• Allmogejakt

Belasta inte älgarna för fel i skogsbruket

DebattPublicerad: 2007-10-04 09:01

Älgstammens vara eller inte vara är just nu inne i ett avgörande skede. Om stammen tillåts sjunka ytterligare kommer många jägare att få avsluta sin karriär i moll. Varför det blivit på detta vis har det skrivits spaltmetrar om. skriverierna kommer att fortsätta, var så säkra, med beskyllningar åt alla håll. Framför allt är det betesskadorna som verkar vara akilleshälen för bolagen. Kära skogsbolag, det har nu blivit ert signum att dra ned plantsättningen till 1 800 plantor per hektar, mot 3 000-4 000 plantor en inte alltför avlägsen tid.
Med denna blygsamma plantsättning hoppas man att spara pengar, för det kräver aktieägarna. Resterande antal plantor hoppas man att moder natur själv skall ”bjuda” på. Oturligt nog för ”snåljåparna” som bestämmer plantantalet faller minst 30 procent av plantorna. Om nu inte moder natur vill bjuda till, ja då blir det glest.
Dessutom är det för dagen ett otroligt sug efter granvirke, framför allt till export, vilket gör att det planteras gran som aldrig förr.
Detta ensidiga tänkande är intressant eftersom det tar mellan 80 och 100 år innan det blir timmer av det hela. Är gran lika ”inne” då som råvara.
Med denna grannoja är det klart att den tallskogungskog som finns för dagen blir hårt ansatt. Och räknar man med detta som utgångsläge förstår jag att det blir många procent skadade plantor. Naturligtvis skall det ju sättas mer blandskog än som sker idag, för det vackra ordet biologisk mångfalds skull.
Sätter man 3 500 plantor per hektar, som efter 20 år utsätts för en röjning, blir 2 000 plantor kvar. Efter den åldern är det troligtvis slutbetat för älgarna, då det blir för mycket ”träd” av plantorna. De träd som då röjs bort kan med fördel vara de betade.
Efter sedan ytterligare 15 år görs en första gallring. Här kan de eventuella resterande älgbetade träden tas bort. Fortfarande ingen orsak till förlust sett ur betesskadesynpunkt. Vi är nu nere i 1 500 plantor kvar. Nästa gallring eller andra gallring sker efter ytterligare 15 år och nu går det att använda trädet till massaved, alltså första riktiga inkomstbringade åtgärden,
Inte heller denna gallring ger några förluster om det finns betesskador kvar, eftersom massaveden går att nyttja ändå. Nu har det kanske sjunkit till 800 träd som är kvar och kan förväntas bli fullvärdig skog vid en ålder av 90-100 år, beroende på var i landet man gör beräkningen.
Om skogen inte sköts efter skogsbruksplanen skall ju inte viltet belastas för detta.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Varför slösa energi?

2007-10-25 10:39

Älgstammen är utrotningshotad så några utlägg om deras födosök är slöseri. Jag har envisats med att försöka förklara för okunniga människor att älgen inte utgör någon kostnad. Ännu finns okunskapen kvar på en del håll.
Däremot orsakar deras gnag på stammar värdeförluster. Någon knipa för plånboken har aldrig älgen inneburit då den ger betydligt mer inkomster än utgifter.
Att 10-15 ha skulle vara länsat från plantor låter som en stor lögn. Ständiga utlägg om älgen trots en stadig inkomstkälla var år. Anonym jobbar i skogen och då har vi något gemensamt. Då kan jag tala om att när du röjer ett ungskogsbestånd av tall så skapar du en värdeförlust för kommande generationer.
Nå, du plockar isär stammarna så beståndet växer snabbare och kan utvinna en förhoppningsvis mer lönsam förstagallring, vilket skapar en ekonomisk vinst för nuet. Men någon riktig kvalitet blir det aldrig av ett glest ungskogsbestånd. Oavsett trädslag.
Du skriver "vissa" bestånd? I en granplantering så utför älgen gratis slybekämpning vilket gör att en skogsägare som äger gran kan se sig själv som pojken med guldbyxorna. Vill vi se någon riktig kvalitet i framtiden så får vi nog sluta med skogsbruket. Något medlidande får inte skogsbolagen av mig då jag ser det enorma inkomstkapitalet de tjänar på både vilt och skog. Ändå ligger miljoner ha akut röjning och väntar?
Skogsbolagen har stora faror som ligger och lurar som stormar och svampangrepp. Då talar vi om katastrofer. För den lilla drabbade skogsägaren så ligger lösningen i att skapa en tillräckligt stor tillväxt av plantor. Finns det så finns även ett stort utbud av urval. Man kan även kombinera gran med tall för att säkerställa ett visst antal kommande felfria timmerträd.
Det är skrämmande att se den gigantiska okunskap om samhällsekonomi och glesbygd som finns. När så älgen är utrotad kommer samliga skogsägare att se en stor förlust i plånboken. Ty enligt forskningen skulle mer vilt och jakt vara mer samhällsekonomiskt. Kanske anonym vet bättre?

2. Älgmat......

2007-10-15 07:50

Ja man kan säga vad man vill om den höga älgstammen men…
Om du som skogsägare hade ett hygge på låt oss säga 10-15 hektar, ett hygge där dina dyra tallplantor börjat spira och när du kommer dit efter en vinter så är allt totalt uppätet!
Jag är varken skogsägare eller älgjägare så jag har väl egentligen inte med saken att göra. Däremot jobbar jag i skogen med ungskogsröjning och det kan jag säga att om du ägde vissa bestånd vi ska röja i så skulle du troligen ändra uppfattning!
Att en hobbyverksamhet ska kosta den näring som trots allt byggt upp det samhälle vi lever i idag mångmiljardbelopp tycker jag är skrämmande!
Nej, skjut fler älgar (lokalt) och finns inte svenska jägare som vill skjuta ner älgstammen till en rimligare nivå så är det bara ta in tyskar eller andra som dessutom kan betala för jakten, givetvis till skogsbolagens kassor. De behöver nog alla slantar de kan lägga vantarna på nu när skogen strax är ett minne blott, detta kan väl ”möjligen” ha andra orsaker än älgen…

1. Hänvisar återigen till jaktlagen paragraf 4

2007-10-04 11:36

Viltet skall vårdas i syfte att
- bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
- främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna.
- I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttsinnehavaren.


  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB