• Allmogejakt

Varning för toppstyrt älgjaktssystem

AktuelltPublicerad: 2010-04-20 00:39

Jägarnas Riksförbund varnar för att det nya älgjaktssystemet kan leda till ökad byråkrati och tycker att den nya älgpropositionen fokuserar allt för hårt på älgens negativa effekter.

JRF presenterade måndagen den 19 april sina synpunkter på den lagrådsremiss om ny älgförvaltning som regeringen föreslagit.
I den omdiskuterade delen om maktfördelningen i de nya älgförvaltningsgrupperna har inte förbundet några större invändningar, även om man välkomnar ytterligare en jägarrepresentant i gruppen.
– Vi såg inte heller ursprungsförslaget, med två jägarrepresentanter och tre markägarrepresentanter, som något större problem. Självklart är det markägarna som ska ha makten, slår förbundets riksviltvårdskonsulent, Ulf Kallin, fast.
Han tillägger emellertid:
– Å andra sidan var det så även tidigare, men på många håll band markägarna ris åt egen rygg när de helt enkelt inte engagerade sig tillräckligt och överlät ansvaret på jägarna.

Många nivåer
Däremot fruktar förbundet att det nya älgjaktssystemet blir mer byråkratiskt och dyrare i drift. 

Förbundet påpekar på att älgskötselområden ska göra lokala älgskötselplaner utifrån älgförvaltningsområdenas riktlinjer, som i sin tur ska följa viltförvaltningsdelegationernas riktlinjer – samtidigt som länsstyrelsen blir beslutande myndighet.
– Vi är positiva till större älgförvaltningsområden, men med den utformning som föreslås blir det många beslutsnivåer där tågordningen verkar vara uppifrån och ned. På många håll har ju samrådsarbetet fungerat bra, men det nämns inte i förslaget. Vi ser helst att man bygger älgförvaltningen nerifrån och uppåt, säger Kallin.

Allmän jakt på älg?
Under förbundets diskussioner har frågan om allmän jakt på älg – i likhet med hjort och vildsvin – tagits upp som ett alternativ till dagens system. Den idén nämns också i yttrandet.
– Varför inte? Det har fungerat på andra större viltarter och det är fullt möjligt att skapa samordning och samarbete på större områden, fast på frivillig väg. Den administrativa kostnaden skulle bli minimal, konstaterar Kallin.

Även skogsbrukets ansvar
En annan övergripande invändning mot regeringens älgförvaltningsförslag är fokuseringen på älgens negativa påverkan på den biologiska mångfalden. Jägarnas Riksförbund menar att även skogsbruket har en stor del av ansvaret för hur den biologiska mångfalden påverkas och vilka förutsättningar man ger älgstammen.

Älgjakt på mindre marker
När det gäller jakten på marker utanför älgskötselområdena tycker jägareförbundet att regeringens nya förslag, där sådan jakt kan beviljas av länsstyrelsen, är en klar förbättring jämfört med ursprungsförslaget.
– Men vi är fortfarande oroliga för att det både kan bli godtyckliga beslut från länsstyrelsen och stelbenta regler som inte tar hänsyn till lokala förhållanden, säger Kallin.

Undantag för älgskötselområden
Förbundet har en liknande invändning när det gäller älgskötselområden, som enligt regeringens förslag måste vara tillräckligt stora för att medge en årlig avskjutning på tio älgar. Men älgtillgången kan variera och förhållanden ändras. Vissa år kanske det skjuts tolv älgar, andra år anses åtta älgar lagom – måste man avregistrera älgskötselområdet sådana år?
– Därför vill vi att det ska finnas undantagsmöjligheter och att man kan ta hänsyn till exempelvis geografiska förhållanden. Avskjutningen bör dessutom ses mot en längre tidsperiod, till exempel tre år, säger Kallin.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Svenska Jägareförbundet säger nej

2010-04-26 14:25

Regeringens omgjorda älgjaktsförslag har mött blandade kommentarer. LRF anser att det nya förslaget är en rimlig kompromiss mellan skogs- och jaktintressena. Möjlighet till jakt på vuxen älg på de små markerna kommer att finnas kvar, vilket var ett krav från Jägarnas Riksförbund.
Svenska jägareförbundet säger däremot ett klart nej till förslaget! Ordförande Torsten Mörner menar att det finns för mycket sakfrågor i förslaget som är oacceptabla. Jägareförbundet vänder sig mot, att markägarna ges för stor makt, de påstår att förslaget innebär mer administration och att kostnaderna för jaktutövarna ökar.
Men det som antagligen är det stora bakslaget för Jägareförbundet är att de anser att de kommer att få ett minskat inflytande. Min mening är, att om jakten enligt detta förslag i huvudsak bedrivs i älgskötselområden och jakten på de små markerna hanteras mer rationellt så talar mycket för en minskad administration.
Man kan säga att det blir mindre detaljstyrning när stora delar av älgjakten övergår till att bedrivas inom älgskötselområden.
I det skedet tappar Jägareförbundet makt eftersom många beslut överförs till jägarna och markägarna. Att besluten hamnar närmare jaktutövarna var ett av de mål som fanns för att skapa ett nytt älgjaktssystem.
Förvisso kommer en styrning av avskjutningen att ske i tilltänkta älgförvaltningsområden, men signalerna om älgstammens ”kondition” kommer från älgskötselområdena och eventuella inventeringar.
Jag anser att de ändringar som har gjorts i förslaget, för att tillgodose de mindre markägarnas rätt till en värdig jakt, är ett avgörande för att få det nya älgjaktssystemet att fungera.
En beslutsordning närmare jaktutövaren, med minskad detaljstyrning innebär att Svenska Jägareförbundets inflytande över jakten minskar. Det bidrar naturligtvis till att förbundet anser sin roll som undanskymd.

14. DMV

2010-04-23 00:46

Åren 1800-1835 går i svensk historia under benämningen "Rovdjursplågan" eller "Rovdjursplågeåren"-Kanske kan vara en förklaring.
Ett otroligt betestryck -en annan.Hundratusentals getter,får och kreatur betade skogarna och ängarna.Djurarter måste ha mat i första hand.
Adelns jakt -en annan förklaring.
Faktum är att när rovdjursstammarna kraschar på 1860-talet,fäboddriften avtar och med ett skogsbruk som skapar mängder av sly och klövviltsföda,så växer Sveriges klövviltsstammar till världens tätaste.
Att jämföra dåtidens adel med dagens privata markägare -är sjukt.Att skogslänens skogar ägs av folket som bor i dessa skogar är helt naturligt,vem skulle annars äga dom?

13. Mats Johansson

2010-04-22 10:39

Har ingen som helst ambition att försvara överhetens privilegier, oavsett om det handlar om dåtiden adel eller dagens privata skogsägare som anser sig ha rätt att råda över allt levande på sina marker. Frågan är varför älg och rådjur i princip försvann under en ganska lång period. Det vore intressant att höra din syn på den saken, med tanke på att du verkar vara väl insatt i frågan.

12. DMV

2010-04-21 23:25

Den fria Allmogejakten har alltid funnits,sedan urtusenden.De som 1789 återfick sin jakträtt var folk i södra Sverige,där storbrackorna infört sk. Regaliejakt eller Privilegiejakt,(och tagit av bönderna där deras jakträtt,)vilket i praktiken var samma som parforcejakter.Man red efter hjortar mm,eller jakt med stående fägelhundar(En utveckling av falkjakten)Dessa furstliga
jaktformer gick inte att utföra i skogsland,bara i slättlandet.Så större delen av Svealand,hela Norrland och Finland(som då hörde till Sverige)berördes inte alls av 1789 års beslut om att jakten följde markägandet,det hade den alltid gjort i dessa områden=majoriteten av Svea Rike.
Att adeln och herrefolket miste sina jaktprivilegier sved hårt- man mördade Gustav III -bildade svenska jägarförbundet 1830-och vips var det allmogens "tjuv-och krypskytte" som utrotat allt jaktbart vilt.
Sant är också att av 1800-talets jaktskrifter är bara någon procent sedd ur allmogejägarnas synpunkt.Som ex.vis Gunnar Brusewitz skriver till förordet av Viktor Gustafssons "Jaktminnen från Dalarnas Finnskogar".-"Alla de tidigare nämda författarna(LLoyd,Schröder,Katt- Erik)har skildrat sina upplevelser ur den rike sportjägarens eller den privilegierade herremannens synvinkel.Av Viktor Gustavsson har vi fått nåt så ovanligt som en skildring av jägarlivet ur gräsrotsnivå"
Så att rådjur och älg utrotades för att adeln miste sina privilegier 1789 är ren propaganda.Nåt allmogens okontrollerade skjutande och dödande av utsläppt jaktlust,som det brukar stå i SJF skrifter förekom nog (om dom alls förekom) enbart i Skåne,Blekinge och några andra län i södra Sverige,där markägarnas naturliga jakträtt varit indragen av adel,grevar och baroner.
var samma som

11. Vi slår sönder en fungerande organisation

2010-04-21 13:29

I vårt län är 86% anslutna till totalt 14 älgskötselområden. Alla överträffar ständigt varandra i god älgförvaltning. Jägarna har under 6 år långt länsprojekt betalt en förmögenhet för jakträtter de avstått att utnyttja fullt ut. Nästan alla har solidariskt ställt upp på länsprojektets riktlinjer. Vi har nu en mycket äldre och mer reproduktiv stam som kommer att medge större avskjutning inom ramen för vad skogen tål. Länets jägarföreträdare, markägare och experter har årligen ett stormöte där nya riktlinjer dras upp i stort samförstånd. Allt detta kan raseras med förestående nyordning. Skötselområdenas löften till jaktlagen kan inte längre hållas och de kommer därmed att upplösas. De rår inte längre över utvecklingen och förvaltningen. Främmande fåglar som länsstyrelsen väljer till förvaltningsområdenas ledning kommer att styra trots att de rimligen inte kan ha de insikter som det lokala skötselområdet har efter alla inventeringar och samråd.

10. Tyskterrier

2010-04-21 10:03

Okunnig... givetvis. Det är ju inte lätt att framstå som begåvad när man diskuterar med sådana intellektuella giganter.
Om bara ni jägare fick makten över allt levande på planeten så skulle säkert allt ordna sig. Vi skulle ju exempelvis bli av med alla "skadedjur" omgående. Ni har ju jagat i 10 000 år säger Ragnar och allt har varit frid och fröjd ända fram tills Naturvårdsverket förstörde allt...
Ja ja :) ... och jag som först inte riktigt trodde ni menande allvar...

9. dmv, brusewitz var författare, konstnär ...

2010-04-21 10:03

Ett försök, dmv, men du borde känna till att Brusewitz inte var vetenskapsman. Med referens avses en vetenskaplig artikel i en ansedd och granskad vetenskaplig tidskrift. Du har kommit med ett påstående som jag har ifrågasatt och det är således du som har att underbygga detta, ditt försök att lägga bevisbördan på mig är inte särskilt moget. Jag betraktar ditt påstående som meningslöst pladder.
Eftersom de flesta djurarter jagas under allmän jakttid, stora som små djur, växtätare som rovdjur, så är det något svårt att se det radikala i att lägga ytterligare sex arter under samma system. Det är snarare all byråkrati och märkliga jaktregler kring dessa sex arter som får anses vara abnorma. Vi har jagat i 10000 år utan toppstyrning. Under dessa 10000 år har ett fåtal arter försvunnit men mängder har tillkommit. Nu bestämmer vår Riksdag/EU vilka arter som är "främmande" och vilka som hör hit! Dumheten är åtminstone toppstyrd.

8. Dansar med vargar

2010-04-21 01:19

problemet med ditt resonemang är att förr var folk beroende av maten från skogen på grund av fattigdom.Och ännu har inte dagens teoretiska lyxpolitiker drivit oss vanliga människor tillbaka dit.Jakten sker mestadels i dag som en fritidssysselsättning,eller som
vinstdrivande företag,där även massor av annan viltvård utförs och är en stor del av jakten. Villfarelsen att vi jägare skall slå undan benen för oss själva är helt ogrundad,den bygger,som så mycket annat av ditt synsätt, endast på en illvilja mot jägare och en närmast total okunskap...

7. Referenser...

2010-04-21 01:18

Gunnar Brusewitz har skrivit en liten informativ artikel i frågan som är ganska bra. Men den kanske bara är ett led i överhetens informationsövertag... vad vet jag?

http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=305

Jag utgår från att dina egna referenser är vattentäta och enbart baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Dock måste jag medge att dina förslag är radikala. Kanske en fråga för Jägarnas riksförbund att driva på bred front?

6. dmv, det finns moderna exempel

2010-04-20 17:35

Jag var för snäll med dig, ty nu är det så att rådjur, vildsvin och en massa andra djur jagas under allmän jakttid utan att utrotas och det i vår tid. På vildsvin fanns det även skottpengar under tiden 1980-88 utan att jägarna för den skull utrotade svinen.
Det finns ingen anledning tro att älgen skulle utrotas heller, även den jagades nämligen under allmän tid. Inte ens skadedjuren varg, lo, järv, björn och örn skulle utrotas, men de skulle jagas så hårt att de skulle vara tolerabla. Vargen är i sig ett särfall eftersom den kan inte ens nu anses leva i ett vilt, naturligt tillstånd. Svensk varg är hägnad varg även om hägnet är stort.
Med allmän jakttid på allt vilt och sparken åt alla naturbevakare mm. så skulle glesbygdens bevarandestatus öka något.
Vad har du för referens som kan visa att det finns konsensus i en fråga som det inte finns konsensus i? Det var visserligen en av SJF omhuldad myt som länge gällde för att vara sanning.
Men i 10000 år har vi jagat utan toppstyrning, det du.

5. Ragnar

2010-04-20 16:45

Det finns väl en relativt stor konsensus kring denna fråga om effekterna av den fria allmogejakten. Men om du går 10 000 år tillbaka så vet vi ju egentligen inte hur jakten såg ut eller reglerades. De jägar- och samlarsamhällen som då existerade är väl lite svåra att jämföra med dagens situation. Men om du menar att den fria jakten skall bedrivas med spjut och pilbåge, så kanske din idé är god. Pratar vi om 300 000 jägare med moderna vapen, så blir det nog svårare.

4. Det var frågan om 10 000 år

2010-04-20 15:29

Dansar med vargar, vilket underlag har du för ditt påstående? Det finns inget vetenskapligt konsensus om detta. Däremot så hade överklassen ett stort informationsövertag och kunde enkelt få sin version att bli sanning. Och hur stor del av de 10 000 åren hade allmänheten varit förbjuden att jaga?

3. Ragnar

2010-04-20 14:18

Den fria allmogejaktens införande (1789 tror jag det var) var väl ett försök till allmän jakttid på allt vilt. Resultatet blev att älg och rådjur i princip utrotades. Visst var det bättre förr ... innan parasiter som naturvårdsverket med mera rörde till allt?

2. Det gick 10 000 år utan stryrning

2010-04-20 10:55

Allmän jakttid på allt vilt.
All mark på privata, lokalt boende, händer.
Lägg ner Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket mfl. parasitorganisationer.
Tre enkla krav som skulle ge oss en landsbygd full av liv, både människor, tamdjur och vilda djur och med en oöverträffad artrikedom. Möjligen något mindre produktion av timmer och massaved men en högre virkesproduktion av efterfrågat virke samt en mycket större produktion av kött och stora turistintäkter.
I Yellowstone gick det bra under 12 000 år utan styrning, efter 100 år med toppstyrning är hela ekosystemet bankrutt.

1. Ägarstyrning

2010-04-20 08:52

Problemet med en allt för stark representation av ägare i Älgförvaltningsområdenas styrelser är att då Länsstyrelserna skall slå fast vilka som skall sitta i dessa så riskerar skogsbolagen att få dessa platser. Därmed riskerar småägarna att stå utan representation i dessa.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB