peka ut en ”problemindivid”. Därför avslog länsstyrelsen i Dalarna begäran om skyddsjakt.
Länsstyrelsens bedömning innebär alltså att när det blir så mycket varg att det inte går att bestämma vilken individ som orsakat skadan så går det inte heller att tillåta skyddsjakt.
Men det är alltså en bedömning som juristerna på Falkenborns advokatbyrå inte delar.
”Enligt undantag (b) räcker det med uppenbar risk för allvarlig skada för att punkten ska vara tillämplig. Någon skada behöver alltså inte ha konstaterats”, skriver advokatfirman i utlåtandet till Naturvårdsverket.

Läs gärna advokatfirmans Analys art- och habitatdirektivet (pdf)

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Svar till DL

2013-04-19 08:49

Jag vet inte varför svenska jägare pratar så mycket om vargens bevarandestatus? Har ni någon gång funderat över hur den svenska älgstammen ser ut? Jag kan inte tycka att det ser så bra ut i jämförelse med Kanada samt centrala och västra Alaska. Det är ju bara jakt som påverkat älgen i Sverige så vem skall man skylla på att det ser ut som det gör? Du nämner hundar och får som dödas, men det kan väl bara jämföras med de skador och de dödsfall vi har där älgen bidrar? Du tycker kanske det är bättre att människor dör och invalidiseras längst våra vägar än att en hund dör? Vad är skillnaden för en fårbonde och en skogsbonde när det gäller ekonomin? Jag har samma ekonomiska skador av älg som en fårbonde har när hans får dödas. I en norsk undersökning påvisas det att klövdjuren är bärare av smittsamma sjukdomar som TBE och borrelia. Klövdjuren är värddjur och dessa sjukdomar bara ökar i samma takt som antalet klövdjur ökar. Jag känner empati för människor i alla avseenden med förstår inte enögdheten i några inlägg här. Prata gärna varg och rovdjur och problematiken runt dessa men glöm inte bort problematiken av överskottet av klövdjuren. Allt har två sidor, eller?

23. Svar till RS. Lurade?

2013-04-18 16:02

När skall jägare förstå att de bara är c:a 300 000, högt räknat, och resten av svenska folket känner sig inte lurade av de regler som följde med genom att man gick med i EU. Dessutom blir svenska folket lurade av politiker och tvivelaktiga myndigheter varje dag? Jakten är och förblir en hobbyrörelse och det är väldigt få som sysslar med jakt. Det finns större natur och miljögrupper som tycker att de direktiv som finns i EU är bra. Jakten borde rimligtvis bara omfatta klövdjur och då kan väl inte andra djur vara ett problem?

22. Nu har de pengar?

2013-04-18 16:02

Jag kan bara se att hela Naturvårdsverkets "spel" handlar om att kringgå lagar och bestämmelser. När det gäller den typen av spel får det kosta vad det vill, eller? Naturvårdsverket är en stor besvikelse och de jobbar inte för natur eller mångfald. Många säger att vargen kostar, men i själva verket är det människors idioti som kostar!

21. Vad är ett direktiv ? .....

2011-11-19 18:58

jo ett riktvärde, mall eller norm för hur något skall utformas. Ett direktiv är och kommer aldrig att bli en lag, vilket många vill göra gällande. EU direktiven är skrivna på ett tolkningsvänligt sätt, frågan är bara hur vill man tolka det och vilket syfte tolkningen skall ha. Sverige väljer sin tolkning med förnärvarande ohämmad tillväxt av vargstammen utan tak, andra medlemsländer väljer att halvera sina vargstammar, tolkat ur samma direktiv !!!! Medlemsländer är ej heller skyldiga att anta alla direktiv som EU anstiftar, Sveriges regering föll i sin önskan att anta EU:s datalagringsdirektiv, pga S MP och V röstade mot förslaget, förvånande då just dessa partier har en helt annan ståndpunkt i art-habitatdirektivet, jag vet att vi har antagit detta direktiv, frågan är bara att tolka det på samma sätt som bl.a Finland, Estland, Rumänien, Slovenien etc etc. Det är bekvämt att gömma sig bakom tredje parts rygg för att slippa ta framtida ansvar för sitt agerande, men det är väl våra politiker skyldiga sina väljare och befolkning ??

20. Medlemsskapet

2011-11-16 13:16

När Svenska folket röstade om EU-inträde JA eller NEJ, var det INGEN som hörde talas om något HABITATDIREKTIV,inte ens riksdagen. FOLKET HAR BLIVIT SÅ LURADE. HABITATDIR. SKA GIVITSVIS INTE DÅ GÄLLA I SVERIGE!

19. EU-kommissionären gör narr av Sverige

2011-11-16 10:40

Ingen stat kan tvingas in i ett samarbete, en grundläggande folkrättslig princip är därför att Sverige ej är juridiskt bunden utan eget medgivande. Detta har Sverige ej utnyttjat; i EU har Sverige gett avkall på sin rätt enligt denna folkrättsliga princip. Inom EU-rätten måste man skilja på förordning och direktiv. Förordningar behöver inte införas i svensk lag för att gälla som lag i Sverige. Direktiv måste ges en svensk utformning och antas som lag i Sverige för att gälla som lag. EG-fördraget, artikel 189 ställer kravet att svensk lag skall ha samma verkan som direktivet. Till skillnad från en del andra länder har Sverige fullt ut låtit för rovdjurspolitiken aktuella direktiv bli svensk lag och har i lagen nämnt bland andra arter även varg. Kommissionären leker därför bara med Sverige om att Sverige har alla möjligheter att ta hänsyn till sociala, kulturella förhållanden etc. I enstaka fall kan man göra det, men det löser INTE vargproblemet, så när kommissionären säger att Sverige har tillräckliga möjligheter att själva bestämma sin vargpolitik så är detta rent hån. Vargen anses inte ha uppnått gynnsam bevarandestatus och enligt SVENSK lag är målet med varpolitiken att Sverige skall ha en vargstam med tillräckligt antal individer och för antalet tillräcklig stort utrymme för att utvecklas till en långsiktigt livskraftig stam. I propositionen har MINSTA antal vargar angivits till 5000, gynnsam bevarandestatus är ett delmål på vägen till långsiktigt livskraftig. Men så länge inte gynnsam bevarandestatus uppnåtts, så gäller stora restriktioner enligt SVENSK lag för hur varg får jagas. INGEN skall därför ha den minsta förhoppning om att vargproblemen kommer att lösas under nuvarande lagar, mellersta rovdjursförvaltningsområdet är och förblir ett för varg reserverat område. Vargstammen kommer att FÖRDUBBLAS vart TREDJE år och det kommer att fortsätta tills något inträffar som stoppar tillväxten.

Så på ett eller annat sätt kommer tidens varggalenskap att få ett slut – men knappast ett lyckligt slut för någon.

18. Finland jagar ett helt vargrevir så fort första snön fallit.

2011-11-16 08:54

Med EUs goda minne. Hur kan det vara möjligt, två Nordiska grannländer i samma EU? Jo Finland krävde reservation att själv sköta jakt- och rovdjursförvaltningen, dvs. det mesta på landsbygden, medan Biltds regering sålde oss med hull och hår. VI MÅSTE NU SÄGA UPP MEDLEMSAVTALET OCH SAMTIDIGT BEGÄRA NY FÖRHANDLING OM NYTT MEDLEMSKAP I EU, MED RESERVATIONER FÖR DE SPECIFIKA INTERNA LANDSBYGDSFRÅGOR, EXTERNA DJURHÅLLNINGEN, ALLMOGEJAKTEN OCH LANDSBYGDENS OLIKA GRÖNA NÄRINGAR. Detta är ett krav som vi måste följa upp efter bl.a Skeer mötet, i en manifestation till riksdagen. Finns det ingen riksdagsledamot som känner för landsbygden, som kan skriva en motion om detta snarast?

17. Jakt förbättrar bevarandestatus!

2011-11-16 08:54

Vinkla om argumentationen till att fortsatt vargjakt görs i syfte att förbättra vargens bevarandestatus!
Jakten tar bort de inavlade och minskar därmed inaveln, vilket vid konstant vargstam gör bevarandestatus mer gynnsam.
Vargjakten görs huvudsakligen i vargvårdssyfte för att förbättra vargen.
Att det går åt mindre hundar och får och underlättar livet på landsbygden är ett andrahandsmotiv, som lyckligtvis sammanfallar med vården av vargstammen.
Varför behandlar juristbyrån inte det argumentet?

16. Ansvaret för demokratin?

2011-11-16 08:54

Svensk rovdjurspolitik är uppenbarligen inte baserad på professionella, sakliga och opartiska grunder. Hur kunde det bli så? Det är angeläget med en opartisk utredning, där maktmanipulation och de byråkratiska piruetterna klarlägges. Några exempel på frågeställningar:
Hur kunde man urholka nödvärnsrätten – att få skydda sin egen och sin egendoms säkerhet?
Varför tog man bort statens skadeståndsansvar för människor skadade av björn?
Hur har rödlistning av en art, vargen, drivits igenom men andra arter och biotoper mer utrotningshotade än vargen gömts undan.
Hur har man kommit fram till att vargens naturliga utbredningsområdet omfattar fäbodbältet? Vargforskarna deklarerar själva att det inte är möjligt att bibehålla fäbodbruk i områden med vargrevir. En prioritering av varg framför biotopskydd av fäbodmiljöer har uppenbarligen skett, utan att redovisas.
Hur har man lyckats tillämpa tjänstemannaförordningar framför lagliga rättigheter? Jaktförordning §28 verkar gå före brottsbalkens nödvärnsrätt och djurskyddslagens krav att skydda sina tamdjur?
Tjänstemannabeslut prövas uppenbarligen inte i sak, varken avseende skyddsjakt eller djurskydd.

Till att börja med!

Borde inte rättssäkerhet och tjänstemannaansvar i en demokrati bli nästa politiska huvuddebatt?

15. Portalparagrafen i direktivet....

2011-11-16 08:53

...ska läsas med andakt. Att det är en portalparagraf betyder att resten av innehållet inte får avvika från andemeningen med portalparagrafen. Så här: "Eftersom huvudsyftet med detta direktiv är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov, bidrar direktivet till det övergripande målet som är en hållbar utveckling. För att upprätthålla den biologiska mångfalden kan det i vissa fall vara nödvändigt att upprätthålla eller till och med främja mänsklig verksamhet".
Utrymmet medger inte någon detaljerad analys, men sista stycket avser t.ex betesdjur som behövs för att hålla ett öppet landskap och hävda de gamla slåtterängarna och strandbeten. Får och nöt som betar naturbetesmarker ska alltså prioriteras enligt direktivet.
Har vi hört det från myndigheter och politiker?

14. Jäkla glad var ordet.

2011-11-16 08:53

Jo jag är mäkta glad för att slippa höra maktens representanter diskutera lösningen på denna misslyckade rovdjurspolitik. Då skulle nämligen vi alla få höra hur dåligt pålästa, hur fullständigt förvirrade och hur sanslöst okunniga de är om verkligheten i vår fauna och människans livsvillkor. Vi skulle sannolikt även få höra rena fantasierna om hur evolutionen fungerar. Jag är enormt glad över att slippa bli varse hur illa det är ställt med dem som bestämmer över mina medbröder och medsystrars livsrum på landsbygden. Tack för att ni håller era samtal inom slutna rum.

13. Ej prövat

2011-11-15 21:46

Juristerna gör ju bara en tolkning. Så länge det inte är prövat i domstol går det ju faktiskt inte sia hur resultatet blir. Vad vi dock kan vara säkra på är att en utökad skyddsjakt kommer att anmälas av Mikael Karlsson. Först om den anmälan avslås vet vi om dessa jurister har rätt. Problemet är väl om överklagan inte går att avslå direkt och saken ska prövas. Då riskerar vi ett antal år av "ingenmansland" innan EU tar ett beslut. Mikael Karlsson och SNF kommer knappast att vilja skynda på processen. Kanske gör regeringen antagandet att skyddsjaktanmälan kan avslås direkt medan en licensjaktsanmälan är kraftigare att man då tror att EU vill prova saken, vilket man självklart inte vill. Men som sagt det är först efter att anmälan kommit (vilken den kommer att göra) som vi vet om juristerna har rätt.

12. DAGS ATT FÖLJA EU:S REGLER.

2011-11-15 21:45

Man häpnar! Här kommer det ena beviset efter det andra som avslöjar att våra myndigheter tillsammans med Regering och Riksdag inte har förstått att tolka EU:s direktiv avseende rovdjuren. I värsta fall har man medvetet vilselett den svenska befolkningen. SKÄMS! SKÄMS! SKÄMS!
Nu gäller det att blicka framåt, formatera om hårddisken och trycka på omstartknappen. Nu måste räddningsaktionen för den svenska landsbygden starta med omedelbar verkan. Alla organisationer som har landsbygden som verksamhetsområde måste nu skärpa sig och samordna verksamheten så alla problem kan undvikas i framtiden. Vi kan inte förvänta oss hjälp från myndigheter, Regering och Riksdag, för att inte tala om politiker, utan nu är det landsbygdsbefolkningen som måste tala om hur vi skall ha det i framtiden. Vi får återkomma till ansvarsfrågan och skadeståndsanspråken senare.
Framtiden kommer att visa på landsbygdens renässans! Gasen i botten! Jag är så jäkla glad!

11. Jag är pessimist

2011-11-15 21:44

Vargstammen i Sverige anses inte ha gynnsam bevarandestatus. Med tanke på att vargarna i Sverige uppges vara starkt inavlade, så är det svårt att se att vargstammen av egen kraft någonsin kan uppnå gynnsam bevarandestatus. Detta därför att om inavelsteorin är korrekt, så kommer en isolerad vargstam i Sverige med tiden att gå under på grund av inavel. Hur detta skall tolkas i förhållande till direktivet är högst oklart. Om Sverige med stora insatser lyckas få till stånd en icke inavlad vargstam så skall denna ha ett tillräckligt stort område samt uppnå gynnsam bevarandestatus för att därefter kunna bli så många (5000) att den blir långsiktigt livskraftig, vilket är det klart uttryckta politiska målet för Projekt varg, se proppen från 2001.
I takt med att vargstammen ökar, så kommer även skyddsjakten att öka, men någon kvalitetsmässig skillnad mot nu kommer vi inte att få. Sverige kommer även i fortsättningen att avsätta mellersta rovdjursförvaltningsområdet som habitat för varg. Men en och annan revirjakt kanske kan motiveras av sociala skäl eller dylikt.
Jag är därför pessimist om att denna granskning har gett något nytt, precis som Calle Seleborg skriver så är detta redan känt. Nej. detta är snarare ett försök från regeringen att åtminstone för stunden dämpa folkets ilska och låtsas göra något. Jag ser ingen möjlighet för att regeringen kommer att medge en så omfattande vargjakt att det gör märkbar skillnad för landsbygden. Det troliga är att vargstammen kommer att öka tills dess att sjukdom eller födotillgång begränsar dess tillväxt. Politikerna kommer att ge upp, försöka minimera den politiska skadan och därefter två sina händer och hoppas på en väl utvecklad illegal jakt.

10. Tolkningar av art- och habitatdirektivet

2011-11-15 21:43

Den svenska populationen av vargar var 1992 och är i dag gravt inavlad och förmodligen delvis hybridiserad. Den kan väl knappast vara bevarandevärd? Därför borde den inte omfattas av artdirektivet?!
Vargen, som art i världen är definitivt inte utrotningshotad. Ej heller är den storvuxna nordliga ryska vargtypen, som man planerar importera, utrotningshotad. Enda hotet mot denna typ (ras?) är hybridisering i utbredningsområdets randområden. Därför borde den inte heller vara rödlistad.
Den miljö, som den svenska populationen lever i, är inte är inte en naturlig miljö för vilda vargar. En naturlig miljö för varg är stora obebyggda vidder. Där har den störst chans att behålla sin särart, utan att på sikt hybridiseras.
Därför borde habitatdirektivet inte heller vara tillämpligt, när det gäller varg i Sverige.

9. ministrar med hög lön saknar kompetens

2011-11-15 21:43

Är egen företagare under 80-90 talets kris gör du ingenting straffas du inte för fel.
Vad tror ni om dessa överbetalda politiker.
Vem vill anställa ,odugliga.
Dom klamrar sig fast för den lönen får dom inte i privatlivet.
Jag mår illa
Skattebetalare

8. vargjakt?

2011-11-15 21:42

då borde väl möjligheten finnas att tillåta varg jakt i dessa områden med många vargar då

7. Manipulationer?

2011-11-15 17:58

Eftersom regeringen tydligen insett att tolkningen av gällande direktiv inte är självklar har man bett Naturvårdsverket anlita extern hjälp med tolkningen.
Den visar nu att den tolkning, som hittills gällt, varit felaktig i väsentliga frågor. Då uppstår direkt följdfrågan. Vem har bistått politikerna under tiden 1992 - 2011 med den felaktiga tolkningen? (direktivet har gällt sedan 1992)
Kan det möjligen vara Naturvårdsverket och dess nätverk (SRF, SNF, WWO m fl)? Eller är det lathet eller inkompetens på Naturvårdsverket, som är orsaken till feltolkningen?
Lika illa vilket!
Tänk att det har tagit 19 år att klargöra att Sverige själv ansvarar för landets rovdjurspolitik. Snacka om lång kopplingswire.
Det är dags för fler huvuden att rulla!

6. Inget nytt

2011-11-15 17:42

För oss som läst hela Art- och habitatdirektivet har det varit uppenbart sedan lång tid. Därför försökte vi dra Naturvårdsverket och Regeringen inför EU-domstolen.
http://folkaktion.com/files/EU-skrivelse_pdf.pdf
Tyvärr ignorerades den pga av juridiska spetsfundigheter.
Naturvårdsverket och regeringen har valt att endast läsa valda delar av art- och habitat-direktivet

5. Då är frågan

2011-11-15 17:05

Varför stoppade denne Carlgren licensjakten?
Klart att inte EU vill ändra i regelverket när vi vet hur komplicerat det är, och det visar ju sig att det inte behövs.
Jag kan bara tolka det på ett sätt.
Stoppet på licenjakten är enbart för att tillmötesgå SNF och att ge jägare och landsbyggsbefolkningen en käftsmäll.
Så gjorde M. Winberg (S) när det gällde morkullejakten. Skyllde på EU.
Nu måste både SJF och JRF agera mot att politiker övertolkar och i vissa fall fattar beslut på rena lögner, eller är de inkompetenta att tolka EU-regler till sin befolknings fördel?
Kan vi nu få se en ändring i varfrågan från regeringen eller saknar de kurage att fatta ett sådant?

4. Och nu sätter väl...

2011-11-15 17:03

..."kramarna" kaffet i vrångstrupen?
Vad skall de nu hitta på?

3. Helt rätt!

2011-11-15 17:03

Det är så direktivet ska tolkas. Det borde politikerna och myndigheterna ha begripit för flera år sedan. Men pga att det saknas lednings- och styrningskapacitet har enskilda tjänstemän fått härja enligt egna preferenser.

2. Konstigt

2011-11-15 17:03

Lämnade de uppdraget till en otrogen advokatbyrå. Det naturliga hade varit att NVV minutiöst kollat upp den som skulle utreda och säkerställa att utredaren hade rätt åsikt i frågan. Ett sicket slarv nu kommer det nog att rulla huvuden på verket.

1. Detta...

2011-11-15 16:16

...er bare vad jag har sagt hela tiden. Bra at nogon nu kan tolke ratt. Så ser vi vad LST i Dalarne siger, nu er dom tvunget at gi tilstand, enligt lag!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB