• Älgskadefondsföreningen

Endast varg i hägn bästa lösningen

DebattPublicerad: 2012-04-11 12:04

Sverige ska inte ha frilevande varg i Sverige, men bevara arten i hägnad nationalpark. Det föreslår Kjell Dahlin i ett debattinlägg.

Grunden för den infekterade situation som idag råder i de delar av Sverige, där en majoritet av människor mot sin vilja tvingas att leva med en allt större vargstam, lades i den proposition som den då socialdemokratiska regeringen presenterade år 2000.
Propositionen antogs av riksdagen år 2001. Denna proposition antogs utan att någon konsekvensanalys gjordes av hur en frilevande vargstam skulle förändra förutsättningarna för landsbygdens människor, varken socialt, ekonomiskt eller i kulturellt hänseende.


Ödesdigra antaganden
Tvärtom gjorde den dåvarande regeringen, under påverkan av systematiskt propagandaarbete för betydelsen av vargetablering i Sverige, i propositionen en mängd ödesdigra antaganden. Den enda egentlig faktabakgrunden presenterades av de intressen som ville återföra vargen till de svenska skogarna.
Det största misstaget var att tro att en mellansvensk vargstam skulle kunna hållas genetiskt frisk genom ett kontinuerligt utbyte med sina östliga artfränder. Att bygga ett så stort projekt på en tro att något skulle inträffa som nästintill aldrig tidigare skett, måste sägas ha varit ganska oansvarigt.


Stort missgrepp
Ett annat av de större missgreppen i propositionen var tron att det i de relativt tättbefolkade mellansvenska skogslänen skulle gå att hysa huvuddelen av en svensk vargstam. Men de tio år som gått kan ses som en enda lång konsekvensanalys, där verkligheten på ett handgripligt sätt visat konsekvenserna för landsbygdens befolkning.
Priset för det politiska beslutet att bygga upp en frilevande vargstam i Sverige har blivit högt. Det är framför allt den mellansvenska landsbygdsbefolkningen som fått betala och betalar priset.
Förutsättningarna för att fortsatt ägna sig åt och bevara gamla svenska traditioner och kulturarv, utan risk att drabbas av traumatiska upplevelser, finns inte längre. Efterhand har människor tappat tron på demokratin och all myndighetsutövning. Läget är idag så allvarligt att något måste hända i vargfrågan!


Ingen förståelse hos drabbade
Hos majoriteten berörda människor, där huvuddelen av den så kallade svenska vargstammen är etablerad, finns ingen som helst förståelse för regeringens och myndigheternas hantering av vargfrågan.
Det är få människor i berörda områden som kan förstå varför deras trygghet och livsglädje ska tas ifrån dem. Andra människor, utan förnuftsmässigt försvarbara skäl, anser att det ska finnas varg i de drabbades närområde.
Det är få människor i berörda områden som kan förstå politikernas och de verkställande myndigheternas kallsinnighet inför det som händer.


Skapad för att döda
I stort sett dagligen möts vi i olika media av människor som genom vargens härjningar fått genomlida starkt traumatiska händelser. Och märk väl, det är ju inget konstigt. Vargen är ju konstruerad för att döda. Av just detta uppenbart självklara faktum, ska en talrik vargstam inte ha sitt kärnområde i nära anslutning till människor.
Vargar är frekvent orädda och närgångna. De rör sig runt bostäder, är inne på gårdar och till och med i anslutning till lekplatser i bostadsområden. Detta är varken önskvärt eller rimligt.
De sociala och ekonomiska konsekvenserna för de delar av svensk landsbygd som drabbats av vargetableringar är ofantliga.


Slås ut
Verksamheter där praktisk kunskap och erfarenhet har förts vidare mellan generationerna slås ut. Om inget görs kommer dessa praktiska kunskaper om typiskt svenska traditioner och kulturarv att gå förlorade för gott, vilket är en stor förlust för landet.
Men den allvarligaste konsekvensen för samhället är den ilska och frustration som genom åren byggts upp i de delar av Sverige, där regering och riksdag bestämt att Sveriges vargstam ska hysas. Förtroendet för demokratin och för allt vad myndighetsutövning heter har gått förlorad i en process där människor upplever sig totalt överkörda och maktlösa.


Söndring av samhället
Man kan med fog påstå att det finns en lång och varaktig söndring mellan befolkningen i vargområdena och de styrande församlingarna och verkställande myndigheterna. Vargfrågan har åstadkommit en spricka i samhällsgrunden som är så allvarlig att konsekvenserna om inget görs blir oöverblickbara.
Ett projekt där berörda människor och berörda grupper är så eniga i sitt motstånd mot projektets genomförande kan aldrig lyckas.
Avbryt försöket att etablera en frilevande vargstam i Mellansveriges skogslän. Inrätta ett större nationalparksliknande hägn i någon av de redan befintliga stora nationalparkerna i norr.
Det bör vara ett område där konflikten med rennäringen blir minst, där en lämpligt stor vargstam kan inhysas och bevaras genetiskt stark för framtiden.
Vargar utanför denna nationalpark ska inte tillåtas.


Flera positiva effekter
Förslaget har flera positiva effekter:
• Sverige tar sitt ansvar och lever upp till internationella åtaganden om att långsiktigt bevara arten varg i ett frilevandeliknande tillstånd inom landet.
• Sverige skulle, till betydligt mindre kostnad än dagens penningsslukande genetiska experiment, kunna hysa världens friskaste vargstam.
• Betydligt mindre kostnader för samhället. Färre människor skulle krävas i förvaltningen, såväl inne på myndigheterna som ute i fält. Det blir även minskade kostnader för såväl förebyggande skadeåtgärder som egentliga skadeersättningar, minskade kostnader för genetiska åtgärder och minskade kostnader för forskningsprojekt.
• Människor kan känna framtidstro och en vilja att göra insatser för att utveckla svensk landsbygd.  
• Sjunkande konfliktnivå mellan befolkning och myndigheter och en möjlighet till  återuppbyggnad av förtroenden.
• Det blir en fortsatt småskalig näringsverksamhet med en levande landsbygd och ett öppet kulturlandskap.
• Möjlighet att bevara för Sverige typiska landsbygdstraditioner och kulturarv.
• Ökad ariell avkastning genom jakten till fastighetsägare och brukare.
• Ökad möjlighet att bedriva jakt, en av landets viktigaste källor till rekreation och friskvård.
• Resurser kan överföras till skyddandet av andra för den biologiska mångfalden viktiga hotade arter.
• Ökade möjligheter för människor att känna trygghet och välbefinnande, vilket höjer hälsoläget i berörda områden.
• Minskad risk för spridning av sjukdomar, bland annat dvärgbandmask och rabies. 
Förslagets negativa effekter:
• I den mån det finns rennäring i utvald nationalpark.

Förslaget att bevara en livskraftig vargstam i en hägnad nationalpark är en lösning för att överhuvudtaget kunna ha varg i Sverige, kanske finns det andra.
Frilevande varg enligt dagens modell fungerar helt enkelt inte om Sverige vill bevara möjligheterna för människor att leva på landsbygden enligt svensk modell.


Ett avgörande skede

Utvecklingen är på väg in i ett avgörande skede, där människor nu kommit till insikt om att de inte kan påverka sin situation på demokratisk väg. Risken är överhängande att normalt goda och laglydiga medborgare kommer att ta saken i egna händer. Det är en mycket olycklig och onödig utveckling, som våra makthavare helt får ta på sitt ansvar.
Min åsikt är att det inte finns några biologiska motiv att med konstlade medel bygga upp en fristående gren av den östeuropeiska vargstammen i Sverige. Vargen är den globalt livskraftigaste och talrikaste arten av stora rovdjur.
Det experiment med en ny vargetablering, som nu pågår, saknar helt betydelse för vargen som art. Sverige behöver inte vargen och vargen behöver inte Sverige. 
De sociala och ekonomiska skadeverkningarna som landsbygden drabbas av på grund av vargen är orimliga och kommer inte att accepteras av befolkningen.

Kjell Dahlin, Storå

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

46. Re #45

2012-04-18 08:49

Jag bor ute på landet och har en vargfamilj på 5st djur som går här så du vet inte vad du pratar om... läs vargen kommer och vargen den jagande jägaren så kanske du får förståelse för djuren. mitt liv är mina tamdjur och de vilda djuren och naturen i skogen

45. Hundägare på månen?

2012-04-17 16:08

Vilken planet är du född på???
Vargen gör ingen som helst nytta. Den gör enbart skada. Så är det och så kommer det att förbli. Att du har en romantisk och helt felaktig bild av verkligheten är sorgligt men sant. Att andra människor som till skillnad från dig lever med vargen inpå knutarna med stora olägenheter och att tamdjur och andra vilda djur dödas och skadas på ett grymt och smärtfullt sätt bryr du dig inte om???
Vad är du för människa?
Med ditt resonemang skulle det bästa alltså vara att utrota människan från denna planet???
Ungefär som fientliga utomjordingar. Som sagt; vilken planet bor du på?

44. Vakna upp, Hundägaren!

2012-04-17 10:41

Inte har djuren företräde till skogen. Har du någonsin hört ordet slutavverkning och markberedning? För att inte tala om expansion av städer, vägbyggen, gruvdrift, åkermark mm mm. Djuren har inget företräde om vi inte släpper till.

Skador på skogen? Det är lätt att halvera Sveriges älgstam på vanligt sätt om det skulle vara nödvändigt för att skydda skogen från att skadas (så träden är fina när de avverkas).

Vansinne att införa varg i vår natur med alla försämringar det innebär för folk och fä, och att få det till att det är bra för naturen.

43. Re:41

2012-04-17 09:16

Hur menar du #41 med att var är dom som vill jobba för en frisk vargstam? Människan ska inte blanda sej i djurens leverne dom är fria varelser. Nytta gör vargen titta bara på dom nya nyheterna kring att skogens träd har mindre skador nu än tidigare vargen håller undan så det inte blir för mycket av annat vilt som kan skada naturen i skogen visst det blir mindre vilt till människan men vi har ju knappast företräde i skogarna det har faktiskt de vilda djuren.

42. Varghägn i Bergslagen

2012-04-17 09:15

Detta med varghägn är inget nytt. Redan på 70-talet var Anders Bjärvall inne på ett hägn i Bergslagen. I en stor artikel i tidningen Dala-Demokraten presenterade han detta förslag. I detta hägn skulle djurparksvargar träna sig på att döda älgar. Minns att folk på den tiden tog detta som en "rötmånadshistoria". Nu blev det aldrig ett hägn. Noterbart är att detta område också lyftes fram som lämpligt område i " Rapport från projekt VARG". Även där var Bjärvall en av de sakkunniga. I denna rapport så redogöres i kap 10, sid 32 under rubriken " LÄMPLIGA OMRÅDEN FÖR ÅTERINFÖRSEL AV VARG " om upbyggnaden av hägn, även andra förslag till åtgärder för att hålla vargen kvar i området. På sid 36 lyfts det mest lämpliga området fram, nämligen norra Västmanland, södra Dalarna samt Värmland finns landets tätaste älgstammar."Någonstans i dessa delar av Sverige torde dock det ur de flesta synvinklar vara lämpligast att hysas en vargstam." Det blev aldrig något hägn, behövdes inte, det är i dessa trakter som allt började i slutet av 70-talet. Som jag ser det så finns ett område i landet som realistiskt för lågvarigt bevarande. Det är längst upp i norr, delat med Norge o Finland så skulle vi få en naturlig kontakt med Ryssland och deras vargar. Få människor drabbas, de som drabbas skall naturligtvis ersättas. Experimentet med vargbyggande i Dalarna med angränsande län kommer aldrig att landa. Största orsaken är den uteblivna dialogen med folket ute i glesbygden. Ingen ordentlig undersökning som vänt sig till dessa människor för att få deras syn på rovdjursbygget.

41. Hundägaren

2012-04-16 13:22

Vart är dom som vill jobba för en frisk vargstam? "vargvärnare" vill sprida defekter över hela europa. Inte ett ansvarsfullt beslut av våra politiker. Inget positivt finns att hämta i förd rovdjurspolitik och det är på tiden att vargen elimineras från landet.

40. Nr 15 Kenneth

2012-04-15 10:11

Jag tolkar din tystnad som att du inte kan svara mitt inlägg nr 25.

39. 22?

2012-04-15 10:10

"att falla till föga och acceptera frilevande varg" Var någon stans finns antydningar om det? Många gånger har man från början en "låsning" i sin inställning så man inte tolkar det som står på ett riktigt sätt. I det här fallet blir det till att " läs om läs rätt"

38. Bra!

2012-04-15 10:10

Bra skrivet, den enda möjliga kompromissen om vi ska kunna ha varg i sverige. Skicka inlägget till rikspressen- sannolikheten att få in det är liten men ändå!

37. Re:

2012-04-15 10:10

Jag förstår vad ni säger MEN många tycker att det inte är en havererad rovdjurspolitik utan vill jobba för en stark och frisk vargstam och tur är väl det att politiker/regeringen lyssnar på dom jag anser inte att det är "flathet"när man har samma uppfattning som dom som leder och bestämmer i Sverige...sedan kan de andra skrika sej hesa för det kommer aldrig att löna sej...ett gammalt ordspråk säger att den som gapar efter mycket mister ofta hela stycke...

36. Kloka ord

2012-04-15 10:10

Välskrivet och bra.

35. #32 Typiskt svenskt?

2012-04-13 10:02

Du skriver om "typiskt svenskt". Vårt motstånd mot en havererad rovdjurspolitik är minst av allt typiskt svensk. Det är ett uppvaknande till att allt som regering och riksdag beslutar om, inte är goda beslut. Vi upplever nu de största motsättningarna i mannaminne mellan stad och landsbygd, knappast följd av ett bra beslut. Däremot är vargkramarsidan ett gott exempel på flathet, att acceptera rovdjurspolitiken utan kritiska synpunkter.

34. #32

2012-04-13 09:00

Men herregud! Dom är hybrider!
Ge mig samma ekonomiska förutsättningar som den "svenska" hybrid-vargstammen fått, så ska du få se var roliga djur vi kommer ha springa runt i landet om 10 år!

33. Hundägaren

2012-04-13 08:58

Den generella svensken accepterar ALLT. Bensinpriset är vi villiga att betala guldtackor för. Politikerlöner får vara obegränsade och jag kan nog fortsätta till imorgon eftermiddag. Landet ska vara glada över att någon sätter ner foten.

32. Nej Nej och åter nej....

2012-04-12 15:09

Det skall inte hägnas in några vargar dom är vilda fria djur och skall icke styras av människan och att dom är predatorerer vet vi MEN vi har flera rovdjur och andra skade djur ex älgen,björnen,etc skall vi hägna in alla i olika områden runt om i Sverige så blir Sverige en enda stor nationalpark eller är det möjligen så att det BARA är vargen som ska hägnas in...jag fattar inte hur tankarna går eller jo det vet jag ALLT handlar om vargen och att den skall bort..detta är egentligen typiskt väldigt svenskt också att svensken är såå rädd för förändringar och att mista kontrollen och att få till ett accepterande ...

31. Djurgården

2012-04-12 15:08

Hägna in kungliga Djurgården så kan vargkramarna sitta där på sina filtar och dricka vin och titta på vargar.
Förslaget att hägna in otyget gillar jag.

30. Klargörande

2012-04-12 10:32

Ingenstans i min text står att, som rubriken ger sken av, bevarandet av varg i en hägnad nationalpark är den bästa lösningen av vargfrågan. Tvärtom står citat "förslaget att bevara en livskraftig vargstam i en hägnad nationalpark är en lösning för att överhuvudtaget kunna ha varg i Sverige, kanske finns det andra". Rubriksättningen är redaktionens.
Den bästa lösningen är fortfarande, för mig liksom för många andra "gräsrötter", att inte ha några vargar alls i Sverige.
Men eftersom frågan inte styrs av förnuftsmässiga argument, utan av politiskt "rävspel", är syftet med artikeln att kunna provocera fram en diskussion som kan föra frågan i en positiv riktning.
Jag kan efter 15-20 års intensivt och aktivt "motståndsarbete" inte påvisa att jag eller någon annan fört frågan så mycket som en millimeter fram mot något som kan beskrivas som positivt! Tvärtom har utvecklingen år för år gått åt fel håll. Denna utveckling måste på något sätt brytas!
En sak är helt klar för mig, att måste Sverige av politiska skäl hysa varg, så ser jag hellre vargarna i en obebodd hägnad nationalpark i norra Sverige, än i allt tätare bestånd springande fritt runt min husknut i Bergslagen!

29. Välgrundat och välskrivet Kjell!

2012-04-12 10:30

Kjells debattartikel känns som en vårvind i den osakliga pajkastning som rovdjursdebatten utgjorts av de senare åren.
En lösning på problemet som grundas på kunskap och insikt och som även bör fungera för samtliga av de BERÖRDA parterna, är den väg vi måste gå i denna fråga.
De icke berörda parterna som ändå gör sin stämma hörd kanske inte håller med då det rent känslomässigt kan vara svårt att tänka sig ett staket.
MEN det måste vara över med att debatten präglas av dåligt underbyggd kunskap och känslor som färgats av den romantik som är så intimt förknippad med våra stora rovdjur.
I en demokrati skall alla komma till tals men de som är drabbade måste ha sista ordet då det är vi som skall leva med problemet.
Att förflytta fokus i frågan från "varg eller inte varg" till "frilevande varg eller varg i väl avgränsade områden" tror jag är en förutsättning för en fortsatt konstruktiv debatt.
Kjell beskriver de senaste tio åren som en konsekvensanalys, denna analys visar tydligt vad man visste för över hundra år sedan, varg och människor kan inte dela revir, detta leder till vargens undergång.

28. Tack Kjell...

2012-04-12 10:30

för ett fantastiskt bra inlägg.
Ser med spänning fram emot vad Djurvän, Fredin, Kokillen och TE har för kommentarer.

27. Varg i djurpark

2012-04-12 09:30

Varg i djurpark är OK. Annars är det ingen varg alls som gäller.

26. Men

2012-04-12 09:30

Alla som gillar varg inte går väl dom till djurparkerna och går in o gossar med dom. Kan garantera att alla som gillar varg ALDRIG kommer att sätta sig i en bil och åka dit vargen finns. Förstår inte varför andra människor vill andra människors olycka och vill sätta sig över dom som har problem. Närheten till problemet gör att det blir större

25. nr 15

2012-04-12 09:29

Utveckla gärna "rätt biotop ur vargens perspektiv" och varför den behövs i dagens Sverige!

24. DET BÄSTA JAG HÖRT PÅ LÄNGE!

2012-04-12 09:29

Ett uttalande som lär ljuda vida omkring, ett sant och från hjärtat från vi övriga inom jägarkåren trots utmaningar av expertis er som ko-killen som tror sig veta allt. Bara att instämma i vad som sägs, vargen ska, finnas för de som vill se den, men den ska vara inom hägn. Vi som försöker bevara naturens mångfalt med öppna landskap, fädbodar-fåruppfödsel-boskap ska behöva lyssna på en regering som hänvisar till EUS direktiv: Än en gång är inte Sverige ett fritt land, nej inte längre sedan EUS inträde: Folket res er och visa eran kraft, vi är ett land som klarar oss utan EUS krav när det gäller de stora rovdjuren: Sedan Reinfeldt med dina misslyckande ministrar som springer i EUS koppel: Ta tag och våga visa vårt lands egen uppfattning i frågan. Det parti som vågar ta ansvar för rovdjurs politiken kommer att vinna valet 2014.

23. Varför ett stort hägn!

2012-04-12 09:28

Andra djur får nöja sig med boxar/burar som dom knappt kan vända sig i så det duger gott åt en varg också. Skulle tro att dom har plats för några hundra vargar på skansen.Då har ju dom som gillar varg nära till att gå och titta på dom också. Perfekt!

22. Att falla till föga

2012-04-11 18:33

Att resonera om stora hägn för "frilevande" varg, är detsamma som att falla tillföga och acceptera vargen i vårt land.
Summan av alla utredningar pekar ju på att en genetiskt hållbar stam blir mycket stor och att denna stam ska finnas i nuvarande vargbälte. Vårt land räcker helt enkelt inte till för en frilevande vargstam. Jag sätter människan och en fin tillvaro före den här stolliga vargromantiken.
Djurparkernas vargbestånd är fullt tillräcklig för att påminna om gamla "goda" tiders oro och utsatthet.

21. Konstigt hur det är

2012-04-11 18:33

När LD föreslog varg i nationalparker, och utanför dessa vara fredlösa, var det ingen som reagerade.

20. ÄNTLIGEN!

2012-04-11 18:32

Äntligen ett smart förslag i den här svenska diktaturhistorien!
Alla som går ut ur hägnet avlivas!
Alla nöjda o glada!
Men det är väl ett för enkelt förslag för våra folkvalda politiker........

19. KSJ #13

2012-04-11 18:32

mest synd är det om såna som du, som inte kan läsa och förstå det dom läser...

18. Djurparken

2012-04-11 17:09

Håller helt med Kjell D så klokt som det är sagt ! Det finns djuparker med varg, dom som vi se dessa kan åka dit ! Vargen behövs defenetivt inte i våra skogar för att ställa till med ett rent h.....e för folk som har valt att bo på landet. Ska dom flytta och vargen vara kvar ? Nej, vargen behövs verkligen inte !

17. Till riksdagen

2012-04-11 17:09

Inlägget i sin helhet skickas till samtliga folkvalda i Sveriges Riksdag.

16. Bra förslag, men...

2012-04-11 16:10

Tyvärr finns det inget vargsäkert stängsel för att hägna in varg. Vargar gräver ju sina lyor, alltså kommer dom att gräva sig ut ur hägnet också. Jag tror nog tyvärr att vi blir tvungna att utrota vargen igen, eftersom den inte kan låta bli tamdjur och hundar.
Dessutom måste vargen läras att människor är farliga för den. Vid vargmöte måste man se till att jaga bort vargen på sådant sätt att detta blir klart för den. Skaffa en slangbella och skjut på vargen. Den skadas inte, men det gör ont och den kommer ihåg detta och förhoppningsvis sätter den det i samband med människor och undviker människor i framtiden. Dessutom lär den sin avkomma att undvika människor. Dom vargar som finns i landet nu har ju aldrig fått lära sig att sky människor. Det är bara dom som kommer i kontakt med vargar, som kan lära vargarna att människor skall man undvika! En påk är också bra att ha till hands, när man går ut med hunden. Försvara din hund eller tamdjur, det har du rätt till!

15. Debattinlägg

2012-04-11 16:09

En notorisk jägarlobbyist har åter fattat "pennan". Vilken effekt kommer det att ha?
Hägna in nationalparker kommer knappast att bli aktuellt.
Det är bara att acceptera att de mellansvenska skogslänen, ur varg perspektiv, är "rätt biotop". Här har arten funnits i urminnes tider och borde få finnas där i framtiden också.

14. Hägn eller de djurparker räcker som redan finns.

2012-04-11 16:03

Den största bluffen var nog att anta att vargen är hotad, en art med 200 000 på norra halvkotet och med 500 000 med alla mindre arter som prärievargen. Den mindre är inte heller ofarlig, tre av dom dödade en 19 årig kvinna här för leden. Jag stöder Dahlin, hägna in en av de obebodda Nationaleparkerna med milsvida hägn, parkavakter som i Yellowstone. Padjelanta vore ypperlig, för Norge har motsvarande park på sin sida, så ett Skandinaviskt samarbete gör allt billigare, skyddar både varg och människors levene och man utesluter spridning av dvärjbandmask. Manifestationen i mars stöddes bl.a av Nils-Erik Åhmansson(obs. personligen) men hans 300 000 medlemmar, alla hundägare, kundklubbar och kennlar, verkar vara vargkramare(med några få undantag), hur ofattbart det än låter. Så här skriver Nils-Erik i ledaren på senaste Hundsport, citat: DET ÄR MED stor oro som jag följer utvecklingen av den svenska rovdjurspolitiken. Under 2011 noterade viltskadecenter 800 angrepp på tamdjur, varar 450 av varg. Mellan 40 och 50 hundar dödades därav 7 sällskapshundar. Vargstammen ökande med 40% under 2011, och vi står inför en ny valpningssäsong. Samerna får lika mycket i ersättning av staten för rovdjursdödade renar som de får för de djur som slaktas./slut citat. Det väcker för mig oro att hundägare inom SKK inte känner mer empati för sina hundar, när en efter en blir vargmat, medan man knyter näven i fickan och t.o.m kritiserar ordf./insändare i Hundspsort/ för sin syn på svensk rovdjurspoltik.

13. Stackars människor

2012-04-11 16:02

Det är synd om människorna som förbrukar och missbrukar den jord vi ärft. De har ingen förståelse för rovdjurens existensberättigande utan kommer ständigt farande med sina propåer om ett vargfritt Sverige. Konsekvensen av detta resonemang blir att alla stora rovdjur på planeten ska förpassas till hägn och djurparker. Är nog bara JoJs läsare som önskar ett sånt scenarie.

12. Så ska en slipsten dras

2012-04-11 16:02

Mycket bra skrivet Kjell Dahlin!
Det enda jag vill tillägga är följande.
År 1800 var Sveriges befolkning drygt 2 miljoner. 1900 var befolkningen över 5 miljoner. Nu närmar vi oss sakta men säkert 10 miljoner. Självförsörjninsgraden av kött är runt 50% och sjunkande. Våra betesmarker behövs till annat än att föda upp vargmat.

11. Stående...

2012-04-11 16:02

...ovationer till dig Kjell. Tycker att du ska maila detta inlägg till alla våra riksdagspolitiker.

10. Vettigt o konstruktivt

2012-04-11 16:02

Bra skrivet,bra tänkt, Kjell Dahlin ! Hoppas du också skickar detta till de ledande centerpartister som har gått vilse i vargdebatten.Om dessa inte tar rättelse så kommer de att vara "rökta"i nästa val.

9. Finsk vargexpert

2012-04-11 16:01

Ilpo Kojola, internationellt känd viltforskare och medlem i EUs rovdjursråd, sågar totalt de svenska planerna. Han säger bl a att en sådan ökning som planeras i Sverige aldrig skulle gå att genomföra i Finland, då skulle tjuvjakten öka markant.
Det är intressant att en medlem av EUs rovdjursråd säger så eftersom den svenska regeringen hänvisar till samma rovdjursråd inför den tänkta och totalt sanslösa ökningen av vargen.
Tack Kjell Dahlin för ett utmärkt debattinlägg! Önskar att du kunde gå ut i någon rikstäckande dagstidning med samma sak.

8. Ingenting kommer att hända innan...

2012-04-11 16:01

Ingenting kommer att hända innan det värsta inträffar. Ett barn eller kanske en pensionär.
Och då kommer alla politiker att låtsas som om dom aldrig har hört talas om att vargen skulle ha gjort något liknande tidigare (alla dödsfall utomlands, och i sverige innan vargen systematiskt jagades till utrotningsgränsen, till trotts).

7. Kloka ord

2012-04-11 16:01

Kloka ord av Kjell Dahlin. Det är bara för beslutsfattarna att ta till sig! Låt det utgöra ett underlag för ett sansat resonemang om den ohållbara vargsituationen vi har nu.

6. Varg i hägn

2012-04-11 16:01

Det var en fantastiskt bra artikel Sänd denna artikel till politiker och tidningar.

5. Endast varg i hägn

2012-04-11 13:23

Kanonbra inlägg från Kjell Dahlin.
Hoppas att även våra beslutsfattare läser detta verklighetsbeskrivande inlägg.

4. En person som fattat vad varg ställer till med.

2012-04-11 13:22

Änteligen ett vettigt förslag.
Bra Kjell Dahlin du har fattat det här med varg,och vad landsbygdsfolket får stå ut med.
Länsstyrelsen kör under radarn så vanligt folk ska tro att vargen inte är farlig.
Har man bara skjutit en vargvalp plus alfatiken är saken ur värden.
Vi här i Skultunareviret har haft ytterligare en hund som blivit vargmat,kringströvande fjolårsvalpar som letar nya revir.
Hur sommaren blir kan man ju bara gissa,skall snart släppa ut fåren i hagen,för säkerhet skull blir ett rovdjursstängsel uppsatt,men det är ingen garanti.
Många skattepengar har gått åt,då helikopter,egna jägare skall ha sin betalning.
Återigen heder åt Kjell D som vågar debatera.

3. Glöm inte den största lögnen!

2012-04-11 13:22

Hela vargpolitiken är baserad på lögnen att vargen är en hotad art.
Men vargen är inte och har aldrig varit utrotningshotad.
Vad som pågår i Sverige är en enkel utökning av den starka vargstammens utbredningsområde, det har absolut INGET att göra med bevarandet av en hotad art.
De flesta människor har fått höra orden "hotad" och "utrotning" så många gångar att de tror på denna lögn.
Även våra politiker gick på denna lögn. SLU t.o.m. skapade en falsk inhemsk rödlista med vargen upptagen som hotad men detta är ren fantasi, man kan undra varför (anslag till "forskning"?).
Det är mycket svårt för politiker att agera mot denna allmän uppfattning, även om den är HELT FALSK.
Vi måste utbilda politiker, men först måste vi informera allmänheten om sanningen, endast då kan opinionen svänger nog för att politikerna skall kunna repa mod nog för att göra det enda rätta:
INGA frilevande vargar i Sverige!
(Det blir intressant att läsa djurväns upprepande av lögnen som kommer som ett brev på posten nu; jag slår vad att han även försöka återuppliva myten om en "särskild skandinavisk varg art" som är utrotningshotad. Ett litet påpekande för djurvännen: Bara för att en lögn upprepas ofta betyder inte att det är sant!

2. Kloka ord

2012-04-11 13:21

Ett MYCKET sansat och väl underbyggt resonemang; kommer ansvariga att ta till sig denna; för alla (vargkramare som vargmotsåndare), optimala lösningen?
Just nu sitter drabbade delar av landet på en snart detonerande krutburk! När man genom en helt havererad vargpolitik så totalt ignorerar landsbygdsbefolkningens så starkt försämrad livskvalitet, då bådar det inget gott!

1. Muddus och Tyresta blir bra

2012-04-11 13:20

Jag skulle rekommendera Muddus och Tyresta nationalparker så kan man rotera vargar för att motverka inavel och minska risken för att hela beståndet slås ut. Bra att också den stora majoritet av vargens tillskyndare inklusive Naturvårdsverket i Stockholm får nära till dem.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons