• Allmogejakt

”Det är något sjukt med älgarna på Öland”

DebattPublicerad: 2006-12-11 11:20

Efter fyra års jaktstopp har den första älgjakten genomförts på Öland.
Ägskötselområdena på Öland bestämde att 25 kalvar fick skjutas vardera i Borgholm och Mörbylånga älgskötselområde.
Jakten startade den 6 november. Mörbylånga avslutade den 3 december efter att ha skjutit två kalvar. Borgholm hade till och med samma datum skjutit fyra kalvar och fortsätter jakten in i januari.

Avskjutningen av älg på Öland under åren 1970-1991 varierade mellan 45 och 117 älgar per år med ett medelvärde på 77,4 och ett medianvärde på 75.
Under åren 1992-2001 var för Borgholm älgvårdsdistrikt avskjutningen 29-38 älgar per år med ett medelvärde på 33,7 och ett medianvärde på 33. För Mörbylånga älgvårdsdistrikt var resultatet 25-42 med medelvärde 35,2 och medianvärde 35 och för Öland
58-77 älgar per år med medelvärde 68,9 och medianvärde 70.
Avskjutningen av älg i Mörbylånga visar en lätt vikande trend, vilket kan indikera att ett för stort antal produktiva hondjur skjutits. Avskjutningssiffrorna för den tioårsperiod som föregick skjutstoppet ligger stabila, vilket indikerar en balans i älgstammen med beaktande av tillgång på föda och skydd.

Ökning till 400 älgar rena fantasier
En ökning av älgstammen till 400 djur i vinterstam är rena fantasier och saknar helt verklighetsanknytning.
Förutsättningarna för att ha en älgstam är helt avhängiga av biotopen.
Ölands älgbiotop är helt skild från fastlandets. Ölands totala landyta är 134 000 hektar, varav 20 000 är skoglig mark. Det är denna senare som utgör ståndort för älg.
Älgen är beroende av skoglig mark för föda och skydd. På Öland skiljer sig biotopen i Borgholm och Mörbylånga väsentligt åt.
Betingelsena är sådana att Ölands älgstam till 70 procent finns i Borgholm och 30 procent i Mörbylånga.
Lika förekomst i båda områdena är omöjlig med beaktande av basfakta. Biotoperna har förändrats och förändras beroende på annorlunda odlingsmönster till följd av omläggningar i bidragssystemen. Odling av sockerbetor fasas ut och i stället odlas raps.

Särskild bedömning för varje område
Enligt professor Kjell Danell vid Statens lantbruksuniversitet i Umeå får en schablonisering aldrig ske av en biotop. I stället bör en särskild bedömning göras för varje delområde, eftersom karaktären är så skiftande. Vissa områden har överhuvudtaget inga förutsättningar att ge föda och livsutrymme för älg.
I det så kallade projektet för Öland har ingen bedömning gjorts av biotopernas bärförmåga för älg. Endast areal har utgjort grund för antaganden, vilket är helt förkastligt. Detta strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet.
Tillståndet hos den öländska älgstammen är nu uppenbart. Redan vid inventeringen vårvintern 2005 konstaterades mycket låg reproduktion, men dessvärre drogs inga konklusioner.
Under hösten har ett fåtal kalvar skjutits och slaktvikten har varit på 20-25 kilo mot normalt omkring 75 kilo.

Brist på föda ger erbarmliga kalvar
En trafikdödad kalv för några veckor sedan uppvisade samma erbarmliga status.
Enstaka ekipage, ko med två kalvar, har observerats.
Antalet kalvar som ses är litet och de är små och har inte den normala utvecklingsnivån för årstiden, vilket innebär att de får svårt att överleva vintern.
Vuxna djur har samlats i flockar och håller sig stationärt på vissa områden. Exempelvis har sedan en tid tillbaka 14 älgar, varav två små, ynkliga kalvar, observerats inom ett område på drygt 300 hektar. Dessa djur passerar väg 136 och utgör självfallet en trafikfara.
Älgstammens status talar för att det är brist på föda.
Enligt professor Kjell Danell ger detta en försämrad reproduktion med färre kalvar och låga vikter.
Älgarna är i behov av fiberrik basföda, som inte kan ersättas av raps. Sådana älgar har inte en naturlig utveckling.
Empiriskt är det känt för djurhållare med nötkreatur att tillförsel av raps försämrar reproduktionen.

Raps ingen bra kost för klövvilt
Rådjur i Skåne och Danmark drabbades för några år sedan av diarrésjukdomar på grund av att de föråt sig på raps. Odlare av raps ställer givetvis inte sin gröda till älgarnas förfogande.
Det finns skäl att travestera Hamlet när det gäller förvaltningen av älgstammen:
”Det är något sjukt med älgarna på Öland.”
Länsstyrelsens agerande, att helt sonika avregistrera samtliga A-licensområden utom ett, ifrågasätts starkt.
Det innebär att markägare fråntagits möjligheten att skjuta vuxen älg.
Var finns beslutsunderlagen?
Utvecklingen talar för en krasch i älgstammen och det kan ta tio år att uppnå balans. Det är djuretiskt icke försvarbart att fortsätta med detta experiment.

50 kalvar fick skjutas på Öland efter fyra års jaktstopp. Hittills har endast sex fällts.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Fin älgstam på Öland!

2007-01-11 10:10

Har med förundran läst Olles artiklar och inlägg kring det öländska älgstoppet. Att vi ölänningar själva kunde komma överens om ett uppehåll i älgjakten när stammen var på väg mot en total krasch är något vi ska vara mycket stolta över. Medan det på Öland sparades för att bygga upp en jaktbar älgstam fortsatte avskjutningen som vanligt trots en kraftigt vikande stam på fastlandet. Resultatet av detta kan man se idag då de öländska jägarna har gott om älg på sina marker medan stora delar av Småland, Blekinge och Skåne helt saknar en jaktbar älgstam.

Då jag är född och uppvuxen på norra Öland och har alltid haft en passion för jakt och natur har jag kunnat följa älgstammens utveckling på ön. Innan älgstoppet för fem år sedan var det i mina hemtrakter en stor händelse när någon såg en älg, så är inte fallet nu när man ser älg i stort sett varje vecka. Det är en fröjd att se kraftiga kapitala tjurar på sina jaktmarker. Ett problem som jag håller med artikelförfattaren om är produktiviteten.
Även om jag både sett enkekalvar och dubbelkalvar så går fortfarande många kor utan kalv. Att det skulle bero på födobrist håller jag dock inte för troligt. Alla jägare jag pratat med på norra Öland anser precis som jag att kalvarna till skillnad mot dem i artikeln är väldigt välgödda. Detta gäller även för älgar i allmänhet. Min teori kring den dåliga produktiviteten är att när älgstoppet inleddes fanns väldigt få produktiva kor kvar på Öland. En älgko når inte full produktivitet under sina första levnadsår och de kor som nu har kalvar föddes under de första åren av älgstoppet. Det stora antalet kor som går utan kalv är överlag unga djur som inte nått produktiv ålder. Antalet kalvar kommer därmed att öka i takt med att stammens kor blir äldre och mer produktiva. Det bör också nämnas att antalet kalvar på Öland var få även innan stoppet, troligtvis beroende på stammens låga ålder.

En annan orsak till att så få kalvar skjutits under höstens kalvjakt är att jakten inleddes senare än normalt. Veckorna innan jakten sågs älgar frekvent i rörelse och det såg enkelt ut att fälla den tilldelade kalven. Under jakten verkade älgarna som bortblåsta. En av anledningarna till detta är att älgarna på Öland efter brunsten rör sig väldigt lite. Ofta kan man hitta områden där några älgar under lång tid befunnit sig på en väldigt liten yta. Då den största delen av älgjakten på Öland bedrivs som passjakt är det svårt att lyckas eftersom älgarna helt enkelt inte rör sig nämnvärt.

Jag ser med glädje fram emot nästa jaktsäsong då vi på Öland fortsätter att vårda vår älgstam som om vi håller ihop bara kommer att bli bättre och bättre.


  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB