• Pinewood

”Rovdjuren kostar 30 miljarder”

DebattPublicerad: 2012-11-23 10:52

13 år med rovdjur i Sverige kostar cirka 30 miljarder kronor fram till år 2024. Det hävdar Lars Nerelius och Roger Engstrand i debattinlägg. Det handlar bland annat om minskade fastighetsvärden, genetisk förstärkning av vargstammen, köttförluster i älgstammen och rovstängsel i fårhagar.

I Rovdjursberedningens delbetänkande år 2011 angavs att de socioekonomiska konsekvenserna av rovdjuren skulle belysas i Rovdjursutredningens slutbetänkande. Det senare presenterades i april 2012, men utan den utlovade analysen. Det måste tolkas som att antingen har man inte kunnat, eller har man insett att kostnaderna blir så stora att de är politiskt omöjliga att presentera. Utredaren avfärdar kostnadsaspekten med att "rovdjur får kosta".
I denna artikel redovisas förutom rovdjursutredarens förslag också några av de kostnader rovdjursutredaren utelämnat. Dessa borde vara av intresse för debattörerna i vargdebatten och framför allt för människor som bor i områden med varg.

Togs fram i våras
Den här redovisade kostnadskalkylen togs fram under senvåren 2012. Vid den tiden gällde fortfarande att vargstammen skulle bestå av 450 individer i enlighet med rovdjursutredarens förslag.
Under hösten 2012 redovisades en sårbarhetsanalys där MVP (minimum viable population) angavs till 38. Från olika debattörer finns nu förslag på att i Sverige skall finnas allt från 38 till 5000 vargar.
Regeringen föreslår 180 men det är oklart om det handlar om golv (= minimiantal) eller tak (= maxantal). Det enda som förenar debattörerna är att ingen bryr sig om kostnaden för rovdjurpolitiken. Föreliggande kalkyl avser tiden från år 2012 till 2024 och gäller alltså för 450 vargar samt övriga stora rovdjur enligt Rovdjursutredningens förslag.

Tabell 1. Grundkostnad före år 2012
De kostnader som redovisas här är tagna från Rovdjursutredningens slutbetänkande (SOU 2012:22). Det är redan existerande kostnader för rovdjurshanteringen. Den årlig kostnaden är 159 miljoner kronor, vilket sammanräknat för åren 2012 till och med 2024 blir 2 067 miljoner kronor (Delsumma 1).
Det bör noteras att ingen indexuppräkning över tid har gjorts utan kostnaden antas vara konstant under perioden.

Tabell 2. Förslag avseende nya åtgärder
De kostnader som redovisas i Tabell 2 är tagna från Rovdjursutredningens slutbetänkande (SOU 2012:22). Under åren 2012 till och med 2024 föreslås ökade utgifter med 619 miljoner kronor (Delsumma 2).

Se tabeller här.

Tabell 3. Av Rovdjursutredningen ej redovisade kostnader
I Tabell 3 redovisas ett urval av kostnader, som rätteligen borde ha funnits med i Rovdjursutredningen. Några av posterna har varit svåra att beräkna och därför lämnats bort. Det gäller till exempel minskad livskvalitet, otrygghet, rekryteringssvårigheter för företag och minskad biologisk mångfald. Säkerligen finns ytterligare poster att lägga till listan.

I det följande kommenteras posterna:

Rovstängsel, får 
I de framtida varglänen (dvs hela Sverige exklusive Gotland och renbeteslänen) finns cirka 15 000 fårgårdar. Stängselbehovet per fårgård är i genomsnitt 4000 meter. Kostnaden för stängsel är 85 kr/m (material+arbetskostnad). Detta ger en kostnad för stängsling på 5,1 miljarder kronor. Kostnaden fördelas under perioden så att all stängsling är genomförd i och med utgången av år 2024. 
Stängslens livslängd beräknas vara ca 10 år. Efter denna tid måste reinvestering i nya stängsel göras. 
Statens bidrag till uppsättning av stängsel var tidigare 25 kr/m men har höjts till 50 kr/m. Om staten bidrar till all stängsling - vilket knappast är troligt - blir statens andel av kostnaden 3,0 miljarder kronor medan fårägarna belastas med 2,1 miljarder. 

• 
Underhåll, fårstängsel 
Röjning av sly är den huvudsakliga kostnaden för underhåll av fårstängsel. Då stängslets nedersta elförande tråd skall vara 20-30 cm ovanför mark innebär det att sly måste röjas var 14:e dag under växtsäsongen. Kostnaden för röjning av sly har beräknats till 18 kr/m/år. År 2024 - när all stängsling är uppförd - och påföljande år är den årliga kostnaden för slyröjning 1,1 miljard kronor. 

Rovstängsel, nöt
Har ej beräknats. 


Rovstängsel, häst
Har ej beräknats. 

Minskat jaktarrende 
Om vargstammen fortsätter att öka med nuvarande tillväxttakt kommer antalet vargar år 2021 att vara 2100. Om vargstammen även efter år 2021 tillåts vara 2100 individer och om älgstammen skall hållas på konstant nivå, innebär det att all älgjakt i södra Sverige måste upphöra redan år 2021. Trots inställd jakt kommer älgstammen fortsättningsvis att decimeras och under andra halvan av 2030-talet finns inte längre några älgar kvar. Diagram för ett liknande scenario har tidigare visats i Jakt & Jägares webbtidning. 
Med rovdjursutredarens föreslagna 450 vargar - vilket uppnås senast år 2013 - jämt fördelade över södra Sverige blir situationen något ljusare. Dock måste avskjutningen av älg minska från 46 000 år 2010 till 31 000 under senare delen av 2010-talet.
En viss fördröjning av utvecklingen kan förmodas eftersom det kan ta tid för etablering av vargrevir i de södra landsändarna. 
Med ovanstående som bakgrund kan man inse att det kommer att bli allt svårare för markägare att ta ut jaktarrende. Jakten på klövvilt kommer att upphöra i stora delar av landet på grund av brist på vilt och då jägare inte längre kan jaga med löshund blir jakten ointressant. 
Med uppgifter om länsvisa jaktarrenden (Marie Sandblom: Arrenden för jakt i Sverige och jaktens monetära värde; Högskolan Trollhättan-Vänersborg; 2004) och jaktbar areal (Viltdata) kan jaktarrendets värde beräknas. År 2012 var jaktarrendet för hela Sverige 1118 miljoner kronor/år varav varglänen och södra Sverige står för 991 miljoner kronor/år. 
Arealen för ett vargrevir i Sverige är i genomsnitt 100 000 ha. Här antas att för 80 000 ha i reviret blir jakt inte längre intressant och ingen är längre villig att betala jaktarrende. För revirets återstående 20 000 ha antas jaktarrendet reduceras till hälften.
Med 450 vargar i 76 revir demokratiskt fördelade över södra Sverige minskas det ursprungliga årliga jaktarrendet på 991 miljoner med 433 miljoner kronor.
Då avgiften för jaktarrenden i de flesta fall inte omförhandlas varje år kommer inte minskningen att få full effekt förrän efter några år.

• Köttförlust älg 
Här har antagits att varje revir tar 10 älgar/månad. De 450 vargarna kommer att förse sig med 9000 älgar per år. Med 70 kilo medelköttvikt på varje älg och ett köttpris på 125 kr/kg blir köttförlusten 79 miljoner kronor per år. 

Genetisk förstärkning av vargstammen 
Här antas att genetisk förstärkning av vargstammen sker med import från öststaterna med 4 vargar/år till en kostnad av 3,9 miljoner kronor/varg. 

Licensjakt varg 
Redan år 2013 kommer vargstammen att uppgå till 450 individer. För att vid 20 procent förökning, vilket varit fallet de senaste åren, hålla antalet vargar konstant krävs att 90 vargar/år skjuts av. Tidsåtgång 2000 tim/varg och med timkostnad 175 kr ger en kostnad per varg på 0,35 miljoner kronor. Den årliga kostnaden blir då 31,5 miljoner kronor. 

Realiserat minskat fastighetsvärde för lantbruksfastigheter 
En vedertagen uppfattning är att för en lantbruksfastighet står jakträtten för 10 procent av värdet. I vargrevir kommer jakten att i princip omöjliggöras och ägare av lantbruksfastigheter i dessa områden kommer att drabbas av 10-procentig värdeminskning. 
Det är ett rimligt antagande att vargreviren kommer att etableras inom områden som betecknas "jaktbar areal". På den jaktbara arealen kommer nämligen vargens bytesdjur att finnas och därmed också vargen. Det kan också vara ett rimligt antagande att reviren kommer att finnas i skogsområden och för att inte beskyllas för överdrift relateras därför värdeminskningen av lantbruksfastigheterna till deras skogsbruksvärde (och inte till det totala taxeringsvärdet). 
För varje län har kalkylerats en faktor = (areal med vargrevir/jaktbar areal), vilken anger hur stor yta av den jaktbara arealen, som kommer att täckas av vargrevir. Denna faktor multiplicerad med länets totala skogsbruksvärde ger skogsbruksvärdet i vargrevir. 10 procent av det senare värdet är alltså skogsbruksvärdets reduktion på grund av varg. 
Den sammanlagda reduktionen av skogsbrukets taxeringsvärde på grund av varg blir enligt denna kalkyl 21 227 miljoner kronor. Om man antar att omsättningen på lantbruksfastigheter är 50 år blir den årliga förlusten av förlorade taxeringsvärden 425 miljoner kronor.
Taxeringsvärdena är normalt satta så att de ska motsvara 75 procent av en fastighets försäljningsvärde. Om hänsyn tas till detta blir den årliga förlusten i försäljningsvärde 566 miljoner kronor.
I vargrevir påverkas inte bara lantbruksfastigheter av minskat värde utan även småhus. Ett hastigt överslag av antalet tänkbara småhus i Dalarna och Värmland, vilka kan drabbas av sänkta fastighetsvärden visar att reduktionen för dessa är i samma storleksordning som för lantbruksfastigheter. Det är alltså för småhusen storleksordningen 400-500 miljoner kronor per år. Dessa belopp kräver dock en noggrannare kontroll och vi nöjer oss tills vidare att konstatera de ovan redovisade beloppen för lantbruksfastigheter baserat på taxeringsvärden

• 
För staten förlorade stämpelavgifter på grund av lägre värde på lantbruksfastigheter 
Genom att lantbruksfastigheter i vargrevir kommer att förlora i värde blir försäljningsvärdena lägre. För privatpersoner är stämpelskatten 1,5 procent och för juridiska personer 4,25 procent. Här har räknats med 1,5 procent varför det redovisade beloppet 8 miljoner kronor/år lägre än det verkliga. 

Se tabeller här


Sammanfattning 
Av Tabell 4 framgår att den totala kostnaden för perioden 2012 till och med 2024 blir 25,1 miljarder kronor. Av detta bidrar staten med 2,7 miljarder kronor (Tabell 1 + Tabell 2), det vill säga cirka 10 procent. De resterande 90 procenten belastar markägare, djurhållare och fastighetsägare. 
En rimlig bedömning är att felmarginalen är +/- 25 procent. I och med att många poster inte går att uppskatta är kalkylen snarast för låg än för hög. Slutsumman för de 13 åren fram till år 2024 är således i storleken 20 - 30 miljarder kronor. 
Förutom de redovisade kostnaderna finns ytterligare andra, vilka är svåra att beräkna. Hit hör till exempel i vargområden minskade fastighetsvärden för andra fastigheter än lantbruksfastigheter. Denna kostnad uppgår med största säkerhet till miljardbelopp. 
Om rovdjurstrycket blir så stort att fäbodbruket upphör eller att fritt betande boskap för att hålla landskapet öppet försvinner representerar det en stor kostnad och miljöförlust. Denna kostnad ingår inte i kalkylen. 
Inte heller kan den i vargområden av befolkningen upplevda oron och otryggheten prissättas. 
Att politiker och myndigheter på ett icke utrotningshotat rovdjur (vargen) belastar samhället med en så stor kostnad som här visas framstår som obegripligt. 


Lars Nerelius 
Roger Engstrand 

Filer

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

94. Siffrorna i tabellerna verkar tagna ur luften

2013-08-27 17:31

Enligt tabellerna kommer t ex 10 miljarder från kostnader för fårstängsel. Det skulle vara intressant att veta hur man räknat för att komma fram till denna summa. Varför blir stängslet en merkostnad för fårägarna? Det finns 565 000 får i Sverige. 10 miljarder för 565 000 får på 12 år ger en genomsnittlig kostnad på ca 1500 per får och år. Med den kostnaden skulle antalet får minska radikalt och därmed merkostnaden för stängslet. Resonemanget håller inte.

93. Dax att sluta med detta vansinne

2013-01-09 09:37

Bra att ni redovisar kostnaderna så som de är . Troligtvis högre. De som tycker ni har fel är de som inte betalar notan.

92. Bland det dummaste jag läst.

2013-01-02 09:26

Denna artikel var rakt igenom något av det mest oseriösa nonsen jag någonsin läst! Seriöst, vem skulle säga - vi vill inte betala så mycket för det här huset eftersom det finns varg i området. Kommer aldrig att hända i någon mätbar omfattning!
Vidare är beräkningarna av vargstammen så verklighetsfrämmande att något års grundläggande undervisning i biologi räcker för att inse hur bizarrt det låter.

91. JONTE

2013-01-02 09:24

om du lever av nordanvind och vatten så har du helt rätt, MEN äter du mat i någon form så har du bara gott av gårdsstödet då det ger lägre matpriser.

90. alldeles för lite

2013-01-02 09:24

Ta jakthundsaveln, veterinärkostnader m,m på alla jakthundar som försvinner, foder utställningar jaktprov. sen att många av våra jakthundsraser är nationalraser som ej kan ersättas. Sen tar vi samma på våra nationalraser inom får,nöt,häst,veterinär,avel m.m m.m.sen alla sätrar som kommer att växa igen där av hävd genom århundraden hundratalet rödlistade arter kommer att försvinna och aldrig kommer tillbaka samt säterkulturen med dess unika byggnader och turismfrämjande inkomster. sen kan vi fortsätta på samerna med allt vad dom omsätter i kronor samt arbetstllfällen. Och glöm ej att vi nu importerar vår mat i högre och högre utsträckning så dessa miljarder skulle göra god nytta i glesbygdsjordbruket och skapa arbete, mat samt skatteintäkter. ja listan kan göras tjockare än bibeln på fördelar med att INTE ha varg i vår natur.

89. #87 Jonte – Gårdstöd ger lägre matpriser via skattsedeln

2012-12-09 15:12

Du antyder att bönderna skulle var en prioriterad grupp i samhället för att de tar emot gårdsstöd. Men du kanske skulle fundera på vad som skulle hända om vi inte skulle stödja jordbruket. Alla länder i Europa stödjer sina jordbruk. Om inte vi skulle stödja vårt jordbruk så skulle de inte klara av att konkurrera med övriga Europas bönder. Då skulle de slås ut genom att billigare livsmedel skulle importeras i stället. Skulle vi inte ge bidrag till bönderna så skulle även matpriserna bli mycket högre för konsumenterna. Så egentligen så är det vi konsumenter som är som vinner på att Europas bönder får gårdsstöd. Många länder är mycket måna om sina jordbruk och de värnar ofta en hög självförsörjningsgrad för att kunna klara av kriser. I Sverige är vi inte självförsörjande på livsmedel. Sveriges bönder har redan svårt att konkurrera med Europas bönder då vi har en kort växtodlingssäsong och en så kall vinter att vi behöver ta in djuren. Men vi har även tendenser att lägga extra pålagor på lantbruket. Vargen är en sådan pålaga som gör det svårare för våra bönder att konkurrera.

88. #87 Jonte.

2012-12-08 08:44

Vad har gårdsstödet med varg att göra? Hur ser du en koppling? Gårdsstödet utbetalas vare det sig finns varg eller inte. Gårdsstödet är en kompensation för de stora stöd som utbetalas i länder som Frankrike. Det är även ett bidrag för att stärka den svenska produktionen av livsmedel. Mindre än 50% av förbrukningen produceras nu inom Sverige och det minskar snabbt. Hur vill du göra i stället?

87. 85 Jovisst men både rätt och fel

2012-12-07 16:47

Men jag tror att det är många markägare som får mer av gårdsstödet än vad de betalar in. Men de allra flesta svenskar får inte del av gårdsstödet.
Komplicerat detta med alla bidrag och kostnader, vilka som har nytta och vilka som nästan bara är drabbade.

86. hur mycket sjukvård får man för detta

2012-12-07 16:47

satsa på sjukvården, skolan eller äldrevård, nu är det en massa gröna förståsigpåare som har druckit lådvin och låtit hela saken spåra ur.
Ur EU nu finns det jättebra anledningar 1 varg 2 snuset och så finns det fler
det parti som flyttar pengarna till något vettigt samt sanerar i vargfrågan har min röst även om det skulle bli han som är mutmisstänkt

85. Gårdsstöd...

2012-12-07 10:54

Som ni vet så betalar vi mer till EU än vi får tillbaka i form av gårdstöd m.m

84. 5,5 Miljarder till gårdsstöd

2012-12-06 11:36

Nu har EU's gårdstöd till jordbruket betalats ut, ca 5,5 miljarder blev det visst i år.

83. nr 80

2012-12-06 09:50

Antalet är något man aldrig kan kontrollera och ännu mindre går det att få "vargarna" att stanna kvar i tilldelade områden. De nu redovisade kostnaderna kommer aldrig staten att kunna eller vilja ta, oavsätt antal. Det har nog de flesta insätt nu om man inte visste det redan från början förstås...
Så varför ska man stödja detta projekt? Det leder ju inte till något positivt varken för samhället eller naturen.
82. Mycket värdefull kostnadsredovisning

2012-12-05 11:12

Obs! Endast not till redaktionen!
Ser i tablån att artikeln kommenterats 26 gånger men när jag läser kommentarerna så är det hela 80 stycken!? Detta belyser givetvis värdet av artikeln så uppdatera i tablån från 26 till 80 (eller det senast aktuella antalet....)

Redaktionell kommentar:
26 är för den senaste veckan. 80 är totalt antal kommentarer sedan artikeln publicerades. Nu blev det väl totalt 82 om man ska vara petnoga.

81. # 80 Svar Miss

2012-12-05 07:24

Vi i Svenljungagruppen säger att vi bör kunna ha GYBS på 100-120 vargar och att vi dessutom måste ha ett tak på max 160 vargar. Kostnaden för en obegränsad vargstam på mer än 450 djur är baserad på att det då kommer att vara varg i hela södra Sverige. Då måste varenda betesmark rovdjurssäkras ända ner till Skåne. Där är vi nästa år om vi inte får vargjakt. Detta kommer att kosta enormt mycket pengar. Den totala kostnaden för detta ligger på minst 1,4 miljarder per år.
Att ha ett roterande system där man skjuter bort ett revir efter 3 år kostar mer i stängselkostnader för då måste man bygga nya stängsel på nya områden hela tiden. Men som vi ser det som den enda möjligheten för drabbade människor att få en framtidstro och en avlastning i vargproblematiken. Utan ett roterande system så kommer varg aldrig att accepteras av drabbade människor.
Vi menar att alla gårdar som ligger inom vargrevir måste rovdjursäkras vilket innebär en stängselkostnad på ca 8-10 miljoner per revir om man räknar på ett genomsnitt i området söder om renbetesland. Det skulle då innebära att stängselkostnaden kommer minst att ligga på 200-300 miljoner per år om vi landar på en stam runt 100-160 vargar.
Givetvis så måste samhället stå för dessa kostnader om man nu vill ha varg i områden med så mycket betande djur.
Vårt förslag bygger inte på att flytta vargar utan det bygger på att man jagar varg hårt i de områden som har haft revir och skall vara fria. Då har även stammarna av annat viltslag som rådjur och älg möjlighet att repa sig.
Du frågar hur vår kalkyl överensstämmer med debattörernas. Den stämmer ganska väl men den skiljer sig på några punkter. Vi har inte räknat med värdeminskning av fastigheter och statens förluster av stämpelavgifter. Det är fel av oss. Dessa värden är betydande och beloppen är svindlande.
Debattörerna har endast räknat stängselkostnader för får. Vi har dock räknat med alla betesmarker även för häst och nöt när vi räknat stängselkostnaderna. Investeringen handlar om 8,8 miljarder och vi har räknat på 12 års avskrivning medan debattörerna räknat på 10 års avskrivning. Vi har räknat på en extra underhållskostnad om ca 150 kr / ha på rovdjursstängsel. Då blev årskostnaden 851 miljoner i stängselkostnader.
Varken vi eller debattörerna har med kostnader för förlorad omsättning inom jaktnäringen förutom en beräkning av förlorade arrendeintäkter. Vi tycker att debattörernas kalkyl är relevant och beskriver de kostnader en stor vargstam medför.

80. nr 79 K.L. Svenljungagruppen

2012-12-04 16:23

Vad kommer Erat projekt att kosta med Era 160 eller 180 st "vargar"?
Ni ha talat om rotering, alltså att flytta runt "vargar" efter vart 3:e år.
Detta innebär också en del kostnader misstänker jag...
Hur ser Eran kalkyl ut vs den som presenterats i artikeln, och hur får Ni flyttningarna att fungera i praktiken?

79. # 71 Roger Cassman, Jägare har förvaltat viltet i tusentals år

2012-12-04 13:45

Att vargstammen är etablerad av varglobbyn är solklart och det finns lika mycket bevis på det som det finns bevis för att jägare släppt vildsvin. Denna diskussion tycker jag dock inte tillför debatten speciellt mycket då vi nu har både varg och vildsvin i Sverige och nu bör vi i stället se till att vi kan förvalta dessa arter. Anledningen till att vargfrågan blivit så polariserad är du själv ett mycket bra exempel på. Du kan helt enkelt inte ta in hur mycket 1,4 miljarder är för de gröna näringar som drabbas av vargen. Försök förstå vad det innebär får fårnäringen att få stängelskostnader på 400-500 miljoner per år när näringen omsätter 115 miljoner totalt. Ser du inte att dessa näringar kommer att gå med förlust? Att jämföra dessa kostnader med vad rådjuren betar i tulpaner extremt okunnigt och mycket empatilöst mot drabbade fårägarna. Som jag sagt tidigare så är jag inte den som propagerar för en utrotning av vargen men vi måste nu se till att vi får begränsningar. Själv har jag absolut inte några problem med att ta in några ryska vargar för att få ordning på inavelsgraden och därmed också kunna ha en mindre begränsad vargstam. En obegränsad vargstam som förstör näringar som jakt, fårskötsel renskötsel etc. är inte acceptabelt. Du skriver att vi inte kan överlåta till jägarkåren att förvalta våra viltstammar. Men vi jägare har faktiskt varit toppredatorer i Skandinavien i tusentalsår och vi är en viktig del i det biologiska samspelet. Detta glömmer många urbaniserade människor. Man ser sig inte som en del av naturen utan en varelse som endast skall betrakta naturen. Givetvis så är det vi jägare som även i fortsättningen skall förvalta våra viltstammar. Om urbaniserade människor utan kunskap om jakt och viltvård skall bestämma över hur vi skall sköta viltstammarna så kan du räkna med ytterligare polarisering mellan stad och landsbygd.

78. vilka tokar det finns

2012-12-04 08:25

tänk om man fick en ruta längst upp på skattsedeln med JA och NEJ där man kunde kryssa i om man ville betala för denna galna vargcirkusen så finge man snart se vilka som kryssade JA,lätt att skrika mer mer varg när man inte blir drabbad själva,nej ni jägarhatare hitta på nån annan målgrupp att hata och vara missunnsam mot.

77. nr 71 Roger Cassman

2012-12-04 08:25

Vad menar du med att "vargen frivilligt" etablerat sig i Sverige?
Att de obehindrat, obemärkt och konfliktfritt kunnat passerat samernas marker sedan 1970-talet eller att de "frivilligt" gick in i buren för vidare transport till Sverige?

76. Vad är din lösning på älg- och vildsvinsproblemet, Roger Cassman?

2012-12-04 08:25

Vi överlåter till någon annan att reglera viltstammarna i Sverige.
Vem då, och vem ska betala?
Idag tar skogsbolagen hutlöst betalt för att vi ska jag de förhatliga älgarna, jordbrukarna klagar på vildsvinen och vill ha hutlöst betalt för att vi jagar dem.
Det är rätt, låt någon annan än jägarna förvalta viltet och betala för det också!
Det är inte så att du i din rovdjursförsvarariver glömmer bort att jägarna skjuter nästan var tredje älg vartenda år och dessutom betalar för det.
Jägare betalar för att jaga vildsvin som enligt många är att betrakta som ohyra, konstigt va?
Varför betalar dom inte jägarna i stället för att ta betalt om det nu är ett så stort problem med älg och vildsvin som du säger?
Enkelt svar: Älg och vildsvin är värda mer än de skador de ställer till, åtminstone för skogsägare och jordbrukare.

75. Roger Cassman

2012-12-04 08:25

Tack för klargörandet! Om du är ärlig eller glömmer taktiken när du blir ivrig vet jag inte. Du skriver "Vi kan inte överlåta till jägarkåren att förvalta våra stammar av vilda djur. Rovdjur o bytesdjur är en naturlig del i det ekologiska samspelet!" I ert policydokument skriver ni ""Föreningens mening är att stammarna av rovdjur och bytesdjur skall tillåtas utvecklas parallellt. Naturliga cykliska variationer, där stammarna av rovdjur och bytesdjur varierar och påverkar varandra, skall eftersträvas."
Allt tal om friska vargar är givetvis bara en pseudodebatt för att dölja det verkliga syftet som givetvis är att stoppa all jakt i den form den bedrivs idag.

74. 73 B Örndata

2012-12-04 08:25

det här är kopierat från en artikel på nätet,i Aug, har stått på skådarsidor, och går ganska lätt att googla fram
(hagel kanske är fel, påskjutna bättre ord men samma resultat/innebörd )
Hittills i år har ett tjugotal döda kungsörnar undersökts av SVA och av dessa visade sig sju vara påskjutna (även om örnen i något fall avled av annan orsak).

73. "experter"

2012-12-03 14:32

Dessa experter med utbildning du talar om Jonte är det länsstyrelsens folk som sa att det otvetydigt var hund som dödat 50 får i skåne?

Ett hål i bringa på 4x4 i varg är ett skotthål?

Att 1/3 avv alla kungsörna skulle vara påskjutna med hagel tror jag inte på.

Snöstormshistorien var bra dock...

72. Ja, Jonte...

2012-12-03 14:22

...du har definitivt en poäng där i din senaste slutkläm.
"Det känns så himla onödigt och respektlöst, entusiaster offrar tid och pengar och så kommer en annan grupp och skjuter allt i sank, ursäkta ordvitsen,Respektlöst klart man blir förbannad, jag är lika mycket ornitolog som jägare men framförallt natur och friluftsmänniska."
Jag kunde inte skrivit det bättre själv, ordvitsen till trots, men det är lite så vi jägare känner när vårt viltvårdsarbete spolieras av andra grupper.
Jag kan föreställa mig att drabbade fårägare lätt stämmer in i den åsikten.
Sedan instämmer jag till fullo i att tjuvjakt är förkastligt, oavsett art.

71. Kjell. L.

2012-12-03 14:22

För det första: Ingen har etablerat vargstammen i Sverige, den har helt frivilligt etablerat sig själv här till skillnad mot vildsvinen! Du säger att antalet vargar enligt bevarandesidan ska vara obegränsat och detta på grund av att inget tak satts, helt fel, det vi strävar efter är en frisk vargstam, och detta mål kan inte nås med en så pass liten population som 180 individer!
Att inte jämföra kostnader känns för mig helt fel, men jag förstår att det är ett känsligt område för vissa delar av jägarkåren, eftersom vildsvinet återinfördes i Sverige för nöjesjakt av just jägare, jag kan berätta för dig att 1987 fanns det totalt ca. 100 vildsvin i detta land, dom fanns enbart i Sörmland, numera finns det enligt minister Erlandsson ungefär 250000 individer i hela riket, alltså en ökning med hela 2500%. Det skrämmande är att G. Glöersen sa vid ett möte för några år sedan på Kvinnersta lantbrukshögskola att "vi jägare har tröttnat på att jaga vildsvin, dom är svårjagade och ska jagas på obekväma tider". Detta uttalande har jag inspelat! Åter till kostnader: Vad kostar älgarna skogsägarna, vad kostar räven som tar några höns för "solskensbonden", rådjuren som sätter i sig mina tulpaner, sorken som underminerar min gräsmatta, allt kostar, men det är priset vi får betala för att ha en levande natur! Vi kan inte överlåta till jägarkåren att förvalta våra stammar av vilda djur. Rovdjur o bytesdjur är en naturlig del i det ekologiska samspelet!

70. Kjell 66 Svårt räkna kostnader på Älg-Svin-Varg

2012-12-03 07:24

Vet inte om det är någon seriös debattör som agiterar för en obegränsad vargstam,inte jag i vart fall, det är orealistiskt, men noll vargar är också orealistiskt. Ett udda inslag är att jakt är en av få fritidssysselsättningar som ”räknas” i lönsamhet, Skådar jag fågel eller spelar golf det ger mig inga intäkter bara kostnader men också en massa som jag uppskattar, Fisket ja ibland ett bidrag till matbordet men jakten har jag märkt, det skall för många vara något som helst skall ge intäkter helst motsvarande kostnaderna, jag hårdrar lite här, Men också en hel del ideelt arbete utfordringsarbete eftersök mm.

Men jägarkåren har nog en del insikter att bearbeta, se sanningen i vitögat, bla om tjuvjakt, andra människors syn och värderingar. De ser mest sina egna problem,vargen, men mindre att Älg och Vildsvin kan vara probem för andra.

När man läser kommentarerna till artikeln ”avlivad varg hade gammal skottskada blir man mörkrädd, är ”sjukdomsinsikten” så obefintlig inom jägarkåren. Helt osannolika förklaringar, och fria fantasier och ”besserwisserattityd” men värst av allt att man anser sig kunna läxa upp personer som utför arbete de ha både utbildning och erfarenhet av.

Under 1990 talet hjälpte jag till att sköta örnåtlarna på Ölands alvar, 2 km med pulka i snöstorm och minus 10 för att få dit nya griskadaver, varje sådan tur tog 4-5 timmar och 10 mils bilkörning betald ur egen ficka, Kanske skall söka ersättning från jägarna för man blir inte glad när man läser att 1/3 av alla örnar som SVA undersökts i år har hagel i kroppen. Det känns så himla onödigt och respektlöst, entusiaster offrar tid och pengar och så kommer en annan grupp och skjuter allt i sank, ursäkta ordvitsen,Respektlöst klart man blir förbannad, jag är lika mycket ornitolog som jägare men framförallt natur och friluftsmänniska.

69. # 67 Roger Cassman - Vargstammen har växt med 18% per år.

2012-12-03 07:23

Vargstammen har vuxit med ca 18% per år sedan man etablerade varg i Sverige. Så att den skulle vara begränsad genom skyddsjakt och olaga jakt som du påstår är verkligen inte sant.
Ja jag upprepar att varglobbyn strävar efter en obegränsad vargstam, för vill man inte sätta ett tak på vargstammen så är den ju obegränsad. En viltart som kostar så extremt mycket som vargen bör man givetvis begränsa för att även begränsa skadorna för drabbade människor.
Det verkar som att du inte läser tidigare inlägg. Jag säger ju att vi bör begränsa vildsvinstammarna ytterligare då de ställer till med skador. Min mening är att vi absolut inte skall ha för stora vildsvinstammar. Vildsvinen jagas i dag mycket hårt för att hålla nere skadorna. Men detta debattinlägg handlade om vad vargen kostar.
Vargen kostar minst 1,4 miljarder per år och det är enskilda markägare som får stå för i stort sett hela notan. Du måste ju inse att kostnaderna för vargen blir inte mindre för att även vildsvinen kostar en del pengar.

68. #67 Roger Cassman

2012-12-03 07:22

I ett av SRF's policydokument står det "Föreningens mening är att stammarna av rovdjur och bytesdjur skall tillåtas utvecklas parallellt. Naturliga cykliska variationer, där stammarna av rovdjur och bytesdjur varierar och påverkar varandra, skall eftersträvas."
Hur begränsad är en vargstam som varierar cykliskt med dess bytesdjur? Eller tar du avstånd från SRF's rovdjurspolicy?

67. Kjell. L

2012-12-02 13:54

Det var ett evigt upprepande om en "obegränsad" vargstam, antalet vargar i Sverige är synnerligen begränsad genom bland annat, olaga jakt, skyddsjakt O.S.V! Vad den obegränsade vildsvinstammen kommer att kosta i framtiden törs man knappt tänka på, titta bara på vad viltolyckorna med dessa grisar har rusat i höjden! Problemet är att ingen inom jägarkåren vill erkänna det.

66. # 65 Jonte

2012-12-02 13:53

Det verkar som att vi får ta det igen. Sörmlands markägare förlorar 17,3 miljoner i skador som vildsvinen ställer till med. Men de får in 38 miljoner på jaktarrende. De gör då en vinst på 20,7 miljoner på jakten. Som du säger så finns det även andra som har en del kostnader och de ryms nog inom dessa 20,7 miljoner och därmed så går vildsvinen kanske plus minus noll i Sörmland. Du säger att det är andra som får betala för vildsvinen utan att få intäkter. Precis så är det med vargen. Det är andra som får betala för en obegränsad vargstam, som inte ger några intäkter. Personer som lobbar för en obegränsad vargstam vill oftast inte betala ett dugg ur egen kassa. Vi har roat oss med att räkna ut vad det skulle kosta varje medlem i Rovdjursföreningen om de själva hade betalt vad vargen kostar. Då hade varje medlem fått betala 466 000 kronor varje år. Du skriver att jägarekåren är själviskt. Därför tycker jag det hade varit mycket intressant om du själv kunde ange ett belopp vad du skulle vilja lägga av dina privata pengar för att ha varg. Svarar du inte på detta så tycker jag inte att du skall kalla andra för patetiska.

65. Visst stor skillnad på varg och svin

2012-12-01 19:07

Jag har ingen aning vad vargen kostar inte nettot av svinen, Men det kanske inte slår jämnt intäkter och kostnadr alltså.
Är det den som odlar som får jaktarrendet ?
I vilket fall som helst så är det en del som får betala för svinen utan intäkter.
Golfklubbar privata villor, trafikanter som krockar mm svinen, kan bli ganska dyrt.
Jägarkåren värkar ganska självvisk och ganska enögd ( ibland blir det patetisk.( tex kommentarerna t ""avlivad varg hade gammal skottskada")
Men jag hoppa innerligt att vargfrågan löser sig, men det kommer bli sämre innan det blir bättre.

64. # 61 Jonte. Du glömmer att vildsvin till skillnad....

2012-12-01 12:20

...mot vargen även ger intäkter.
Jag är inte den som försvarar höga vildsvinsstammar. Vi jägare måste ta ansvar och hjälpa bönderna att få ner stammarna. Det är också viktigt att vi sköter utfodringsplatserna så att svinen dras in i skogen bort från växande gröda. Men jag har läst rapporten från Jordbruksverket som du hänvisar till. Denna rapport har endast med kostnaderna. Man har inte räknat in intäkterna för markägarna. Kostnaden de redovisar är 17,3 miljoner som du säger, men totalt så tar Sörmlands markägare in ca 38 miljoner arrendeintäkter. Vilket innebär att Sörmlänska markägare gör minst 20 miljoner i vinst på jakten. Då skall man beakta att jaktarrendeintäkterna ökar i marker med mycket vildsvin. Därför så tror jag inte att jag behöver revidera mitt påstående om att vildsvinen kostar några tiotals miljoner om man räknar både kostnader och intäkter. De kanske tillochmed ger ett litet överskott. Det var Roger Cassman som kom med jämförelsen på vildsvin och varg och jag menade att det är extremt stora skillnader i kostnader. Våra beräkningar visar på att en obegränsad vargstam kostar minst 1,4 miljarder per år. Intäkterna är i stort sett obefintliga.

63. Tyskterrrier

2012-12-01 12:19

Så du menar att någon kan räkna ut nettot på vildsvinen, utan att "skjuta från höften".
kostnader för
- Odlad jord
- golfbanor, trädgårdar
- Bilolycker
- investeringr för att stoppa djuren.

Sedan räkna fram nyttan, köttvärde, jaktnöjet mm och så komma fram till att det är några 10 tals miljoner i nettokostnad på vildsvinen. Vad händer när vildsvinsolyckorna ökar m 30-40% ?
Välkommen provräkna på mitt jobb, kan få räkna på någon kampanj, blir resultatet sämre än beräknat ränkar jag med att du står för mellanskilnaden. :-)

62. Jonte # 61

2012-11-30 16:33

nu läser du inläggen som fan läser bibeln...EFTER det att intäkterna som svinen inbringar är avräknade blir det tal om de kostnader Kjell gissade sig till...Svinen tillför
inkomster,ganska stora, i jämförelse till vargen noll och intet...

61. 60 Kjell du får nog revidera dina siffror

2012-11-30 09:50

Några tiotals miljoner i Vildsvinskostnader säger du, vilket område menar du då ?
Enl uppgifter hos jordbruksverket så
Totalkostnaden för vildsvinsskador i Södermanlands län uppskattas till 17 300 000 kr för år 2009.
Sedan har du skador på tomter, fotbollsplaner golfbaner allmäna ytor etc
Vad tror de det blir 25-30 miljoner för Sörmland, ett ganska vildsvinstätt landskap men man kan nog gissa på uppåt 1/2 miljard årligen för hela Sverige, stammen är definitivt större nu år 2012
Det har gjorts insamling av uppgifter på det se jordbruksverket

60. #58 Roger Cassman

2012-11-30 08:45

Jag bagatelliserar verkligen inte vildsvinsproblemet, jag säger ju att det kanske kommer att kosta några tiotals miljoner. Men det är du som jämför detta problem med vargproblemet och detta är något som är otroligt mycket dyrare. Där handlar det om miljardbelopp i kostnader.
För att vargen skall ha en effekt på vildsvinsstammen så måste den in i stora antal i södra Sverige och då kommer även skadorna på tamdjuren eskalera.
För två år sedan fick vi ner Kynna tiken till Småland. Hon kostade lika mycket som alla andra vargar tillsammans i skador. Då kanske du förstår hur smart det är att ha en obegränsad vargstam i dessa områden.
Om man får en hund dödad under jakt så är det tungt för den drabbade hundägaren oavsett hur den dör. Men denna fråga handlar om en riskbedömning. Och att släppa en hund i ett vargrevir innebär en extremt stor risk för hundens liv. Risken är så stor att det inte går att jaga med lös hund i vargrevir.

59. #58

2012-11-29 17:26

Du underskattar vargens intellekt!
Vargar undviker vildsvinen för att flocken försvarar såväl kultingar som andra mindre kraftfulla djur i flocken. Och de gör det ganska effektivt.
Vargarna söker byten. som inte medför så stora risker för dem att själva bli skadade under jakten. Det bästa exemplet härpå är får. De innebär noll risk för vargen. Även rådjur, renar, hundar och älgkalvar innebär liten risk för vargarna.
Först när det är slut på lätta byten är de beredda att ta större risker för att slippa svälta.
Vildsvinen ligger långt ned på deras lista. Om Du hoppas att vargarna skall "hjälpa till" med att hålla nere vildsvinsbeståndet får Du vänta länge, innan Dina förhoppningar infrias. Inte förrän de lätta bytena tagit slut kommer det att hända.

58. Kjell Lennartsson

2012-11-29 11:56

Att bagatellisera vildsvinsplågan får dig bara att framstå som okunnig, och att påstå att ni jägare har kontroll över situationen är en lögn! Jag har aldrig sagt att vi ska ha en obegränsad vargstam, men jag är övertygad om att vargen kan hjälpa till med att hålla beståndet av vildsvin nere genom att den tar kultingar o andra svaga djur. Du säger också att jägarna tar en medveten risk när dom släpper hundar vid vildsvinsjakt, riskerar man inte alltid allvarlig skada eller att hunden dödas när man än släpper den lös i skogen? Jag kan för mitt liv inte förstå att en hund dödad av varg alltid framstår som den kära familjemedlemmen, emedan den hund som dödas i andra sammanhang vid jakt endast är ett verktyg, utbytbart o inte värd att spilla tårar över!

57. #54 Ove Lindberg

2012-11-29 08:41

Ove har ett av de bästa förslagen jag har sett på väldigt länge... men frågan borde ställas där den når en bredare publik.

56. # 53 Bra Jonte - Det är viktiga frågor som du får upp på bordet.

2012-11-29 08:40

Trevligt att du gillar att fiska, det är ju en hobby som ligger nära jakten.
Jag tror nog inte det finns några direkta överdrifter i debattörernas beräkningar. Men det är helt klart att det finns ännu fler kostnader att ta med som debattörerna utelämnat tex momsförluster som staten gör på minskade arrendeintäkter och minskad försäljning av jaktartiklar, hundfoder etc vilket säkert kan uppgå till några hundra miljoner.
Att folk tar lagen i egna händer är ganska ovanligt i vårt samhälle. Men det förekommer i denna fråga. Det finns ingen anledning att förneka, även om jag inte tror att det är speciellt vanligt. Men man borde väl ändå reflektera över varför folk tar lagen i egna händer? Varför kan en vanlig människa som inte tidigare är kriminellt belastad tänka sig att ta bort en varg och samtidigt riskera fängelse upp till fyra år? Det är ju inte för att skinnet kan säljas dyrt eller att det skulle vara någon speciell trofé. Nej anledningen är helt enkel att man anser att vargen gör så stor skada på de näringar som man bedriver och så stort intrång på livskvalitén att man väljer att ta den risken. Fundera på vad du själv skulle tycka vara så viktigt att du kunde tänka dig att ta risken att bli inspärrad i fyra år?
Många har i dag tappat tron på demokratin då man upplever att man talar för döva öron när man pratar med ansvariga myndighetspersoner om problemet med vargen. Därför är det viktigt att sätta sig in i de ekonomiska beräkningar och fakta som tas fram och inte som du påstå att det är löjliga överdrifter. Får man höra den typen av nonchalanta kommentarer för många gånger så kanske man slutar att presentera fakta och debattera och tar till andra medel i stället.
Visst har vi en bra älgstam på många platser runt om i Sverige men lokalt så är den nu på väg att kollapsa på grund av vargen. Därför så föreslår vi att vargen skall skjutas bort i de områden som har haft revir i mer än tre år. Då får drabbat folk tillbaks en tro på en just demokrati där politiker lyssnar på drabbade människors argument och fakta.

55. Ökat tryck från predatorer

2012-11-29 08:39

Att se och förstå effekten från ett ökat predatortryck på vilken småviltstam som helst kan ju inte vara så svårt. Ett klockrent exempel på vad som kommer att hända om vargstammen får fortsätta växa fritt är att det kommer att gå precis som för lodjursstammen här i västernorrland. Först är det gott om rådjur och när stammen av lodjur växer så minskar rådjursstammen vilket i sin tur leder till en stabilisering på LÅG nivå antalsmässigt för båda stammar. Detta har nämnts tidigare här i debatten och det är fakta som inte går att komma undan. Är det detta vi vill ha? Eftersom jakten och jaktturismen i Sverige idag är uppbyggd kring jakt efter livskraftiga och täta småviltstammar och även älgstammar så bör vi väll se till att dessa förblir livskraftiga? Detta görs enbart genom att begränsa antalet individer som nyttjar dessa stammar som föda. Man kan också se på det från vargturismens sida också där deras möjligheter att se varg initialt blir lite större för att sedan ligga på en lika låg nivå som innan man släppte stammen fri. Med detta resonemang så uppstår alltså en vinstgivande situation för bägge parter trots att vargens population begränsas genom jakt.

54. Jag har ett förslag

2012-11-28 08:19

Undertecknad tror att följande förslag skulle räta ut en del frågetecken.
Om denna sida kan ställa frågan. Du som vill ha ohämmad tillväxt av varg i Sverige skriv ditt postnummer här. Alternativt? Du som vill ha som det var förut, dvs mycket klövvilt m.m. i markerna att se på bla ljuva sommarkvällar skriv ditt postnummer här. Jag skulle vilja se resultatet av en sådan enkät.

53. Har inga problem förstå vargproblematiken

2012-11-28 08:19

Själv fiskar jag en hel del, eller rättare sagt gjorde, jag fiskade mycket i kalmarsund men där har en stor del av fisket kolapsat, infört fiskeförbud på vårarna, nu är det ju lättare att byta fiskavatten än jaktmarker.

Tycker bara inte om att man tar till överdrifter i sina beräkningar och inte räknar objektivt.

Än mer hatar jag att när jägare tar lagen i egna händer, Vargen som nyss sköts i Ockelbo hade färska skottskador, kanske därför den var oskygg, en till varg skjuten i området under skyddsjakt 2010 hade skador av hagel och så fansen vargen alla 3 inom samma område. Endastden ihjälpågade Fansen vargen lär bli rättssak.

klart vi måste ha en fungerande rovdjurspolitik, det har vi inte nu men löjliga äverdrifter - rena olagligheter (m gjurplågeri) - sammarbetsvägran och liknande lär inte snabba på den process behövs
För övrigt så vet du också att vi skjuter 3 gånger så mycket älg som vi gjorde på 60 talet, så någon katastrof är det inte annat än lokalt, ung som mitt hemmavattenfiske.

52. # 46 Jonte. Försök förstå vad det handlar om för värden för landsbygdsbefolkningen.

2012-11-27 18:11

Debattartikeln handlar om vilka värden som vi landsbygdsbor förlorar på en vargetablering. Och som jag skrev i ett tidigare inlägg så är det mycket viktigt för alla parter att sätt sig in i vad det handlar om för värden. Speciellt för människor som lobbar för en obegränsad vargstam och som själva inte blir ekonomiskt drabbade. De beräkningar som vi i Svenljungruppen har gjort baseras på statistik och uppgifter från SLU och jordbruksverket och jag vet att även debattörernas siffror är hämtade från samma källor. Om vi skjuter 90 000 älgar och dagens vargpredation ligger på 16 000 älgar så tar vargen ca 15% av dessa älgar. Då skall du tänka på att renskötseln tar upp 55% av Sveriges yta och där är i stort sett inte någon varg. Detta innebär att predationen av älgar skall ske enbart på den yta som är kvar vilket är 45% av Sveriges yta. Om älgstammen vore jämt fördelat över landet så skulle det innebära en vargpredation på ca 28% av den totala predationen av älg från varg och människa söder om renbetesland inte sex sju procent som du skriver. Men då man räknar värden så är det bättre att använda enheten kronor i stället för procent. Och värdet på det köttet är ca 200 000 000 som tas direkt från landsbygdsbefolkningens privata ekonomi. Då förstår du kanske att det är en av de anledningarna till att folk är upprörda på landsbygden. Det finns i dag områden där det inte finns möjlighet att jaga älg på grund av att vargen har tryckt ner älgstammen under brytpunkten för ett jaktligt uttag. I dessa områden måste det omgående till en jakt på varg för att folk skall få tillbaka en tro på samhället och på framtiden.

51. #45 och #46

2012-11-27 17:53

De siffror ni nämner är hyfsat riktiga, vad jag förstår, men...

Det intressanta i sammanhanget tycker jag är det totala rovdjurstrycket och hur rovdjurspredationen påverkar återväxten av bytesdjurstammarna.

Vuxna björnar tar ca 25% av alla älgkalvar inom sitt hemområde.
Björnarna tar även ett antal fjolingar och vuxna älgar framförallt under våren, när tillgången på annan föda är knaper.
Även lodjuren tar en och annan älg, f a då älgkalvar.

Sammanlagt tar övriga rovdjur något fler älgar än vad vargarna gör i dag.

Alla undersökningar, som gjorts hittills i Sverige visar att rovdjuren ytterst sällan tar vuxna älgtjurar.

De flesta jaktlag skjuter ngt fler tjurar varje år än vad man skjuter vuxna kor. De flesta jaktlag sparar äldre fertila kor (kor, som oftare föder dubbelkalv). Detta har medfört att förhållandet kor/tjurar i exvis Västerbotten är ca 2/1. Detta har medfört att den svenska älgstammen är väldigt produktiv och återväxten hög.

Rovdjurens predation siktar in sig på enbart kalvar och kor, vilket medför en mycket lägre återväxt i stammar, som regleras av rovdjuren.


Så vad jag kommit fram till så tar rovdjuren ca 25 000 älgar per år i Sverige i dag och att deras predation slår mycket hårdare på reproduktionen i älgstammen än vad jägarnas gör.

Hur det på sikt kan gå, om man låter rovdjursstammarna växa ohejdat och reglera viltstammarna, kan man se i ryska Karelen. Där är älgtätheten (antal älgar per 1000 ha) < 10 % av den svenska älgtätheen. Vargarnas antal har varit för stort. Vargarna har under några år dräpt mer än tillväxten och antalet älgar har därmed snabbt sjunkit. Och eftersom antalet bytesdjur sjunkit har även antalet rovdjur sjunkit, och nu råder en slags naturlig balans mellan antalet vargar och antalet älgar. Men observera på en mycket låg nivå! Ryska Karelen är viltfattigt i dag. (Knappast läge för någon rovdjursturism!)

Så det är lätt att underskatta vargarnas effekt på älgstammen, om man inte tar hänsyn till alla faktorer

50. Jägare är en fristående art

2012-11-27 12:31

Eller kan det vara så att jägare är man OCKSÅ. Tror inte det krävs så mycket kunskap för att ifrågasätta det riktiga i handlandet hos APU-poliser och en kvinnlig åklagare vi fått se bedrövliga beslut ifrån. Och att se att hela rovdjurspolitiken är ett skämt som vi alla kommer att få ångra, är inte svårt det heller. Det borde man klara även om man är under medelbegåvning och aldrig har jagat.

49. nr 46 Jonte

2012-11-27 11:34

Du behöver inte oroa dej för att jägare eller fiskare bestämmer för mycket.
Du ser väl hur verkligheten ser ut idag när kunskap och erfarenhet uteblir i viktiga beslut?
Men du kanske är bättre på att förklara det logiska i polisens och åklagarnas arbete mot enskilda jägare än du var i frågan om kostnader för rovdjuren...?

48. Jo, Jonte,

2012-11-27 11:34

Att jägarna sköter viltvården är ju ett gammalt fenomen. Vi har ju tack vare den en av de starkaste viltstammarna i världen. Ingen kan nog styrka att jägarna misskött sitt uppdrag. Men jag undrar vilka alternativ det finns till att jägarna ska ta hand om viltvården, och vad det skulle kosta?
Yrkesfiskarna har precis som du säger misslyckats med fiskevården, där är vi helt eniga. Men jag ser inga paralleller mellan yrkesfiskare och jägare. Däremot ser jag paralleller mellan sportfiskare och jägare som i allt väsentligt har samma uppfattning och utför liknande arbeten för att säkra sina framtida bytens biotoper.
Sedan kan jag hålla med dig om att "de bästa domarna alltid sitter på läktaren", den företeelsen gäller inte bara viltvård.
Tyvärr är det ett symptom på frånvaron av rovdjurspolitik. Sedan känner sig berörda fullständigt överkörda av NVV och dess anhängare.
Om vi ska ha den vargstam som dessa drömmer om så är det slut med älgjakten om vi inte vill att älgstammen ska krascha, då kommer vargarna att behöva vår avskjutning.
Tyvärr tror jag att du har rätt om vargpolitiken, det blir värre innan det blir bättre. Hoppas bara bättringen kommer innan något angrepp på människa sker.

47. nr 45 K.L. Svenljungagruppen

2012-11-27 08:22

Ni har ofta och gärna påtalat att ingen ska behöva ha ett "varg"revir i mer än 3 år.

*HUR får man då "vargarna" att stanna kvar i de tilldelade områdena i 3 år, utan hägn?
*Vad händer med avkommorna när 3år gått?

46. Jägarna vet bäst

2012-11-27 08:22

Lika lite som jag vill att fiskarna skall sköta fiskepolitiken lika svårt har jag att aceptera att jägarna skall sköta viltvården, givetvis är de en part men aldrig ensamma.
Men jag märker på denna sida att jägare är inte bara bäst på jakt, de vet hur polisen skall jobba, hur domstolar skall dömma mm. Och finns knappast heller någon kategori som är så laglydiga som jägare.

Kjell dessa uppgifter kommer fr SLU men de har förstås inte alls samma kunskapsnivå som jägarkåren,

Varje höst skjuts runt 90 000 av den 400 000 djur stora älgstammen. Och det är en avskjutning som motsvarar 80 procent av älgstammens årliga tillåtna tillväxt vilket kan jämföras med den andel som vargar står för – sex till sju procent.

Men jag tycker vargsituationen idag är en smärre katastrof, tyvärr tror jag det blir värre innan det blir bättre.

45. # 41 Jonte.

2012-11-26 17:46

Vi har i dag ca 80 vargrevir. Varje revir tar ca 0,4 älgar per dag. Det blir 32 älgar per dag i 365 dagar om året vilket ger 11680 älgar per år som dödas av revirhävdande par. Om vi dessutom räknar att inte strövargar tar en hel del älg varje år så kommer nog inte 16 000 älgar eller 20% som vi räknat med att räcka med dagens vargstam. Skall vi dessutom gå mot en obegränsad vargstam som hela varglobbyn ropar efter så kommer dessa siffror snart att överträffas. Då kommer också en tidpunkt när älgstammen kollapsar, då går det mycket fort utför och då räcker inte 20% långt. Svenljungagruppen jobbar inte på någon utrotningslinje av vargen och det har jag fått försvara ett otal gånger på denna sida. Men vi vill ha ett tak på vargstammen där ingen skall behöva ha ett vargrevir i mer än tre år. Då får drabbade människor en framtidstro till skillnad mot i dag när molnen bara blir mörkare och mörkare för drabbade människor. Sverige är i dag Europas rovdjurstätaste land så vi kan faktiskt med gott samvete begränsa vargstammen för att skydda landsbygdsbefolkningen mot för stora ekonomiska skador.

44. Synd Jonte

2012-11-26 17:46

Det vore bra om du förklarade våra stapelfel, det finns säkert fel i våra resonemang också.
Ett fel har du dock: "En illa skött jakt som fick EU att slå bakut".
Skandulv tyckte att jakten var väl genomförd, Naturvårdsverket tyckte också det.
Dom enda som tyckte att den var illa genomförd var varglobbyn och det berodde på att dom tyckte att den inte skulle genomförts över huvud taget.

43. # 40 Roger Cassman. Vargen kommer att kosta mycket mer än vildsvinen!

2012-11-26 17:46

Visst är vildsvin ett växande problem, men att tro att kostnaderna kan jämföras med en obegränsad vargstam är verkligen inte relevant. Vargstammen kommer att kosta miljardbelopp varje år och vildsvinen kanske kostar några tiotals miljoner varje år när både intäkter och kostnader sammanställts. Vildsvinen jagar vi och man kan bestämma lokalt hur mycket vildsvin som man accepterar och kan hantera. Dessutom är det inte några större problem att ta ner en för hög vildsvinstam där det behövs.
Visst förekommer det att hundar dödas under vildsvinsjakt men då väljer hundägaren själv att ta denna risk under jakt och många gånger beror hundskadorna på ett felaktigt beteende av hund eller förare. Att hundar som inte används till vildsvinsjakt blir skadade av vildsvin är ytterst ovanligt till skillnad mot vargen. Om man får in vildsvin på sina marker så kan man utan större problem fortsätta och jaga hare med stövare eller rådjur med sin drever. Men i vargrevir så är all jakt med löshund över. Det går helt enkelt inte att jaga med löshund i ett vargrevir. Om man skulle jämföra riskerna med att släppa sin hund i ett vargrevir med att släppa sin hund i ett vildsvinsområde så skulle man säkert finna att risken är hundrafalt större att hunden blir dödad i vargreviret.

42. 41 jonte

2012-11-26 17:20

Det är nog lika bra att du inte tänker fortsätta, innan det blir ännu värre...
Tiger-Lejon-isbjörn-puma-leopard-elefanten och klövvilt har ändå inget med artikeln om Sveriges rovdjurskostnader att göra...


41. tänker inte fortsätta

2012-11-26 15:10

Orkar inte heller då det är alltför tidsödande att förklara via inlägg, Men ni staplar fel på fel

Lennartsson nr 20

Du säger att viltköttet skulle minska med 20% om jag inte mins fel skjuts det 80-90 000 älgar årligen
20 % på det blir 16 000
Nu vet jag inte hur många vargar du räknar med men det blir ganska mycket älg per varg.
Jag har sett uppgifter på att vargen idag kanske tar 1/10 av det, förmodligen lite mer idag då vargstammen växt.

Jag är inte alls för dagens vargsituation som jag delvis anser orsakad av en illla skött jakt som fick EU att slå bakut.

Men utrot gärna Tiger-Lejon-Isbjörn-Puma-Goeopard , kan inte se att de gör mer nytta än vargen, Gör elefanten någon nytta, den vilda alltså ?

40. Vildsvin= inga kostnader?

2012-11-26 13:44

Vildsvin som hölls i hägn avsedda att nöjesjagas, släpps ut i vår natur. Hur stor är den faktiska kostnaden för dessa djur? Det är något som ingen jägare vill prata om. En jakthund som dödas av varg= kostnad o rubriker i lokaltidningen, jakthund dödad av vildsvin= "det får man räkna med" o ingen, inte ens en notis i tidningen! Och vad dessa små grisar kostar o kommer att kosta,i trafikolyckor osv, blir så ofattbart dyrt att kostnaderna för att hålla en livskraftig rovdjursstam framstår som en bagatell i sammanhanget!

39. # 23 Kostnaden för klövviltstammarna har inget med vargfrågan att göra.

2012-11-26 13:44

# 23 Realist räknar upp en massa kostnader som klövdjuren orsakar samhället och han menar att det skall läggas i vågskålen när vi bedömer kostnaderna för vargstammen. Resonemanget bygger på att vi jägare inte klarar av att skjuta ner klövviltstammarna. Men det är ju inte något problem för oss jägare att skjuta ner klövviltstammarna. Den klövviltstam som vi har förvaltar vi så som myndigheteran ålägger oss att göra. Vi får t.ex. licenser på älg varje år från länsstyrelsen. Om länsstyrelsen tycket att vi behöver ta ner älgstammen ytterligare så kan man bara dela ut fler älgar på licenserna. Därför har kostnaderna för klövviltstammarna inget med vargfrågan att göra.

38. Fastighetspriserna

2012-11-26 13:44

En mäklare uttalade sig om detta på lokalradion för inte så länge sedan. Ökande fastighetspriser var alltid positivt. Då vågar människor investera och satsa. Banker vågar låna ut pengar och det skapas en positiv utveckling. Det var en mindre ort här i Västerbotten där man gemensamt försökt få säljare att sluta rea ut sina fastigheter då det gav negativa signaler till "marknaden".

37. realist

2012-11-26 13:43

Nej, som svärson till fårbonde så håller jag inte med här. Du skriver, "Lika självklart stänger man så att inte hundar eller rovdjur kommer in i fårflocken.". Vi har ALDRIG stängslat vårat jordbruk för att hålla ute andra djur. Stängsel som till en början vara trähagar och sen fårstängsel (rutnät) till att idag vara två trådar med elstängsel har enbart satts upp för att hålla fåren på egna marken. För länge tillbaka i tiden så var bössan det man motade rovdjur med, aldrig att stängsel skulle hjälpa. Detta rör Västerbotten, möjligt att man haft andra traditioner längre söderut men jag tvivlar.

36. Det är bra att vi diskuterar vad vargen kostar landsbygden.

2012-11-26 10:44

Att göra kalkyler är viktigt för att förstå vargfrågan. Förstår man inte att vargetableringen kostar landsbygsdbefolkningen otroligt mycket pengar och väldigt mycket extra arbete så har man ju inte heller någon möjlighet att förstå problematiken. Då förstår man inte heller varför folk är upprörda. Det är också bra att detta diskuteras så man får fram relevanta kalkyler.
#6 Jonte menar att man kan räkna stängselkostnaderna som intäkter och att det skulle varar en ”boost” för landsbygden. Detta är en riktig tankevurpa. Givetvis så är detta enbart kostnader för drabbade bönder och för staten. Om staten ger bidrag till de som sätter upp stängslen så kostar det oss skattebetalare pengar.
Jonte menar att om man inte kan räkna hela nyinvesteringen som kostnad. Men om man har ett fungerande nätstängsel och måste byta till ett helt nytt vargavvisande elstängsel så är det faktiskt så att man måste räkna hela investeringen. Däremot finns det en poäng i att man även tidigare hade en stängselkostnad och den bör avräknas så att det endast är den fördyrande kostnaden som tas upp. Man får inte heller glömma att det tillkommer ett extra underhåll på rovdjurstängsel. Debattörerna har inte heller med stängsling för övriga djur förutom får. Alla betes djur behöver rovviltsavvisande staket om vi skall ha varg ända ner till Skåne som nu föreslås. Våra beräkningar visar på att kostnaden ligger på ca 800 000 000 per år och då har vi endast räknat på 50 kr /m då vi inte räknat på full årskostnad.
Sedan så menar Jonte att man inte kan räkna både förlorade köttvärden och förlorade arrendeintäkter. Han menar att man måste välja en av dessa kostnader annars räknas kostnaden två gånger. Detta resonemang kan vara riktigt om arrendeintäkterna skulle raderas till 100% eller att allt viltkött skulle raderas. Så illa får vi hoppas att det inte går. Vi tror att en del fortsätter att betala sitt arrende trots minskade viltstammar, men dessa jaktlag tappar ändå köttvärdet vilket gör att det minskade värdet bör räknas med. Sedan finns det lag som kräver att deras arrende skall minskas och får igenom detta med markägaren då uppstår ett intäktsbortfall för markägaren. Om man räknar med 20% minskning av arrende intäkterna och köttvärde så kommer man nog nära sanningen. Viltköttets värde över disk i Sverige är ca 1 100 000 000 . Om man räknar på att minst 20% försvinner av detta så är det en kostnad om ca 220 000 000 / år. Sveriges markägare tar in ca 950 000 000 / år i arrendeintäkter söder om renbetesland och om man förlorar 20% av detta så skulle det bli en kostnad om ca 190 000 000.
Jonte frågar sedan om det enbart är av ondo att fastighetspriserna sjunker. Om vi nu håller oss till vad folket på landsbygden förlorar för värden så är det givetvis en kostnad som skall ta upp i en sådan kalkyl. Att vända kalkylen till en att se det ur en eventuell köpares synvinkel är för dumt för att kommenteras.

35. Jonte # 10

2012-11-26 08:57

Den här kalkylen går säkert angripa på olika sätt, men det är nog så att man ska se kalkylen som en beräkning av samhällsförlusten.
Liljelund ville inte göra någon, trots direktiven.
Det innebär att om jag inte kan arrendera ut jakträtten förlorar jag intäkter, samtidigt förlorar den som skulle jagat köttvärdet. Därför blir den totala förlusten på det sättet.
Jakttiden 2000 timmar per varg handlar om det sammanlagda tidsåtgången för många jägare.
Det är samma med älgjakten, säkert lika mycket tid, men... Den betalar folk för, ingen kommer att vilja betala för vargjakt utom möjligen Gillou och liknande kapitalstarka adrenalinsökare.
Vad beträffar stängslen så blir det som du säger ett nytt fint stängsel som i sig har ett värde.
Men underhållet för att det ska fungera rovdjursavvisande blir mångfalt större än underhållet av ett vanligt elstaket.
Men om man bara inriktar sig på de människor som bor på landet, håller djur, jagar och lever det livet så kommer dessa att drabbas hårt. Jag tror att många skulle ställa upp på den här kalkylen och kanske skulle dom också vilja se en alternativ kalkyl om vilka mervärden som rovdjuren skänker dem.
Problemet är att de berörda helt förbises i debatten, NVV och rovdjursrörelsen skiter mer eller mindre i de som ska bära bördan. Bara dom vet att det finns gott om varg i skogen är dom nöjda.

34. Vad kostar bevarandepolitiken?Forts.

2012-11-26 08:55

På Gotland skulle man inte få öppna ett kalkbruk p.g.a. nån skog.
Okey att man vill bevara ,men vad kostar det och vem betalar??
Ponera att 50 arbetstillfällen gick förlorade. Vem ersätter dom?? Vad får dom för jobb på Gotland i stället?? Eller får kommunen ersättning värt 50 arbetslöner?
Vi ska ju inte ha ett samhälle där vissa områden, vissa bygder förväntas ska vara dom som bevarar biologisk mångfald och andra bygder där du kan leva, få välfärd och arbetstillfällen. Betala.

33. Tröttsamt...

2012-11-26 08:55

...att höra på det där j-vla snacket om betesskador av älg, har jobbat i skogen bla inventerat betesskador. Självklart avverkar man som idioter och ska plantera flera hundra tusen ha, så blir det ju lite mat till den hatade älgen. Men här har vi ju orsaken till att skogsbolagen tillsammans med sjusovarna i riksdagen planterade ut varg.
Vad kostade tex de 7 nya Mitsubishi bilarna som Lst-s vargspårare fick i Dalarna? Jo de snålade in på färgen de fick ju bara vita. 30 miljarder låter inte som en saga, TYVÄRR.
Miss du är f-n i mig toppen, bra skrivet.

32. Kostnader och vetande!

2012-11-26 08:54

Allt kostar som företagare och där räknas även bonden in. Har själv haft mycket djur och däribland 80 får. Som lantbrukare så får man sköta sin stängsling om man inte skall ha fåren i andras marker. Man stänger så att inte fåren kommer ut på vägarna. Lika självklart stänger man så att inte hundar eller rovdjur kommer in i fårflocken. Jag vill inte påstå att det var förenat med stora kostnader att stänga till djuren. Skogsbönder ordnar lätt lite pålar efter gallringar. Tror problemet ligger i att många tycker det är förenat med arbete!!!!!
Jag läste om vargen i Skåne och undrar över varför man hanterar vargfrågan på annat sätt där nere. En hade 1200 får och en annan hade 1500 får. C;a 100 får blev tydligen tagna av varg som man trodde var hund. Det kunde lika gärna varit hund! Onödigt många skyddsjakter genomförs i Sverige vilket räknades in i kostnaderna för rovdjur.
Det lär också vara vanligt att den vargen som finns i Skåne befinner sig då och då inom bebyggelse. Varför tycker inte skåningar att det är något konstigt? Skåningarna tycker det är intressant att det nu finns både varg, lo, kungsörn och havsörn i länet. Har skåningar en större kunskap om naturen och djuren? Spara in kostnaderna för skyddsjakter som inte är nödvändiga och det är ingen jag läst om så här långt!

31. nr 20, På tal om lögn och sanning...

2012-11-25 16:56

Rovdjursturism skulle ge klirr i kassan eftersom de bidrar till inkomster och försörjning för bygderna, kanske i miljardklassen som i en del andra länder...
Det gick att läsa 2008-03-20 på svenska rovdjursföreningens hemsida. Men sanningen verkar tyda mer kras i ekonomin än klirr i kassan...
Få, om ens någon verkar vilja betala för att leta börn-, järv- eller vargskit eller se dom matas på åtlar. "Varg" kan man ju dessutom se gratis, inte minst vid dagis, skolor, och i samhällen.

*Hur stort är rovdjursturismen i Sverige?
*Hur mycket har den dragit in hittills?
*Hur många arbetar idag i denna påstådda "ljusa framtida miljardindustri"?

30. nr 26 Jonte

2012-11-25 11:25

Man kunde verkligen utläsa att du inte haft egna djur och därmed inte fullt medveten om kostnader och underhållningsarbete.
Klövvilt ställer också till skador när de blir för många. Till skillnad från "vargen" så får de jagas och nivån kan minskas vid behov. Klövvilt betyder även inkomster och kött, även för skogsägare. Hade skogsägarna förlorat lika mycket inkomster för klövviltet som djurägarna gör pga "vargen" hade nog klövviltet varit betydligt mindre för länge sedan...


29. Det positiva, Realisten

2012-11-24 23:27

Det måste du kunna räkna upp när det gäller rovdjuren. När det gäller klövviltet, så kan varenda kotte i det här landet tala om vilka positiva effekter det har. Men rovdjuren, finns det något annat än att du och andra, som inte drabbas av dem, tycker att det känns skönt i magen att de finns?

28. Realisten:)

2012-11-24 23:18

Det har redan gjorts utredningar som dom flesta vet. (Umeå universitet) Några problem?? Håller med om att man inte ska stirra enbart ekonomiskt så ge oss en lista på allt positivt som rovdjuren ger de svenska medborgarna och landet vi lever i.

27. Du Jonte!

2012-11-24 22:57

Skall du vara trovärdig bör du läsa på! Börja med Viltdata så får du det exakta antalet älgar som skjutits under åren.

26. Nr 21 Miss

2012-11-24 20:37

Jag har inte ägt djur men väl jobbat med djur, bla får.

Jag tänkte närmast att när man sätter upp ett nytt rovdjursstängsel så har man en ny stängsling som borde vara bättre än det gamla.

Författaren har en kostnadspost för ökat underhåll pga eltrådar, röjning.

Men hur många älgar behöver vi ? Betämms älgstammens storlek av jägarna.
På 60 talet skjöt vi 60 tusen årligen, det finns vinster att göra att ta ner älgstammen till en nivå där vi årligen skjuter 60tusen djur som på 60 talet.

25. Per B

2012-11-24 17:44

Förstår inte vad du menar, förklara dig.
Vem betalar för älgjakt och skogskador!

24. ?????

2012-11-24 17:43

Tycker inte J&J att det är av intresse att se vilka kostnader som klövdjuren åsamkar samhället?

23. Kostnader för biologiskt mångfald.

2012-11-24 17:43

Jag tycker det är bra att man tittar på alla kostnader som vi har för att behålla en biologisk mångfald, men jag har aldrig förstått att inte SJF visar siffror på kostnader som klövdjuren åsamkar samhället. Alla vet att även våra rara klövdjur medför stora kostnader som kanske borde innebära att klövdjursstammarna kraftigt bör reduceras? Det kommer förmodligen snart en utredning som visar vad älg, rådjur, hjort och vildsvin kostar samhället. 30 miljarder fram till 2024 blir inte svårt att överträffa.
Vilka kostnader skall man ta upp?
1. Skogsskador på äldre skog
2. skador på nyplanteringar
3. Viltstaket längst våra vägar/km
4. Anordningar för att underlätta vandrande klövdjur
5. Materiella skador på bilar
6. Sjukhusvård
7. Framtida ersättning till handikappade.
8. Kostnader för eftersök.
9. Skador på odlingar.
10. Hägnader i samband med nyplanterad skog.
11. Försäkringskostnader för skadade och dödade jakthundar.
12. Polisens kostnader för utryckning vid viltolyckor
13. Vådaskjutna jägare och kostnaderna med det.
14. Kostnader för att hålla jaktvården/viltvården (Utbetalning till SJF)

Utöver alla ekonomiska spörsmål så kommer allt mänskligt lidande när inte familjemedlemmar kommer hem från sitt arbete.
Tittar man på alla dessa kostnader fram till 2024 så kommer kostnaderna för rovdjuren att framstå som penuts!
Jag gillar klövdjur av alla de sorter men man kan inte bara räkna på vad rovdjur kostar. Debatten blir inte trovärdig med den typen av matematik?

22. 13 Oyama, Yrkesskada

2012-11-24 17:43

Om man ägnar halva sin arbetstid åt att förklara budgetavvikelser, rätta fel, analysera lönsamhet o liknande.
BLir man lätt aningen miljöskadad.
Här är så mycket att rätta, ifrågasätta att jag blir trött redan e en snabb genomläsning.
3,9 miljoner kronor för att flytta hit ryssvarg med nytt blod, Obs 3,9 miljoner per varg dvs 20 miljoner om man skall ta hit 5 vargar, Är det OK om jag tvivlar på denna kalkyl Oyama, Kanske skall lägga anbud, upphandlas det?¨Vill du vara med Oyama, borde vara lönsamt uppdrag.
När man lätt ser ett antal orimligheter, så måste man ifrågasätta alla delar , och vid en viss gräns ifrgasätta författarens kompetens - syfte - trovärdighet

21. nr 10 Jonte

2012-11-24 17:42

Du har aldrig haft djur va?
Tror du tex att ett rovdjursstängsel med el ca 20-30cm från backen kräver mer eller mindre underhållsarbete än ett "vanligt" fårnät utan el?
Vet du vad som händer med elstängsel när växtlighet kommer på eltrådarna?
Att fastighetsvärdet sjunker kan ses som en bra affär för köparen men en dag ska den kanske säljas igen...
20. Snart blir väl en ren lögn sanning….

2012-11-24 17:42

….bara den upprepas tillräckligt ofta!
Hur många genomsnittliga fårbesättningar (runt 30 tackor med lamm) har 4 kilometer stängsel? Det tycker jag kunde vara något för J&J undersökande journalister att ta reda på!

19. Vad kostar hela bevarandepolitiken??

2012-11-24 17:41

Enligt nåt förslag från Stockholm,skulle 10% av skogen "skyddas",bli naturreservat eller liknande.Även om skogsbonden får en nutida betalning för sin skog undrar man ju-vad kostar hela tanken??Att bevara 10 % av skogsarealen innebär ju att skogsnäringen ska dras ner med 10%.Om skogsnäringen skall dras ner med 10% innebär det ju att 10% av dom som nu jobbar inom skogsnäringen blir arbetslösa.Inkomsterna från skogen blir 10% mindre.Vad får vi i ersättning??
Att Sverige skall bevara mångfald och natur är ett demokratiskt beslut.Ett demokratiskt beslut innebär också att alla medborgare skall vara med och betala den kostnad beslutet förorsakar,oavsett om du är 08;a och bor i nån lägenhet eller om du är skogsbonde i Norrland.
Det skall inte förekomma nåt snack om att "dom får skylla sig själva,som valt att bo i Norrland",eller liknande "halvintelligenta" kommentarer.Det skall inte förekomma diskriminering,att det är "bara" jägare,det är "bara" renskötare,det är "bara" fäbodbrukare,det är "bara" folk på landsbygden,som drabbas av "vårat" naturintresse.
Betala vad rovdjurspolitiken och bevarandepolitiken kostar,en krympande plånbok är nog bästa botemedlet mot överstora rovdjursstammar,och överstor bevarandefundamentalism.

18. Lysande Roger o Lars!

2012-11-24 17:41

Så mycket jobb som Ni lagt ned skulle aldrig Liljelund och hans fru kunna åstadkomma. Dom är inte på samma plan.
Är detta en kostnad som vi tycker är skälig för att ha varg som inte tillför oss eller vår fauna någonting?

17. Jonte

2012-11-24 17:40

Hur menar du nu med stängsel? Om du ersätter ett "vanligt" stängsel med ett rovdjursavvisande och värdelöst stängsel så förlorar du samtidigt många års fullt fungerande stängsel. Material och nerlagda arbetstimmar går förlorade om man byter.

16. Än sen då!

2012-11-24 17:40

Bluffakturor o oseriösa telförsäljare (själv drabbad) kostar 118 miljarder därtill tillkommer alla andra kriminella + annat som ej går att nämna i detta land? En massa miljarder till såå tänk efter en liten smula om ni orkar!!!

15. Kokillen

2012-11-23 20:32

Har din uppkoppling kraschat igen. Jag saknar dina sakliga inlägg i den här typen av artiklar

14. Skönt då var det gjort

2012-11-23 20:32

Jobbet som Liljelund inte sa sig klara av som regeringens utredare. Att sen hans fru visade sig vara lika oduglig på att sköta sin del av uppdraget gör situationen än mer patetisk. Kramarmaffian hade stakat ut vägen och familjen Liljelund skulle slå i sista spiken i den svenska glesbygden. Himlen skulle öppna sig för rewilding Europe. Förhoppningsvis var det den yttersta vändpunkten så att vi har varit nere i botten och vänt.

13. Vad jobbig du är

2012-11-23 20:30

Jonte.

12. Timkostnad jakt

2012-11-23 20:30

Det finns mycket att anmärka på i dessa beräkningar som tidigare kommentarer har påpekat. Säkerligen finns det även poster som är helt korrekta. Vad jag reagerar mest på att kostnaden för vargjakten: 2000 timmar per varg och en timpeng på 175 kr ger enligt Roger 31.5 miljoner. Dyrt kan tyckas men ändå ingenting mot kostnaden för älgjakten: Dieselpower påpekar nedan att 250 000 människor jagar älg i en vecka varje år. Med en timpeng på 175 kr och 40 timmar per vecka ger detta en kostnad på svindlande 1.75 miljarder varje år! Lägg till det betesskador, kostnad för stängsling för att slippa betesskador, omplanteringar, m.fl. liknande uppgifter som tas upp för vargen så blir det ännu dyrare.

11. Barnen?

2012-11-23 17:27

Hur mycket pengar har vi lagt på att utveckla, och inte som i gävleborg: SNÅLA!, på barn, skola, åldringsvård?
Kul att se en ärlig jämförelse.....men men, det är väl att drömma stort......

10. 8 Miss, nej, jag vet inte hur man räknar ut detta

2012-11-23 17:27

Vissa områden går det säkert att räkna på men komplicerat värre, inte minst eftersom man borde räkna på livskvalite mm .
Det är så väldigt väldigt många antaganden i denna artikel att den helt enkelt inte går att bemöta på ett vettigt sätt. Tex Licensjakt uppges ta 2 000 timmar per varg, de flesta av oss har inte en årsarbetstid på 2000 timmar, grov överskattning säger jag, har man inte skjutet vargen efter säg 500 timmar, är den ett mindre problem.
Och ett antal dubbelräkningar. Hyr man ut arrendet förlorar man inte köttvärdet, Inga postiva effekter,
Om man nu rovdjurstängslar får man en bättre stängsling av betesmarken, är det värt 0 kronor? Knappast. Om man nu sätter nya stängsel så borde det nya stängslet spara in en del underhålsskostnader för det gamla stängslet.
Är det enbart negativt att värdet på skogsfastigheter sjunker? För ägaren negativt men bra för den som går i köptankar.
Detta är en partsinlaga som nog inte klarar en kritisk granskning.
Tyvärr vet jag inte författarnas bakgrund, utbildning, vetenskaplig metodik etc

9. Minskade fastighetsvärden

2012-11-23 16:23

Några fastghetsmäklare jag talat med bedömde för några år sedan att jakträtten på en normal skogsfastighet (ca 150 hektar)i södra Lapplands inland kan sättas till ca 50 000 kr. Med denna siffra som utgångspunkt ganska man snabbt ta fram storleksordningen av värdet av att kunna jaga är. Eftersom jakträtterna i södra Sverige (som är mycket viltrikare) och i närheten av storstäderna värderas mycket högre än jakträtterna i Lappland kan man sedan förfina beräkningarna ytterligare. Vill man och har man gott om tid kan man sedan stycka upp Sverige i allt mindre prisområden och ytterligare förfina beräkningarna.
Redan med en grov kalkyl kommer man snabbt fram till att marknaden värderar möjligheten att kunna jaga till minst 20 miljarder. En kalkylränta på 5% (normal kalkylränta vid investeringar med låg eller ingen risk) på detta värde ger att marknadsvärdet motsvarar en intäkt på ca 1 miljard/år.
Intäkter på 1 miljard per år i 20 år gör inflations- och ränterensat 20 miljarder totalt. Så helt ute och cyklar är inte författarna till debattinlägget

8. nr 2 Jonte

2012-11-23 16:23

Hur ser din mer "exakta" kalkyl ut och vilka är de positiva effekterna som uteblev?

7. Hästar

2012-11-23 16:23

Ingenting om hästar och vad det skulle betyda för ekonomin om hästhållningen skulle minska.
En sak som man inte heller får glömma är att en 250 000 människor tillbringar en vecka ute skogen under älgjakten. Skulle älgjakten försvinna skulle antagligen en stor del av dessa jägare tillbringa en semestervecka med sol och bad istället, vilket påverkar landets bytesbalans.

6. 4 Dr kalkyl, likartad tankevurpa

2012-11-23 16:22

Men bortfallet i samhällsekonomin pga av jägarnas minkskande utrustningsinköp täcks väl mer än väl av de ökade investeringarna i rovdjursstängsel, Vet inte hur det är med tillverkningen av rovdjursstängsel men i vart fall uppsättandet av stängsel är till 100,00% en inhemsk produktion, förhoppningsvis av i Sverige boende personer, gärna med lokal anknytning. Vilken enorm "boast" för den lokala ekonomin.
Som sagt var lätt att dubbelräkna, ser man det dessutom enögt så blir det lätt fel.
Som markägare kan jag inte förlora jaktarrendeintäkten om jag hyr ut jakträtten SAMTIDIGT som jag förlorar köttvärdet på det vargen ätit. Det är antingen eller, man kan inte äta kakan och ha den kvar som man brukar säga.
Trevlig helg

5. Svårt att hitta alla kostnader !

2012-11-23 16:22

Man kan lägga till bilkostnad samt miljöförstöring, när föräldrar kör sina barn istället för att dom skulle kunna gå eller cykla.
Det är 10 miljarder till !

4. Lågt räknat...

2012-11-23 14:42

En krympande jägarkår som inte köper utrustning ger betydande bortfall för samhällsekonomin. Om några år när människor avstår från att vistas i markerna belastas samhällsekonomin av ökad import av bär mm.
När (inte om) de första människorna får sätta livet till får den kostnaden läggas till.
Så kostnaderna får nog räknas upp en bit till...

3. Roger

2012-11-23 14:42

Detta är ju bara ett debatt inlägg från jägare. Rovdjurssidan kan säkert också göra ett debattinlägg och visa på att vi tjänar pengar på varg. Men visst är det bra att någon börjar vända på stenarna. Men det är inte mycket att använda i debatten och vargen för och nackdelar.

2. Antar

2012-11-23 14:42

Antar är ett valigt förekommande ord i denna artikel.
Debatten, även denna, handlar väl mest om varg även om det finns Björn,Varg och Lo och kanske något mer,
Om man då delar 30 miljarder med på 13 år, antar, igen, att vi har 500 vargar
Då kostar varje varg drygt 4,5 miljoner per år , eller drygt 12 000 per dag.
Antar att denna siffra är helt orimlig. i den långa raden av antaganden, en hel del dubbelräkningar, tex värdeminskning och jaktarrende, och uteslutning av positiva effekter, s blev det nog lite fel.
Roligt att läsa och eggar säkert en del men håller nog inte för en mer kristisk granskning.

1. Äntligen

2012-11-23 12:38

Tänk om vanligt folk hade fått veta dessa siffror om vargen så hade det nog blivit annan förståelse....

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere