• Pinewood

Dags att avliva myten om älgjakt på små marker

DebattPublicerad: 2007-05-25 13:58

Nu är det dags att avliva myten om att de ”små” markerna och dess jägare. Det gäller även Jägarnas Riksförbund, som värnar om dessa jägares rättigheter. Det är även dags att avliva myten att detta omöjliggör en meningsfull älgförvaltning. Endast 20,26 procent av landets jägare jagar på små marker och de fäller inte ens tre procent av alla älgar.

Sedan jag började på jaktens bana 1973 har älgen och älgförvaltningen varit på tapeten.
Antingen är älgstammen för hög eller för låg. När stammen är för låg hörs så gott som alltid klagomål att det är de ”små” markerna och dess jägare som skjuter för mycket. Det påstås även att de skjuter fel djur och alltid för lite kalv.
Efter rekordnoteringarna på 80-talet ljuder nu klagoropen att älgstammen på många håll är i kris och katastrofalt låg. Enda skillnaden nu är att de småmarkernas jägare får sitta på de anklagades bänk tillsammans med de ökande rovdjursstammarna i vissa områden.
Jag har därför roat mig med att titta på lite officiell avskjutningsstatistik för att kunna se hur denna ”rovdrift” på älg från de ”små” visar sig statistiskt. Statistiken är för jaktåret 05/06 och gäller för hela landet. Jag är fullt medveten om att lokala och regionala förhållanden kan visa på en annan bild.

Älgjakt på drygt 37 miljoner hektar
Det jagades älg på totalt 37 097 000 hektar, fördelat på 28 070 A-, Ä-, B-, E- och K-områden.
Knappt 279 000 jägare fällde 90 814 älgar, varav 31,11 procent var tjurar, 26,43 procent kor, 22,30 procent tjurkalvar och 20,15 procent kvigkalvar. Detta motsvarar 3,24 älgar per 1 000 hektar.
Slår man ihop resultaten från de ”stora” A- och Ä-områdena jagade de på 36 097 000 ha, fördelat på 9 230 A- och Ä-områden. På dessa områden fälldes 88 208 älgar, varav 31,10 procent var tjurar, 26,59 procent kor, 22,13 procent tjurkalvar, 20,16 procent kvigkalvar. Detta motsvarar 2,44 älgar per 1 000 hektar.
Slår man ihop resultaten från de ”små” B-, E- och K-områdena jagade de på 1 477 000 hektar, fördelat på 18 840 B-, E- och K-områden. På dessa områden fälldes 2 606 älgar, varav 31,46 procent var tjurar, 20,83 procent kor, 27,93 procent tjurkalvar och 19,76 procent kvigkalvar. Detta motsvarar per 1 000 hektar.
Gör man sedan en jämförelse mellan A- och Ä-områden och B-, E- och K-områden mot landets total får man följande siffror.
A- och Ä-områden jagade på 96,07 procent av den totala arealen. De utgjorde 32,88 procent av alla jaktområden och på dessa områden fälldes 97,13 procent av älgarna fördelat på 97,10 procent av tjurarna, 97,74 procent av korna, 96,41 procent av tjurkalvarna och 97,19 procent av kvigkalvarna.
A- och Ä-områdena nyttjade 94,24 procent av tilldelningen, 46,09 procent av de vuxna var kor, 42,30 procent av de fällda var kalv. De 9 230 områdena hade i genomsnitt en areal om 3 911 hektar och fällde i genomsnitt 9,56 älgar per område.

Under fyra procent av arealen
B-, E- och K-områden jagade på 3,93 procent av den totala arealen. De utgjorde 67,12 procent av alla jaktområden och de fällde 2,87 procent av älgarna fördelat på 2,90 procent av tjurarna, 2,26 procent av korna, 3,59 procent av tjurkalvarna och 3,22 procent av kvigkalvarna.
A- och Ä-områdena nyttjade 14,03 procent av tilldelningen. 39,84 procent av de vuxna var kor, 47,70 procent av de fällda var kalv och de 18 840 områdena hade i genomsnitt en areal om 78 hektar och fällde i genomsnitt 0,14 älgar per område.
Om man till detta betänker att det i genomsnitt jagar tre jägare per B-, E- och K-område, och att det enligt Naturvårdsverket var knappt 279 000 jaktkortslösare, är det 20,26 procent av landets jägare som jagar på de ”små” markerna och de fäller 2,87 procent av alla älgar.
Detta är förvisso tråkig, men intressant, siffergymnastik. Enligt min uppfattning står det ganska klart att de små markerna och dess jägare inte har någon större möjlighet att påverka älgstammen och dess förvaltning negativt. Jag reserverar mig för något, troligen ytterst sällsynt, lokalt fall.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Genmäle

2007-06-11 11:34

Antingen är jag felorienterad, men det har framgått ett otal gånger där Svenska Jägareförbundet påstår sig ha regeringsuppdrag att förvalta viltstammarna i landet. Om jag är felinformerad är det klart att mitt påstående är fel.
Däremot trodde jag att jaktförslaget om mindre marker inte skulle vålla någon som helst oklarhet. Då det inte finns så många storlekar att välja på. Att detta med köttvikter kommer in i bilden är kanske lite förbryllande. För när en älg är skjuten, är det problem inte särskilt praktisk att åka runt på bygden att åtgärda kilon hit eller dit. Nej det var just detta som tidsintervallen skulle reglera.
Mvh Ejnert

11. Till Ejnert

2007-06-08 14:12

Jag blir lite konfunderad över din kommentar. Visst jag håller med om att älgobsen inte är en hundraprocentig metod. Men det är dock en metod som, om alla jaktlag redovisar korrekt, ger en fingervisning om läget.
Att Jägareförbundet (SJF) har regeringens uppdrag att förvalta viltstammarna håller jag inte med om. Det är markägarna som står för förvaltningen. SJF har uppdraget att ta fram underlag, redovisa och informera kring förvaltning, bland annat via älgobsen, men även genom sammanställning av avskjutningsstatistik, viss forskning med mera.
Sedan förstår jag inte vad du menar med att man skall få skjuta en viss ”storlek” på djur, menar du slaktvikt, kalv/vuxen eller ett visst antal?
Jag håller däremot med om att samverkan är bra, men tror inte att din inställning att ”tok gör som galen säger” är något bra ingångsvärde i en samverkan.
Jaktlagens 10:e paragraf (första stycket):
Fastighetsägaren har jakträtten på den mark som hör till fastigheten, om inte annat följer av andra stycket eller av 10a § eller 11 §.
Jaktlagens 4:e paragraf:
Viltet skall vårdas i syfte att:
Bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som tillfälligt förekommer naturligt i landet.
Främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna.
I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttsinnehavaren.

10. Till Skogstorparn

2007-06-08 14:08

Jag förstår frustrationen och har själv varit med om liknande. Vi hade som ni bestämt att spara kalvförande ko med enkelkalv, men grannlaget hade bestämt sig för att spara ko med dubbelkalv.
Tack vare bristande kommunikation hamnade vi på kollisionskurs. Ett argument som man ofta hörde av en minoritet i mitt jaktlag var: ”Varför skall vi spara när inte grannarna sparar?”
Men majoriteten sade:
”Det vi spar har i alla fall en chans att överleva och producera. Det vi skjuter har inte den chansen.”
Samma diskussioner hade man i grannlaget. Och efter ett antal års envist arbete med att prata med grannar och bjuda in till olika former av samjakt har vi nått en ökad förståelse över gränserna. Numera är nio av tio med och vi har nått ett utmärkt samarbete över gränserna.
Jag är medveten om att detta inte kommer att fungera med alla grannar, men är också ganska övertygad om att det är nödvändigt att lära känna grannlagen.
Trots allt är det svårare att gå bakom ryggen på någon man känner och respekterar, än någon som bara är ett namn på ett papper.
Trägen vinner, för det mesta.

9. Sluta skyll på allt och alla, använd sunt förnuft

2007-06-04 09:13

Det var ett evinnerligt tjat om älgobs. Det går inte att räkna ut var djur med fyra ben håller hus. Vill de flytta sig gör de det. Att räkna med en koefficient är ingen säker metod, för om den vore det varför har vi då taskig älgstam?
Svenska jägareförbundet har fått regeringens uppdrag att förvalta viltstammarna i vårt land. Detta har skötts uruselt, men så har man ju också gått på bland annat älgobs, där samma djur blir räknade otaliga gånger.
I mitt tycke skall alla ha en tilldelning som har en markplätt och som bjuder det vilda på ”mat”. Däremot skall man givetvis bara få skjuta, exempelvis en viss storlek på djur, under en viss tidsrymd. Denna tidsrymd kan bli upp till åratal om så är nödvändigt. Beroende på hur stor mark man har, det är nämligen i mitt tycke snudd på konfiskering att inte ha egen jakträtt. Detta med att skylla på att ”det är ni jägare som håller i kolven som får skylla er själva”. Det är struntprat. ”Tok gör som galen säger” är ett ordspråk som stämmer väl in här. Börja istället att samarbeta mellan alla berörda parter istället för att som idag kattracka och käfta som barnungar.

8. Jaktgranne med storlag

2007-06-04 09:07

Om den skog där jag jagar nämndes för något år sedan att man var för hård i avskjutningen. På älgjakten kom en ko med en kalv, den släppte jag förbi för jag hade bestämt med kamraterna att skjuta en kalv, men kravet var att det var dubbelkalv. Men när kon gick över gränsen small det några skott, där fällde de ko och kalv. Är det rätt sätt att se till att vi får jaga älg på våran skog? Det är rent ut för jä-gt att göra så.

7. Bäst vore nog i alla fall...

2007-05-30 17:57

...att under några år bara jaga på endast riktigt små marker varvid det bara skulle nedläggas kalv.

6. Håller fullständigt med Leif

2007-05-29 15:22

Givetvis måste alla hjälpa till att dra sitt strå till stacken. Tänk vad bra det vore om alla samarbetade istället för att titta avundsjukt över gränserna.

5. Till Tyskterriern

2007-05-29 15:22

Normalt menar man med "små" marker i första hand B-områden men även E- och K-områden som oftast är för små att registrera som A-områden.
A-områden som består av en sammanslutning av små marker anses vara av den storleken att den bedöms kunna föda det antalet älgar den tilldelas, detta i de flesta fall oberoende av biotop utan endast på grundval av areal. Hur man sedan väljer att jaga inom A-området är i sak ointressant eftersom tilldelningen gäller hela området.

4. Allt beror väl på...

2007-05-28 09:26

…vad man menar med små marker. Samtidigt ger en sådan jämförelse som gjorts inte riktig rättvisa då det till exempel inom ett A-område kan rymmas flera små jaktlag med just små marker man jagar på...

3. Lokalt katastrof!

2007-05-28 09:25

Nej! Det jag menar är att här i Värmland måste alla hjälpas åt om vi fortsättningsvis skall ha en älgstam att tala om. Vi kan inte ha denna avskjutning som var på 80-talet!
Och det är ju där älgobs säger allt. Vad är etiskt rätt och vad blir konsekvenserna av denna avskjutning? Många lag här omkring har ingen förvaltning att tala om på grund av alla rovdjur! Detta har gjort att jägare nu ligger på sofflocket och inte kan påverka någonting! Så är det i alla fall här uppe, nu 2007!

2. Vad menar du, Leif?

2007-05-27 13:13

Menar du att det är de små markerna som är orsaken till att älgobservationerna halverats och att det med andra ord är de som är skyldiga till nedgången, eller?

1. Sällsynta fall

2007-05-26 13:30

Kan inte hålla med dig på siffror som berör avskjutning, utan älgobs. Om du kommer till Värmland har observationerna gått ner med cirka 50 procent och är stadigt nergående. Skall en älgjakt förvaltas på detta viset så går det bara åt ett håll.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons