• Älgskadefondsföreningen

VVO-avhopp på grund av Kuivakangas

AktuelltPublicerad: 2010-07-19 15:53

Jägare i flera olika viltvårdsområden har valt att hoppa av och fortsätta jaga på sin egen mark. Upplösningen av Kuivakangas viltvårdsområde tycks öppna för att fler vågar lämna jaktsamverkan när den upplevs som ett tvång.

Striden om Kuivakangas viltvårdsområde (VVO) har gått in i ett nytt skede. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att upplösa området. Men beslutet har överklagats av flera privatpersoner och viltvårdsområdets förening.
Det var för några år sedan som tio jägare på området bröt sig ut ur området. De hävdade att de hade rätt att jaga ändå på egen eller arrenderad mark. I tingsrätten blev domen att det begåtts ett jaktbrott när det jagades på egen mark. Men hovrätten gjorde en annan bedömning och friade.
Den 23 juni fattade länsstyrelsen beslutet att upplösa viltvårdsområdet.

Jublar över beskedet
Sture Nilsson i Sjulsmark i Norrbotten har engagerat sig i frågan och jublar nu över beskedet att området upplösts.
– Det är markägarna som äger licensälgarna och inte VVO-föreningen. För de 140 fastighetsägarna som gemensamt äger 12 911 hektar jaktmark kommer höstens jakt att bli en ny upplevelse, kommenterar Sture Nilsson.
Länsstyrelsens beslut att avveckla området grundas på misskötsel inom VVO-föreningen.

”Missvisande information”
– Det går inte att bortse från att Svenska Jägareförbundets jaktvårdskonsulenter genom åren har gett missvisande information om VVO-föreningarnas rättigheter och skyldigheter. Det kan ha bidragit till denna misskötsel. Men tack vare alla turer kring Kuivakangas VVO-förening har markägarna informerats om sin rätt till jakt på egen mark trots att den är ansluten till ett VVO, konstaterar Sture Nilsson.

Fler bryter sig ur VVO-områden
Hovrättens ställningstagande om Kuivakangasmålet innebär bland annat att Eskil Johansson i Klutmark i Västerbotten friats från ”tjuvjakt” på egen mark. Även han bröt sig ur VVO-området, jagade på egen mark och polisanmäldes av VVO-föreningen. Åklagarmyndigheten har gjort bedömningen att det inte är ett jaktbrott.
Sture Nilsson hoppas nu att det kan bli ett slut på tvångsansluten jakt.
Georg Strömbäck i Sänkmyran i Norrbotten har också lämnat sitt VVO-område efter 28 år.

Fick styrka av Kuivakanga-målet
Kuivakanga-prövningen gav honom styrka att gå vidare och börja jaga på sin egen mark på 300 hektar. Att viltvårdsområdet gjort en polisanmälan mot honom är han inte orolig över.
Juristen Håkan Carle i Sundborn i Dalarna är specialiserad på jakträttsfrågor och har sett många exempel på de problem som orsakas av tvångsanslutningar för jägare.
– Huvuddelen av de mål som folk vill ha hjälp med gäller problem med viltvårdsområden, säger Håkan Carle till ATL.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Bra debatt!

2010-08-22 09:53

Intressant debatt!
Grunden är ändå att ett VVO är en samfällighet mellan fastigheterna i syfte att fräjma jakt och viltvård. I juridisk mening är ett VVO benämnd tvångssamfällighet pga vissa tvingande bestämmelser för bildande och upplösning. Denna jaktliga tvångssamfällighet är jämförbar med dikningsföretag för tex skogsdikning där vissa fastigheter tvingas att medverka. VVO övertar inte på något vis jakträtt eller går in som ägare i någon form, utan skall bara samordna jakten. Fastigheterna har fortfarande jakträtten intakt och kan överlåta jakt enligt nyttjanderättsavtal till jägare. Med detta i bakgrunden tror jag nog det är lättare att förstå de olika domarna.

15. Gemensam fiende

2010-08-16 23:33

Ni verkar ha för få vargar i Västerbotten eftersom ni jägare tvistar inbördes. Nåja, tids nog får även ni smaka på denna mellansvenska plåga. Men tills dess hoppas jag ni enats som vuxna människor, annars är ni rökta. Vargen är jakten och jägarnas största fiende. Gör inte saken enklare för vargkramarna genom att inte kunna enas i VVO-frågan.

14. Replik till 13

2010-07-28 13:09

citat HD "Av det nu sagda följer att även om en viltvårdsområdesförening erhållit en nyttjanderätt till jakt genom upplåtelse från en fastighetsägare inom viltvårdsområdet, så medför inte detta att föreningens jakträtt kränks, när en medlem i föreningen med stöd av ett beslut om områdesjakt jagar på det med jakträtt- upplåtna området.”
Citat
"Av den sista meningen drar jag slutsatsen att man kan nyttja hela området om man även upplåtit sin egen mark då det sista ordet hänvisar inte bara till den egna marken utan till hela området."
slut citat.

Jag anser att din slutsats är helt fel. Sakläget var att de åtalade jägarna som HD i citatet mycket riktigt påpekat, jagat på egen mark som dessutom var uthyrd till VVO och fällt älgar i strid med stämmobeslut, Och läs en gång till för det står inte som du skriver hela området utan de upplåtna området.Det vill säga att alla VVO jägare som hyrt ut marker till VVO föreningen kan enligt denna dom jaga utan
att blanda in jaktledningen och behålla fälld älg.
Helt glasklart är att markägare som inte vvo har ett giltigt avtal där kan inte gemensamhetsjakt bedrivas.
I Hovrättens domskäl B898-05
står följande. "En licenstilldelning sker varje år avseende respektive licensområde.Älgtilldelningen avser området och det spelar härvid ingen roll,med avseende på möjligheterna att få en licenstilldelning, vem som faktiskt jagar där under förutsättning att han har jakträtt där."

Licensen är sökt av VVO på anslutna och tvångs anslutna gemensamma markinnehav så VVO har ingen rättslig rätt till tilldelade älgar utan sökande är i detta fall ombud för jakträtts innehavararna inget annat. Fällda älgar är jakträtts innehavarnas egendom och ensak om älgen delas med övriga eller behålles för egen del.
Detta skiver Jordbruksverket om i Hovrättens Dom.
Vad framgått så har ingen annat än du Norrlandsjägaren antytt att det skulle finnas någon begränsningsregel för markägare som innehar mark inom VVO rörande arealbegränsningar utan om ett VVO har tilldelats ex 5 vuxna så kan dessa fällas allihop på en fastighet som är minst inom VVO och jakträtts innehavaren bör tacka VVO som varit hyggliga och sett till att så många älgar kunde fällas på så pass liten fastighet. Slutligen skriver Hovrätten om vad som gäller när man jagar där jakträtt saknas
Citat Hovrättens Bedömning sid 16 Dom B898-05
"Enligt 43§ 1P Jaktlagen dömes den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet olovligen jagar på annans jaktområde eller där tillägnar sid vilt eller vid jakt som sker med stöd av licens bryter mot en för jakten väsentlig bestämmelse i licensen för jaktbrott.”

13. Replik till 11.

2010-07-28 01:48

I Hovrätten konstaterades att det inte skett något jaktbrott i och med att personerna inte olovligen jagat på någon annans mark utan på sin egen. Huruvida man får jaga inom hela VVO ,prövades mig veterligen inte av Hovrätten då de höll sig till sin egen mark.

I HD var inte VVO målsägare eftersom jaktlagen saknar bestämmelser för att ange vem som är målsägare. Hade en annan markägare inom VVO drivit frågan hade de säkert tagit upp det.
HD gjorde dock följande uttalande:

Ett beslut om områdesjakt innebär att den djurart som avses med beslutet får jagas inom hela området oberoende av fastighetsgränserna och, vid beslut om gemensamhetsjakt, därvid bara tillsammans med andra jakträttshavare inom området. Beslutet innebär således att en jakträttshavare å ena sidan kan utöva sin jakträtt på hela viltvårdsområdet, men å andra sidan inte kan hindra att annan medlem jagar på jakträttshavarens eget jaktområde. Viltvårdsområdesföreningen tillerkänns i sig således inget jaktområde genom beslutet om områdesjakt och ett beslut om gemensamhetsjakt utgör endast ett beslut om hur områdesjakten skall utövas. Av det nu sagda följer att även om en viltvårdsområdesförening erhållit en nyttjanderätt till jakt genom upplåtelse från en fastighetsägare inom viltvårdsområdet, så medför inte detta att föreningens jakträtt kränks, när en medlem i föreningen med stöd av ett beslut om områdesjakt jagar på det med jakträtt upplåtna området.”

Av den sista meningen drar jag slutsatsen att man kan nyttja hela området om man även upplåtit sin egen mark då det sista ordet hänvisar inte bara till den egna marken utan till hela området.

Angående licens gjorde HD följande uttalande:
”Det tillstånd att fälla älg som meddelats genom licensen gäller jakträttshavarna inom licensområdet gemensamt.”
Det står visserligen inget om fördelningen, men det är dock ytterst tveksamt om du kan få skjuta fritt antal djur själv tills det att hela licensen för VVO är fylld om du har jakträtt på mark inom VVO så som du indikerar. I åtalsfrågan behandlades i de olika instanserna att de inte brutit mot förmodad licens då de fällt proportioneligt antal vilt till sin markstorlek.
Det som visserligen ger ditt åsikt tyngd är att åklagarmyndigheten inte tog upp fallet med personen som bara hade 60 ha, vilket överraskade mig. Personligen tror jag dock att det kommer att prövas igen av åklagarmyndigheten efter höstens jakt om man inte har tillräckligt mycket mark för en vuxen älg. Det kommer som som sagt var att bli en mycket intressant höst med oklarheter även i småviltsjakt, skyttekrav mm. Hur som helst är det på tiden att en förändring sker vad gäller VVO.

12. Fundersam?

2010-07-27 14:07

Sitter med i styrelsen i vår VVO-förening och inför förra höstens jakt tog en arrendator ur sin mark för att jaga själv. Han lyckades skjuta en vuxen älg men fortsatte att jaga på de 60 ha han arrenderar. Inför årets jakt är det fler som har samma tanke, att ta undan sin mark och jaga själva, även de som har mindre arealer än ovan nämnda! Detta eftersom åklagarmyndigheten sagt sitt. Om fler tar chansen att jaga på sin egen mark, kan man då prata om viltvård.
Har pratat med Länsstyrelsen utan att få något vettigt svar, det verkar vara så att det här tillvägagångssättet fungerar om det bara är några få som tar undan sin mark. I vårt VVO-område på ca 3000 ha med 50-talet markägare skulle det få katastrofala följder om jakten bedrevs enskilt. Detta med tanke på att man inte kan styra avskjutningen om inrapporteringen är dålig, eller ens förekommer.
Vad är en rimlig areal att jaga älg på?
Om man väljer att ta undan sin mark för älgjakten kan man då kräva att jaga småvilt på hela VVO-området?
Enligt Länsstyrelsen är jaktledaren som är vald på jaktstämman jaktledare på hela området, hur är det möjligt?
Det finns hur många frågor som helst att ställa men om jag får svar på dessa är jag nöjd!

11. Replik Norrlandsjägaren

2010-07-27 00:00

Norrlandsjägare skriver följande "Du får enligt gällande domstolsutslag inte lämna VVO, dvs andra får fortfarande jaga på din mark och du får jaga på deras precis som förut."
Påståendet är helt befängt och uppmanar till brottslig jakt utövning.Jag vill uppmana Norrlandsjägare att läsa på Hovrättens dom som gillades av HD för där fastslås att en av grundförutsättning är att utövaren innehar jakträtt på den fastighet som jakten ska bedrivas på, detta betyder att VVO kan inte bedriva jakt där markägaren inte hyrt ut jakträtten till VVO
och att markägare självklart inte heller har jakträtt på områden som han inte har arendekontrakt på.
Svårare är det inte och HD gick så långt i sitt klargörande att man även konstaterade att ett VVO inte sägas vara målsägare och inte kan föra talan mot en markägare.Skulle kuviakangas VVO
lyckas få ersättning för älgar som skjutits i strid med VVO stämmobeslut, så skulle det paradoxala fenomenet inträffade att dessa måste dömdes, för stöld av egna älgar och åtalet väckt av part som saknar målsägarrätt.
Utgången verkar given och Kuviakangas VVO lär får betala ytterligare dyra rättegångskostnader.
Det kommer att bli en intressant jakt i höst eftersom inom ett och samma VVO kan finnas ett antal
markägare som inte fått betalt för jaktmarken och som kan jaga och skjuta av hela VVO tilldelning och VVO jägare kan få nöja sig med frisk luft och
vetskapen om att svinhugg kan gå igen.

10. Komentar till Ola Lindfors

2010-07-25 14:20

Du Ola verkar missförstått det mesta vad gäller betydelsen av kuviakangas domen. Vem säger att uteslutning är det bästa alternativet utan att vara tvångsansluten är som alla förstår snarast en fördel under rådande omständigheter. Tilldelningen som VVO erhåller är densamma som en enskild markägare kan fälla helt lagligt på exempelvis 5 hektar, för det står innenstans i licensen på vilken fastighet som dessa tilldelade älgar ska fällas. Dessutom har den tvångsanslutne även fått förlängt jaktid eftersom jakten numera blivit på s.k. A-Licens.

Att något grannlag skulle kunna hindra en markägare med jakträtt
att jaga på egen mark är kvalificerat trams som du borde skämmas över. Länsstyrelsens diskriminering kan tydligen endast tillämpas i samband med att markägare ansöker om B-licens område, en mörk skamfläck i denna myndighets maktmissbruk.
VVO som avser att jaga på marker där jaktarende avtal och jakträtt saknas bör tänka sig noga för och att bedriva gemensamhetsjakt där
kan sluta bakom galler.
Alla tvångsanslutna som inte hyrt ut sin jakträtt kan i nuläget jaga obehindrat och fälla alla älgar som VVO fått tilldelat.
Finns det VVO som under rådande rättsläge skulle komma på tanken att tvångsansluta någon markägare vare sig han ville eller inte,som du skriver, bör det undersökas om denna jaktledning är vid sina sinnes fulla bruk, och måste entledigas.

9. Tack......

2010-07-23 09:31

till Sture Nilsson och Norrlandsjägare för informativa svar.
Men!!!!!!!!
Vad säger lagen om VVO, om utbrytningar och s a s enskild jakt på egen mark som ingår i VVO.
När VVO bildas med en sammanslutning av markägare är man ju överens om tagen, stadgar är antagna och VVO fortlöper automatiskt numera år för år om inga reservationer förekommer.
-kan man ändå göra förändringar i princip hur som helst, jag tänker då närmast på förändringar i stadgarna?
Som bekant så styrs ju de flesta VVO av Svenska Jägareförbundets stadgar,men Jaktlag/klubb kan ju vad jag förstår ha egna stadgar.
Min och numera mångas uppfattning är att Svenska Jägarförbundets styrning i VVO och Jaktvårdskretsarna bör ses över och revideras. Det kan ju inte vara riktigt det som SJF går ut med, att man måste vara medlem i SJF för att utöva sin rösträtt vid exv. jaktvårdskretsarnas årsmöten. Det är för mig obegripligt att SJF kan göra anspråk på ägandeskapet i kretsarna, det faktiska förhållandet måste ju vara att de är de ingående markägarna i VVO och kretsen oavsett medlemskap i SJF som äger kretsen och därmed förfogar över rösträtten.
- eller är det så vist att Svenska Jägarförbundet som Sveriges största jägarorganisation kan göra ägareanspråk på rösträtten i VVO och Jaktvårdskretsar utan att vara, vare sig markägare eller myndighet?
Min uppfattning är att SJF för en snedvriden medlemspolitik, när man mer eller mindre tvingar in personer i SJF organisation för att de ska få utöva sin rösträtt.
Visst måste ni hålla med mig om att SJF diktatoriska styrningar i VVO o Jaktvårdskretsar måste ses över. Det torde knappast vara någon överdrift när jag säger att SJF har skaffat sig i många fall en orättmätig position i samhället där medlemsdemokratin kommit i skymundan. Frågan är om SJF byråkratiska uppbyggnad/styrning numera gagnar medlems/jägarkåren på ett demokratiskt sätt?

8. Polisen tog älgtjur

2010-07-22 15:15

Haparanda Tingsrätt kommer att hålla huvudförhandling till hösten om ersättningskravet för de skjutna älgarna, utställda av Kuivakangas VVO-förening. Skadeståndskravet från föreningens sida borde vara utsiktslöst. Den uppfattningen har jag utifrån en tidigare artikel jag har skrivit. Här kommer den:
POLISEN TOG ÄLGTJUREN
Den 26 juni 2009, tog Justitiekanslern beslutet ( diarienummer 8544-07-40 ), attersätta en markägare med 13.000 kronor för en älgtjur som polisen tog i beslag.
Markägaren hade skjutit en älgtjur på sin egen mark i strid med viltvårdsområdets ( VVO- ) föreningens beslut. Plisen tog älgen av markägaren och gav den till VVO-föreningen i övertygelse om att det var rätt. Men efter Hovrättens dom ( mål nr. B898-05 ) i det så kallade Kuivakangasmålet, så tydliggjorde domstolen att det var markägarna som var ägare till licensälgarna.
VVO-föreningen har ingen jakträtt och kan därför inte tillgodogöra sig några licensälgar.
Även Högsta Domstolen uttalade sig i samma riktning ( mål nr. B87-07 ). HD säger” Som framgått ovan utgör emellertid jakt som företas av medlem i strid med föreningens beslut om gemensamhetsjakt och hur denna skall utövas, inte längre brott ”. Utifrån dessa rader så bör även länsstyrelsen vara övertygad om markägarens rätt till jakt på egen mark, trots anslutning till ett VVO.

Sture Nilsson Sjulsmark

7. Svar till Mårdner

2010-07-22 12:07

Jag har följt Kuivakangasfallet ända från början och läst domstolsutslagen i de olika instanserna. HD beslutade att inte ta upp fallet, dvs de verkställde Hovrättens dom. Jag har inte dokumentet framför mig men det har tidigare funnits på Högsta Domstolens hemsida under länken "Högsta domstolens vägledande ärenden 2008". Ärendenummer är B87-07. Finns dokumentet inte där så kan de säkert maila det till dig.
Domen lämnade dock en öppning angående förhållandet till själva viltet vilket banade väg för en ny process där VVO krävde ekonomisk kompensation. Denna process har mig veterligen inte behandlats i domstol och jag efterlyste själv en statusrapport i ärendet av Jakt & Jägare i ett tidigare webinlägg och fick till svar att de skulle göra en uppföljning efter semestern. Det finns mängder av internetartiklar om fallet (googlesök på Kuivakangas resp HD). En sammanfattning av rättssläget just nu är alltså att du får bilda ett nytt jaktlag inom VVO och skjuta tilldelning av älg motsvarande den markareal du (och ev dina vänner)har. Du får ej utträda ur VVO men du får jaga inom hela VVO precis som förut, dock finns det fortfarande i och med den pågående rättsprocessen en viss risk att du får kompensera VVO ekonomiskt. Rent intuitivt känns den risken mycket liten, men det handlar ju som bekant inte om vad som verkar vettigt vid en första anblick utan hur lagarna är utformade.

6. fråga..

2010-07-22 09:58

till Norrlandsjägare, vilket domstolutslag kan du hänvisa till i ditt nedanstående svar till Thomas?

5. Svar till Thomas

2010-07-21 12:07

Om du hade bemödat dig att läsa igenom mitt första inlägg innan du hävde ur dig diverse osakliga yttringar och luddiga påhopp så hade du haft svar på frågan. Du får enligt gällande domstolsutslag inte lämna VVO, dvs andra får fortfarande jaga på din mark och du får jaga på deras precis som förut. Det rättsfallet gällde var om de hade rätt att inom VVO jaga på egen hand och skjuta den del av tilldelningen som motsvarade deras markareal.
Du kan idag lyfta ur marken ur ett VVO på ett enda villkor och det är att det inte skall bedrivas någon jakt överhuvudtaget där, varken av ägaren eller någon annan.

4. Vinnare

2010-07-20 23:52

Hur kan man se sig som en vinnare när man bara kan jaga på 300 ha i stället för 12 000 ha?
Det måste endast vara egoisten i markägaren som vaknat, orkar,vill, kan inte jag jaga så skall ingen annan göra det.

3. Älgjakt på egen mark

2010-07-20 17:36

Alla som tänker bryta sig ur vvo, eller jaktklubbar, bör tänka på att när länstyrelsen kontaktar grannjaktlagen och frågar om den utbrytandes mark ej kan inga i deras jaktområde, och någon av dom svarar ja, så måste markägaren anslutas där vare han eller hon vill det.
Så grannlagen kan stoppa markägaren från egen älgjakt

2. Avundsjuka?

2010-07-20 15:07

Älgtätheten är åtminstone längs Västerbottens kustland hög och har man 300 ha så kommer man på många håll där att med marginal kunna skjuta 1 vuxen, dessutom kalv då det brukar vara fri tilldelning på dessa. Det är enligt utslag i domstol ej tillåtet att lämna VVO och älgskötselområdet utan bara att skjuta motsvarade tilldelning som man har mark till. Det pågår dock rättsprocess angående kompensation gällande vilt, så rättsläget är inte helt klart.
Vad har avundsjuka med detta att göra? Att skörda och vårda i enlighet med den markareal man har borde väl vara det mest rättvisa systemet?

1. 300 hektar?

2010-07-20 11:52

Är detta verkligen stort nog område för att sköta en älgstam? För att kunna skjuta en om året behöver han ha en älgtäthet på 8-10 älgar/1000 hektar tror jag. Det har vi inte ens i Värmland där jag jagar.
Tyvärr verkar det ibland som jakt tar fram det sämsta hos människor. Avundsjukan har en given plats i högsätet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB