• Pinewood

Älgjägarnas pantbrev

DebattPublicerad: 2014-01-14 13:35

Registrering av ett älglicensområde bör inte kopplas till att det automatiskt tilldelas en älgkvot, föreslår Sture Nilsson i ett debattinlägg. Istället bör registreringen ses som ett ”pantbrev” för mer flexibel hantering av älgtilldelning, vilket även skulle kunna gynna älgjakt på mindre marker.

Jag tror att den dom som avkunnades i Kammarrätten i Göteborg den 2 april 2013, kommer att få mycket stor betydelse för den svenska älgjakten i framtiden. Av den anledningen tar jag upp ämnet igen.

Naturvårdsverket har ändrat hållning i frågan om samarbete mellan de små jaktmarkerna, för att tilldelas en licensälg. Nu tillåts sammanslagningar av marker inom hela älgförvaltningsområden.

Det tillsammans med mitt förslag, som jag beskriver här i artikeln, kommer samarbete inom älgjakten på de små jaktmarkerna att underlättas på ett radikalt sätt.


Fick upprättelse i Kammarrätten
Här kommer en kort sammanfattning av domen: För en tid sedan fick en älgjägare en upprättelse i mål nummer 5915-12, av Kammarrätten i Göteborg.

Domen återställer till honom det registrerade älglicensområde på 145 hektar som länsstyrelsen avregistrerade.

Kammarrätten slår fast, att länsstyrelsen inte har något stöd i författningen för sitt beslut att avregistrera jägarens licensområde. Bakgrunden i målet är, att länsstyrelsen krävde 150 hektar för att få skjuta en älgkalv. Jägarens licensområde var endast 145 hektar. Det räckte därmed inte till för att få fälla en älgkalv, varvid länsstyrelsen felaktigt avregistrerade området.


Ett gyllene tillfälle – inte ett hot
Många sakkunniga i jaktfrågor, såg ett hot mot den nya älgförvaltningen i denna dom.

I motsats till dem ser jag ett gyllene tillfälle att starta upp något nytt, som kommer att vara helt överlägset dagens modell.

Fram till i dag kopplar länsstyrelsen ihop en registrering av ett älglicensområde med en viss tilldelning av älg. Detta förfaringssätt innebär att länsstyrelsen blir tvungen att registrera och avregistrera områden i takt med älgförekomsten.

Med mitt förslag kommer en registrering av ett licensområde inte av automatik innebära att man får en tilldelning av älg. Förenklat skulle man kunna säga, att ”paketet” inte längre blir ett ”paket”, utan två ”paket”.


Älgkvoten – ett extra  ”paket”
Det registrerade området blir ett ”paket” och tilldelning av älg blir det andra ”paketet”. Denna uppdelning, ger möjlighet att hantera sakfrågan på ett helt revolutionerande sätt. Det förslag som jag har gett till Naturvårdsverket är följande. Låt registreringen av ett licensområde hanteras likt ett pantbrev på en fastighet. Ett pantbrev är en värdehandling som ägs av den som betalat för det.
Eftersom en registrering av ett licensområde kostar cirka 3 000 kronor bör det också hanteras som en värdehandling, som ägs av jakträttsinnehavaren som tilldelats denna registrering.


Småmarker kan samarbeta om licensälg
Med en databas som hanterar dessa registreringar, som lämpligen utrustas med ett registreringsnummer, kommer myndigheternas arbetsbörda att krympa avsevärt, samtidigt som de små markernas möjlighet till samarbete för att erhålla en licensälg underlättas.

Utifrån detta resonemang blir min uppmaning till landets länsstyrelser: hantera registreringarna utifrån det förslag som jag har skissat upp.

Domen i Göteborg har i praktiken redan förvandlat denna registrering, till ”älgjägarnas pantbrev”.

 

Sture Nilsson, Sjulsmark

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Ingen älgjakt till hösten!

2014-01-23 16:33

Ingen älgjakt till hösten!
Nu är det klart. Vissa älgjägare kommer att bli utestängda från höstens älgjakt. Jag är övertygad om, att mitt förslag ”Älgjägarens pantbrev”, är den lösning som kommer i framtiden, men tills vidare så ser det ut så här : Lars Plahn jakt och viltförvaltningshandläggare på Naturvårdsverket säger : "I dagsläget finns inga planer på att ändra gällande regelverk. Naturvårdsverket inväntar den utvärdering som ska ske av det nya älgjaktssystemet. Ser Naturvårdsverket att det du tar upp är ett problem i länen, så finns möjlighet att behandla det då".

Som ni ser, så talar allt för att det kommer att bli problem till hösten. De registrerade älglicensområdena som är för små, enligt älgförvaltningsområdenas beräkningar av älgtätheten inom berörda områden, kommer inte att tilldelas någon licensälg. Eftersom deras jaktmark är registrerad och länsstyrelsen inte får avregistrera dem, enligt jaktdomen i Göteborg, så blir de utan möjlighet att delta i den fria kalvjakten under fem jaktdagar, om Naturvårdsverkets föreskrifter ska följas. Endast oregistrerad mark ger tillträde till den fria kalvjakten. Den enda möjlighet som då återstår, det är att själv avregistrera sitt licensområde och därigenom ges möjlighet till fem dagars kalvjakt. Om älgtätheten ökar kommande år och därmed åter ger en licensälg, så blir jakträttsinnehavaren åter tvungen att registrera sitt område. Det mesta talar då för, att länsstyrelsen åter igen vill ha sina ca 3000 kr för denna omregistrering. Om älgförekomsten pendlar upp och ned, så blir det en kostsam hantering för jägarna. Detta är inte hållbart i längden.

5. Ingen älgjakt ?

2014-01-18 15:49

Domen i Göteborg har redan skapat problem som gör att Naturvårdsverket blir tvungna att formulera om sina föreskrifter kring den nya älgförvaltningen. När länsstyrelserna inte längre får avregistrera älglicensområden, trots att de storleksmässigt inte uppfyller kraven för en tilldelning av någon licensälg, så hamnar de utanför möjlighet till någon älgjakt alls. Detta utifrån de föreskrifter vi har i dag. Dagens föreskrifter säger ; Oregistrerad mark ger möjlighet till fri kalvjakt under fem jaktdagar. Men de registrerade markerna som inte ger någon licensälg hör ju inte till dem. Kort o gott, här måste Naturvårdsverket ändra föreskrifterna till; Oregistrerad och registrerad jaktmark som inte tilldelas någon licensälg, ges rätt till den fria kalvjakten under fem jaktdagar. Med denna justering av föreskrifterna, som måste göras i vilket fall som helst för att inte helt utestänga någon från älgjakt, så är det fritt fram att gå på mitt förslag. Det kan sägas ; Den som uppmärksammade mig på dessa föreskrifter, det var Eva Johansson på Förvaltningsjuridiska enheten på länsstyrelsen i Skåne. Det var hon som försökte försvara den gamla ordningen genom att överklaga inledande dom.

4. Bra

2014-01-17 12:00

Bra förslag.Varje markägare har en licens med sin areal.
Denna kopplas sedan till licensavskjutningsplan.
På detta sätt går det att göra jakt till en näring med marknadspriser för drivna markägare, i dagsläget är ex stora markägare tvungen att subventionera jakt inom vvo.
Skrota vvo och vi får en näring, med marknadspriser.
Om nu vvo är så Bra, då behövs ingen tvångslag.

3. Samarbete bättre

2014-01-15 08:35

Bara för att man upprepar sitt mantra så blir det inte sanning! Under flera år har jag läst Stures inlägg där hans lösning på allt från älgskador till jaktturism löses genom att småmarker skall få rätt att skjuta en vuxen älg. 28 ha oavsett biotop kommer aldrig att varken föda en vuxen älg eller få någon tysk att öppna sin plånbok. I vårt älgskötselområde får de som mindre marker lov att skjuta en älgkalv under hela jakttiden, om de har lite större kan de,räkna ihop sin areal under maximalt 3 år och på så sätt få skjuta en vuxen älg. Fungerar ypperligt och alla inblandade är nöjda med god gemenskap jaktgrannar imellan. Lösningen kallas samarbete där man både ger och tar, detta är något nytt för Sture men jag råder han att prova, det kan t om komma vänskap på köpet.

2. En annan lösning...

2014-01-15 08:34

Om fastigheten ingår i ett vvo, kan fastighetsägaren säga nej till områdesjakt på jaktstämma. Ingen kan hindra detta beslut.
Nej till områdesjakt innebär att fastigheten får sin procentuella tilldelning av vvo totala tilldelning. Om detta kan man bråka. Länsstyrelsen är första instans.
Den som sagt nej till områdesjakt jagar därefter på sin fastighet och tar tillvara tilldelningen efter eget gottfinnande. Någon jakt från de övriga i vvo är efter detta nej inte tillåten på den fastigheten.
Lagen är alltså öppen för flera jaktlag i vvo.
Detta kan utläsas i förarbetena till lag om vvo.

1. Funkar inte

2014-01-14 16:34

Om man följer dina förslag är det uppenbart att man får en rätsröta utan dess like. Om du inte kan sammarbeta i t.ex. ett viltvårdsområde för att vara med om en tilldelning på älg, hur ska du då kunna inbilla oss att ett samarbete enl. din modell ska fungera. RHO istället för VVO. Rättshaveristområde.
Dröm vidare om en egen älg på ett alldeles för litet område.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons