• Allmogejakt

”100 till 180 vargar räcker i Sverige”

DebattPublicerad: 2013-06-26 04:47

Människor som brukar den skog och mark där samhället nu är i färd med att skapa en vargstam, reagerar på vargforskarnas utspel i veckan. Olof Liberg och en rad SLU-forskare vill ha ett golv på 270 vargar.

Nu möts de av mothugg.

I en debattartikel av vargförfattarna Karl Hedin och Anders Runnérus, fårfarmaren Roger Engstrand, Jesper Jönsson från Vargfakta och Svenljungagruppens Thomas Ekberg och Kjell Lennartsson, ges nya förslag på hur många vargar landet ska ha.

Skribenterna menar att Sverige ska förvalta mellan 100 och 180 vargar.

Debattartikeln nedan uppges stödjas av en rad organisationer och grupper.

Nu sätter landsbygdens organisationer gemensamt ner foten för en bättre vargförvaltning!

På torsdag denna vecka kommer det att överlämnas ett brukardokument till ansvariga politiker. Det är undertecknat av de flesta organisationer som företräder människor som drabbas av de kostnader och umbäranden en överstor vargstam medför. 

Vi som skrivit dokumentet har utgått från att Sverige är medlemsland i EU och därmed måste följa texten i EUs art- och habitatdirektiv. Detta direktiv beskriver våra vilda arters bevarande, men även hur hänsyn skall tas till människor och deras näringar. Vi menar att denna viktiga aspekt i direktivet ofta ”negligeras” av ansvariga tjänstemän och politiker.


Ett viktigt ställningstagande
Brukardokumentet hävdar att vi i dag har gynnsam bevarandestatus på varg och att vi mycket väl kan hävda det redan vid en population om 100-120 vargar. Gynnsam bevarandestatus är en förutsättning för att Sverige skall kunna förvalta vargstammen genom jakt och är därför ett mycket viktigt ställningstagande.

I art- och habitatdirektivets avtalstext finns inget som beskriver särskild genetiska krav för våra arter. Men i direktivets riktlinjer finns en rekommendation om att det bör vandra in en (1) obesläktad individ per generation i populationen. Då ökar inte inavelgraden. Denna rekommendation uppfyller vi med den invandring vi haft. Vi anser vidare att vargarna i Sverige och Norge är en del av den stora ryska vargstammen vilket gör att vi med råge kan hävda att populationen har fler än 500 reproducerande individer vilket är ett krav framfört av vissa genetiker.


Handlar om mlljardbelopp
Brukardokumentet beskriver de enorma kostnader en obegränsad vargstam innebär för våra gröna näringar men även för skattebetalarna. Det handlar om miljardbelopp och så stora kostnader kan inte dessa små, men viktiga näringar bära. Vi menar att det är ytterst viktigt för våra politiker att förstå vad det är för insatser och umbäranden landsbygdsbefolkningen måste göra.

Förstår man inte detta kan man heller inte förstå den frustration många drabbade känner i dag.  


”Kan stå inför kraftigt bakslag”
Dokumentet tar även upp illegal avlivning av varg. Vi menar att detta ofrånkomligen blir resultatet när drabbade människor känner att beslut tas över deras huvuden och att den demokratiska möjligheten att påverka hur många vargar man skall ha inte finns kvar.
Då dagens vargförvaltning inte har någon politiskt och därmed demokratisk styrfunktion, utan allt överlämnas till tjänstemän menar vi att vi kan stå inför ett kraftigt bakslag.


Vill att regeringen omförhandlar med EU
När art- och habitatdirektivet skrevs under lades vissa arter in i en särskild bilaga. På dessa arter får ej förvaltningsjakt bedrivas utan endast skyddsjakt är tillåten. Några av dessa arter är björn, järv, lo och varg. Alla dessa djurslag kan betraktas ha gynnsam bevarandestatus i dag, trots det står de kvar i bilaga 4. Detta innebär att vi jagar dem endast vid skyddsjakt. Om ett överklagande skulle komma in mot detta förfarande finns det stora möjligheter att det skulle kunna bifallas av en domstol. Detta tycker vi är helt felaktigt och föreslår därför regeringen att begära en omförhandling med EU i denna viktiga fråga. 


Varnar för dold agenda
Det är djup olyckligt då människor känner att man inte kan lita på politiker och tjänstemän på olika myndigheter. Vi menar därför att man tydligt skall deklarera sina förvaltningsmål i den förvaltningsplan som skall tas fram. Gynnsam bevarandestatus är en miniminivå vi måste ha för att uppfylla art- och habitdirektivets avtalstext. Men sedan måste man även sätta en övre gräns för hur många vargar vi skall ha.

Godkänner max 180 vargar 
Gör man inte det, infinner sig direkt en osäkerhet om att det kan finnas en dold agenda där myndigheterna driver upp stammarna till högre nivåer än vad som är nödvändigt. Vi menar därför att förvaltningsmålet bör sättas i spannet 100 – 180 vargar. Då uppfyller vi de krav som ställs i direktivet och samtidigt behöver vi inte skada landsbygdens befolkning och dess näringar orimligt mycket. Privatpersoner skall ej behöva ta medel ur egen ficka för att täcka de kostnader som denna vargstam orsakar utan de bör givetvis täckas med statliga medel.


”Forskarna avviker på viktiga punkter”
I veckan presenterade några av våra mest erfarna vargforskare sin syn på läget genom ett brev till bland annat Naturvårdsverket. Deras uttalande synkroniserar till mångt och mycket med vad vi hävdar i brukardokumentet om att vi idag har gynnsam bevarandestatus. Men vi menar att de avviker på några mycket viktiga punkter. Forskarna uppger i sitt brev att minsta livskraftiga population (MVP) är 100. Det är enligt vår analys av refererad litteratur och simuleringarna felaktigt. Det korrekta MVP-värdet bör sökas i intervallet 40 – 60 vargar vilket med en säkerhetsfaktor om cirka 2 ger en gynnsam referenspopulation, ett golv om 100 – 120 vargar.


”Tar inte hänsyn”
Den säkerhetsmarginal forskarna uppnår vid ett golv om 270 vargar saknar stöd i såväl direktivet som i de rekommenderade riktlinjerna. Samtidigt väljer forskarna vid den angivna nivån att inte ta hänsyn till människor och näringar på det sätt direktivet tydligt deklarerar som absolut nödvändigt.


Vi som skrivit brukardokumentet är:
Karl Hedin, Jesper Jönsson, Anders Runnérus, Roger Engstrand, Thomas Ekberg, Kjell Lennartsson


De organisationer som stödjer dokumentet via underskrift eller missiv är följande: Svenska Samernas Riksförbund, Förbundet Sveriges Småbrukare, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, SPOFA Jakt, Kvinnors nätverk mot varg Rödluvan och Mormor, Sveriges Jordägareförbund, Sveriges Yrkesjägarförening, Föreningen Allmogekon, Svenljungagruppen, Svenska Älghundklubben, Svenska vit Älghundklubb, Svenska Björnhundklubben, Svenska Laikaklubben, Svenska Jämthundklubben
.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. Mycket bra

2013-07-12 09:39

Detta borde JRF ställa sig bakom och sedan fortsatt jobba vidare på 0 frilevande. Kontentan av denna skrivelse är ju att har man inte lokal acceptans har man inte uppfyllt EU direktiven och skulle då kunna fällas i domstol. Man kan inte hålla någon varg om alla sluter upp bakom 0 frilevande. Vi kan skjuta borta vargen med hänvisning till undantaget som beskrivs utförligt och till sist konstatera att politikernas kunskap om vad de har att göra som vanligt kan sammanfattas med ordet inkompetens och oförmåga att lyssna på rätt folk, vi ser ju hur deras tjänstemän inte jobbar opartiskt utan förvränger sin uppgift som fan läser bibeln.

29. Priset på varg!

2013-06-29 17:52

Låt bevarandesidan betala kalaset t.ex WWf och naturskyddsföreningen.
Eller låt skattebetalarna lämna en summa som täcker detta i deklarationen (om dom vill!)

28. Svar Nils Gunnar Nilsson

2013-06-28 15:46

Fäbodbrukarna skrev under dagen innan mötet så de finns med. LRF hade inget att erinra mot dokumentet men hänvisar till att de har en egen rovdjurspolicy. Jag är själv medlem i LRF och tycker att LRFs agerenade är mycket märkligt. I deras rovdjurspolicy skriver de att deras medlemmar har skador och kommer att få skador. Men faktum är att de inte har bemödat sig att räkna ut hur stora skadorna kan bli vid en obegränsad eller överstor vargstam. Vi har räknat ut att det rör sig om miljardbelopp för oss markägare och bönder med en överstor vargstam. Detta är mycket viktig information när myndigheterna skall bedöma hur stor stam vi kan hålla i Sverige. Och lämnar vi inte den informationen nu så går tåget. Nu känns det mer som att LRF värnar hellre sina kontakter men Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen än sina medlemmars intressen.

27. Vargfrågan

2013-06-28 10:52

Saknar LRF, HS-Förbund och Fäbodbrukarna som stöder detta.

26. #18 Torbjörn Eriksson – Inget stöd i direktivet för en överstor vargstam.

2013-06-28 08:56

Du skriver att det är EUs regler som gäller och att de står över svensk lag. Så är det men art och habitatdirektivets avtalstext säger inte att vi skall ha mer varg än gynnsam bevarande status. Avtalet säger också att man skall visa stor hänsyn till människor och dess näringar. Detta skall också vägas in när man anger vid vilket antal gynnsam bevarande status skall vara. Nu är det dags att även värnarorganisationerna förstår att avtalstexten även beskriver att man skall visa mänskliga hänsyn. Därför finns det inte stöd i direktivet för en överstor vargstam.

25. Till vargtrött mas m. fl.

2013-06-27 13:08

Rom byggdes inte på en dag. Våra gamla vargar utrotades inte över natten. Först gäller det att hejda invasionen, dvs stoppa vargexplosionen med hjälp av EUs egna direktiv. Därefter kan arbetet börja med att förändra dessa direktiv till att få människor att inse att kulturbygd är inte rätt hemvist för varg eller andra stora rovjur.

24. Vilka ställer upp

2013-06-27 09:58

Hur många i vargbältet ställer upp på att få vargstammen i denna löjligt höga nivå? Vi vill ha nolltolerans.

23. Demokrati?

2013-06-26 23:35

Även demokratin har sina mörka sidor när elände ska fördelas. Skandinaviska halvön med sitt geografiska läge är ett av få områden på norra halvklotet som kan vara vargfritt. Det klarade våra förfäder av att förverkliga. Men i demokratins namn ska även elände fördelas. Hade våra förfäder som också är anfäder till dom flesta stadsbor kunnat bevittna eländet, hur deras kamp mot vargen förvaltas, så hade de gjort sina ättlingar arvslösa.

22. 480

2013-06-26 23:35

Enligt räkningar som senast utfört så bör det finnas ca: 480 vargar i nu läget, så stammen ökar utöver de 200 vargar som borde finnas från början och ökar gradvis.... vem ska bestämma och vem ska veta vad som är rätt???? Kanske våra förfäder visste bättre....

21. Mycket bra initiativ ...

2013-06-26 23:35

... anser jag. En gång i tiden var vi så envisa och stridbara att stormakten Danmark fick vika ner sig. Det handlar om samma sak nu. Det står ingenstans i Art- och habitatdirektivet att vi måste ha fler vargar än arten behöver för att överleva här. Och det räcker med något över 100 stycken för att klara det målet.

20. Bara att hoppas på

2013-06-26 23:34

att JRF drar samman mist lika många som vill ha Noll Varg i Sverige om de inte skall förlora sin trovärdighet helt och hållet

19. Tankefel och lögn, Torbjörn

2013-06-26 17:23

Vi står nu under ministerstyre från EU. Från en minister med egen agenda. Brukardokumentet visar med all tydlighet att vi uppfyller nästan alla krav som ställs av EU. Det enda vi inte uppfyller är kraven på lokalt inflytande i rovdjursfrågan. Men det är faktiskt också väl dokumenterat i Art- och Habitatdirektivet. Artiklar som verkar försvinna när vargglasögonen är monterade. Läs Brukardokumentet Torbjörn. Länken finns i #13.

18. Till 16.

2013-06-26 16:53

Det är EU:s regler som gäller, försök att inse det. Dom står över svensk lag. Vi ska ha varg i Sverige och så kommer det att bli.

17. Valår.

2013-06-26 16:53

Det är ju snart val. Tänk om alla som röstar i kommunvalet kunde få rösta om de vill ha varg i sin egen kommun. Det är inte någon annan som ska ta hand om vargförvaltningen. Vore intressant att se hur många kommuner som tycker att varg är så positivt, att det överväger alla nackdelar.

16. # 15. "Väsentligaste frågan.."

2013-06-26 14:03

Just det. Men DET är inte vårt ansvar. Vi pekar ut de problem och kostnader som vargen medför. Vi pekar även på vilka lagar och direktiv som Sverige är bundet av, och vilka direktiv som styr över de hänsyn som staten måste ta till de drabbade. SEDAN är det politikernas roll att tala om vilka som skall bli drabbade och hur mycket!
Det kan aldrig vara tjänstemännens roll!

15. Väsentligaste frågan är bortglömd.

2013-06-26 13:10

Vilka brukare skall utsättas för dessa 100-180 vargar? Detta måste väl även det komma fram i planeringen av denna grupp.

14. LRF?

2013-06-26 13:10

Varför är inte LRF med och stödjer detta??

13. Alla blir inte 100% nöjda

2013-06-26 13:10

Dokumentet säger inte att vi SKA ha varg i Sverige. Det säger att så uppfyller vi alla nuvarande åtaganden gentemot EU. Det är helt fritt fram att hävda att vi ska överhuvud taget inte ha varg i kulturbygderna. Men observera att bördan av vargen ska inte bäras av en liten befolkningsgrupp, den ska delas av alla. Dokumentet innehåller mycket fakta om kostnaderna. Vargkommittén får ett tufft jobb att motbevisa dessa. Sen finns vissa delar som jag inte håller med om. Man offrar delar av nuvarande vargbälte till "Rewilding Europe". Någon Lokal acceptans kommer man aldrig att få i hela Sverige.
Hela dokumentet kan läsas på http://www.yrkesjagarna.se/download/2013_publika/Brukardokument_PDF.pdf
Läs det gärna innan ni lägger era kommentarer.

12. Fåravelsförbundet?

2013-06-26 13:09

Svenska Fåravelsförbundet lyser med sin frånvaro.

11. Inte för sent!

2013-06-26 13:09

Det finns fortfarande möjligheter för JRF att "hoppa på tåget" för att med gemensamma krafter driva vargfrågan framåt.
Det finns några organisationer som anser att dom driver frågan bäst själva. Statistiken och utvecklingen säger något annat.

10. Antal vargar

2013-06-26 13:09

"Vargens bevarandestatus handlar inte om friska gener eller om biologisk status utan om lokal demokrati. De närmast berörda måste vara med och bestämma och här borde verkligen den omtalade susidiaritetsprincipen tllämpas så att besluten fatts på lägsta möjliga nivå"
Man kunde ha lagt till antal vargar också i denna utmärkt skrivna ledare. Enligt Eus närhetsprincip skall beslut fattas så nära medborgare som berörs som möjligt för att uppnå lokal demokrati. Har man sett något av detta hitills i rovdjurspolitiken. Kan vi ha varg i ett län eller i en kommun där det inte finns en majoritet för en livskraftig vargstam. Vi kommer ändå inte att få en större vargstam än acceptansen tillåter.

9. Bra jobbat !

2013-06-26 13:09

Heder till alla som gör något konkret för att få stopp och påverka vargeländespolitiken! Oavsett hur och vad man gör,mycket bättre än att sitta med armarna i kors och hoppas att någon annan tar tag i saken!

8. Det är noll...

2013-06-26 13:08

som skall räknas, förstår inte hur ni tänker, vilka skall vara med och förvalta, något som ingen vill ha i sin omgivning. Skärp er. Våga vägra frilevande varg i Sverige.

7. Äntligen

2013-06-26 09:30

händer det grejor. Men var är JR:s underskrift för att stödja detta??

6. Fler Rasklubbar

2013-06-26 09:30

Var har vi dom drivande rasklubbarna i denna underskrift? Räknas dom in under kennelklubben? Det gör i så fall Älghundklubben också.Har dom inte fått känne dom om denna skrivelse. Har dom haft reda på detta och inte skriver på, ja vad man skall säga.

5. Dumt och försent!

2013-06-26 09:29

Ingen berörd vill ha varg i sin nära omgivning, ingen vill ha dvärgbandmask på blåbären, ingen vill ha rabies i Sverige. I en äkta demokrati förtrycker inte en majoritet en minoritet. Det finns inga skäl att ha varg i Sverige. Men EU är ingen demokrati och därför bedriver vi avel av ett smittospridande skadedjur. Att säga att det är OK med 100-180 vargar är detsamma som att förordra en obegränsad och fritt växande vargstam. Detta därför att varje decimering av vargstammen är en politisk omöjlighet. FÖRST måste man redovisa hur en reduktion av vargstammen skall genomföras och visa att metoden verkligen kan ge en rejäl minskning av antal vargar i buskarna. Efter det kan vi diskutera om vi skall ha varg i landet och eventuellt hur många det skall få finnas.
Men Riksdagen kommer inte att besluta om att avliva många hundra vargar, så detta utspel kommer försent och är kontraproduktivt. Vargstammen kommer utan någon som helst tvekan att få fortsätta föröka och sprida sig obehindrat, detta dumma utspel kommer endast att vara i en läckerbit i SNF/WWF:s vargpropaganda. Kjell Lennartsson, Karl Hedin et al. tjänar landsbygden best genom att hålla tyst tills de i grunden har förstått rovdjurspolitikens kort- och långsiktiga problem.

4. En bra kompromiss...

2013-06-26 09:29

mellan noll och hur många som helst.

3. Början till en total enighet på landsbygden?

2013-06-26 09:29

Nu gäller det att vi blir eniga på landsbygden när det gäller att rädda en levande landsbygd, där rovdjurförvaltningen är en av de viktigaste inför framtiden. Bra initiativ av debattörerna som jag hoppas enar landsbygden, som är ett måste om vi skall nå ända fram till Regering och Riksdag och att vi också enas under eget parti från landsbygden dvs. LPo, som lyssnar på oss och vi kan få lite av makten i riksdagen där alla beslut tas.

2. Bra gjort!

2013-06-26 09:28

Snyggt skrivet, så det t.o.m. kan förstås av cementerade politiker.

1. Tydligt och motiverat

2013-06-26 09:28

Mycket väl underbyggd skrivelse med bra motiveringar!
Den visar tydligt och utan hyckleri eller "vill-ha-mer"-tyckande var vi bör lägga nivån till dess att EU-direktivet är omförhandlat.
Det är fruktansvärt att så många oskyldiga djur och människor ska behöva lida i onödan pga ett föråldrat, subjektivt och felaktigt dokument.
Bra att det tydliggörs att forskare och tjänstemän som får sin utkomst av vargaktiviteter driver sin egen agenda om onödigt många vargar som drabbar andra.
Hoppas att SJF, JRF, Vargkommittén och LRF kan ställa sig bakom detta. Gärna med en passus som tydliggör att detta gäller till dess att omförhandling skett.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons