• Allmogejakt

Verket vill ha varg i renskötselområdet

AktuelltPublicerad: 2011-11-16 16:55

Naturvårdsverket vill sprida vargen in i renskötselområdet. Det framgår av den redovisning om utökad skyddsjakt som verket lämnat till regeringen.
– Enligt tidigare beslut ska rovdjur inte finnas i rennäringens åretruntmarker. Övriga delar av renskötselområdet står det inget om, säger Ruona Burman, viltsamordnare vid Naturvårdsverket.

Det är i Naturvårdsverkets redovisning till regeringen om utökad skyddsjakt på varg som man skriver följande om olägenheter för renskötseln:
”Det bör påpekas att ett undantag (från förbudet att jaga rovdjur reds anm.) inte får ha effekten att en art helt exkluderas från delar av sitt naturliga utbredningsområde.
• Vargens naturliga utbredningsområde är ju hela norra halvklotet?
– Ja, svarar Ruona Burman.
• Betyder då den här skrivningen att ni öppnar för varg i renbeteslandet?
– Nu handlar vår redovisning inte enbart om varg utan alla rovdjur.
Okej, men om vi säger så här då. Ni menar att rovdjuren även ska finnas i renbeteslandet?
– Ja. Enligt tidigare beslut gäller att rovdjur inte ska finnas i rennäringens åretruntmarker. Övriga delar av renskötselområdet står det inget om. Det framgår av propositionen 2000/01:57, kommenterar Ruona Burman.
I nämnda proposition står det så här: ”Målet för vargstammens utbredning skall vara att stammen på naturlig väg sprider sig över landet, men att dess förekomst i renskötselområdet i huvudsak begränsas till de områden utanför renskötselns åretruntmarker där den gör minst skada.
Rovdjursförekomsten ska alltså ”i huvudsak begränsas till de områden utanför renskötselområdets åretruntmarker”.
I övriga områden ska det alltså finnas varg.
Att vargen sprids till norra Sverige så att den inavlade vargstammen från Mellansverige får kontakt med varg från Finland/Ryssland är ett krav som Naturskyddsföreningen drivit sedan länge.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

36. Åke Edlund

2011-11-29 17:34

Det som är så fantastiskt är att jägarna hela tiden delat upp vargar och vargar.
Det är en rysk varg, nä en finsk, Det finns inga svenska vargar längre!?!
Den svenska vargen står som nr 2 på listan av utrotningshotade djur.

35. Varghat

2011-11-25 08:13

Låt vargälskare ha sina vargar och få dom att öka lavinartat så kanske de tvingas att inse att de har fel.
Snart inom 5-10 år har vi endast varg och de får svälta ihjäl. De kan ju äta hundar kattor och barn innan EU och NVV inser att de gjort fel. Alla jägare vill inte se sina fina jakthundar upprivna och uppätna av en flock vargar. Ingen klok människa vill ha varg istället för älg,rådjur hare och vildsvin.....hur korkade kan de styrande tillåtas bli???

34. Cicki #33

2011-11-22 14:25

Visst skall vi försöka bevara utrotningshotade rovdjursarter här i världen. Tyvärr blir det allt svårare då antalet människor på jorden ökar i allt snabbare.

Men vargen som art är definitivt inte utrotningshotad, om Du nu skulle tro det. Den är förmodligen det mest förekommande stora rovdjuret i världen.
Och då är det väl mycket begärt att vi skall ha varg in på våra gårdsplaner med alla olägenheter det för med sig. Att säga att vargen alltid "får stryka på foten" för att vi inte vill ha det så, är väl ändå att ta i.

Det gläder mig att Du också skulle välkomna en konsekvensutredning. När en sådan föreligger kan man ta ställning till vargens vara eller inte vara i Sverige.
I den skall naturligtvis även alla Dina synpunkter tas upp och utvärderas.
När det gäller skadskjutningar exempelvis, så kan man direkt säga att ju mindre vargar det finns ju mindre risk för skadskjutningar blir det. Och avskjutning av varg måste någon gång till om man inte skall hamna i scenariot "Få älgar - få vargar" i mitt inlägg # 32.

33. Suck Åke ..

2011-11-22 08:55

Jag tog del av hela detta inlägg första gången.
Min fråga är varför ska bara rovdjuren "stryka på foten"? Varför kan inte människan, som dessutom jagar bara för nöjes skull, dra ned på uttaget av vilt?
Jag skulle också välkomna en hel massa konsekvensutredningar. Tjuvskytte är en utav dom. Skadeskjutningar är en annan.
Samerna, vet dom om de ska söka sina ersättningar i Sverige, Norge eller Finland, eller kanske alla tre!?

Och jag upprepar mig då igen, som många gånger tidigare.
Jag är inte emot jakt, t.o.m på varg. Jag tycker också jägarkåren är helt ok, med vissa undantag. Men blir rasande och "taggad" till dessa debatter då det förekommer tjuvskytte, alltför många påskjutningar och skändade döda djur.

Och nu kan vi läsa att hjortarna, "förstör" skogen!?!
Snart står människan ensam på jorden

32. # 31 Cicki

2011-11-21 17:46

Trevligt att Du börjar sätta Dig in i hur predationen fungerar. Men Du måste läsa allt jag skriver, inte bara saxa delar, som passar Dina åsikter. Du måste ta hänsyn till alla parametrar, som styr tillväxten av älgstammen.

Att man i dag kan beskatta älgstammen med ca 110 000 älgar varje år utan att älgstammen minskar beror till stor del på att jägarna undviker att skjuta produktiva djur, d v s äldre fertila älgkor, vilka föder många älgkalvar.
Om du tänker efter så har uppfödare av köttdjur nästan bara kor i sina besättningar. Andelen tjurar, baggar, rentjurar etc är väldigt liten.
Exempelvis: Om man bara har hondjur i sin besättning (vid exempelvis inseminering av kor)och om varje hondjur föder en kalv per år, så fördubblar man i princip stammen på ett år. 100 djur bli 200 djur. Då kan man efter ett år slakta 100 djur utan att stammen minskar över tiden.

Eftersom rovdjuren undviker att utmana kraftiga älgtjurar blir könsfördelningen helt annorlunda, om rovdjuren sköter förvaltningen av bytesdjuren. Andelen älgtjurar blir högre än andelen älgkor i vinterstammen.
Därmed blir möjligt antal bytesdjur mycket mindre (vid en given storlek på vinterstammen).
Denna effekt blir dramatisk, om man beskattar stammen litet mer än den årliga tillväxten

Om vi för enkelhetens skull säger att det finns 110 000 älgkor i den svenska älgstammen, som föder vardera föder 1 kalv per år, kan det årliga uttaget vara 110 000 älgar per år utan att älgstammen minskar. Av denna tillväxt tar vargen ca 10 000 st, övriga rovdjur ca 10 000 st ( Du glömde denna predation i Ditt inlägg) och älgjägarna 90 000 st.
Om antalet älgkor i vinterstammen skulle minska till hälften och om andelen tjurar skulle öka i motsvarande grad, blir det årliga möjliga uttaget bara 55 000, om man vill behålla stammens storlek oförändrad
Av denna årliga tillväxt skulle rovdjurstammarna, med samma antal och utseende som i dag, ta 20 000 st.
Om man inte skulle behålla dagens utseende på rovdjurstammarna utan tillåta en fortsatt ökning antal vargar skulle efter ett antal år (storleksordningen ca 5 år) medföra att hela reproduktionen skulle bli vargmat.
Skulle man även då inte tillåta vargjakt kommer älgstammen att älgstammen att snabbt minska på grund av överuttag, kanske till nivåer, som man har i ryska Karelen, d v s storleksordningen 5 % av den svenska älgtätheten.
Och då är vi tillbaka på ruta ett:
Få älgar och därmed få vargar.

Ovanstående långa inlägg visar hur det i princip fungerar med olika antal rovdjur.

Hur man än räknar, så är det helt otvetydigt att man måste ha ett längre perspektiv på viltförvaltningen än man har i dag, innan man bestämmer hur vårt vilt skall förvaltas. Om nu 5 - 10 år kan kallas för ett långt perspektiv.

Som jag med en dåres envishet alltid krävt: Miljödepartementet måste analysera vad olika storlekar på rovdjursstammarna skulle medföra.
Varför tillsätts inte en sådan konsekvensutredning. Är man rädd för resultatet?

31. Åke Edlund...

2011-11-21 08:38

...skriver att tillväxten på älg är ca 100.000 på ett år. Därav tar jägare ut ca 90.000. Då har jag äntligen fått upprättelse för ett tidigare inlägg, som gjordes i en annan tråd för länge sedan. Jag påstod redan då att uttaget på älg var ca 90.000/år, och blev betraktad som mindre vetande.
Så av 100.000 älgar, tar vargar idag ca 10.000! De lämnar också de stora kronorna med alla taggar till Er att sätta upp på väggen därhemma!
Är det verkligen nödvändigt att döda 90.000 älgar på ett år? Ska vi se om våra tamdjur, så vore det f-baskat bra om det fanns lite älg kvar i skogen till de som behöver det!

30. Nr 21 mårdner!

2011-11-20 00:52

Vi får sluta att vara så egoistiska! Om mellen Sveriges landsbygd vill bli av med vargen! Ja då måste vi i övriga Sverige stödja dem och ställa upp! Kanske total bojkott av eftersök i hela Sverige! Bojkotta även älgjakten några år? Vi måste helt enkelt ställa upp för varandra! Annars är hela Sverige snart nerlusat med skadedjuret (varg) även Norrland!

29. Med

2011-11-18 15:58

kännedom om Åke Edlunds noggrannhet i sin beskrivning av följderna vid vargetableringar i vår landsända.
Så ställer jag följande frågor till
SJF Thorbjörn Lövbom och JRF Solveig Larsson. Båda hemmahörande i Västerbotten.

1.Vilken plan har Ni i respektive förbund för att motverka vargetableringar och vargföryngringar i Väster/Norrbotten?

2. Kommer JRF att stå fast vid sin rovdjurspolitik?

3. Kommer SJF att fortsätta på den inslagna vägen med acceptansen/beslut av två vargföryngringar i varje län?

4 Kommer ni i respektive förbund att arrangera informationsmöten i vår norra landsända om hur Ert ställningstagande är/blir till Naturvårdsverkets planer på varg i renbetesområdena.

Naturligtvis ser jag fram emot Ert svar på mina frågor i detta medium

Ni är trots allt Jägarkårens valda och betalda representanter, så kravet måste självklart bli att Ni svarar på frågor som framställs från medlemmar i jägarkåren oavsett förbundstillhörighet.

28. Tillägg till mitt tidigare inlägg

2011-11-18 12:11

För att bättre anknyta till artikeln borde jag genomföra ett liknande resonemang, när det gäller vargarnas predation av ren. Men förra artikeln var tillräckligt lång, så jag nöjer mig med att konstatera följande.
Samerna ser vid höstslakten till att det finns ca tre renkor per rentjur i deras vinterstam. Detta för att få max produktion vid given tillgång på betesmark.
Om vargarna ensam skötte regleringen av denna vinterstam skulle sannolikt antalet renkor inte överstiga antalet rentjurar i vinterstammen.
Därmed skulle med samma antal renar i vinterstammen vargarnas möjliga uttag reduceras till mindre än en tredjedel, d v s mindre än 40 000 renar per år.
Detta är mindre än vad rovdjurens predation är i dag (d v s över 60 000 st renar per år.
Något att tänka på!

27. Rovdjurens predation

2011-11-18 12:10

När det gäller frågan om hur många älgar vargarna slår per år finns det ett par fenomen, som inte tagits upp på allvar.
Vargarna tar framför allt kalvar, dräktiga kor och fjolingar. Mycket sällan vågar de ger de sig på fullvuxna älgtjurar. Riskerna för att bli skadade är för stora.
Således är det framför allt den del av älgstammen, som viktig för reproduktionen, som stryker med.
Vidare är de predationssiffror, som man oftast använder i dag, baserade på uppföljningar gjorda under vinterperioden. Man har utnyttjat spårsnön vid undesökningarna.
Man har då kommit fram till att en vargflock slår 110 - 130 älgar per år. Eftersom senare undersökningar, gjorda under barmarksperioden och med hjälp av GPS-utrustning på några vargar, visat att en flock behöver slå en älgkalv om dagen under sommarperioden, måste man korrigera tidigare siffror, baserade på vintererfarenheter.

Hur många älgar "ensamvargarna" slår vet man inte riktigt heller. Uppföljning av "Bullmarksvargen" visar klart att ensamvargarna slår fler älgar och renar än vad vargarna i en flock slår, om man räknar antalet slagna djur per varg. Anledningarna härtill kan vara många. En kan vara att ensamvargen normalt slår enbart mindre älgar d v s årskalvar. Bullmarkarn slog ingen vuxen tjur, om jag minns rätt.

Av ovanstående framgår att det är direkt felaktigt att enbart använda siffran 110 - 130 slagna älgar per år och vargflock som ett mått på vargarnas predation.

Skall man räkna på predationens påverkan på älgstammans reproduktion är det helt nödvändigt att ta hänsyn till vargarnas selektering av byte.

Överslagsmässigt (Det är inte helt lätt för en resurslös amatör att få fram mer exkta siffror. Här har ni forskare ett självklart projekt) har jag kommit fram till att ca 20 000 älgar per år tas av rovdjuren i dag. Av denna predation står vargarna för ca 10 000 st. Den årliga tillväxten är drygt 100 000 älgar. Av denna ökning tar jägarna ca 90 000 älgar. Jägarnas selektering vid uttaget är helt annorlunda än vargarnas. Jägarna sparar de produktiva djuren, för att tillväxten skall bli så stor som möjligt vid en konstant önskad (bestämd) storlek på vinterstammen. I Västerbotten finns det därför ca två älgkor per tjur i vinterstammen.

Om vargarna sköter hela uttaget kommer utseendet på vinterstammen att bli helt annorlunda. D v s fler tjurar än kor i vinterstammen.
Av detta följer att om vargarna ensamma skulle sköta regleringen av älgstammen skulle reproduktionen direkt mer än halveras. Möjligt uttag av bytesdjur per år skulle därmed också halveras. Vargarnas möjligt uttag skulle således bli max drygt 50 000 älgar per år, om inte älgstammen ska minskas.
Skulle vargarnas uttag av bytesdjur överstiga tillväxten i älgstammen skulle älgstammen i stort sett försvinna på två - tre år. Och därmed även vargstammen. Och då är vi på ruta ett igen, när det gäller antal vargar. Men utan älgar.

Att tänka på när man diskuterar storleken på rovdjursstammarna!

En konsekvensutredning för olika numerärer på rovdjursstammarna vore på sin plats!

26. Åretruntmarker i Norrbotten - komplettering till # 24

2011-11-18 07:52

Det är kanske inte känt för idégivarna på Naturvårdsverket (NVV) att FN:s råd för urbefolkningar redan idag riktar stark kritik mot den av Svenska staten förda rovdjurspolitiken, som gränsar till ett folkrättsbrott.

Vidare är förhållandena i Norrbotten så att hela länet är täckt av åretruntmarker som används för renskötsel. Då uppstår frågan om staten har tänkt expropriera dessa marker för rovdjur?

Redan idag tar rovdjuren (björn, järv, kungsörn och lodjur) ca 60 % av de kalvar som föds varje år. EU representanter har uttalat att norra Sverige skulle ha varg men dessa (EU) besitter inte ens rudimentära kunskaper om faktiska förhållanden men har tydligen hittat tjänstemän på NVV som lydiga språkrör åt dem.

Vargen gör sig bäst på Skansen.

25. Jerker

2011-11-18 07:52

Vi lever idag i en verklighet där vissa grupper i samhället tycker att det vore helt okej att ta t.ex. 30% av skogslänens mark för att "bevara" natur.D.V.S. minska skogsnäringen med 30 %.Att ta motsvarande areal,där folk huvudsakligen lever av jordbruk-i jordbruksområdena,verkar helt osannolikt.Då kan man stöta sig med större väljargrupper.
För att inte tala om tätorterna- att folket där skulle ge en enda krona-ta ett enda uns av sin välfärd där,en enda kvadratmeter där,för att bevara natur och djurarter är ju lika osannolikt som en felstavad tatuering.
Vi måste inse att vi idag har vi en maktstruktur som i stort sett anser att det på landsbygden,Värmland,Dalarna och norr därom liggande fäbodar,som är skyldiga att visa att Sverige är bäst i klassen,vad gäller att bevara biologisk mångfald.
Jag frågar igen;Hur mycket Naturskyddade områden (Nationalparker,Naturreservat och naturskyddade områden)har ex.vis Småland,Stockholm,Skåne mm.Procentuellt gentemot Norrland,Dalarna o.s.v.??
Är ju intressant,vem som är största naturvännerna-Stockholmare,Smålänningar,Skåningar eller Dalmasar,Norrlänningar.
Vem som har mest utav de kultförklarade stora rovdjuren vet vi väl allihop,eller??

24. Några upplysningar

2011-11-17 14:53

Några upplysningar till er i södra Sverige, som kanske inte vet så mycket om rennäringens villkor:

Antalet rovdjursslagna renar är i dag över 60 000 st per år. Detta har forskare från bl a SLU kommit fram till.
Den årliga renslakten har sjunkit från under de goda åren en bra bit över 100 000 renar per år till ca 60 000 senaste året.
Statens bidrag till samerna för rovdjursrivna renar är ca 55 milj kr per år. Det innebär att samerna får mindre än 1 000 kr per rovdjursriven ren. Må vara att det är mest renkalvar, som stryker med och att dessa inte väger så mycket och att slaktvärdet därmed inte är så högt. Men hade kalvarna fått växa på sig till höstslakten hade kalvarna betingat ett betydligt högre värde än 1000 kr/st.

Och nu kommer det mest intressanta för denna diskussion. Vargen har nästan ingen del alls av denna höga predation. Det finns ju inte mer än någon enstaka passerande varg i renskötselområdet i dag. Det är framför allt lodjur och björn som står för predationen i dag.

Vilken företagare skulle acceptera att staten beslagtar halva produktionen utan att betala fullt ut för det? Speciellt som man samtidigt får öka sina arbetsinsatser trots att produktionen blivit mindre.

Björnprojektet (Ett statligt understött forskningsprojekt) har följt rovdjurens predation i en sameby i Norrbotten och kommit fram tll att inom samebyns marker tar björnen i stort sett hälften av alla renkalvar och älgkalvar.
Att det går åt så många är väl tre. 1/ En nyfödd kalv väger inte så mycket och det behövs många för att mätta en björn.
2/ Renkalvar är mycket lätta att finna och lätta att slå.
3/ Det finns många rovdjur inom området.
Rennäringen är i dag en mycket utsatt näring och renskötarna har svårt för att få verksamheten att gå i hop ekonomiskt. Många samebyar ligger nära konkursgränsen. Enl en företrädare för FN är det allra stösta hotet mot rennäringen i Sverige det alldeles för höga rovdjurstrycket. Detta har meddelats regeringen av honom.
Allt detta innan vargen ens kommit till renskötselområdena!

Etablerar sig varg i renskötselområdet är det god natt med rennäringen!

Vill Naturvårdsverket gå till historien som det verk, som tog död på rennäringen och samekulturen i Sverige?
Om det är fallet, är det det helt onödigt. Meriterna från den hitills förda och misslyckade rovdjurspolitiken räcker mer än väl till en plats i historieböckerna.

23. enligt artikeln anges vad......

2011-11-17 13:43

NVV vill och vilka krav deras frontorg. SNF har, det är helt OVIDKOMMANDE då NVV:s roll endast är att fullfölja ett uppdrag åt Sveriges regering. Antingen är vår nuvarande regering nöjd med hur uppdraget handläggs, dvs att regeringen väljer att bortse från den massiva kritik som ständigt växer mot nuvarande rovdjurspolitik, eller så är det dags att agera på allvar. Varför inte gå in och revidera tidigare tagna riksdagsbeslut som ligger till grund för en felaktig rovdjurspolitik och anpassa den efter dagens verklighet. Det har Reinfelt och co. haft som mål och lyckats framgångsrikt med gällande sjukförsäkring, taxeringsvärden, arbetslöshetsförsäkring etc. etc. listan kan göras oändlig. Påvisar inte Regeringen handlingskraft och vilja att radikalt förändra grunderna i Svensk rovdjurspolitik lär vi få vänja oss vid rovdjursromantikernas och NVV:s dröm om 5 000 vargar, vare sig man är stadsbo i Skåne eller näringsidkande Same i norr.
Huvaligen !!! vart är Sverige egentligen på väg.

22. Roland #11

2011-11-17 12:06

Samerna är nog inte ensam om det...

21. Naturvårdsverket

2011-11-17 09:57

har hittat ett kryphål i skrivningen från år 2000 vad gäller varg i renskötselområden.
Vi, jag och Åke Edlund har varnat våra jaktliga företrädare om vad skrivningen innebär för vargetablering i Västerbotten o Norrbotten. Tyvärr är inte lyhördheten ännu så stor bland allmänheten och obefintlig kan man säga hos våra kommunala/riksdagspolitiker.

Renskötselområdet omfattar hela länet från hav till fjäll.
Året runt markerna är i princip från odlingsgränsen till Riksgränsen.
I första hand kommer vargens etableringar att ske i kust o inland särskilt vintertid, då vandringsälgarna drar ner efter ådalarna till inlandet/kusten, att observera är att också renhjordarna större delen av året befonner sig i vinterbetes områden från oktober till maj månader dvs 8 månader, dessutom har vi Malå skogssameby som har sina hjordar utanför året runt markerna hela året.

Att inbilla sig som vår Länsordförande i SJF framfört att samerna är en garanti för att inga vargetableringar och föryngringar kommer att ske i renskötselns verksamhetsområde är ren utopi och hur kan SJF förbundsstyrelse ha föreslagit och gått med på två varföryngringar i VARJE län är en fråga, som medlemskåren i SJF måste titta noggrannare på. Är det värt att vara medlem i SJF.

Sedan kan vi nte bortse ifrån att när renarna flyttar till fjälls så följer vargen med och därmed öppnas möjligheterna med vargföryngringar också i renens året runt marker.
Vi har ju mångårig kunskap om vargens härjningar i renflockarna för inte så många årtionden sedan, när hela samebyar och familjer blev utblottade över en natt p g a vargens framfart.

Det är två år sedan Åke Edlund framställde i en skrivning till miljöministern och begärde en miljökonskvensbeskrivning (MKB), mig veterligen har han ännu inte fått något svar.

När vi idag ser Caremas misskötsel av åldringsvården då kommer osökt frågan, - varför satsa miljarder på vargen när skattepengarna bättre behövs till en självskriven bra social omvårdnad.

Hur tänker och handlar våra folkvalda politiker?
Hur tänker rovdjursförespråkarna, som ibland går till sådana ytterligheter att de går att jämföra dem med en terroristorganisation.

För visst är det en terror som varglänen under flera år har utsatts för?

VÄSTERBOTTNINGAR O NORRBOTTNINGAR nu är det dags att vi agerar och ser om vårt hus annars blir vi överkörda.
Ska vi tillåta att vi kommer i samma situation som folket i varglänen. Nej och åter Nej!

20. Lomhörda

2011-11-17 09:56

NVV är helt tondöva för att inte säga lomhörda om missat FNs klagomål på rovdjurstrycket i renskötselområdet.
(Lägg in en länk till er gamla tråd, snälla, goa redaktör´n!)

Redaktionell kommentar:
Du menar denna artikel:
htp://www.jaktojagare.se/fn-rapportor-kritiserar-rovdjurspolitiken

19. Nu har dom fått hjärnsläpp.

2011-11-17 09:54

Vem av dessa alla,naturmuppar har fått ,hjärnsläpprovdjurskadorna är redan omfattande ni har redan ställt till det för,samerna med dessa kvoter av rovdjur nu ska ni alltså öka på bördan för dessa människor .Man kan inte hålla varjen i ett område utan den slår ringar tills den har, maten ,sug på detta ,10 kv-mil är, grundreviret sen,vandrar den,10 mil per dygn om det behövs så vandrar den ,vem ska betala för detta vansinne skenande renhjordar vem ska stoppa detta ska ni dräpa ,samerna redan nu är det svårt vari kommer detta vansinne från,, demokratin är sten död,,

18. BIA

2011-11-17 08:53

BIA: Vad tror du kommer vara billigare för oss skattebetalare? Att flytta EN varg eller ha FLERA vargar i renbetestområdet?

17. Re: Mats Johansson

2011-11-17 08:53

Det du påstår har jag aldrig hört talas om och då bor jag ändå på landsbygden i södra Småland med mycket känningar i Skåne också.

Tack vara Riala-reviret så finns redan vargen etablerad i Stockholmsområdet och det var många som var för Kynnas existens.

16. Henrik

2011-11-17 08:53

Gråben fanns hos samerna innan både du och jag var födda (tror jag). I alla fall innan jag var född. Resten får du räkna ut själv.

15. jaha

2011-11-17 08:52

Bara lite funderingar kring detta om de tycker att de blir billigare att tex låta vargarna vara i renskötselområderna, vad tror de att en ren kostar som blir slagen ???.Den kostar samhället ca 10 000 kronor och skulle de bli så att de uppehåller sig där, vilket dom gör så kommer detta att bli problematiskt pga att det kommer inte att handla om en ren som blir tagen då. 10 st lika med 100 000 kr ...20 st lika med 200 000kr ... ja vad ska man säga finns inta ord att förklara saker och ting för dem som inte förstår vissa saker ...

14. Jaha, slutet för samerna.

2011-11-17 08:52

Redan idag så sliter samerna med det höga rovdjurs tryck som finns i sameland, och nu ska NVV, mfl göra det ännu värre för våra samer. Ska fjollträsk kontra med att lägga ned Volvo nu då? Så att det hela blir rättvist, Nej hoppas att det nya partiet Naturdemokraterna nu får masser med röster, så de kan ändra på detta elände, när det inte finns en enda politiker som förstår vart detta kommer att sluta. Bedrövligt, renkött, älgkött och andra klövvilts arter är snart ett minne blått.

13. Kompromisser

2011-11-17 08:52

Borde till min tidigare kommentar tillfoga att:
Det är inte lönt att förhandla med och tro på människor, som innan bläcket har hunnit torka på gjorda överenskommelser och beslut, omedelbart frångår överenskommelserna eller besluten.
Ex
Max 210 vargar blir minst 450 (som kanske betyder 5000).
Min 1000 björnar är åtminstone 4000 st.
Licensjakt till åtminstone år 2014 är aldrig mer än till 2011
Full ersättning för rovdjursäkra stängsel betyder att ersättning ges bara i speciella fall, eftersom inte ens en procent av erforderliga medel för det finns avsatt.
Lokalt inflytande betyder att Stockholm skall bestämma.
etc etc i all oändlighet

För övrigt:
Är det inte dags för forskarna på Grimsö m fl ställen att klart tala om vad de egentligen tycker om förd rovdjurpolitik. De kan ju göra en konsekvensbeskrivning av olika scenarier. Det finns stort behov av sådana utredningar. Och tydligen är det ett i akademiska kretsar helt outforskat område.
Det vore en skam för forskarkåren, om de inte ens försöker tala om för politikerna vad Naturvårdsverket håller på att ställa till med.

12. "Dela på bördan"

2011-11-17 08:51

Ju större yta vargarna sprids på desto omöjligare blir det att hålla ordning på populationen. Taktiken är klar för "nätverket".
Med den snabba reproduktionstakten som vargarna har, kommer det att bli kaos, när stammen spritts ut över landet.

Finns det ingen som kan sätta stopp på vansinnet, medan tid är. "Projekt Varg" blir allt mer likt en skräckfilm.

Nu gäller det att vi håller ihop och inte tillåter en förvärring av eländet. Vi måste alla vara eniga om att nu är det noll varg, som gäller! Kompromissens tid är förbi!

11. Dröm vidare...

2011-11-17 08:50

Samerna kommer aldrig att tillåta detta ;)

10. Tråkigt men kanske nödvändigt?

2011-11-17 08:50

När nu Sverige skall "förstöras"med vargohyran för att tillfredställa regeringens EU-fjäsk och krypande för EU (fruktansvärt förödmjukande) och för att vinna vargkramarnas röster i kommande val. Då kanske det är lika bra att sluta göra skillnad på "människor och människor" i Sverige. (Skamligt) Tamdjur och hundar i mellansverige är lika mycket värda för dessa människor som renarna är för samerna. Vi bidrager redan nu med många miljoner i stöd till samerna. Öka på det bidraget och ge "full valuta" för rovdjurhärjningarna så att inte bara mellansverige får bära hela bördan/eländet av regeringen och EU:s diktaturfasoner i vargfrågan. Naturligtvis skall EU betala denna extra kostnad för att få förstöra tillvaron för människorna på landsbygden i Sverige. Bevare mig vilket elände det blev då vi gick med i EU. Var en skammens dag då vi nu ser resultatet på hur illa det blev...

9. Hål i huvet

2011-11-17 08:49

Om vi tidigare haft problem då vi haft varg i renskötselområdet och staten förstått att det är bäst att omgående lösa detta med skyddsjakt - varför då gå tillbaka till den modellen vi hade innan det måste vara "hål i huvet". Då ledde det till att vi hade ändlösa debatter om tjuvjakt då renar ska skyddas. Det finns ett stänk av "att låta övriga landet ta del av vargplågan" som accentuerats i fårbetesområdena. Tyvärr så är det nog så cyniskt att politikeran tror att samerna ska stilla tiga och lida. Den tiden är förbi då storsvensken kunde sätta sig på samerna. Idag finns det betydligt fler som står på samernas sida. Hela norra halvklotet är vargens naturliga utbredningsområde.....OK, börja då att fylla upp Stockholm och de övriga två storstadsområdena med varg.....

8. Varg från öster

2011-11-17 08:49

Det blir trögt med naturliga invandringen från öst eftersom Finland har cirkus 135-140 vargar.

7. Våra förfädrar skule idiot förklarat åss.

2011-11-17 08:49

Siter och funderar om man inte skule komma åt dom styrande på ett annat sett.
För våran del som är jägare skule det inte vara hella värden att slopa all jakt under ett år.
Våra hundar får vi aktivera på andra sett, det går.
Varg vill dom ha och varg skulle dom få.
Men för tamboskapen och för rennäringen, vad jör vi för domm. Hur som hälst så kommer denna fajt mellan för och imot att pågå i många år. Det är lika bra att säta hårt mot hårt.
Jag tror att det ärr det enda settet för åss att strejka på och då menar jag värkligen att alla eftersök och jakt ställs in, alla i Sverige måste ställa upp.

6. Vargens naturliga utbredningsområde

2011-11-16 20:04

Slår vad om att det sitter åtskilligt med urbana "djurvänner" och "djurmuppar" och innerst inne tycker att t.ex.vis Stockholm eller Skåne inte tillhör det "naturliga" utbredningsområdet.Att det är inte är dom själva, som ska ta av sin egen välfärd, för att rovdjur och natur ska bevaras.Det ska man göra uppe i Lappland eller Dalarna nånstans.
Hur många procent av ex.vis skåningarnas eller stockholmarnas marker är naturskyddade??

5. Bra!!!

2011-11-16 20:03

Då blir det billigare för skattebetalarna för då behöver man inte flytta på Idre-vargarna.

4. liten skara

2011-11-16 19:53

personer som har lurat regeringen och resten av befolkningen. Tagit skydd av vackra varg bilder och ordet mångfald. Många här skriver om brist på empati och egoism. Vad vi mer sällan har skrivit om är hur grymt smarta denna lilla skara personer har varit som fått igenom sin plan. Jag skulle inte förvåna mig om att snart lyckas man splittra motståndarna mot varg med samerna och dessutom fixar till mellersta sverige kontra syd och norra sverges befolkning, så de kommer i despyt med varandra. Sedan är det fritt fram i skuggan av det att fylla vargrevir i hela landet. Resultat av det behövs ej nämnas.

3. Lurade politiker

2011-11-16 19:25

Det blir allt tydligare att tjänstemännen på Naturvårdsverket, tillsammans med sitt nätverk i SRF; SNF och WWO lurar politiikerna och kör sitt eget race.

Jag är ganska säker på att ingen politiker har satt sig in i rovdjursfrågorna så ordentligt att de förstått skillnaden mellan begreppena "renskötselsområdet" och "renskötselns åretruntområden".
Därför har de inte heller anmärkt på skrivningen i riksdagsbeslutet.
En skrivning, som säkert är författad av nätverket!

Nu är det dags för politikerna att visa vilka, som har den politiska makten genom att rensa på Naturvårdsverket!

Gör de inte det blir de till åtlöje

2. Grattis samer

2011-11-16 19:24

Välkomna till att bo med vargen!
Enda fördelen med det är väl att vi kan få med FNs representanter som värnar om ursprungsbefolkningars rättigheter. De har redan klagat på rovdjursförekomsten innan vargen läggs till bördan

1. Naturlig väg

2011-11-16 19:24

Intressant skrivning -naturlig väg- då innebär det väl stopp för alla experiment med förflyttning och utplanteringar av vargar/vargvalpar?

Fast just sånt kanske inte beaktas?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons