• Pinewood

Viltmaten på väg att ta slut

Skogsvårdsstyrelsen vill minska viltstammarna

AktuelltPublicerad: 2016-04-04 09:30

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Kronoberg anser att viltstammarna måste minskas eftersom viltmaten i skogen håller på att ta slut.

Bakgrunden är bland annat att de ungskogar som bildades efter stormen Gudrun håller på att växa upp och därmed oanvändbara som viltfoderkälla. Det innebär att ungskogsarealen i delar av länet minskar med mer än 80 procent.

Viltstammarna måste minska
Skogsvårdsstyrelsen bedömer att det redan i dag är ett hårt betestryck, framför allt på tall, vilket inte blir bättre när ungskogarna minskar. Dessutom är betningen på lövsly så hårt att rönn, sälg, asp och ek har svårt att komma upp
- Det måste sättas betydligt mer tall samtidigt som älg- och rådjursstammarna måste minska, säger Jerker Bergdahl, distriktschef på Skogsstyrelsen, i ett gemensamt pressmeddelande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Överpopulation?

2016-04-08 14:53

Detta problem tar vargen hand om galant!

6. Skogsstyrelsen vill dräpa älgar

2016-04-07 16:34

Citat: "Kan bara konstatera att "Gudrunälgarna" får svårt att hitta mat om de vandrar österut, ..."
Älgarna bryr sig inte om gränser. Men jag kan bara hålla med; om älgarna i Kalmar får för sig att vandra österut så blir det svårt att hitta mat (om de inte tar bron eller simmer över till Öland). Men varför gå österut, de kan ju exempelvis gå till Östergötland och södra Närke - där finns det mycket mat och lite älg. Så du har rätt - Skogsstyrelsens farhågor är av någon anledning våldsamt överdrivna. Dels bryr sig Skogsstyrelsen alls inte om älgarnas välfärd (de ömmar enligt min erfarenhet mer för snytbaggar och hackspettar), och dels kommer inte älgarna att svälta ihjäl. Utom de älgar som får nos/hals/mage sönderbitna av vargar. Grundfrågan är varför Skogsstyrelsen nu plötsligt anser det vara ett problem att älgar i första hand äter lövsly, när man egentligen menar att problemet är att älg äter tall. Tydligen vill Skogsstyrelsen döda en massa älgar. Men vems ärenden går Skogsstyrelsen? Och uppfyller Skogsstyrelsen sitt egentliga uppdrag med nit och skicklighet? Romson kanske kan tillsätta en utredning.

5. Kalmar län kan....

2016-04-07 11:59

...inte ge föda åt kronobergs älgar. Storrmen Gudrun förändrade radikalt miljö/växtlighet där den drog fram, att en sådan kraftig förändring påverkar växt och djurliv är väl naturligt, på samma sätt som en brand gör.
I östra småland har vi i år hittills fått kanske fått 2/3 av normal nederbörd, nu väntar 2-3 månader som normal är väldigt torra.
Jag har en litet "dike" där det normal är en liten "rännil" fram till midsommar, i år är jag tveksam om det rinner något vatten där alls i maj, knappast om det inte kommer regn mkt regn.
Kan bara konstatera att "Gudrunälgarna" får svårt att hitta mat om de vandrar österut, de kommer nog inte svälta ihjäl men frågan är hur de kommer att må om de skulle klara en tuff vinter.

4. Jonte och älgdöden

2016-04-07 08:50

Citat Jonte: ”Att djuren skall kunna förflytta sig till bättre områden är mindre troligt, skall älgarna i Kalmar förflytta sig till Sörmalndsskogarna, mindre troligt.”
Nu är det inte ”mindre troligt”, Jonte, utan det är tvärtom troligt att älgar flyttar till maten. I Sverige förekommer i många områden att älgar likt renar vandrar över stora avstånd under födosök, betydligt längre än mellan Kalmar och Sörmland! I Norrbotten har ett antal älgar försetts med GPS just i syfte att studera älgars årstidsbundna vandringar. Självklart dör en älg om den inte får tillräckligt med föda. Men om en älg i Kalmar äter upp all mat lokalt, så inte lägger den sig ned och dör, den går nog till Sörmland om så behövs. Men älg går ofta inte längre än vad som behövs för att hitta föda, fast vandringsälgar är väl kända. Dock är friska älgar som dör av svält sällsynta.
SVA publicerar då och då rapporter över dödsorsaker hos fallvilt, se till exempel ”Dödsorsaker hos älgar undersökta 2012-2013”. Älgar dör av jakt, rovdjur, trafikolyckor, sjukdomar, ålder, skador etc., och många älgar som hittas döda är ibland utmärglade. Inte därför att mat saknas, utan därför att älgen till följd av sjukdom eller skada inte kunnat få i sig tillräckligt med föda.
Att det förekommer att älgar kan hamna i en situation där de svälter ihjäl är knappast orsak till att utrota älg och sly, och i stället odla gran och tall, samt föda upp varg och björn.
Vilken föda föredrar då älg? Djurparker matar älgar med långt lövsly som placeras i ställningar. Det är sådant som älgar gillar; rönn, asp, vide/sälg, i andra hand vårtbjörk och en, även tall och glasbjörk. När älg äter tall så är det där tall finns i stora mängder, samtidigt som lövsly saknas.
Jag fick föra en lång strid med Skogsstyrelsen för att kunna spara en fjuttig hektar där det växte rikligt med rönn, asp, sälg och annat älggott. Skogsstyrelsen försökte tvinga mig att röja bort älgmaten och plantera gran istället!
För att slippa strida så låter jag numera slyet växa i många men små områden. Vill man älgarna väl så skall man som skogsägare se till att det finns sly. Men skogsbruket vill vanligtvis inte älgarna väl, och man vill inte ha lövsly i sina barrträdsplantager. Däremot går man glatt med på att lämna mängder fina tallar och granar på hyggena, det kallas ”hänsynsträd” som kan vara rotvältor eller avsiktligt fällda - man månar mer om snytbaggarna än om älgarna!
Frågan är varför går Skogsstyrelsen nu går ut med att det är ett problem att älg äter sly? Min associationskedja är att staten, kyrkan och industrin inte vill ha löv bland sina barrträd. Men utan löv äter älg tall, och det är ju avskyvärt; varför Skogsstyrelsen heller inte vill ha älg. Men det är känsligt av en myndighet att säga att man helst vill utrota klövviltet därför att Sveaskog, kyrkan och industrin vill bedriva storskalig plantageodling av gran och tall. Flygbesprutning är visserligen förbjudet, och utan klövvilt så måste slyet röjas manuellt. Men löv och varg är miljörörelsens vurm, något som Skogsstyrelsen utnyttjar genom att desinformera om att älgarna är ett hot mot lövslyet, och att älgarna därför underförstått är ett miljöhot! Men miljörörelsen gillar inte jakt, så då återstår att använda varg, björn, järv,lo och örn för att dräpa smått och stort klövvilt. Och som en självklarhet så stöds detta av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.
Citat: "961L vet allt" är en lögn och ett personangrepp som inte har med saken att göra.

3. 961L vet allt

2016-04-06 13:58

Har han varit i stormens öga, Där Gudrun drog fram och totalt förändrade naturen.
Radikalt förändrad landskap över stora ytor, klart att maten kan ta slut för vilda djur om växtligheten förändras, speciellt om det har varit några "goda år" som klarat av att föda stora stammar och det sedan blir ändrade förutsättningar.
Dessutom är det ganska torrt i östra Sverige redan nu, och det händer att nederbörden nästan helt uteblir fram till Midsommar, det är klart att de då kan uppstå matbrist för såväl vilt som för boskap. Att djuren skall kunna förflytta sig till bättre områden är mindre troligt, skall älgarna i Kalmar förflytta sig till Sörmalndsskogarna, mindre troligt. Är det svag växtlighet så är det oftast över ganska stora områden,
Eller vad händer om det blir en riktigt riktigt tuff vinter, med meterdjuo snö och ihållande kyla.

2. Gud, kapitalet och Miljörörelsen; varg eller hormoslyr?

2016-04-05 17:03

Sedan tidernas morgon har viltmaten inte tagit slut. Jag har en skogsfastighet där det finns växtätare som hare, rådjur, hjort, älg, tjäder, bäver mm. Självklart äter dessa djur växter, och jag får mer arbete och något mindre ut av skogen. Men inte tar maten slut. Blir det födobrist så flyttar djuren. Inte ens på åttiotalet när det knappast fanns lövsly, men mångfalt fler älgar, så ”tog maten slut”. Jerker Bergdahl, Skogsstyrelsen, påstår, citat: ”Det måste sättas betydligt mer tall samtidigt som älg- och rådjursstammarna måste minska”. Vilka belägg har Bergdahl för att antalet älgar och rådjur ”måste” minska, eller att antalet tallar ”måste” öka? En logisk slutsats borde snarare vara att det behövs mer sly och mindre gran, då skulle det finnas sly nog för att skydda övrig skog. För även Bergdahl tycks mena att älg föredrar löv framför barr. På åttiotalet och tidigare var stat, kyrka och industri (då som nu) storägare av skog. För att underlätta införandet av ett storskaligt skogsbruk, med få anställda och stora maskiner, började dessa storägare efter kriget (ivrigt stöttade av statens myndigheter och politiker!) giftbespruta skogen från flygplan för att få bort lövsly som rönn, sälg, asp, björk, ek och annat som inte tålde hormoslyr. En "flygraka" finns på nästan varje mark. Nu menar Skogsstyrelsen(!) att det är till skada att älg och rådjur äter upp det lövsly som samma myndighet tidigare förordade skulle tas bort genom att flygbespruta hormoslyr över träd, bär, djur och människor. Nu hör vi som ett hormoslyr-eko att Sveaskog (staten), kyrkan och industrin vill ha obegränsat med varg, björn, järv och lo i våra skogar, med uppgivet syfte att minska betningen på rönn, sälg, asp, tall och ek? Skall vi tro att dessa storägare påhejade av Skogsstyrelsen (motsv.), som hade så grovt fel när det gällde flygbesprutningen, nu plötsligt fått visdom och har rätt i att varg behövs för att utrota älg, hjort och rådjur, och att de nu gärna vill ha lövsly i skogen? Fan tro't. För kanske minns några Uddeholms dåvarande direktör Lennart Christoffersson som i TV drack hormoslyr? Allt för att övertyga allmänheten om att hormoslyr var ofarligt och att det var rätt att spruta bort all lövskog. Så, tro dem inte, girigheten ljuger nu som förr, det går inte ens att förlåta myndigheterna för deras enväldiga okunnighet, den har inte minskat nämnvärt. Och girigheten är oförändrad; statens, kyrkans och industrins girighet har visat att de drar sig inte för att spruta gift över skog, djur och folk. Eller som nu; förstöra människors livsmiljö, och låta älgar, hjortar och rådjur årligen i tiotusentals plågas till döds av vargar och andra rovdjur. Tjänstemännen får ju visa sig duktiga genom att tjäna in några futtiga kronor extra åt staten, gud och aktieägare - på vår och viltets bekostnad. Med vargen som verktyg har girigheten den extremistiska miljörörelsen på sin sida.
Men det finns således ett uppenbart ”måste”: Skogen måste i stället ägas av tiotusentals enskilda människor om skogen skall skyddas mot storskalig ödeläggelse. Ty individer gör alla sina egna små fel; de sköter sin skog alla lite olika allt efter intresse och möjligheter, de avverkar, de planterar, de röjer, de jagar, de plockar bär och svamp, de är i sin skog. Och deras barn, som skall ta över, leker i skogen. Stora ägare gör storskaliga fel över enorma ytor där vare sig växter, kryp, djur eller folk trivs. Låt mig bara nämna hormoslyr, contortatall, rotsnurr, skogsdöd ...
Giriga efter makt och egendom, i förening med girig ekosofisk extremism, är de som vill ta i från oss det liv vi valt; vi som vill leva på landsbygden.

1. Mat

2016-04-05 13:50

Naturskyddsföreningen måste få möjlighet att ingripa innan minskningen av viltet kan ske. Vem skall förresten genomföra detta - dags att tillkalla samtliga naturvårdsfantaster för att det skall bli rätt från början.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons