• Allmogejakt

Vill ha krafttag mot betesskador

AktuelltPublicerad: 2015-06-15 10:02

Skogsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att skogsskador som orsakas av älg, kronhjort och dovhjort fortsätter att vara omfattande i södra och mellersta Sverige. Detta visar en första analys av den skadeinventering som görs i hälften av Sveriges älgförvaltningsområden.

Hittills omfattar inventeringen betesskador på ungskogar i 62 älgförvaltningsområden i södra och mellersta Sverige. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut om älgjakt i älgförvaltningsgrupper, där markägarrepresentanter och jägarrepresentanter för respektive älgförvaltningsområde ingår.
 Skadorna i södra och mellersta Sverige är precis som förra året överlag alltför omfattande, även om det är en stor variation mellan olika älgförvaltningsområden.
 – Därför vill vi understryka hur viktigt det är att älgförvaltningen använder sig av resultaten. De har en stor utmaning framför sig för att vända utvecklingen och nå en bättre balans mellan mängden hjortdjur och nivån av allvarliga betesskador i ungskog. Alla, såväl markägare som jägare, har ett gemensamt ansvar för att det ska ske, säger Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen.

Inventeringarna fortsätter i norra Sverige
Fortfarande pågår inventeringar i Sveriges nordliga delar. Samtliga inventeringar är klara efter sommaren. Skogsstyrelsen återkommer under hösten med en fördjupad analys av resultaten.
Betesskadorna i södra och mellersta Sverige är en anledning till att många skogsägare idag undviker tall, som hjortdjuren föredrar som föda. Istället planteras gran som är mindre betesbegärlig. Konsekvensen blir en storskalig omvandling av skogslandskapet mot renodlade granskogar, vilket är negativt både för den biologiska mångfalden och för viltets tillgång till foder.

En trend som måste brytas
Skogsstyrelsen anser att utvecklingen där gran alltmer dominerar landskapet måste brytas, bland annat genom att skapa skogar med mer tall och lövträd. Inom ramen för projektet Mera Tall i Kronobergs län testas flera olika insatser som visat sig kunna bryta den negativa trenden med betesskador liksom den allt större andelen gran på tallmarker.
– Vår förhoppning är att det går att nå samsyn kring att åtgärder behövs och att dessa är kraftfulla nog för att åstadkomma en bättre situation framöver, säger Christer Kalén.

En basmetod inom förvaltningen
Älgbetesinventeringen är en del av älgförvaltningens basmetoder. Fältarbetet finansieras främst av skogsbruket.
I södra Sverige har fältarbetet genomförts av flera aktörer, däribland Skogsstyrelsen, som också ansvarar för inventeringens utformning samt för analys och sammanställning av resultat.
 Resultatet från älgbetesinventeringen för alla hittills inventerade älgförvaltningsområden finns på Skogsstyrelsens webbplats, www.skogsstyrelsen.se/abin.
Där finns också Skogsstyrelsens foderprognoser.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Rovdjursmaten behöver fler tallar, aspar, ...

2015-06-21 16:49

Skadedjursstammarna av björn, varg, lo, järv och örn kommer fortsätta växa, enär ingen vet hur de skall begränsas; EU och Miljöpartiet vill väldigt gärna ha fler och ännu fler - då är ju all jakt uteslutet. Ökande antal rovdjur nödvändiggör att klövviltet behöver öka ännu mycket mer. Skulle Skogsstyrelsen få som de vill, och dräpa klövvilt i mängder, så medför det omfattande svältdöd för bland annat vargar och björnar. Skogsstyrelsen är rimligen helt fel ute om de tror att EU och vår miljöpartistiska regering kommer tillåta att vargar dör av svält - tänk bara hur mycket arbete, akademisk prestige, skattemedel och politiskt kapital som är investerat i våra inavlade bastarder - som trots det uppenbart är genetiskt, monetärt och politiskt värdefulla. Regeringen är väl inte dum? Såklart kommer den tvinga Skogsstyrelsen att planera för en kraftig ökning av klövviltet; Skogsstyrelsens uppgift blir att se till så att lämpliga trädslag i tillräcklig mängd planteras - lämplig uppgift för alla markägare som blivit egendoms- och arbetslösa till följd av alla nya rewildingreservat. Det är en stor omställning som behövs för att vargmaten skall ha tillräcklig föda inom och utanför reservaten. Gran kommer att förbjudas, ty tall, asp, rönn, en, sälj, buskar, svampar och bär är lämpligare. Hur tror Skogsstyrelsen att miljöminister Romson tycker om att en massa utmärglade vargar raglar fram ur skogen och dör svältdöden inför hennes ögon; hon som inte vill att en enda varg dör, och därför önskar stoppa varje liten vargjakt av vad slag det vara må? Skogsstyrelsen behöver seriöst tänka om.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere