• Pinewood

Dags att ändra lagtexten för VVO

DebattPublicerad: 2013-08-13 10:24

Den nuvarande lagen om viltvårdsområden (VVO) saknar förankring i grundlagen och har flera brister. Nu går det att lösa problemet med en enkel omskrivning, hävdar debattören Sture Nilsson.

Ta bort lagkravet på att älgjakt ska bedrivas som gemensamhetsjakt, föreslår han.

Den svenska jaktlagstiftningen är 25 år gammal. Av den anledningen har regeringen beslutat att uppdatera den. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har utsett centerpartisten Håkan Larsson till utredare, för att förnya och förbättra lagstiftningen.

Hans förslag till förändringar kan komma ut på en remissrunda detta år. Bland de delar av lagstiftningen som kommer att behandlas finns även lagen om viltvårdsområden (VVO).

Jag har, med anledning av de brister som denna lag har, skrivit tre gånger till Håkan Larsson och Justitiedepartementet.


Tvingas in i området
Varför jag har valt att även ta kontakt med Justitiedepartementet beror på att denna lag tvingar in en del jakträttsinnehavare i VVO mot sin vilja. De blir sedan dessutom tvingade att delta i gemensamhetsjakt.

En sådan lagstiftning, som dubbelt upp utsätter jakträttsinnehavarna för tvång, bör hålla mycket hög kvalitet.

Att ombesörja att en lag håller hög kvalitet, det är en del av Justitiedepartementets ansvarsområde. Det föll sig därför naturligt att inkludera dem i min skrivelse till jaktutredare Larsson.


Dubbeltvånget i otakt med tiden
I mina skrivelser jämför jag det dubbla tvång som lagen om VVO föreskriver, med den strävan som finns i samhället i övrigt att uppnå valfrihet inom de flesta områden. Men den jämförelsen blir kontrasterna stora.

Jag pekar även på, att den lagstiftning vi har i dag utestänger fastighetsägare i viltvårdsområden från att delta i jaktturism. Det förhindrar dem därmed, från att ta vara på de avkastningsmöjligheter som finns på deras fastighet.

Det tredje argumentet för att förändra lagen om VVO, det är att lagen inte håller vid en granskning i våra domstolar, vilket Kuivikangasmålet bevisade (Mål nr B 898-05).


Kan jaga på egen hand
Domstolen slog fast, att det inte är något brott att strunta i VVO-föreningens beslut om gemensamhetsjakt och dess genomförande. Enligt denna dom kan man i stället jaga för sig själv på sin egen mark utan rättsliga påföljder.

När det blir uppenbart att en lag, som granskas i våra domstolar, inte håller vad den lovar, då kan man inte anse att en sådan lag har hög kvalitet.

Vår nuvarande lag om VVO, har helt enkelt inte någon förankring i vår grundlag. En sådan lag har ingen framtid.

I mina skrivelser till jaktutredare Håkan Larsson och Justitiedepartementet ger jag ett utmärkt förslag som skulle lösa upp de tre nämnda problemen.


Slopa kravet på gemensamhetsjakt
Mitt förslag är att man i lagtexten om älgjakten ersätter ordet att älgjakten ska bedrivas som gemensamhetsjakt, till att endast förorda denna jaktform.

Denna lilla ändring förändrar förutsättningarna helt och gör att lagstiftningen harmoniserar med vår grundlag och öppnar samtidigt upp för en valfrihet, som ger jakträttsinnehavarna rätt att bedriva den älgjakt som de själva vill ha och kan därmed även delta i jaktturistverksamhet, om de så vill.

Med andra ord, så faller allt på plats med denna ändring i lagen om VVO.


Sture Nilsson, Sjulsmark

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Viltvårdsområd

2013-11-29 09:27

Sign Tvångsansutning har upphört alldeles riktigt bildning av vvo ändrar ingenting på markägarens jakträtt men den upplåter eller stänger andra mark/arende ägare att jaga på marken. Jag tycker vvo är bra som helhet vvo´t behöver tex inte skjuta hela tilldelningen resterande kan den markägare som tycker att det behövs jaga.

12. Inte ändra utan skrota!!

2013-11-23 10:22

Sign John D Till att börja med var ditt inlägg helt rätt. Om du utelämnat sista meningen så hade du sakligt sett förstått VVOs rättsliga status. Markägaren äger älgen som fallit på egen mark enligt § 10 och om hur delningen ska ske om den ska ske
avgör markägaren vill markägaren
ta hand om älgen för egen del så kan ingen hindra detta.

11. Viltvårdsområde

2013-11-21 16:08

Det verkar som dom flesta tolkar vvolagen som att den tar över äganderätten så är inte fallet grundlagen paragraf 10 gäller markägaren äger jakträtten och bestämmer själv vad som skall jagas på marken vvo´t är ombud för markägarna.Viltvårdsområdet reglerar endast vad markägarna får jaga och delning av kött på varandras marker.

10. Inte ändra utan skrota!!

2013-09-30 08:23

Calle Du skriver inledningsvis följande: Lagen om viltvårdsområde är bökig att förstå. Det är lätt att läsa in texten men svårt att förstå det som inte är skrivet.
Förståelse för vad som inte skrivits in i lagen ska du absolut avhålla dig från att utolka. Läs på vad som står i lagen och vad högsta instanser uttrykte i de s.k. Kuviakangasmålet mer behöver du inte veta. Lagen om VVO är efter den domen är devalverad till att likställas med en vanlig jaktklubb enda skillnaden är att VVO kan söka tilldelning på mark där jakträtt saknas men tappar därmed kontrollen över jakten inom området och tilldelningen.

9. Sture

2013-08-17 14:45

Lagen om viltvårdsområde är bökig att förstå. Det är lätt att läsa in texten men svårt att förstå det som inte är skrivet. Jag uppfattar att ytterst få personer kan lag och tillämpning.
Ett av felen uppstod när ombildningen till vvo ägde rum. Det normala är att Lantmäteriet gör förrättningar och styr upp stadgar och ägandeförhållanden som vid ex vägföreningar och samfälligheter. Förrättningarna om vvo görs av länsstyrelsen, som lämnar uppdraget till Jägareförbundet och som är länsstyrelsens "sakkunniga" och högra hand i frågor om jakt. Det blir billiga förrättningar jämfört med Lantmäteriet men håller låg "kvalitet". De flesta om inte alla nybildade vvo fortsatte att verka som tidigare jaktklubbar och inte som nybildade vvo.
Idag saknar de flesta kunskap om vad ett vvo är. SJFs och LRF:s nyttjanderättsavtal är ett hopkok av låg "kvalitet"" med avseende på vvo, däremot bra för enskild jakt.
Sveaskog skickar räkning till vvo på sin ingående mark helt stadgevidrigt osv.
Jägareförbundet satsar oftast på fel häst och förlorar mål som Kuivakangas, vilket var så självklart att SJF borde ha hållit sig utanför, då de inte kan lagstiftningen, utan försöker även i andra sammanhang driva jakten till att bli någon form av "allmogejakt".
Det som saknats i många år är en handledning till lagen om vvo. Kanske är tillfället det rätta nu snart när Håkan Larssons utredning kommer? Faran är att handledningen inte blir juridiskt korrekt om den görs av fel personer. Men den borde till.
Normalstadgarna för vvo är det inget större fel på. Däremot skulle en handledning kunna förtydliga innehållet.
Tyvärr är det så idag att många vvo inte fungerar efter stadgarna. Ex är att nyttjanderättsavtal saknas, röstning sker utan fullmakt, vvo äger skjutbanor och slakterier, områdesjakt sker av främmande personer utan dagkort eller rätt att jaga de stora djuren, vvo "förbjuder" ingående fastighet i vvo att jaga vildsvin på sin ägandes mark osv. Det är några exempel som kan rätas till.

8. Svar till Ragnar

2013-08-16 12:59

Om mitt förslag genomfördes, så skulle det innebära att lagen om VVO öppet talar om att det råder fri sektionsbildning inom VVO området, för genomförande av älgjakt. Den som tycker att ett älgjaktlag på 50-70 jägare är för stort för att vara trevligt och gemytligt, han kan tillsammans med andra inom VVO bilda en egen sektion och ta en proportionerlig del av de tilldelade älgarna och jaga på de marker som de förfogar över inom VVO. Kommentaren av Calle, beskriver på ett bra sätt, att mitt förslag gäller i praktiken redan i dag, men lagen om VVO talar inte om detta. Calle skriver :” Hovrätten anser i domen att jakträtten i Jaktlagen 10§ viktas tyngre än lag om vvo, vilket innebar i praktiken att ett nej till "områdesjakt" på älg i en del av vvo kunde ske mot jaktstämman och egen älgjakt genomfördes ”. Hans sitat är kopplad till Kuivakangasdomen. Det nämnda förhållandet gör att jag anser, att vår nuvarande lag om VVO inte håller hög kvalitet. För några år sedan skrev jag till Justitikanslern och ställde frågan : Vem ska tolka jaktlagarna. Svaret från dem var, att Länsstyrelsen ska tolka lagen, men i förlängningen blir det våra domstolar som avgör hur lagen ska tolkas. Jag anser att våra domstolar har gett beskedet att gemensamhetsjakten inte är tvingande. Det vore därför trevligt om vår lagstiftning anpassade sig till den avkunnade prejudicerande domen. Mitt förslag handlar bl.a om detta.

7. Sture

2013-08-16 07:51

Förklara Sture, jag förstår inte hur du menar.

6. Områdesjakt?

2013-08-15 08:21

Grundläggande för lagstiftningen är förarbetena till Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Propositionen till riksdagen är prop. 1999/2000:73, Se kapitel 4.5.2 Jakten och viltvården.
"Med områdesjakt avses enligt utredningen att alla som har rätt att jaga inom viltvårdsområdet har rätten över hela området, således även vid enskilt bedriven jakt."
"Gemensamhetsjakt innebär enligt utredningens definition att områdesjakt inte får bedrivas enskilt utan endast tillsammans med övriga jakträttshavare."
"I den mån det är förenligt med jaktlagstiftningens bestämmelser om jakttider och om tillstånd till jakt, får föreningen en generell rätt att besluta om områdesjakt, gemensamhetsjakt och avskjutningens omfattning när det gäller älg, kron- och dovhjort."
"Föreningen får också rätt att besluta om områdesjakt och jakträttsbevis i fråga om jakt efter småvilt. Sådana beslut gäller dock inte fastighetsägare som inte vill delta i områdesjakt efter småvilt."
"Om det uppenbart behövs för att begränsa skadegörelse får en viltvårdsområdesförening också besluta om områdesjakt efter björn, lo, varg, järv, vildsvin och rådjur."
Kraven på områdesjakt finns endast för älg, kron- och dovhjort. I övrigt kan varje fastighetsägare anmäla ett nej till områdesjakt på sin ägandes mark på jaktstämma och därmed bestämma över den jakten själv och med vilka fastighetsägaren önskar jaga tillsammans med.
Det intressanta enligt min tolkning med Kuiviskangas domen är att Hovrätten anser i domen att jakträtten i Jaktlagen 10§ viktas tyngre än lag om vvo, vilket innebar i praktiken att ett nej till "områdesjakt" på älg i en del av vvo kunde ske mot jaktstämman och egen älgjakt genomfördes. HD tog ej upp hovrättens dom och därmed är hovrättens dom gällande.
I ett vvo, vars enda uppgift är att samordna jakten och viltvården mellan fastigheterna har endast fastighetsägare rösträtt, i annat fall fodras fullmakt. Detta är helt naturligt eftersom jakträtten ligger på fastigheterna. Många vvo är ej beslutföra, då den som röstar varken är fastighetsägare eller har fullmakt.

5. Det...

2013-08-14 09:19

...som oftast ställer till problem i ett VOO är SJF stadgar, de missbrukas ofta av sk småpåvar.

För Lappmarken är VVO och Jaktvårdskretsar ett bra verktyg för samordnad viltvård o jakt.

Jag tycker det är viktigt att påpeka att SJF stadgar i sig är inget lagdokument.

Om det nya ÄSO o ÄFV systemen kan man konstatera att det medför inget positivt för Västerbottens privata markägare och jägarkåren, de är de stora skogsbolagen och Sveaskog som stärker sitt maktinflytande. En hundraårig tillbakagång till feodalism och baggböleri för oss i Norrland.
Tänk att det är så lätt att glömma bort att Sveaskog är statsägt dvs medborgarnas skogsbolag. Lägg därtill att de har sina största arealer i Väster- och Norrbotten.

4. Bra Sture

2013-08-14 07:48

Utmärkt skrivning. Jag delar den fullt ut och hoppas kunna återfå min nyttjanderätt (= äganderätt) fullt ut på egen mark. Det torde ju vara självklart att lagar som inte håller för en domstols granskning omedelbart ska skrivas om eller helt enkelt rivas upp.

Små markägare behöver heller inte VVO för att kunna jaga gemensamt. Det går t.ex. utmärkt att registrera älgskötselområden eller jaga på oregistrerade områden.
Flera VVO är också uppgångna i ÄSO men har inte låtit avregistrera sig som VVO. Det betyder att markägare inom dessa fortfarande inte kan bestämma själv vem de vill jaga med, fastän de kan ha andra mer intressanta jaktlag inom samma ÄSO. De tvingas sitta kvar fastän grundtanken med VVO är överspelad. Kontentan kan då bli att de tvångsansluts till olika jaktlag.

3. vvo är bra

2013-08-13 16:24

enda möjligheten för små markägare att bedriva meningsfull jaktjägare

2. Gemensamhetsjakt betyder...

2013-08-13 15:33

...att jakten är gemensamt upplåten och att alla jakträttsinnehavare har rätt att jaga på samtlig mark som ingår i vvo:t. Inte att man måste jaga gemensamt.

1. Bra

2013-08-13 14:12

En korrekt bedömning tycker jag helt i linje med samhällsutvecklingen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB