• Pinewood

Burman svarar Svenljungagruppen

DebattPublicerad: 2012-10-01 16:14

Svenljungagruppen går hårt åt Naturvårdsverkets Ruona Burman debattartikeln längre ned på sidan. Vi har berett Runona Burman tillfälle att bemöta kritiken. Här är hennes svar.

Vad krävs för att Sverige ska få bestämma över vargstammen?

Rovdjur och i synnerhet vargen väcker engagemang. Förvaltningen av varg är komplex. Naturvårdsverket vill här passa på att reda ut frågor som ofta kommer upp i samband med förvaltningen av varg i Sverige.

 

Vad är det som gäller i vargpolitiken och vargförvaltningen?

Den gällande rovdjurs- och vargpolitiken bestämdes i Sveriges riksdag år 2009 i proposition ”En ny rovdjursförvaltning”. I propositionen anges att Sverige ska arbeta med genetisk förstärkning av den inavlade svenska vargstammen. I propositionen står att högst 20 vargar av finsk-ryskt ursprung ska införlivas i den mellansvenska vargstammen senast år 2014. Därför har regeringen bestämt att Naturvårdsverket tillsammans med Jordbruksverket ska genomföra konkreta åtgärder i detta sammanhang genom att till exempel sätta ut djurparksvalpar i vilda vargflockar för att tillföra nya gener till den inavlade vargstammen. Länsstyrelserna fick förra året ett uppdrag att peka ut vilka områden som kan vara aktuella för utsättning av vargvalpar. Eftersom snöförhållandena under vintern som gick var dåliga kunde vi inte genomföra uppdraget om valputsättning som planerat det här året.

 

Vad är EU-kommissionens syn på Sveriges vargförvaltning?

I samband med riksdagens nya rovdjurspolitik 2009 fattade också riksdagen beslut om att det skulle införas licensjakt på varg. En jakt som också genomfördes vintrarna 2010 och 2011. Redan 2010 anmäldes Sverige inför EU-kommissionen för att ha brutit mot reglerna i Art- och habitatdirektivet och ett överträdelseärende inleddes därefter. I korrespondensen mellan svenska regeringen och EU-kommissionen riktar EU-kommissionen särskild uppmärksamhet på att en jakt på en art som inte har gynnsam bevarandestatus i den omfattningen, 47 vargar i det svenska fallet, inte är förenlig med Art- och habitatdirektivet.

Dessutom pekade EU-kommissionen särskilt på att jakten genomfördes innan åtgärder för genetisk förstärkning hade genomförts i Sverige. EU har på intet sätt tappat intresset för att åtgärder måste genomföras för att genetiskt förstärka den inavlade svenska vargstammen på väg mot gynnsam bevarandestatus innan en sådan jakt som genomfördes 2010 och 2011 kan genomföras igen. Överträdelseärendet är ännu inte avslutat.

 

Vad säger Art- och habitatdirektivet?

Gynnsam bevarandestatus är en utgångspunkt för Art- och habitatdirektivet som inte nämner genetisk förstärkning utan fokuserar på gynnsam bevarandestatus. Medlemsländerna har åtagit sig att verka för att gynnsam bevarandestatus ska nås. I direktivet finns krav som gäller hotade arter som alltså inte har uppnått gynnsam bevarandestatus. Enligt riktlinjer till direktivet ska nivån för gynnsam bevarandestatus överstiga vad som anses vara minsta livskraftiga population. Hur mycket nivån ska överstiga anges inte. Detta gäller alla stora rovdjur, inte bara varg. Genetisk förstärkning är alltså väsentligt för att uppnå gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen.

 

Kan jakt på varg vara möjlig i arbetet med genetisk förstärkning och gynnsam bevarandestatus?

I förvaltningsplanen för varg angavs att Naturvårdsverket ska utreda om Sverige kan ha en populationsreglerande jakt på varg utifrån biologiska och genetiska aspekter. Ett uppdrag som bland annat ska svara på om Sverige bör hålla vargstammen på en lägre nivå när vi genomför den genetiska förstärkningen. En dialog med aktuella forskare om detta uppdrag har inletts.

 

Hur kan genetisk förstärkning göra att Sverige själva ska få förvalta vargstammen?

EU-kommissionen bevakar att den svenska rovdjurspolitiken genomförs på ett EU-rättsligt korrekt sätt. Om Sverige inte genomför den genetiska förstärkningen av vargstammen kan det få negativa konsekvenser för våra möjligheter att förvalta och själva bestämma över den svenska vargstammen.

Om vi däremot genomför en genetisk förstärkning för att uppnå gynnsam bevarandestatus av vargstammen ökar det Sveriges möjligheter att förvalta och själva bestämma över den svenska vargstammen. I förvaltningen är jakt en viktig del.

 

Ruona Burman

Viltsamordnare, Naturvårdsverket

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Nyfiken...

2012-10-03 07:15

"I korrespondensen mellan svenska regeringen och EU-kommissionen riktar EU-kommissionen särskild uppmärksamhet på att en jakt på en art som inte har gynnsam bevarandestatus i den omfattningen, 47 vargar i det svenska fallet, inte är förenlig med Art- och habitatdirektivet."

Vad avses med siffran "47" där...???

17. Illegalt

2012-10-02 10:16

inplanterade djur skall skjutas bort. Allt svammel om EU handlar bara om sitt eget jobb inget annat. NV och LST har förvandlats till rovdjursföreträdare och all objektivitet och all profession är borta. Så går det när man låter en SRF: are styra i 20-25 år.
Fakta: EJ utrotningshotade, snarare tvärtom. Ett av de mest framgångsrika rovdjur som far fram som nåra hejdukar och lämnar den brända jorden bakom sig.
Samt så är dom ILLEGALT utplanterade och det vet Burman. Hon vet också vad som gäller illegalt utplanterade djur i faunan. Allt handlar om jobbprotection ifrån myndigheternas sida sen får det gå som det går med landsbygden. Dom tänker också kör det så långt det går tills nån(?) tar dom i örat.
Vid nästa val gäller det att välja vart man lägger sin röst. C har ju knappast förvaltat sitt ansvar. Det finns ju andra partier än alliansen och den rödgröna sörjan som värnar om Sverige och det svenska. Dom får min röst.

16. Så talar en riktig Byråkrat

2012-10-02 07:55

Jag har arbetat i många sota organisationer och vad jag lärt mig under mer än 40 år i olika chefsbefattningar är följande.

Om människor i ledande befattningar börjar se paragrafer som sanningar och som verkligheten själv, ja då är inte undergången långt borta för den personen. Så förefaller Ruonas artikel för mig. Allt är baserat på reglerna i en byråkrati som är en kombinationen NVV och EU. Människor har ingen betydelse. Ite ett ord om den bistra verkligheten för de som tvingas leva med varg.

En sann byråkrat i början av utförsbacken. Det är min prognos över Ruuna Burman. Det är bara en tidsfråga innan hon blir omöjlig för Lena Ek eller hennes efterträdare.

15. Det .....

2012-10-02 07:54

är klart att det är dags att Burman måste ställa sin plats till förfogande för en annan kompetent person som värnar om Sveriges medborgares väl. Vargen tillhör inte en utrotningshotad art, inte ens i Nordeuropa.
Hon är m a o en fara för landsbygdsutvecklingen och de gröna näringarna.

14. Dold agenda

2012-10-02 07:54

Det verkar mer än troligt att du/ni för en dold agenda gällande rovdjurspolitiken. 
Hur är det möjligt att du tolkar EU på det sätt du gör till landsbyggdens nackdel.
Ni borde se till människan och dess näringar innan ni så uppenbart tar parti för vargen. Nämn gärna en endaste fördel med att ha en vargstam som terroriserar vår landsbyggd.
Vi har en kultur i Sverige från urminnes tider med jakt, lösdrift av djur och öppna landskap. Ni sätter allt detta på spel med att verka för varg istället för en levande landsbyggd. 
Hur kan man säga att Sveriges vargstam är inavlad när forskare inte håller med?
Med den stam som finns i Ryssland kan man omöjligt tycka att stammen är utrotningshotad. 
Jag förmodar att du inte drabbas själv av det helvete ni ställer till med för då skulle du säkert agera annorlunda. 
Jag blir så förbannad när jag ser ett sånt personligt engagemang i denna fråga som blivit sådan prestige att det inte spelar någon roll att det är Sveriges landsbyggd som ska ta skiten och stilla sitta och tiga medan tjänstemännen i Stockholm sitter och styr och tolkar i sin tur EU precis som dom vill för att det gagnar sin egen sak. 
Var är empatin för sitt eget lands medborgare, jag bara undrar

13. Hur lång tid skall det ta innan naturvårdsverket reagerar på jaktvänliga signaler?

2012-10-02 07:53

Vad är skälet till att naturvårdsverket inte tipsade regeringen om att det behövdes en GYBS utredning redan när rikdsdagen tog beslutet om licensjakt med bred majoritet 2009?
Var naturvårdsverket så okunnigt om art och habitatdirektivet för tre år sedan? Citat "Naturvårdsverket ska utreda om Sverige kan ha en populationsreglerande jakt på varg utifrån biologiska och genetiska aspekter. Ett uppdrag som bland annat ska svara på om Sverige bör hålla vargstammen på en lägre nivå när vi genomför den genetiska förstärkningen. En dialog med aktuella forskare om detta uppdrag har inletts." Varför har de aktuella forskarna inte utrett det för flera år sedan? Jag skrev det i Svensk Jakt för mer än ett är sedan och på Vargens spår för ett och ett halvt år sedan. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4061&grupp=14046&artikel=4412619#srcomments
Hur lång tid skall det ta mellan att en genetiker säger något och naturvårdsverket ens erkänner möjligheten att det ligger något i det?
Men först nu talar naturvårdsverket om en utredning någon gång i framtiden, i remissversionen av förvaltningsplanen skrev naturvårdsverket att de skulle starta 2012, varför förhalar naturvårdsverket det ytterligare?

12. Härkomsten ?

2012-10-01 22:39

Har all respekt för Burman och hennes profession. Sklulle hon sedan en gång för alla berätta om starten på vargetableringen i norra Värmland, då skulle vi få en "fast grund" att stå på för den vidare diskussionen om vargarna här i landet.
Vi på landsbygden som tidigt såg och förstod att starten på detta Projekt VARG vilade på olaglig grund, vi hånades först. Nu är det väl knappast någon som förfäktar att det första paret "av sig själva" invandrade hit.
Känns knepigt i ett annars så vitalt rättssamhälle, att när det gäller dessa vargar så blundar o tiger sakkunninga.
Kan någon bevisa att de kom på "naturlig" väg, ja, då behöver vi bara vänta på nästa invandrare som av egen kraft tar sig hit. Inga dyra flygtransporter eller karantänsvistelse! Eller?

11. Struntprat, del 2.

2012-10-01 22:38

I den så kallade portalparagrafen i art och- habitatdirektivet slås fast att "huvudsyftet är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov som bidrag till det övergripande målet som är hållbar utveckling". Samt, "åtgärder som vidtages i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag".
Kan det sägas tydligare? Vem är det som inte är läskunnig?
Lena Ek och Ruona Burman är rädda för domstolen på grund av licensjakten. Varför är dom inte rädda för domstolen när det gäller bristen på kartläggning av ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov innan åtgärder vidtages (för att stärka vargstammen)?
När vargen gynnas går det bra att hota med EU. När Levande Landsbygd ska gynnas då gäller tydligen inte samma art och- habitatdirektiv längre.
Sådant struntprat som Ruona Burman ägnar sig åt kan man förvänta sig av en vargförespråkare, men inte av en tjänsteman, betalad av våra skattepengar.

10. ?

2012-10-01 22:36

Om EU skulle bestämma över förvaltningen av vargstammen, hur ser den planen ut och hur skulle detta gå till? Är det ett oplanerat babbel utan plan, som kastas ut i förtryckarsyfte?

9. Rättning

2012-10-01 18:14

Den springande punkten borde väl ändå vara att vargen inte är en hotad art? Det är HELT omöjligt att med trovärdigt påstå att vargen på något sätt är hotad. Eftersom den inte är hotad så kan vi utan problem ta bort ALLA vargar i landet utan att äventyra vargens existens som art. Vad väntar vi på? Det enda som saknas är rakryggade politiker som fattar detta beslut.

8. Som

2012-10-01 18:05

Vanligt så driver de egen butik. De är måna om sina egna jobb och ser att när man börjat ljuga så är det bara att fortsätta. Litar inte på varken myndigheter,forskare,styrelser eller SJF då de alla enbart försöker dölja det de startat och inser att deras jobb ej kommer att finnas kvar om de inte alla håller varandra om ryggen.

7. Hellre EU än Burman och SRF

2012-10-01 17:32

Det vore nog bättre att EU fick ta över. Nu drivs ju frågan av jäviga tjänstemän på NVV och LST med "EU hotet" som argument. Egentligen är det SRF's och 08-divisionen av SNF som sätter hela agendan. Var är lokalförankringen? Hänsyn till andra arter och sociala konsekvenser? Tjänstemannaansvar måste införas NU!

6. En fråga

2012-10-01 17:26

Är vargen enligt EU viktigare än människan?
Jag önskar ett svar från NVV viltsamordnare.

5. Mörkrädd

2012-10-01 17:26

Det är helt otroligt att det sitter myndighetspersoner i Sverige och är rädda för vad man tycker ock tänker i Bryssel, ta i stället saken i egna händer ock låt boende i dom vargdrabbade områderna bestämma hur många vargar vi ska i detta land. EU man blir mörkrädd när man bara hör ock ser dom två bokstäverna.

4. Djurparksvargar?

2012-10-01 17:26

Projekt varg har ju sysslat med djurparksvargar i 35 år! Varför är det då fortfarande inavel i vargstammen? Ruona Burman endera så ljuger du? Eller så är du inte insatt i utplanteringen av vargar som redan skett!

3. Struntprat

2012-10-01 17:26

Peka på riksdagsbeslutet i en mening och eu-direktiv i en annan. Eftersom det inte finns en vetenskaplig definition på kriterier för gynnsam bevarandestatus och utrotningshotad blir vargen aldrig. Detta handlar om en dold agenda, och tjänstemännen har inte ett riksdagsbeslut som passar dem därför gör man egna tolkningar av eu direktivet med benägen uppbackning av diverse suspekta lobbyister

2. Svensk vargstam?

2012-10-01 17:25

Det är väl knappast en Svensk Vargstam som Ruona Burman värnar?
Mera sanningsenligt är det en till stora kostnader inplanterad Rysk vargstam.
En vargstam som få naiva vargkramare vill ha och som EU tvingat på oss...

1. Snömos, Burman!

2012-10-01 17:25

Du svarar inte på frågorna som Svenljungagruppen ställer.
I ditt svar anser kommissionen bara en massa saker, vad har dom stöd i direktivet, var frågan.
Om dom inte accepterar det fullt logiska argumentet att den genetiska förstärkningen går mycket fortare med en liten vargstam än en stor, så handlar det faktiskt inte om genetik.
Minsta barn begriper att om man har en deciliter saftkoncentrat, (nya icke inavlade vargar) som blandas i två liter vatten, (vår nuvarande vargstam) så får det mindre effekt än om man blandar det i 2 deciliter vatten, (en bråkdel av vår nuvarande vargstam).
Skjut således alla utom 38 st, plantera in 20 nya, tillåt 100 så är saken klar.
Åtminstone enligt forskarna, så är då risken för utdöende under en hundraårsperiod mindre än 10% även med ett inräknat katastrofscenario.
Köper man inte det enkla argumentet så handlar det inte om genetiken utan kommissionen använder genetiken i ett annat syfte, nämligen att maximera vargstammen. Det tyder i alla fall ditt svar på.
Men du kanske håller med kommissionen?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB