• Älgskadefondsföreningen

”Forskare ger fel vargsiffror”

DebattPublicerad: 2008-01-04 13:29

Jägarnas Riksförbunds distrikt i sex län är kritiska till viltforskarna på Grimsö viltforskningsstation och i Skandulv-projektet. De sex distriktsordförandena skriver i ett debattinlägg att vargforskarna lämnar felaktiga uppgifter när det gäller rapporteringen om antalet vargar i Sverige. Kurt Borg, JRF-ordförande i Värmland, vill att forskarnas uppgifter granskas av Björn Gillberg, som är opartisk.

Så här skriver de sex JRF-distrikten i sitt öppna brev:

Vargstammens storlek presenteras regelmässigt i siffror som är cirka ett år gamla. Detta är beklagligt eftersom uppenbart ingen noterar att den presenterade storleken på vargstammen visar fakta från förfluten tid och inte är någon aktuell statusbild. Alla i media förekommande hänvisningar till vargstammens numerär blir därigenom fel och hela debatten om vargstammens förvaltning byggs på en felaktig grund.
Alla inblandade borde ha ett intresse av att omedelbar och framtida förvaltning av vargstammen bestäms utifrån en redovisning som är så nära det verkliga förhållandet som är möjligt.

Fel beslut om vargstammen
Självklart blir besluten fel om vargstammens numerär antas vara betydligt lägre än det verkliga antalet. Den inflammerade debatten i Sverige kan också delvis härledas till de inaktuella antalsuppgifter som sprids. Alltså att människor uppfattar att vargstammen består av betydligt färre individer än vad som är fallet och formar sina ställningstaganden och åsikter utifrån detta.
Skandulv presenterar sina preliminära uppskattningar cirka ett år efter det att en valpkull fötts (alltså vid ungefär samma tid som nästa valpkull föds) och de slutliga statusrapporterna ytterligare några månader senare.

Orimlig tidsförskjutning
Denna långa tidsförskjutningen för att kunna presentera en ungefärlig bild av vargstammen efter den senaste föryngringen är inte rimlig och enligt vår uppfattning heller inte nödvändig.
Att inga som helst siffror på stammens tillväxt efter de senaste föryngringarna kan presenteras förrän inventering på snö varit möjlig, alltså ett år senare, är enligt vår uppfattning inte ett hållbart skäl för att inte kunna presentera mer verklighetsnära siffror långt tidigare.
Forskningen torde ha en tillräcklig kunskap om vargstammen och antalet troliga föryngringar för att göra en procentuell beräkning av vargstammens tillväxt, med felmarginal, som ger en mera aktuell bild av vargstammens storlek.

Annan räknemetod för illegal jakt
Samma beräkningssätt och kriterier som används för att beräkna den illegala jakten, kan troligtvis användas, med konstaterad föryngring, trolig föryngring, sannolik föryngring…
Om inte, i så fall varför?
Om nuvarande praxis att redovisa vargstammens storlek fortsätter, kommer hänvisningar till en helt inaktuell storlek på den svenska och skandinaviska vargstammen att fortsätta att florera i alla typer av media och även fortsättningsvis vara orsak till stora meningsmotsättningar mellan olika intressen.
Dessutom blir ju gruppen ”andra vargar” en allt viktigare grupp när antalet djur ska beräknas. Efterhand som vargstammen växer, växer också denna grupp oräknade vargar och ingen vet hur många individer dessa ”andra vargar” är i Sverige.

I Norge räknas ”andra vargar”
I Norge inventeras och räknas också dessa ”andre ulver” och de är 20-30 procent av den norska stammen. Inget talar för att förhållandet skulle vara så annorlunda i Sverige. Till en inventerad stam på 200 djur skall då läggas 40-60 vargar.
Redovisningen av varg- stammens ungefärliga storlek måste bli mera aktuell. Differensen mellan statusrapporterna och det verkliga antalet blir oacceptabelt stor.
Att det fanns cirka 150 vargar vintern 2006/2007 är av mindre intresse än att få veta ungefär hur många det finns idag, vintern 2007/2008.

Behövs vargforskarna?
Om vargforskningen inte har kunskapen och/eller intresset för att kunna presentera en mera aktuell bild av vargstammens ungefärliga tillväxt och storlek, måste det ifrågasättas om denna verksamhet behövs överhuvudtaget, eftersom ju en av deras uppgifter är att leverera aktuell information till våra beslutsfattare.
Vargstammens verkliga storlek är en av de viktigaste frågorna i den fortsatta hanteringen av vargfrågan i Sverige och då duger det inte att besluten tas med utgångspunkt från inaktuella uppgifter.

Kjell Dahlin, ordförande Örebro
Hans Degerman, ordförande Gävleborg
Per-Olof Flood, rovdjursansvarig, Uppsala
Roland Johansson, ordförande Jämtland-Härjedalen
Malte Sandström, ordförande Dalarna
Kurt Borg, ordförande Värmland

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. YouTube

2008-01-23 08:51

Sök på wolf attack på youtube.

15. Har varg

2008-01-22 13:42

I det område (Värmland) där jag jagar, hoppas du anonym fattar att jag menar 150-300 vargar TOTALT i Sverige. Helt riktigt att man inom jaktvårdsområdena kan ha koll på förekomst och egna föryngringar och givetvis förutsätter det att det är ett sanningsenligt resultat man presenterar.
Är själv för en förhoppningsvis kommande licensjakt, men menar med gott stöd av egna erfarenheter att det överdrivs åt båda håll och att den totala vargpopulationen i landet är långt ifrån ”helt säkerställd”. Det kanske finns någon expert med hela Sverige som upptagningsområde som anser sig ha ”full koll” på detta men ”säkrare” än 150-300 djur tror jag blir ganska svårt, eller?

14. Dalle

2008-01-22 08:59

Om du inte tror att 150 eller 300 spelar någon roll så har du absolut ingen erfarenhet av varg på dina marker alls, och du har inget att referera till i debatten.
Gissa och tro kan du väl, men lyssna gärna på dem som har erfarenhet av vargen och vet hur det är så kanske du förstår den dag även du får varg runt dig vad du har att vänta. Du har en stor ahaupptäkt framför dig min vän.

13. Tror ni det spelar någon roll

2008-01-21 13:40

Om vi har en vargstam på 150 eller 300 djur idag för någon? Visst kan forskare ha fel när dem räknar...men det kan sannerligen jägare som får "räkna varg" på egna marker också ha.
Medvetna överdrifter kan dessutom slå tillbaka på oss om man bara tänker kortsiktigt. Populationsbedömningen är just vad den står för i detta fall, en bedömning och inte "sanningen" eller någon fakta. Några "exakta" ökningar finns inte heller att luta sig mot, så misstron mellan lägrena lär kvarstå i denna fråga.

12. Jocke

2008-01-09 08:57

Detta var förslaget i rovdjurutredningen, att frysa stammen vid 20 föryngringar.

Vänligen Tt

11. Anonym

2008-01-09 08:56

Det är riktigt att dödligheten i årets valpkull är störst första månaderna men det finns ingen rimlig metod att mäta den mortaliteten eftersom kullstorleken från början är okänd. Inventeringen avser dock levande individer första vintern, det vill säga gamla djur och de valpar som klarat sig så långt.
En viss bedömning av mortaliteten kan göras på tidigare kända individer i en familjegrupp (föräldrapar och kvarvarande fjolårsvalpar). Men det blir med nödvändighet naturligtvis en relativt grov uppskattning då utflyttningen från familjegruppen också är okänd. Detta får vägas mot ett funnet totalantal i den inventerade populationen. Några säkra siffror lär dock inte gå att få.

10. falco mfl

2008-01-08 14:35

Problemet med att använda ”gamla” siffror är större i en population under förändring än om den är någorlunda konstant.
Det är lika illa när älgstammen minskar som när björn/vargstammen ökar.
Men jag har en direkt fråga till Falco.
Du verkar anse att inventeringar i spårsnö ger hyfsat säkra siffror kring mortaliteten. Min fråga är hur bra den metoden är för att upptäcka dödlighet under den perioden när man normalt har den största dödligheten, dvs ungarnas första sex månader...

9. Tyskterrier

2008-01-07 11:31

Vem är det som bestämt att 60 vargar skall skjutas vid 20 föryngringar? Vad jag vet så är 200 vargar ett etappmål på vägen till 500. Så långsamt som vargstammen nu växer så finns det inget utrymme för någon jakt.

8. Undrar...

2008-01-07 09:04

...om inte både Falco och Leif gör sig dummare än de egentligen är. Om så inte är fallet är det bara att beklaga...

Spårningsinventeringar skall naturligtvis göras som vanligt, men en uppskattning av stammen ett år tidigare än nu behövs sannerligen. Dessutom vet forskarna ganska exakt hur stor procentuell ökning vargstammen har år från år, och även om de skulle komma fram till en ökning långt under vad som skett så kommer det fortfarande att vara närmare sanningen än ett år gamla siffror.
Om nu det är som sägs att 20 föryngringar passerats i år så skulle egentligen en avskjutning på minst ett sextiotal vargar ha skett redan den här vintern och inte nästa som nu borde bli fallet, och då blir det i alla fall fel nästa år på kanske ett trettiotal vargar om
inte en uppskattning kommer att göras nästa år.
På det viset kommer vi att halka efter hela tiden och förmodligen är det detta som alla vargkramare på Grimsö räknat med och inte vill göra något åt...

Vänligen Tt

7. Forskare strävar efter rätt vargsiffror

2008-01-07 09:03

Som Leif så väl uttryckt det är det föga rationellt att lägga stor möda på att kontinuerligt leta fram varenda individ i en diminutiv population.
Vem skulle så skyndsamt behöva detta detaljerade underlag för att klara hanteringen av en stam på 150-200 individer?
För älg- och vildsvinsstammarna vore det däremot av större intresse.
Till Straightpull - vilken metod är det Du säger att jag förkastar? Gissningsleken? Problemet är att det i en så här liten population inte finns någon exakt prediktiv statistisk modell som är bättre än ren uppskattning, som för övrigt vem som helst kan ägna sig åt. En okvalificerad gissning torde inte slå mer fel än en kvalificerad sådan. Ruvar du på någon "effektiv, testad och prediktiv" statistisk modell som är bättre och tillämpbar på 200 individer är jag idel öra.

6. Pust...

2008-01-06 18:31

Det låter faktiskt otroligt att man genom uppskattningar skulle komma närmare sanningen. Det är konstigt att man inte lägger resurserna på älginventering istället, där har ju uppskattningar och faktiskt rena spekulationer fått styra avskjutningen till ruinens brant.
Vargarna är trots allt färre än 200 och för mig kvittar det om det verkliga antalet är 182 eller 214.
Älgstammen däremot har minskat med tiotusentals djur sedan toppåren och det beror till 99 procent på att vi jägare dansat efter bolagens pipa och har skjutit sönder stammen. Den som skyller älgkatastrofen på vargarna bevisar bara sin egen okunnighet i ämnet.

5. Snöspårning

2008-01-06 18:29

Att spåra på snö är den metod som används för att inventera vargstammen. Det är tänkt att göra så i fortsättningen också. Då kan man rätta de eventuella fel som en prognos visat sig ha. Men att ge en prognos för hur stor vargstammen är den vinter den ska jagas måste till.
Att förvalta en stam på inaktuella siffror med ett fel som blir större när vargstammen ökar skapar bara en ännu större misstro mot forskarna.
När man lyssnade på Kjell Dahlin och Olof Liberg på radion (080104 12.15-12.30 Radio Örebro) menade Olle att sådana initiativ skulle komma från oss lekmän. Själv har jag alltid trott att forskare är ”spjutspetsar” och av den forskning man bedriver, ser och kommer med förslag på tänkbara åtgärder. Om detta inte är en forskares uppgift så ställer jag frågan än en gång, behöver vi då dessa ”forskare”? Har vi då någon anledning att vara med och betala? Vad betalar vi för? Webbkameror i skogen för att se vilka djur som äter av de djur som tagits av vargen? Hundpinglor? Att hundar jagar vargen?
Det är kanske så att det behövs lite nytt blod på Grimsö också! Där behövs kanske lite nytänkande? Andra som ser det hela ur en annan vinkel. Själv är jag övertygad om att ifall forskarna själva kommit med ett sådant här förslag skulle de skapa ett större förtroende och på så vis få en högre status bland vanligt folk.

4. Inte publicerad kommentar

2008-01-06 18:26

Varför låter ni inte detta forum innehålla ett öppet debattklimat. Ni tycks rensa bort inlägg av kritisk karaktär. Varför?

SVAR
Här finns många kritiska inlägg om du kollar lite bland kommenterarna.
Jakt & Jägare är unik som jakttidning just därför att det finns ett öppet debattforum.
Som ansvarig utgivare gör jag bedömningar som handlar både om vanlig pressetik och vad som kan tänkas vara intressant för jägare, som är Jakt & Jägares målgrupp. Allt för sanslösa jaktfientliga inlägg kan därmed slopas. Likaså personangrepp som blir för substanslösa eller kränkande. Vad som gjorde att just ditt inlägg slopades kan jag inte svara på eftersom det är omöjligt att minnas alla kommentarer.
Anders Ljung, Jakt & Jägare


3. Vit lögn, förbannad lögn och statistik...

2008-01-06 18:11

Det är uppriktigt sagt underligt att Falco förkastar en metod utan att uppvisa någon form av fakta för att stödja detta på. Varför inte undersöka vilken korrelation som kan uppnås? Med en effektiv, testad prediktiv modell kan mycket vinnas med avseende på hur stammen skall hanteras.
Jag antar att Falco inte tar någon form av medicin heller emedan alla preparat genomgår statiska analyser map verkan och biverkningar – dvs det finns en viss risk för att preparat X inte fungerar, eller tom är farligt för individ Y.
En mer jordnära modell för att jämföra hur Falco tydligen ser på fakta är att köra bil genom att enbart titta i backspegeln!
God fortsättning!

2. Fina ord, falco...

2008-01-06 18:10

Detta är en jakttidning, du har ju hamnat så så fel!

1. Nya konspirationsteorier ser dagens ljus

2008-01-05 17:01

Den nuvarande inventeringsmetoden med spårning av familjegrupper och enskilda individer på snö är mycket tillförlitlig. Den ger också uppfattning om mortaliteten i en population. Få djur missas med denna inventeringsmetod som dock kräver spårsnö på vårvintern.
Nu vill några herrar tydligen ha en inventeringsmetod som i stället bygger på rena gissningar och uppskattning av individantalet ett halvår tidigare. Eftersom detta skulle innebära stora osäkerhetsmarginaler är det helt ointressant. Herrarna kan ju lämpligen själva ägna sej åt dylika föryngringsspekulationer eftersom revirbildande par är kända. Resultatet blir dock ingenting som man kan bygga en populationsbedömning på.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere