• Pinewood

”Vargstammen säkras genom förvaltning”

DebattPublicerad: 2008-02-14 13:29

Niklas Wykman , MUF-ordförande, slår i en debattartikel ett slag för ett ökande av den svenska vargstammen. Jag ser inlägget som ett bevis för att vi i Nya moderaterna både har stor frihet och högt i tak. Det är också därför jag vill ge min och partiets ståndpunkt i vargfrågan.

Utgångspunkten för all politisk verksamhet är att människovärdet alltid är överställt djurvärdet. Den som påstår något annat nedvärderar, enligt mig, människan till en oacceptabel nivå. Utifrån människovärdet är det också försvarbart att vi tar oss rätt att balansera viltstammar och därmed rovdjuren.
När balanser i rovdjursstammar skall regleras är det en funktion av att väga samman ansvar för rovdjuren, tillgången på deras bytesdjur och människors möjlighet till livskvalitet .

Acceptans hos lokalbefolkningen
För att värna de stora rovdjurens möjlighet till existens är det en grundförutsättning att det finns en accept hos lokalbefolkningen där djuren lever. Saknas den acceptansen kommer vi inte att lyckas att få en vargstam som vi kan leva sida vid sida med.
Strax före jul överlämnades rovdjursutredningen till miljöministern. Den är nu ute på remiss. Dess tillkomst var ett resultat av de krav som vi inom alliansen ställde till den förra regeringen.
Behovet av en genomgång av den sedan 2001 fastlagda rovdjurspolitiken var tydlig då resultatet i delar av landet var ohållbar på grund av ett för stort lokalt och regionalt rovdjurstryck.

Vargstammen ska ”frysas” i tre år
I rovdjursutredningen fastslås bland annat när det gäller vargen att när etappmålet om 20 föryngringar eller 200 vargar är uppnått skall stammen bibehållas på i stort sett oförändrad nivå under tre år.
Under tiden färdigställs regionala förvaltningsplaner. I detta ligger att förvaltningen av vargstammen efter godkännande av Naturvårdsverket skall skötas regionalt. Det framgår också tydligt att de som bor och verkar i områden med rovdjur skall få en reell möjlighet att påverka utformningen.
I utredningen föreslås bland annat en skärpning av strafflagen när det gäller förberedelse till jaktbrott, vilket tidigare saknats. Det är bra samtidigt som man föreslår strafflättnad för den som uppenbart har missbedömt en skyddssituation.
Rovdjursutredningens förslag när det gäller vargförvaltningen tycker jag i allt väsentligt på ett bra sätt väger samman de olika krav som ställs från olika intressen.

MUF ökar hotet mot vargarna
Jag vill i detta sammanhang påpeka att alliansregeringen redan ändrat paragraf 28 i jaktförordningen, som medger rätt att freda sina tamdjur omedelbart före ett angrepp. Detta underlättar också att höja acceptansen för rovdjuren.
En rovdjurspolitik som inte tar hänsyn till människor som lever och verkar i rovdjursområden har inte möjlighet att lyckas. Det är just därför som Niklas Wykman och MUF:s nuvarande idéer är kontraproduktiva och ökar hotet mot de rovdjursstammar som vi vill kunna ha och leva med.

Bengt-Anders Johansson, riksdagsledamot och moderaternas talesman i viltvårdsfrågor

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Bjärvall och hans polare.

2008-02-19 08:32

Den nuvarande rovdjurspolitiken har sitt ursprung i det opinionsbildande som Anders Bjärvall med flera bedrev under flera decennier. De hävdade (okunnigt?) att de stora rovdjuren inte skulle störa människor om de återintroducerades.
Politiker, organisationer och allmänhet trodde på experterna, resultatet har vi nu sett: En skenande björnstam med resultat av två döda människor och ett otal tamdjur. En ökande vargstam som lett till ett stort antal döda och skadade hundar och husdjur, märk väl - inte bara jakthundar! En lostam som på vissa områden utrotat sin egen föda, rådjuren.
Om inte politiken ändras kommer all jakt att vara meningslös inom ett antal år, i vissa geografiska områden är den redan det.
Anders Bjärvall skriver i sina memoarer att när det är dags att börja decimera rovdjursstammarna kommer vi att ha stora problem att övertyga de människor vi lärt att rovdjuren är värda allt skydd.
Där är vi nu. Det finns grupper som högljutt i debatten driver tesen att rovdjuren inte till något pris får decimeras. Bättre att minska livskvaliteten på landsbygden.
Sedan finns det naturligtvis motreaktioner som till exempel Nollvisionen som hävdar att det inte ska finnas några rovdjur. Tjuvjakt på rovdjuren är en annan följd av den förda rovdjurspolitiken, dock helt oacceptabel.
Det kanske med facit i hand är dags för Bjärvall att åter träda in i debatten och delta med de synpunkter om beskattning av rovdjursbestånden han skriver om i sina memoarer?
Bengt-Anders Johansson kämpar nog för jägarnas sak, det betvivlar jag inte, men när den nya stolligheten om miljöskatt på bly som bevisats ofarligt för miljön aviseras från regeringen undrar jag verkligen hur det är ställt?
Antingen gör regeringen sig dummare än vad man är eller så är man ute efter att ta billiga poäng från jaktmotsåndare, jag vet inte vilket som är värst.

4. Tack, Bengt-Anders Johansson

2008-02-15 15:37

Det är bra att du förtydligar din (och alliansregeringens?) hållning, jag tycker det låter bra. Jag vill emellertid gör dig och för övrigt alla politiker uppmärksamma på följande.
Du skriver ”Utgångspunkten för all politisk verksamhet är att människovärdet alltid är överställt djurvärdet.” och visst, det är självklart för de flesta. Men, och ett i denna fråga avgörande men, är att jag betvivlar skarpt att det gäller de som har ”spikat grunden” för nuvarande rovdjurspolitik. Då tänker jag på de som formulerat de internationella överenskommelser som styr hanteringen av rovdjuren och som det allt som oftast refereras till, Bern-konventionen och EU-fördragen. Bland de som snidat dessa texter finns troligen flera som inte ställer upp på det jag ovan citerat. Jag rekommenderar er politiker att på allvar objektivt förvissa er om att så inte är fallet.
Själv förfäktar jag envetet idén att det saknas vetenskapligt stöd för att återinföra de stora rovdjuren i Europa. Kanske handlar det endast om att spela på människors känslor, för att vinna intressanta, men improduktiva, sysselsättningar. Hittills har de varit framgångsrika, men tro fasen det, när ni öser propagandapengar över dem kontinuerligt. Vilka är egentligen grundlurade? Vi gav er våra röster, nu väntar vi på resultat.

3. Moderaterna

2008-02-14 16:36

Det kommer inte att hjälpa med någon ståndpunkt inför nästa val. Oavsett givna löften så är de inte ens värda papperet de är skrivna på. Den som bor i en tätort har inte en susning om hur det är när husdjuren förintas.

2. Reell möjlighet?

2008-02-14 16:30

”Det framgår också tydligt att de som bor och verkar i områden med rovdjur skall få en reell möjlighet att påverka utformningen.”
Och vad hände i Värmland med lodjurstilldelningen? Länsstyrelsen tillsammans med jägarorganisationerna var överens om 30 lodjur. Beslutet från Naturvårdsverket var tio!
Orden, som du Bengt-Anders skriver, ser i alla fall vackra ut i skrift. Men när är de en reell verklighet?

1. Sluta snacka

2008-02-14 14:51

Nu är det dags att leverera. Alliansregeringen sitter i regeringsställning mycket tack vare er glesbygdsvänliga inställning till rovdjuren före valet. Nu är det dags att skrida till verket. Det har väl aldrig varit så mycket strul med lodjursjakten som i år. Naturvårdsverket håller så länge på tilldelningen av lodjur att det inte ens finns möjlighet att överklaga deras beslut. När det gäller myndigheternas agerande så saknar det motstycke när det gäller hanterandet av rovdjursfrågor. Sedvanliga självklarheter som demokratiska spelregler osv är helt satt ur spel.
Ett exempel är sättet att räkna rovdjur på. I en artikel i ortstidningen berättar länsstyrelsens rovdjursansvarige att vargflocken i Uttersberg uppgick till nio individer för TVÅ VINTRAR sedan.
Alla inblandade vet att det föddes en valpkull vintern efter det och att flocken bestod av 14 individer. Flocken har sedan splittrats och består nu endast av alfaparet, alltså två djur.
Nu kommer vi till den fantastiska räkneekvationen. Av dessa 14 djur har 12 djur helt plötsligt gått upp i rök för det är endast familjegrupper som räknas. 14=2. Uttersbergsflocken består av två djur. De andra räknas inte. Om nu främst Nya moderaterna vill hyfsa till opinionssiffrorna är det ganska enkelt. Återgå till den ståndpunkt ni hade före valet, så kammar ni in 300 000-400 000 röster igen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons