• Allmogejakt

”Skogsstyrelsen skall agera objektivt”

DebattPublicerad: 2008-05-19 17:48

Generaldirektören för Skogsstyrelsen, Göran Enander, har med anledning av att jägarna anser att älgstammarna i landet måste få öka, sagt följande:
”Vill vi bevara en skog med fortsatt höga naturvärden och med råvara av god kvalitet utan svåra betesskador för framtiden måste vi säga nej till att öka älgstammen i Sverige.”

I egenskap av skogsman med lång erfarenhet av både skogsskötsel och älgjakt kan jag inte annat än förvåna mig över detta uttalande från chefen för landets högsta skogliga tillsynsmyndighet.
Jag har svårt att tro att yttrandet beror på okunnighet i sakfrågorna. Däremot kan jag tänka mig att man smittats av storskogsbrukets ovilja att försöka finna alternativa lösningar på problematiken med skogsskador av älg. Detta är i så fall naturligtvis också anmärkningsvärt eftersom Skogsstyrelsen skall agera objektivt.

Inte jaktbara älgstammar
Alldeles självklart är skogsskador av älg ett problem, som kan innebära stora intäktsbortfall och som inte får negligeras.
Samtidigt måste också påpekas att särskilt storskogsbrukets negativa inställning till älgen på många håll har lett till så låga älgstammar att de knappast är jaktbara. Detta är särskilt påtagligt i de områden där predationen av varg och björn är betydande. Trots detta kräver man alltså att älgstammarna inte får öka!
Från storskogsbrukets sida har det till och med framförts att man inte har någon skyldighet att förse vargarna med mat i form av flera älgar!

Älgen inte bara ett skadedjur
Älgen är även ur ren skoglig synpunkt inte bara ett skadedjur. Dess bete på lövuppslag är på många lokaler huvudsakligen till nytta och befrämjar barrplantornas tillväxt. Detta är särskilt märkbart i grandominerade föryngringar.
Det torde inte råda någon som helst tvekan om att skogsbruket och då särskilt storskogsbruket under de senare decennierna bedrivits allt mindre viltvänligt. Detta har bland annat lett till att man blivit mer känslig för betesskador än tidigare samtidigt som utbudet av alternativt foder än ungtall minskat.
Så är exempelvis en tallplantering väsentligt mer skadekänslig än en självsådd. En för tidigt röjd tallungskog löper större risk att skadas än om man väntar något längre med röjningen. Om toppar och ris vid mekaniserad avverkning läggs i körstråken, förstörs de som viltfoder.

Förslag om minskade betesskador
Det har vid många tillfällen, inte minst från jägarna, framförts olika förslag på hur skogsskadorna skulle kunna minskas. Man har pekat på en mängd olika åtgärder, både för att minska känsligheten för skador och för att åstadkomma alternativfoder.
Exempelvis har påpekats att den konventionella ungskogsröjningen skulle kunna ersättas av toppning; att tall- och lövrika avverkningar om möjligt bör förläggas till vintertid och att vid mekaniserade avverkningar toppar och ris inte läggs i körstråken utan vid sidan av dem.
Man har vidare föreslagit att i samarbete med jägarna utnyttja kraftledningsgator för att odla viltfoder och också att vintertid erbjuda älgarna ensilage för att få bort dem från beteskänsliga ungskogar. Det sista är något, som bevisligen har haft god effekt där det provats.

Förkastat utan att prova
Från storskogsbrukets sida har alla dessa förslag förkastats med motivering antingen att det inte bevisats att de hjälper eller att de skulle bli för dyra. Hur kan man påstå något sådant, innan man har provat det?
Om skadorna verkligen är så kostsamma, som man påstår, är det svårt att förstå hur man kan säga att åtgärder för att minska skadorna skulle vara för dyra!
Skogsstyrelsen har ju bland annat som uppgift att råda skogsägarna hur de skall sköta sin skog på bästa sätt för att få så stor lönsamhet som möjligt. Det borde då vara ganska självklart att man också talar om vilka skogliga åtgärder, som kan utföras för att både minska skogsskadorna och öka foderutbudet, så att man kan få en bra avkastning av både virke och jakt.
Om detta sker i stor skala över stora arealer och av många skogsägare, kommer det också att ge mycket påtagliga resultat.

Skogsskadorna en tiondel av jaktvärdet
Skogsbrukets egen forskningsorganisation, Skogforsk, har gjort en beräkning av hur mycket skogsskadorna nu kostar årligen. Den summa man kommit fram till är inte ens en tiondel av vad jaktvärdet är.
Detta indikerar att jaktvärdet verkligen inte är någon försumbar inkomst för en skogsägare. En bortfallen älgjakt, som är den i särklass viktigaste jaktformen, kan emellertid snabbt radera ut det mesta av jaktvärdet.
Det bör då också påpekas att detta värde utfaller varje år under det att skogsskadorna i form av minskad intäkt kommer första långt in i framtiden.

Stort värde ur turistsynpunkt
Älgen har också andra värden än de rent jaktliga. Den har bland annat ett mycket stort värde ur turistsynpunkt och har blivit något av en symbol för Sverige ute i Europa. Detta om något är ett stort naturvärde!
Naturligtvis är dessa övriga värden mycket svåra att värdera men de måste självklart också tas hänsyn till, alldeles särskilt av en statlig myndighet.
I enlighet med regeringens skogsproposition skall Skogsstyrelsen fortsättningsvis arbeta för att öka rådgivningen om viltanpassat skogsbruk. Detta innebär naturligtvis att bland annat sådana hänsynstaganden och förändringar, som omnämns ovan, genomförs.
Jag utgår från att Göran Enander inte kände till innehållet i skogspropositionen, då han fällde yttrandet om att våra älgstammar inte kan öka.

Klart förutfattade åsikter
I annat fall är yttrandet naturligtvis utomordentligt anmärkningsvärt och tyder på klart förutfattade åsikter om älgens skadlighet och att det skulle vara omöjligt att väsentligt påverka skadebilden på annat sätt än genom att hålla nere älgstammarna. Om man verkligen börjar utöva skogsbruket viltanpassat i stor skala, råder det ingen tvekan om att man inte bara kan minska skadorna utan också kan göra detta med ökade älgstammar!
Man kan också fråga sig vad Enander menar med att ökade älgstammar skulle vara ett hot mot bevarande av ”en skog med höga naturvärden”?
En skog, som sköts så att den inte tål jaktbara stammar av älg, kan knappast sägas ha ett högt naturvärde.

Utpekad som hot mot mångfalden
Det har tidigare från skogsbrukets sida, i ivern att finna alla upptänkliga faror med älgen, påståtts att den skulle vara ett hot mot den biologiska mångfalden. Det kan den säkert vara, liksom också många andra djurarter, om de tillåts växa till orimliga beståndstätheter.
De antal älgar jägarna talar om som önskvärda ligger dock långt under de, där någon fara för biologisk mångfald skulle kunna föreligga. Självklart skall vi värna om naturvärdena i skogen. Tyvärr finns det emellertid allt för många exempel på hur just det moderna skogsbruket minskar naturvärdena. Stora monokulturer av gran kan exempelvis knappast anses vara skogar med högt naturvärde.

Vill envist minska älgstammen
Det har under senare år alltså verkat som om Skogsstyrelsen och storskogsbruket haft en envist framförd, gemensam policy att minska älgstammarna för att minska skogsskadorna förorsakade av älg. Detta har varit den absolut enda åtgärd man velat diskutera.
Det är verkligen att hoppas att Skogsstyrelsen fortsättningsvis, i enlighet med sitt av regeringen givna uppdrag, kommer att verka på ett helt annat sätt.
Jag hoppas få höra generaldirektören plädera för ett viltvårdsvänligt bedrivet skogsbruk, som har utrymme för mer älg än i dag och som också får färre skogsskador än i dag.
Detta är tveklöst möjligt – det gäller bara att få företrädarna för skogsbruket att anamma målen och att genomföra de förändringar och åtgärder som behövs för att nå dessa mål. Här har Skogsstyrelsen en mycket stor och viktig uppgift.
Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Bra Björn Törnvall

2008-05-24 22:59

Du har i din kommentar till artikeln skrivit mycket bra och utförligt och det märks att du vet vad du talar om. Vi måste tillsammans nu ta tag i att bevara den biologiska mångfalden och värna om det vilt och den lilla RIKTIGA gammelskog som finns kvar. Men frågan är, var börjar vi? Och hur ska vi få politiker och skogsbolag att tänka på annat än kortsiktiga profiter?
Håller på din linje.

7. Anonym...

2008-05-23 14:14

Det skulle vara intressant att få höra dig nämna åtminstånde 1 av dessa 300 kryp som du läst om "någongång någonstans". Mig veterligen finns ingen insekt knuten till älgspillning.

6. Kostnaderna för älgskadorna överdrivna, bara en del av ekvationen.

2008-05-22 11:19

Mycket bra och tänkvärd debattartikel, ”Älgjägaren”!
Några kompletterande synpunkter; Storskogsbruket, med Sveaskog som ett lysande undantag hävdar, att det måste skjutas mer älg. Vinterstammen måste minska till av skogsbolagen accepterade och definierade nivåer.
Skogsstyrelsen, denna statliga myndighet som med stöd av lagen utövar makt över andras tillgångar, är inte sen att haka på. Skälet är ”omsorg om skogsråvaran”, främst sågtimmer av tall, eftersom älggnag inte har någon betydelse alls för kvalitén på pappersmassan.
Påståendet från storbolagen att en älgskadad tallplanta saknar värde och måste räknas bort är inte en korrekt beskrivning av verkligheten. 85 procent av alla plantor skall normalt bort ändå, innan tallen avverkas till sågtimmer, det ger ett betydande utrymme för älgbetning.
Snarare skall vi tala om den genomsnittliga skillnaden i värdet av sågtimmer och massaved, för de plantor, vilka utöver normalt gallringsantal måste gallras bort på grund av älgskador i första och andra gallringen, liksom av de bitar av sågtimmer, som på grund av älgskador sågas bort och istället går till massaved. Detta i sågen justerade träd har dock ett relativt opåverkat betydande restvärde, även efter bortkapningen. Vi ser ju aldrig något timmer lämnas kvar i skogen, även det som ”saknar värde” tas om hand av bolagen!
Den eventuella förlusten för skogsägaren av älggnag på sågtimmer bör med lätthet kompenseras, av det ackumulerade värdet enbart för älgjaktsarrendet, vilket debiteras även för mark planterad med gran (runt 50 procent av arealen) under upp till 80 års tid. Per hektar sågtimmer av tall torde den genomsnittliga totala förlusten ändå inte vara högre, än några få tiondels procent av den totala arrendeintäkten för älgjakt på samma hektar. Detta förutsätter givetvis en god och jaktbar älgstam. Att en sådan ger en klart förbättrad avkastning för skogsägaren av impedimentmarker, av övriga skogsmarker med svag bonitet och av arealer med ”luckor” i skogsbeståndet skapade av älgskador, borde ju vara uppenbart för alla.
Till detta kommer den växande insikten om miljövärdet av, i närområdet skjutet naturligt viltkött, som till skillnad från annat kött inte har betytt oerhörda utsläpp av koloxid, innan det kommer på tallriken. Jag ifrågasätter därför både det kloka och ekonomiskt riktiga i, att ytterligare sänka vinterstammen av älg, så mycket som vissa storskogsbolag och Skogsstyrelsen vill. Den kraftigt ökande förekomsten av varg och björn, leder dessutom redan idag till krav på nedsättning av jaktarrenden och även i vissa fall, till en helt inställd älgjakt.
Privata skogsägare (andra än storbolagen) med mindre arealer, är betydligt mer toleranta mot älgskador än storbolagen, trots att en ”liten skogsägare” alltid riskerar att drabbas mycket hårdare, uttryckt i procent av sin areal, än de stora bolagen. Dessutom, de ”små skogsägarna” äger tillsammans ca 11,5 miljoner hektar skog. De stora bolagen inklusive Sveaskog, äger cirka 9 miljoner hektar. Kan dessa ägare till mindre arealer räkna bättre än storbolagen? Knappast, men de är nog mer intresserade av jakten och av den biologiska mångfalden. De inser säkert även värdet av älgens naturliga slyröjning genom betning.
Dessa ”små skogsägare” måste dock höras mycket bättre i debatten om älgen, de är ju faktiskt en majoritet! Värdet för oss alla av välskötta jaktbara stammar av vilt i god balans i naturen kan inte överskattas.

5. Biologisk mångfald

2008-05-21 09:32

Jag tror att jag läste någonstans, någongång, att det var ungefär 300 sorters kryp som nästintill var beroende av älgskit. Det är 299 arter fler än vargen det.

4. Älgjägaren

2008-05-20 14:47

Var kan man läsa att att skogsskadorna bara är en tiondel av jaktvärdet. Jag har letat på www.skogforsk.se men hittar inte den uppgiften.
Jag behöver argument mot skogens företrädare i vårt län. Det stör vår viltförvaltning när de alltid säger att stammen inte får öka utan är lagom stor. I en vikande älg och rådjursstam har det varit så från att vi hade drygt tio älgar/1000 ha i vinterstam tills för några år sedan när stammen var nere på 1-2/1000 ha. Man får lätt en känsla av att de inte vet vad de sysslar med. När några enskilda älgar hittar, och betar en liten tallplantering mitt i dominerande granbestånd, vill de sänka älgstammen ytterligare i hela länet.

3. Lövet då?

2008-05-20 13:01

Ett stort problem om man säger sig värna om biologisk mångfald och älgen på samma gång är, att till följd av skogsnäringens lövutrotningskampanj medelst hormoslyr på 60-70 talet är det fortfarande ett stort underskott av lövträd i skogen.
Av det lilla lövet som skogsbruket inte röjer bort redan i slystadiet växer lite eller inget över älgbeteshöjden. Eftersom många insekter, fåglar och andra djur gynnas eller tom. är beroende av lövträd så är det svårt för dessa i dagens plantager av gran och tall.
Detta är såklart inte älgens fel, utan storskogsbrukets.
Men nu är det som det är och eftersom skogsbruket som vanligt är helt orubbliga och inte ser något intresse i att rätta till begångna fel så måste någon annan göra det.
Jag tror att man kan ha en större älgstam än dagens, men då måste man få skogsnäringen att ta sitt ansvar och det är förbannat mycket enklare sagt än gjort.
Fram tills det händer så kommer det fotsättningsvis vara glest mellan enstaka vuxna aspar och björkar i skogslandet, för att inte tala om lövrika skogar.

2. Skogsstyrelsen har aldrig varit objektiv

2008-05-20 09:24

Före detta miljö- och hälsoskyddsinspektör Göran Enander, upphöjd till generaldirektör av Göran Persson, använder naturligtvis sin maktposition att hjälpa sina trosvänner ekologisterna i miljöpartiet och gör vad han kan för att tacka för upphöjelsen. Ser man på Skogsstyrelsen och dess föregångare, så har intet gjorts sedan kriget för att få en kvalitetsskog till gagn för ägare och glesbygd. I stället har man sett till att den svenska skogen gått över från att vara en kvalitetsskog till att bli en billig massavedsskog vars enda syfte har varit att ge pappersarbetarna sysselsättning.
Nu skall det dock bli två sorters skog: Tätortsnära skog som skall användas av tätortsborna för skogspromenader och sedan den icke tätortsnära människotomma skogen där de stora rovdjuren skall hålla nere klövviltet. Göran Enander arbetar på flera fronter, dels tvångsavsättningar och så kallade "frivilliga" avsättningar till reservat och dels skall starka stammar av stora rovdjur göra det "otrevligt" för folk att bo i glesbygden. Jakt anses vara stöld av rovdjurens mat.
Objektivt betyder för Skogsstyrelsen att företräda de proletära urbana ekologisterna.

1. Äpplet faller inte långt från trädet...

2008-05-20 07:05

Med tanke på herr Generaldirektörens tidigare uppdrag inom Naturskyddsföreningen är uttalandet solklart och logiskt. Färre älgar = färre jägare = mer makt åt den grönröda/rödgröna antijaktröran = mission completed!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB