• Allmogejakt

Viktigt att vargjakt kan fortsätta

AktuelltPublicerad: 2010-11-08 21:01

Skyddsjakt får inte äventyras där vargar sätts ut och alla, även de som jobbar för mer varg, ska vara med och förankra rovdjurspolitiken. I sina remissvar gör jägarorganisationerna olika bedömningar: SJF har bråttom med utsättning och JRF vill avvakta.

Både Jägarnas Riksförbund, JRF, och Svenska Jägareförbundet, SJF, har nu yttrat sig till Naturvårdsverket om förslagen att motverka inaveln i vargstammen.
Förbunden är samstämmiga i flera frågor. Till exempel trycker de hårt på den lokala acceptansen och lokalt inflytandet där de nya vargarna ska sättas ut. De påpekar också att fredningstiderna inom sådana områden måste begränsas så mycket som möjligt och att det fortfarande måste finnas möjligheterna till skyddsjakt.
– Eventuell utsättning får inte försvåra jakt eller skyddsjakt i dessa områden, vilket är en förutsättning för att få acceptans för den förda rovdjurspolitiken, skriver JRF.

Kompensationsåtgärder
SJF efterlyser kriterier för vad som ska gälla om de genetiskt värdefulla vargarna ställer till skada, samt att det klart framgår att även dessa vargar ska kunna skyddsjagas.
SJF efterlyser också en lista över tänkbara kompensationsåtgärder i områden som tar emot vargar utifrån. Förbundet bedömer att det kan behövas något års skydd för att ge de nya vargarna en möjlighet att vandra ut, men att det sedan ska finnas möjligheter att till exempel tömma området på vargar eller tillåta en mer omfattande vargjakt.

Avvakta med inplanteringar
Det finns också klara skillnader mellan de två jägarorganisationernas bedömningar:
JRF menar att den svenska vargstammen egentligen är en utlöpare av den finsk-ryska vargstammen och påpekar att också flera forskare anser att det i dag inte föreligger några akuta problem med inavel. JRF hänvisar också till den gemensamma skrivelsen från sex organisationer (däribland Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund) där man angav att man bör vänta i fem år innan omflyttningar av av inhemska vargar övervägs.
JRF anser kortfattat att nya vargar inte ska importeras, att naturlig invandring är att föredra, samt att man bör avvakta med åtgärder. Förbundet tar inte heller ställning till något av alternativen; utsättning av vuxna vargar eller av valpar.

Vargjakten hotas
Svenska Jägareförbundet gör emellertid en annan bedömning. Även SJF hänvisar till den gemensamma skrivelsen, att man bör avvakta fem år för att ge tid till förankringsarbetet.
– Men, skriver förbundet, det har tydligt framgått vid möten med EU-kommissionen att vargjaktens framtid kan avgöras av om det flyttas in varg eller inte.
Av den anledningen förordar Jägareförbundet ändå att man sätter ut vargvalpar, den konstgjorda åtgärd som man anser har störst möjlighet att vinna acceptans.
– Mot bakgrund av att vargjakten kan äventyras är det därför önskvärt att det redan våren 2011 finns beredskap att sätta ut någon eller några vargvalpar, skriver förbundet.

Förespråkare ska förankra vargjakt
En annan del som Svenska Jägareförbundet trycker hårt på är förankringsarbetet.
Här påpekar förbundet att det inte enbart handlar om val av utsläppsplats, utan om att förklara rovdjurspolitiken och varför man använder kombinationen av vargjakt och inplantering av varg.
Jägareförbundet anser att alla inblandade parter ska stödja detta förankringsarbete och att det därför behövs en utförlig beskrivning av hur förankringsarbetet ska gå till. Jägareförbundet skriver:
– Det bör tydliggöras att inte enbart jägarorganisationerna ska vara drivande i denna fråga, utan även de organisationer som primärt arbetar för rovdjur.

Lokal acceptans
När det gäller kriterierna för lämpliga platser för vargutsättning trycker JRF mycket hårt på att människorna i dessa områden ska acceptera vargutsättningarna, samt att möjligheterna till näringsverksamhet eller traditionell fritidsverksamhet inte försämras.
Förbundet anser också att man bör slopa kraven på tio mils buffertzon till renskötselområdet, en mils buffert från motorvägar och att man tar hänsyn till om vargen/vargarna kan utvandra till Norge. När det gäller utsättningsområdet, där markägarna ska ge sitt tillstånd, föreslår JRF en sammanhängande minimiareal på 10 000 hektar.
Även Jägareförbundet föreslår att bufferten mot Norge slopas.

Här kan du läsa de båda remissyttrandena:
Jägarnas Riksförbund
Jägareförbundet

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

26. Lars Bergquist - flera kommer att följa efter

2010-11-15 23:08

Ja, så sant, valet blev kostbart för vargkramarpartierna. Om inte centern kommer till insikt om att det är landsbygdens intressen centern skall försvara, och därmed kräva en landsbygd fri från varg och dvärgbandmask, så lär nog Maud O snart gå samma väg som Mona S. Har inte en kursomläggning skett innan nästa val så är det inte bara Maud O som försvinner utan hela centern.

25. I dag sa Mona Sahlin upp sig

2010-11-15 07:42

Att hon lierade sig med Ohlhy accepterar jag med tvekan? Maen att Liera sig med MP! Där förlorades flest röster. MP är enbart till för sin egen hemkära och extrema politik. Hur skulle man kunna lita på ett parti som inte tog avstånd i från pm än lidrig statsterrorism. De kommenterade inte ens invasionen på Fosrmark. MP och Clownerna i åldringsvården = Mp politiker som ska nå ut med sitt budskap?

24. I Dalarna accepterar vi varg!

2010-11-13 14:08

I alla fall här i södra delen av Dalarna! de får gärna sätta alla vargar här.. problemet är bara att de vandrar!

23. Mycket bra, Wanström!

2010-11-09 20:59

Helt underbart, medlemsavgiften kommer för nästa år också. Den svenska vargstammen är definitivt den västligaste ryska kolonin.

22. Var i Sverige??

2010-11-09 20:53

SJF tycker att det är viktigt att människorna i det område där man vill släppa ut nya vargar accepterar dessa nya utsättningar.
Jag tror man måste gå till dom undersökningar som finns och visar var i landet man är mest positiv till varg och andra skadedjur.Till biologisk mångfald.-I anslutning till Rialareviret kanske??

21. Per Wanström.

2010-11-09 20:53

Tack för vissa klarlägganden.

20. Lite svar

2010-11-09 17:35

Det vi skriver i vårt remissvar har kanske blivit lite kort i artikeln från Danne. Vi utgår från ett lokalt perspektiv och att människor som är berörda måste få avgöra hur vargar och övriga djur skall förvaltas lokalt. Vad gäller acceptans av vargen så skriver vi att berörda människor måste se större fördelar än nackdelar med att ha varg i närområdet. Detta skall inte ses som att människor skall omvändas utan att det presenteras på ett sätt så att faktiskt människor ser större fördelar än nackdelar.
Om berörda människor inte anser att det finns större fördelar än nackdelar så anser vi inte att man kan sätta ut vargar där. Om människor som bor verkar och bedriver fritidsverksamhet där utsättning kan ske vill ha vargen där så skall inte vi stoppa dem. Om dessa vargar sedan sprider sig så kommer ju nästa områdes beslut att gälla där vad gäller etablering/förvaltning etc.

Skälet till att vi kan vara så ”vårdslösa” med de vargar som finns i Sverige är att vi inte anser att det är en egen genetisk stam och därför bör förvaltas som en del av den stam den faktiskt tillhör. Om inte gränsen mellan Finland och Sverige samt gränsen mot Ryssland skulle finnas så tror jag att debatten skulle se annorlunda ut och vargarna i Sverige skulle bedömas annorlunda. Gränserna är ju som bekant satta av människor och inte kända för vargen. I EUs Art och Habitatdirektiv så står det att stammarna av vilt får förvaltas inom sitt naturliga utbredningsområde samt att detta får vara EU-gränsöverskridande (ex-vis mot Ryssland).

Vad gäller 0-vision inom förbundet samt att förbundet centralt skall inta samma ståndpunkt så kan jag säga att ingen fråga är så grundligt genomgången vid förbundets årsstämmor de senaste åren som denna. Vid dessa stämmor har inte förbundsstyrelsen eller tjänstemän rösträtt utan den tillfaller endast de av medlemmarna utsedda ombuden. Det är ombuden som bestämmer inriktningen för förbundet, årsstämman står över förbundsstyrelsen. Det är på årsstämman som vår rovdjurspolicy är antagen (den finns på förbundshemsidan).

19. Var inte orolig Torbjörn #11!!

2010-11-09 16:30

Jag förstår att intyget som du skickade skulle till försäkringskassan och inte till jakt o jägare! Men var lugn vi skall inte sprida dessa uppgifter vidare. Men var försiktigare i framtiden! PS hoppas att dina omnämnda partikamrater kryar på sig!

18. Tyskterrier

2010-11-09 16:30

Det första JRF bör göra är att riva upp sin överenskommelse med Andreas Carlgren med motiveringen att Rovdjursförvaltningen har frångott sina uttalade planer, men det är väl i görningen. Därefter kan man tala klarspråk till makten och folket.

17. Torbjörn

2010-11-09 15:41

Hur skulle du ställa dig till att låta kommuneran får bestämma inplantering av varg? Ni inom Mp är ju för microdemokrati att beslut ska tas på lokal nivå. SNF får väl åka runt och förorda det positiva med varg i kommunerna och Jägarförbunden får verka för sin sak. De kommuner som är positiva ska på sikt hysa Sveriges vargstam och de negativa ska då ha mindre delar av stammen. Fördelningen kommer ju att ta ett antal år att få till men det ger ju ändå en plan vart varg ska finnas och accepteras. Kommunerna får ju då själva välja ifall man vill folkomrösta eller låta de folkvalda ta beslutet.

16. Bravo Torbjörn!

2010-11-09 13:34

Perfekt att du och dina partivänner visar vad de tycker om landsbygdens befolkning! Bara synd att ni mörkade detta före riksdagsvalet. I så fall hade ni fått ännu sämre röstresultat från landsbygdens befolkning. Vi tänker minnas denna motion från Tina Ehn m fl vid nästa riksdagsval!

15. TokTobbe

2010-11-09 13:34

Vad menar du med "Ingen Vargjakti Sverige"
då du samtidigt lägger ett inlägg som klart bevisar att riksdagen bestämt att vargjakt SKALL ske om populationen överstiger taket på 210 st vargar.?
För övrigt tackar jag för att du helt klart här visar att det är just ett absolut tak som det tagits beslut om och ingenting annat som Liberg med anhang verkar tro...
Att sedan du och ett antal miljömuppar protesterar kan vi lämna därhän...

14. Kenneth Eriksson

2010-11-09 13:05

Jag håller med dig fullkomligt,det är dags att JRF börjar se till sina´medlemmars intressen i stället för vargkramarnas. För varje år som går blir det fler som förespråkar nollvisionen inom JRF och det kan inte vara nån hemlighet för styrelsen att folk lämnar SJF till´förmån för JRF just på grund av detta. Det är dags för JRF att centralt inta samma ståndpunkt...
Bort med vargen från jaktmarkerna¨annars är den svenska jakten som vi känner den i dag borta om endast nåt tiotal år i de flesta av delarna av Sverige, och då har ni inga medlemmar alls längre...

13. Varför buffert som till motorvägar?

2010-11-09 13:02

Är det för att flesta motorvägar finns i södra delen av Sverige och där "kan man inte ha varg". Motorvägar med viltstängsel är väl säkert för varg som annat vilt. Än en gång: Där går det inte och vi som redan är drabbade skall ta "hela skiten".

12. SJF går mot graven!

2010-11-09 13:02

Jag rekommenderar alla jägare att göra som jag, lämna Jägareförbundet och gå med i Jägarnas Riksförbund då det endast är de som är till för jägaren, andra fallet är jägaren till för SJF och det passar i vart fall inte mig, då jag varit med i en sådan organisation i många år tidigare och trotts att jag varnade även då, så ser jag denna org. idag i brant spiral mot botten.
Varje org. måste vara till för sina medlemmar inte tvärt om.

11. Ingen vargjakt.

2010-11-09 13:02

Antalet vargar i Sverige

-------------------------------------------------------------------------------

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Naturvårdsverkets delegationsbeslut om licensjakt på varg inte bör utgå ifrån en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar i Sverige.

Motiv
Riksdagen beslutade på regeringens förslag (prop. 2008/09:210) att Naturvårdsverkets delegationsbeslut ska ta hänsyn till naturliga variationer, exempelvis att antalet föryngringar varierar från år till år, och därmed utgå från en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar i Sverige.
Det innebär i praktiken att ett tak sätts för antalet vargar i Sverige. Det som tidigare var ett etappmål omvandlas så till ett tak, åtminstone under en övergångstid.

Vi anser att detta är fel. Vargstammen är för liten för att begränsas till den nivån. Detta har Miljöpartiet också motionerat om.

Regeringens politik har nu visat sig bygga på två felaktiga eller överoptimistiska förutsättningar. Därför finns anledning att revidera denna politik.

Den ena felaktiga utgångspunkten var att det skulle gå att genom få bort de mest genetiskt defekta individer ur stammen genom genomföra ”en planerad licensjakt på vetenskapliga grunder … så att de individer som visar tecken på inavelsdepression, hög inavelskoefficient eller som bär på defekta anlag avlägsnas från populationen i syfte att reducera risken för fortsatt spridning av dåliga anlag.”

Det har nu visat sig omöjligt att genomföra en jakt som så beskrivs.

Den andra förutsättningen var att det skulle gå att förstärka vargens genetiska status genom att, vid behov, aktivt föra in varg från utlandet. Man tycks dock då ha bortsett ifrån problematiken med smittskydd från bandmask och rabies.

Det gör att det kommer att ta längre tid att föra in vargar till Sverige än vad regeringen förutsåg.

En ytterligare utveckling sedan riksdagen beslutade om regeringens förslag är att EU-kommissionen har nu tydligt signalerat att man anser att Sveriges beslut om licensjakt inte är förenligt med EU:s centrala instrument för skydd av biologisk mångfald, Art- och habitatdirektivet. Vi ansåg att det var uppenbart tidigare att beslutet stred mot EU-reglerna, även om regeringen och riksdagens majoritet inte insåg detta eller också bortsåg ifrån det när beslutet fattades. EU-kommissionens frågor till regeringen nu under våren visar dock att det finns klara problem med regeringens politik.

Mot bakgrund av den nya informationen och den senaste tidens utveckling anser Miljöpartiet därför att riksdagen bör ändra sitt beslut att införa ett tak för antalet vargar i Sverige. Naturvårdsverkets delegationsbeslut om licensjakt på varg bör således inte utgå ifrån en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar i Sverige, utan baseras på en väsentligt högre nivå. Därmed bör det kommande årets planerade vargjakt ställas in.

Stockholm den 27 oktober 2010

Tina Ehn (MP)

Jan Lindholm (MP)
Åsa Romson (MP)

Peter Rådberg (MP)
Maria Ferm (

10. Calle

2010-11-09 13:02

Vad menas med acceptans då? Har du hittat någon definition på det gällande inplantering av varg. Som jag skrivit tidigare lär skogsbolagen ställa sig bakom detta. Sen är ju frågan hur utbrett man kommer att fråga. Är det hela län som man kommer att undersöka lär det ju bli ett ok.

9. Fullständigt omöjligt.

2010-11-09 11:27

Det finns ingen chans att hitta ett område där de boende vill acceptera ytterligare vargar.
Vad gäller vargjaktens vara eller inte fixar vargarna det bra själva. Låt Naturvårdsverket med hjälp från SNF, WWF och SRF sköta den. Den måste naturligtvis göras ideellt på samma sätt som SJF och JRF gjorde.
1997 hade Land i nr 6 en större artikel om varg. Kommentarerna kunde ha skrivits idag. Något närmande av olika ståndpunkter har inte skett, snarare tvärtom. Av speciellt intresse är att Bo Lindevall, Informationschef för Svenska Jägarförbundet slutar sitt inlägg med "Vi, (Jägarförbundet), gillar nämligen vargen - han är jägare precis som vi".

8. Ja Kenneth

2010-11-09 09:53

Den är heller inte utrotningshotad som påstås, för då hade det inte funnits några vargar att hämta. Samhället tar avstånd från kamphundar i allmänhet, men de är som en svag fläkt jämfört med vargen. Det blir ett jäkla hallå när en kamphund bitit en människa och speciellt då ett barn. Jämfört med vargen är dessa hundar som små helgon, även om glorian halkat lite på sned i hanteringen av dem. Oavsett vad Fredin och andra likasinnade påstår.

7. De fems gäng, WWF, SNF, SRF, Djurterron och SJF

2010-11-09 09:53

Citat SJF: ”Det viktigaste är enligt Förbundet att rovdjurspolitiken förklaras så att de som lever i de tänkta utsättningslänen förstår vad de har att vinna på att ha en positiv attityd till införlivandet av nya vargar”.

Nå, vad är det folk i ”usättningslänen” skall omskolas att begripa? Jo, vad vi har att VINNA(?)är vargjakt och det är enligt SJF är det allra viktigaste! Om vi inte är SNÄLLA och tar emot ryssvargarna med öppna armar så kommer EU att ta ifrån oss den av SJF älskade vargjakten. Eller som SJF uttrycker saken: ”Förbundet anser mot den bakgrunden att en försening av det andra steget, införlivandet av nya vargar, kan komma att äventyra vargjaktens framtid”.

Hur vet vi då att EU skall straffa olydiga svenskar genom att beröva dem på deras ”älskade” VARGJAKT? Här måste vi helt lita på att SJF:s tjänstemän gör en korrekt bedömning av läget, citat: ”Det har dock tydligt framkommit vid Jägareförbundets möten med EU-kommissionen att vargjaktens framtid kan komma att avgöras av om det andra steget, vargflytt genomförs eller inte.”

Testa i stället EU-kommisionen! OM nu EU enligt SJF skulle FÖRBJUDA svensk vargjakt, vad händer då? Hur går det med modellen om att hålla en stam med ryssvarg i Sverige med i all framtid regelbundna utsättningar av nya ryssvargar? Tja, det lär inte bli möjligt att sätta ut flera ryssvargar, i varje fall inte öppet. Citat SJF: ”… kommer att krävas kontinuerligt inflöde av nya gener i all framtid, i annat fall återgår stammen till samma prekära situation som idag”. Skall man tro SJF så kommer folkets vägran att sätta ut ytterligare ryssvargar få TVÅ ÖDESDIGRA konsekvenser: Det blir INGEN VARGJAKT och RYSSVARGEN DÖR UT I SVERIGE.

Och dessa konsekvenser oroar SJF djupt? Vill jägarna som är medlemmar i SJF verkligen ha varg på sina jaktmarker? I denna väsentliga fråga är SJF ständigt tyst. Man uttalar sig annars om det mesta, skriver etiska regler mm. Men hur etiskt är det att driva en politik som går emot medlemmarnas intressen?

6. Större tydlighet har varit önskvärd?

2010-11-09 09:16

Verkar JRF endast det minsta för att motverka inaveln i den svenska vargstammen har man i samma stund accepterat den av oss medlemmar förhatliga rovdjurspolitiken.

Stryk, egentligen, den svenska vargstammen är en utlöpare av den finsk-ryska vargstammen, och därmed utan betydelse för den sistnämnda. Den fennoskandinaviska vargen är utdöd. Vi vill inte ha ryska vargar, säg det. Klart och tydligt, de behövs inte för någon, vare sig djur eller människa.

Myndigheternas lek med de stora rovdjuren, rovdjurspolitiken, är en skapelse av några få individer och helt utan folkligt och vetenskapligt stöd.

5. Fullständigt omöjligt

2010-11-09 09:14

Det finns ingen chans att hitta ett område där de boende vill acceptera ytterligare vargar.
Vad gäller vargjaktens vara eller inte fixar vargarna det bra själva. Låt Naturvårdsverket med hjälp från SNF, WWF och SRF sköta den. Den måste naturligtvis göras ideellt på samma sätt som SJF och JRF gjorde.
1997 hade Land i nr 6 en större artikel om varg. Kommentarerna kunde ha skrivits idag. Något närmande av olika ståndpunkter har inte skett, snarare tvärtom. Av speciellt intresse är att Bo Lindevall, Informationschef för Svenska Jägarförbundet slutar sitt inlägg med "Vi, (Jägarförbundet), gillar nämligen vargen - han är jägare precis som vi".

4. Finns gott om varg i Gävleborgs Län.

2010-11-09 07:51

Så uppenbarligen mörkas det rejält med uppgifter om antal vargar. Överallt där jag letat/tittat på fastighet med skog o mark så kommer jag i kontakt varg. Den "inavlade" vargstammen är duktig på att föröka sig. Ovetande om att man är inavlad?
På utdöende. Forstätter det så här kan man snart glömma jakt med löshund. Men det är väl det som är tanken.

3. Vargjakt!

2010-11-08 22:53

Man måste först ställ sig frågan om det verkligen behövs någon utplantering av varg. Den verkar att klara sig bra med tanke på hur fort den breder ut sig.Det finns redan mycket bra avelsbas i Svensk varg. Nu måste man kräva att man redovisar hur mycket varg det verkligen finns i Sverige. Det måste vara över 300. Jag hoppas att dom två jägarförbunden kräver det för vi blir överkörda ändå.fortsätter det i den här takten så är jakt med löshund slut inom en 10 års period.Vi har national parker där kan dom vara och dit kan dom som vill åka och titta på elendet

2. det fanns en tid

2010-11-08 22:52

då flower power ansågs det enda rätta,men sådana här samhällsnymodigheter rinner ut i sanden med tiden som allt annat
otur bara att det kostar miljarder årligen...ny samhällsordning...export ger vinst,vargimport förlust,varför inte exportera varg,stockholm ligger tillräckligt avsides för att hysa en hoper

1. Anser vem?

2010-11-08 21:36

I vilken synvinkel är det viktigt, Sveriges, EU's eller kanske för jägarnas skull. I dag är problemen i "mellansverige," för tjugo år sedan va dom i "värmland" om tio år är problemen nere i Kyrkhult och Tollarp.
Så på vilket vis vargjakten skulle va viktig för oss på landsbygden och speciellt oss jägare, det förstår inte jag?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons