• Allmogejakt

Därför är det fel att reducera älgarnas vinterstam

DebattPublicerad: 2007-06-18 09:49

Numera får vi ofta höra från storskogsbruket, med Sveaskog som lysande undantag, att det måste skjutas mer älg. Vinterstammen måste minska till av skogsbolagen accepterade och definierade nivåer. Skogsstyrelsen och vissa länsstyrelser är inte sena att haka på. Hur ser då en normal produktionscykel ut, för ett hektar värmländsk skogsmark, som återplanteras och återsås?

Cirka 4 000 tallplantor planteras och självsås per hektar. Efter 10-20 år görs en röjning, då tas cirka 1 900 plantor bort per hektar, i första hand givetvis älgskadade sådana. Älgskadorna upphör normalt när plantan uppnått 20 års ålder.
Kvar blir ca 2 100 plantor per hektar. De växer till under ytterligare 10-15 år. Därefter görs en första gallring av de då 30- 40 år gamla tallarna, då cirka 50 procent av de kvarvarande träden tas bort, givetvis även nu i första hand älgskadade träd. De, liksom resten av gallringsvirket, går till massaved. Älgskadorna har här ingen betydelse alls ur kvalitetssynpunkt.

Från de kvarvarande ca 1 000 träden, som får växa på sig till 50- 60 års ålder, görs en andra gallring. Då tas ytterligare cirka 400 träd bort, vilka går till massaved, även de med full användbarhet. Principen för gallringen är att kronorna skall ha bra ljus och en viss rymd.
Efter 80-100 år avverkas resterande ca 600 tallar per hektar. De stammar som då är älgskadade justeras i sågen, så att den skadade delen kapas bort och går till massaved.

Påståendet att en älgskadad planta helt saknar värde och måste räknas bort är, som vi visat ovan, inte en korrekt beskrivning av verkligheten. 85 procent av alla plantor skall normalt ändå bort innan tallen blir sågtimmer. Det ger stort utrymme för älgbetning.
Snarare skall vi tala om den genomsnittliga mellanskillnad i värdet av sågtimmer och massaved, för de plantor vilka utöver normalt gallringsantal måste gallras bort på grund av älgskador i första och andra gallringen, liksom av de bitar av sågtimmer, som på grund av älgskador sågas bort från någon planka och istället går till massaved. Trädet som justerats i sågen har dock ett relativt opåverkat betydande restvärde, även efter bortkapningen.

Den eventuella förlusten för skogsägaren av älgnaget på sågtimmer bör dock med lätthet kompenseras. Bara av det ackumulerade värdet för enbart älgjaktsarrendet, som ju debiteras även för mark planterad med gran (runt 50 procent av arealen) under upp till 80 års tid. Den genomsnittliga totala förlusten per hektar sågtimmer av tall torde ändå inte vara högre än några få tiondels procent av den totala arrendeintäkten för älgjakt för samma hektar. Detta förutsätter givetvis en god och jaktbar älgstam.

Det är svårt att ange ett totalvärde för älgen, men att den finns i goda stammar är en förutsättning för stora värden i form av: jaktarrenden, uthyrning av boenden och transporter, naturligt producerat älgkött, representationsjakt som hjälpmedel vid marknadsföring av skogsbolagens produkter, aktiviteter för inköp av nödvändig skogsråvara, rekrytering av kunnig personal och av samarbetande entreprenörer, rekreation, jaktprodukter och allt annat som hänger samman med jakten och turismen. Att älgstammen har ett mycket högt värde både ekonomiskt och som en symbol för det vilda och orörda Sverige, där den skapar social sammanhållning på landsbygden i ett allt mer centraliserat samhälle, är vi nog alla ense om.

Till detta kommer den växande insikten om miljövärdet. Lokalt skjutet naturligt viltkött har till skillnad från annat kött inte har betytt oerhörda utsläpp av koloxid innan det kommer på tallriken. Det är därför oansvarigt och oklokt att av angivna skäl ytterligare sänka vinterstammen av älg så mycket som vissa storskogsbolag och statliga myndigheter vill. Den kraftigt ökande förekomsten av varg och björn, leder ju dessutom redan idag till krav på nedsättning av jaktarrenden och även i vissa fall till en helt inställd älgjakt.

Det är oerhört viktigt att vi alla som är intresserade av älgjakten och skogsnäringen i vårt framåtblickande arbete inser älgstammens stora värde. Vi bör säkerställa att de organ som skall ha ansvaret för framtidens viltförvaltning får ansvaret för att förvalta allt vilt, inte enbart maten åt rovdjuren. En viltförvaltning där inte hela faunan ingår, så att en vettig balans kan skapas och underhållas, är dömd att misslyckas.
Det är hög tid att jakten som en betydande och uråldrig kulturform i Sverige får den uppmärksamhet och uppskattning den förtjänar, istället för att ständigt ifrågasättas och misstänkliggöras. Värdet för oss alla av välskötta jaktbara stammar av vilt i god balans i naturen kan inte överskattas.

Leslie Nystedt och Björn Törnvall, Säffle Jvk

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Götapetter!

2007-06-25 10:28

Före en röjning finns ofta tio tusentals stammar för att rädda mig själv från att få lång näsa. Men det sa sig väl självt.

2. Skogsskador kräver kunskap

2007-06-23 14:51

Timmer och ekonomi finns det i goda mängder uti våra skogar. Ser man vad skogsbolagen går med vinst varje år så kan man undra om det inte är någon sorts sjukdom de drabbats utav.
Förstagallringen vill man helst slippa då lönsamheten är alldeles för dålig. Det är bland annat ett resultat av röjningsberget som länge legat på hyllan. Det akuta röjningsbehovet uppgår enligt skogsstyrelsen till 1,2 miljoner hektar.
Före en röjning finns ofta tusentals stammar. Tas aldrig de skadade stammarna bort blir många dominanta. Det behöver alltså inte spela någon roll om 30 eller 70 procent är skadade så kan de bytas ut. Däremot finns av natur flatberg av sten där väldigt få stammar växer och där inget kan påverka skadorna. Det är områden som ofta betraktas som miljö- och naturhänsyn och där avverkas ingen skog. Att avverka en alldeles för liten yta av tallskog är riskabelt då spridningen blir för dålig.
Att avverka vid olika årstider och på rätt ställe har visat sig vara effektivt då varje talltopp kommer till nytta. Det är lönsamt att underröja gallringsskog på höstkanten för att skapa dukat bord och samtidigt undvika älgskador för hela kommande vinter.
Vad många glömmer bort är hur mycket älgen ger en markägare som äger gran, det är en stor inkomst utan mycket möda. Tallen är skapad för älgen som överlever mycket skador men som trots det går att utvinna timmer av.
Många markägare har förståndigt nog kombinerat tall med gran för att på så vis försäkra sig om ett bestånd av slutavverkning och ekonomi.
En skog är som bekant endast en inkomst. Många mindre skogsägare inser att de fått god ekonomi av både skog och vilt utan att anstränga sig mycket för det.
Det gör dock inte skogsbolagen, mycket vill ha mer. De älgskador som uppstår idag blir är en förlust först om närmare 100 år. Då lever människan kanske på månen. Men idag lever väldigt många på jakt och turism, som är en enorm industri och som omsätter många miljarder. På 70- och 80-talet fanns det för mycket älg, det anser nog de flesta. Men en viktig faktor till älgskadorna på den tiden var bekämpningen av sly som gjorde att inget annat fanns att tillgå.
En dialog behövs mellan skogsägare och jakträttsinnehavare för att kunna få både bra ekonomi och naturupplevelser. Att idag med en kombination av rovdjur ”skjuta mer älg” gynnar ingen skogsägare. Vad branschen ligger efter ekonomiskt går inte att klandra älgen för.

1. Tallen

2007-06-19 10:46

Om vi tar samma exempel i Småland så sätter vi cirka 2 600 tall per hektar och så tillkommer kanske något hundratal. Man gör en röjning vid 6-7 års ålder och redan där kan 30-50 procent vara betesskadade.
Nåväl - det fortsätter att växa och vid 40-45 års ålder utförs första gallringen. Då utfaller inte bara massaved som är den övre delen av trädet, utan huvudstammen skall i varje fall bli timmer eller klentimmer till sågverken.
En andra gallring kan ske vid 60-70 års ålder och genererar då mest grövre dimensioner och slutavverkning sker i ålder 100 år.

Att någon justering av träden görs på sågverken förekommer givetvis eftersåm inte alla bitskador går att bygga hus av. Däremot tvingas man att vid avverkningen aptera massaved vare sig man vill eller inte. Stock med uppenbara kvalitetsfel vrakas vid industrin och blir flis.

Att jakten har ett stort värde är odiskutabelt men att finna balansen är svårare - tidsfaktorn spänner ju över 100 år innan facit. Under älgexplosionen på 70-talet fanns det här nere bara prydnadsbuskar som tallbestånd att titta på. Trots allt har det visat sig att de enskilda skogsägarna föredrar betningsskador mer än bolagen. Men skall vi få kvalitetsvirke år 2100 så får vi nog börja med stängsel runt planteringarna.
Skogsnäringen ger mer intäkter till Sverige än till exempel bilindustrin och då duger det inte med inväxta grenar i huvudstammen.

Det är kanske möjligt för skogsägaren att satsa mera på viltet och på så sätt höja avkastningen kortsiktigt. Men myndigheten Skogsstyrelsen har säkert synpunkter och då kommer räkningen för avverkning av skadad skog och tvingande nyplantering inte att bli billig.
Det är inte lätt att sia om framtiden men genom en avskjutning som sköts regionalt kan vi säkert också få fram kvalitet i skogen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere