• Allmogejakt

Forskare vill ha inventering före fågeljakt

DebattPublicerad: 2008-04-11 09:47

Jägarna skulle kunna inventera fågelstammen före jakten på flyttfåglar, gärna i samarbete med ornitologer, föreslår en grupp andforskare. Avskjutningen kan sedan bättre anpassas till hur fågelbeståndet ser ut inför jaktstarten.
– Vi föreslår alltså inte begränsningar, bara att man ska samla in mer kunskap. Detta kan lika gärna leda till ökade jakttillfällen, förklarar professor Johan Elmberg.

Alla jägare vet att arters bestånd kan variera stort mellan åren. Detta gäller särskilt flyttande vilt. Samtidigt har vi kanske bara sett början på de klimatförändringar som kan komma. Arter som grågås, gräsand och ringduva är många länders villebråd och visar alla redan förändringar i flyttningsvanor. Hur kan då jägarna möta alla dessa förändringar?
Vi tror det kan vara dags att fundera mer på adaptiv förvaltning – alltså att finna former för en fortlöpande anpassning av avskjutningen av flyttande småvilt.

Klimatförändringar påverkar flyttfåglarna
Ringduva, gäss och änder hör till våra populäraste jaktbyten och är arter som i de flesta fall gör långa årliga flyttningar. Så har det alltid varit, men de klimatförändringar vi nu ser kan komma att kraftigt förändra villkoren.
I en nära framtid av möjligtvis snabba beståndsförändringar kan det bli ytterst viktigt att kvickt och smidigt kunna justera både avskjutningsnivåer och jakttider. Anpassning är också just vad adaptiv förvaltning handlar om.
Anpassad avskjutning är bara en del av begreppet adaptiv förvaltning.

Veta mer om fågelbestånden
Grundidén är att hela tiden veta så mycket om stammarnas storlek, häckningsframgång och beskattning att man effektivt kan uppnå de mål man har för förvaltningen. Det kan handla om att maximera avskjutningen, men också om att bygga upp stammar till en högre nivå eller att nå naturvårdsmål för minskande arter.
Adaptiv förvaltning uppstod som begrepp i Nordamerika, där andjakten är lite av en folkrörelse och där man har stora naturliga variationer i beståndens storlek.
När en stor del av ”ändernas barnkammare” på prärierna så småningom torrlades för jordbruk, nådde stammarna av många arter mycket låga nivåer. Detta oroade inte minst jägarna, som tidigt insåg att de hade mycket att vinna på ambitiös och årlig beståndsövervakning.

Stora inventeringar i Nordamerika
Sedan dess inventeras tusentals kilometer häckningsterräng i Kanada och USA från flyg, båt och till fots.
Resultaten sammanställs av viltförvaltningsmyndigheterna i de bägge länderna och ger jägarna direkt återkoppling. Under goda häckningsår leder det till ökad avskjutning, medan den minskas under dåliga.
Man kan också öka eller minska jakttidens längd. På så sätt kan avskjutningen maximeras på lång sikt, samtidigt som man får möjlighet att lösa konflikter mellan olika jägargrupper som jagar på samma villebråd fast under olika årstider.
Man kan också uppnå viktiga naturvårdsmål, vilket skapar samsyn mellan jägare, ornitologer och andra intressegrupper.

”Jägarna kan vara med och påverka”
Genom att vara med från starten hade jägarna i Nordamerika goda möjligheter att påverka alla delar av systemet för den adaptiva förvaltningen: ekologi såväl som ekonomi och lagstiftning.
I dag skulle varken jägarna, ornitologerna eller naturförvaltningsmyndigheterna vilja vara utan detta samarbete.
Vad krävs? Vid sidan om pålitlig avskjutningsstatistik är det viktigaste underlaget för anpassad avskjutning att man med jämna mellanrum följer upp hur de jagade arternas stammar förändras till antal och ålderssammansättning.
Detta arbete görs i andfåglarnas häckningsområden – det är där man lämpligast mäter hur stor den häckande stammen är och hur den årliga föryngringen har gått.

Räkna häckande par och ungar
Även om man inte skaffar sig kunskap om de absoluta antalen kommer man mycket långt med årliga indexvärden, något som egentligen bara handlar om att räkna antalet häckande par och deras ungar i tillräckligt många sjöar någorlunda spridda över landet.
Sådana inventeringar är väl lämpade för både jägare och ornitologer samt kräver mycket liten insats i tid om många deltar. Sedan länge har Finland ett sådant system. Det är blygsammare än det Nordamerikanska, men ändå effektivt och uppskattat, inte minst av jägarna.
Om vi i Sverige skulle vilja starta ett liknande program kan vi använda Finland både som mall och samarbetspartner; ett alldeles naturligt steg eftersom många av de änder som skjuts hos oss har sitt ursprung i öster.

Något för svenska jägare?
Är då svenska jägare beredda eller rent av sugna på att ägna ett par sommardagar åt att inventera änder? Vi inväntar inget svar utan vänder istället på frågan: det är osannolikt att få ett bra övervakningsprogram utan jägarnas medverkan! Tar jägarkåren en aktiv del i övervakningen av en viktig bytesgrupp skapas större delaktighet och förståelse för fördelarna med adaptiv förvaltning. Dessutom får man inflytande. Varför inte upprätta årliga andfågelinventeringar i direkt samarbete med ornitologerna?
Ett sådant långsiktigt övervakningsprojekt skulle skapa ett naturligt samarbete mellan två grupper som har det mesta gemensamt, även om man ibland ser artiklar och insändare som tyvärr kan få en att tro motsatsen.

För mycket byråkrati och reglering?
Nu undrar säkert den sunde skeptikern om allt detta verkligen är nödvändigt. Är det inte redan nog med byråkrati och reglering inom jakten?
Vi tror att frågan kan vara fel ställd. Olikt en del stationärt småvilt talar sentida forskning för att jakten verkligen har stor inverkan på beståndsstorleken av många flyttande fåglar. En färsk analys vi gjort av ringmärkningsdata visar att mer än 93 procent av vilda svenska gräsänder dör av jakt, medan ”naturlig” mortalitet har försumbar inverkan på beståndets utveckling.
Arter som kricka och ringduva jagas under en stor del av året i upp till 20 olika länder.

Regleras ändå på internationell nivå
Förr eller senare kommer jakten av flyttande småvilt att regleras på internationell nivå, och då tror vi att svenska jägare har allt att vinna på att ligga steget före.
En samordning av beståndsövervakning och avskjutning skapar oundvikligen ett visst merarbete. Men erfarenheterna från Finland, Kanada och USA visar att det lokala engagemanget skapar förståelse för rekommendationer för årlig justering av avskjutningen. Ju mer man engagerar sig, desto större kraft har man att påverka besluten i sin riktning. Och då spelar det ingen roll om man är jägare eller ornitolog, för det är samma djur man värnar om!

Johan Elmberg, Lisa Dessborn och Gunnar Gunnarsson, högskolan Kristianstad.
Petri Nummi, Helsingfors universitet.
Hannu Pöysä, Finska vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.
Kjell Sjöberg, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Före fågeljakten gäller det att räkna antalet häckande par och deras ungar i tillräckligt många sjöar, föreslår forskargruppen. Resultatet kan till exempel påverka vika jakttider det blir på en viss fågelart.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

22. Dalle

2008-04-16 13:22

Ha, ha.. Tror nog att epitetet "tangentbordsjägare" passar dig bättre.

21. Till vilken nytta?

2008-04-16 13:21

Jag upprepar den första rubriken och kommentaren av Anders. Jag instämmer helt med honom.

20. Jag får ursäkta uttrycket...

2008-04-16 10:05

Och till följd av detta förtydliga att jag sportfiskar, och då jag följdaktligen utövar detta på min fritid blev det så. Jag kanske borde ändra epitetet "fritidsjägare" till sportjägare också, så V.Arg förstår mig bättre?

19. Dalle

2008-04-16 08:42

Fritidsfiskare är ett förbaskat gissel, som lägger nät "för husbehov" och sedan oftast säljer fångsten. Hoppas du sköter korten bättre i din "jaktutövning".
Men du kanske menade sportfiskare, inte så lätt för dig att hålla isär kanske, som allt annat du rör ihop till en oförståbar röra.

18. Och vilka är vi...

2008-04-15 14:10

...som verkar vara så många, Jalle? Tro vad du/ni vill. Jag är bara en vanlig jägare/fritidsfiskare utan någon som helst koppling till "myndigheter". Att "ni" verkar vara ett gott gäng ryggdunkare som trivs med att ha samma åsikter och till varje pris stötta varandra i jakt och rovdjursdebatt rör inte mig, ni får göra vad ni vill och arbeta var ni vill, men att ni skulle ha något sorts självutnämt övermandat i jägarkåren för era åsikter tror jag inte ett dugg på.

17. På pricken, Dalle

2008-04-15 13:14

Du har inte kunnat formulera dig tydligare för att ytterligare visa att du är precis vad vi misstänker dig för.

16. Jagar själv...

2008-04-15 10:42

...men har insett att andra intressen än våra egna (300 000 jägare) bör beaktas i debatter och jaktfrågor. Vad eftersträvar ni? Total makt för landets jägarkår att själva bestämma rovdjurspopulation, jaktuttag samt övriga regler vad det gäller jakt och viltvård?
Det är väl bra om andra grupper kommer med förslag och dessa behöver väl inte per automatik sågas av trångsynta bakåtsträvare som tycker "allt var bättre förr"?
Kämpa ni för morkullejakt om ni tycker det är en viktig fråga, ni får ju massor av frisk försommarnattluft, samtidigt som ni bär hem bröstbitar stora som halva golfbollar till middagsbordet. Varför inte i samma veva lobba för jakt på gråsparv och stare...det funkar ju på Malta.

15. Blev riktigt rädd där ett tag...

2008-04-15 08:45

Tänk om man tänkt så fel att till och med Dalle höll med en, hualigen!
Sin vana troget började han/hon dock bara efter ett par meningar att visa hur han/hon verkligen tänker, puh!

14. Naturlig reaktion, Johan

2008-04-14 17:26

Jägarna har dåliga erfarenheter av ornitologer i rovdjursfrågan, därför misstroendet.
Dessutom vill jag påstå, och tro, att på de allra flesta platser bedrivs redan idag adaptiv beskattning genom att uttaget varierar årsvis beroende på tillgång. De flesta Svenska jägare tar ett helt annat ansvar för "det vilda" än sina amerikanska kollegor genom att de har samma jaktmarker år efter år (det egna reviret).
Det till skillnad från korttidsköpjakter på statlig eller privat mark på andra håll. Så att, som vanligt, härma amerikanska förhållanden behöver inte alls leda framåt.
I fallet förvaltningen av älg t.ex. borde de ha lärt av oss i stället. Tyvärr blev det tvärtom med minskat möjligt uttag av älg som resultat, när vi härmade amerikanarna och började föda upp varg! Vad gäller själva forskningen blir det en prioriteringsfråga, anser jag.
Är den forskning du nämner viktig och försvarbar? Svaret på frågan fattar andra men många ser med olust på slarv med våra pengar på onödiga områden när vi vet vilka brister som råder på mängder av andra.
Ingen av oss tackar nej till ökade kunskaper, men allt har "ett pris". Att avgöra om vi skall skjuta mycket eller lite klarar vi redan själva, men finns idéer i förlängningen om ökade uttag kan stödet från jägarorganisationerna strax komma. Men vad skulle kunna vara nya förutsättningar för det?
Ha en bra jakt själv!

13. Vilken vinkling, Dalle

2008-04-14 17:24

Du har tolkat tyskterrier på ditt allra egna sätt. Ett sätt som försiktigt baktalar jägana med ord som "förlegad allmogejakt", och "samarbete för att få acceptans" och "löjlig morkullejakt"
Du utmärker dig avvikande om du kallar dig jägare.
Och Dalle, det är inte myndigheterna som gör slut på bulefisket. Det är som så ofta medierna, efter tips från gräsrötter kan man tänka. Att du har starka försvarande band till myndigheterna är vi många som misstänker.

12. Kors i taket...

2008-04-14 09:08

Här står man plötsligt beredd att hålla med tyskterriern. Bra, vi behöver nog samarbeta för att få acceptans. Leder detta bara till att få hjulen lite i rullning kan det snart komma oss till nytta. Däremot tycker jag jakten på morkulla är och alltid har varig "löjlig". Nästan jämförbar med det ryckfiske på torsk i Öresund (kallat bulefiske) som svenska myndigheter nu med all rätt tycks förbjuda. Denna förlegade "allmogejakt" där jägare ger sig ut i juninatten för att peppra småfåglar med anledningen att det är det enda jaktbara vilt som finns att tillgå denna årstid. Detta spektakel saknar jag inte ett dugg, kan lika gärna gärna ta mig till lerduvebanan om jag blir skjutsugen runt midsommar.

11. Idén är inte...

2008-04-14 08:30

...alls så tokig utan tvärtom egentligen. All jakt bygger på att jaga viltstammar som tål jakttrycket och att plocka av överflödet. Men kommer det att fungera så som tänkt?
Jag tror tyvärr inte det, forskare och länsstyrelser har inte direkt utmärkt sig för att lyssna på jägarna när det gäller storleken på våra viltstammar.
Älgens explosion, rådjursexplosionen, antal lo och råstammens kraschande, björnens numerär och sedemera även vargens antal och betydelse på våra viltstammar.
Listan kan göras nästan hur lång som helst där dessa myndigheter nästintill struntar i vad jägarna anser tills det är ett faktum att vi hade rätt och saken inte längre kan negligeras. Handen på hjärtat, vi inbitna jägare som verkligen bryr oss om våra viltstammar, även fåglarna, och tillbringar all vår lediga tid i skog och mark med att hålla uppsikt på det vilda borde väl veta bäst hur det ser ut i markerna? Något annat vore i allra högsta grad märkligt. Trots en god idé är det nog dock så att den har mycket liten chans att lyckas då förtroendet i jägarleden för dessa myndigheter i stora delar av landet är likamed noll och intet. Och har de styrande inte förstått det förr så är det hög tid att börja fatta nu hur det är fatt och försöka börja lyssna litegrand för att undvika denna kollisionskurs vi är inne på.
Att gång efter annan gå ut och begära hjälp av oss svenska jägare med inventeringar av olika slag och sedan i alla fall bara gå efter vad man själva tycker är ett dåligt sätt att skapa förtroende på.
Så Johan, själv tycker jag iden är bra, och i slutänden kanske nödvändig, men du behöver bara titta på den undersökning jägarna
gjort på morkullan och vårjaktens inverkan på populationen, samt myndigheternas handlande efter det för att förstå hur bra detta kommer att fungera...

10. Tråkig attityd var ordet

2008-04-14 08:28

Exakt vad tillför ornitologer som jägare inte redan äger? Hela din inställning tycks vara att jägares insatser inte har något värde utan att någon annan kontrollerar dem. Vad krävs för att kallas ornitolog och vad krävs för att kallas jägare? Är jägares traditionsburna erfarenheter så suspekta att man anser sig behöva starta grundforskning om hur många änder som årligen får skjutas? Jägare vet att populationsfluktuationer är vanliga men långt ifrån alarmerande. Jägare vet OCH forskare vet vad jakten betyder för populationer, jakten påverkar INTE det flesta arter. Varför söker ni en ny förvaltningsmodell för det som redan fungerar? Är ni bekymrade för att jakten ska utrota? Kan det möjligen vara så att ni genom era inlägg försöker implementera och legitimera nya områden för egen del?
Min erfarenhet är att dagens jägare är välutbildade, omdömesgilla och seriösa. Vill forskarna uppfattas som seriösa bör ni snarast sluta ropa på hjälp från ornitologer för att kontrollera jägarna.

9. Tråkig attityd

2008-04-12 20:08

Jag är huvudförfattaren till artikeln som ni kommenterat. Låt mig till att börja göra tydligt att vi inte på något sätt tar avstånd från andjakt, tvärtom. Artikelns författare äter nog mer vildand än de flesta svenska jägare! Jag delar gärna med mig av mina egna recept, även om jag inte har något bra för bläsand ännu. Alla vi författare har många goda vänner som jagar, både änder och annat. En av författarna är aktiv jägare själv. Låt oss därför slippa den tråkiga jägare – ornitologer-motsättningen.
Precis som Anders Nilsson poängterar i sitt inlägg finns det hundratals eller tusentals som är bäggedera. De och vi vet att grupperna har mycket mer gemensamt än vad som skiljer dem åt.
Vad vi i all välmening föreslår i artikeln är att jägarna inget har att förlora på bättre kunskap om stammarnas utveckling och årliga förändringar.
Är man dessutom med själv och samlar in materialet, får man både inflytande och respekt för arbetet som görs. Jag uppmanar skeptikerna att prata med finska jägarvänner, som redan har ett sådant system som vi beskriver. Detta leder till REKOMMENDATIONER till de lokala jaktkretsarna och skapar så vitt jag vet ingen byråkrati alls. De flesta jägare är bara glada att få en vink om det är läge att skjuta mer eller mindre.
Jag önskar er alla en god andjakt till hösten!

8. Men

2008-04-12 13:54

Men nu är ni ute och seglar igen. Det finns ornitologer som hör och häpna är jägare med.
Så hur ska ni ha det? Är de jägare eller ornitologer? Bägge är ju hobbyverksamheter, så skulle vara intressant hur ni avgör vem som är vad?

7. Vad tillföra ornitologerna?

2008-04-12 13:54

Ett nytt häpnadsväckande utspel från muppkanten, förlåt jag menade naturvänner. Dessa återkommande bidrag som välvilligt erbjuder sina "kunskaper". Vilka kunskaper har dessa personer om jakt och jaktbara arter? Vilken kunskap har dessa personer som jägarna inte har?
Visst, man vill mena att jägare inte känner igen olika arter och vill därför hjälpa oss med det men vad ska vi då medverka för?
Ska det bli som vid rovdjursinventeringar att jägare utför skitjobbet och "experterna" kommer dit för att bekräfta och godkänna och alla observationer man inte hinner följa upp avfärdas?
Vad kan ornitologer om inventeringsmetodik som vi jägare inte kan? Jag vill påstå att svenska ornitologer är helt olämpliga att delta i varje form av utvärdering och inventering av viltstammar. Jag har sett tillräckligt mycket från den kanten redan och erfarenheten avskräcker. Visste ni att ornitologer vill klassa skogsfåglarna som hotade arter? Varför? Jo, därför att man ogillar jakt och vill förbjuda jakt.
I Falun "inventerar" ornitologer en skrattmåskoloni och vill ge goda råd till människor som pinas av dessa fåglar dygnet runt under årets ljusa tid. Dessa personer hävdar att skrattmåsen är en hotad art och människors hälsa är ointressant i sammanhanget. Känns argumentationen igen?

6. Vadå?

2008-04-12 13:53

Det skapar arbetstillfällen för högutbildade forskare.

5. Faller på sin egen dumhet

2008-04-11 16:04

Varför skulle jägarna åter igen ställa upp och inventera?
Med den totala likgiltighet som myndigheterna visar jägarnas siffror vid rovdjursinventeringar har nog en snöboll i helvetet större möjlighet att överleva än detta förslag. Om de nu inte gör upp med ”herrarna”
i Jägareförbundet förstås, som vanligen bara jamsar med.

4. Stolleförslag

2008-04-11 13:12

Släpp inte in dessa förb... fågelskådare i svensk fågeljakt. Nej, se bara på morkullefrågan och skarven som försvaras med näppar och klor med fågeldirektivet som argument.
Fågelskådarna i staterna kanske har någon utbildning som gör underverk, men här är det endast ett gäng jakthatare som tycker en stoppad jakt är bra, oavsett art.
Man kan utgå ifrån att dessa forskare är huvudmedlemmar i SOF och då förstår ni den vinklingen.
Försämringar kommer vi få ändå, men då är det som vanligt en eftergift från socialdemokraterna till miljöpartiet.

3. Man kan väl gå på...

2008-04-11 13:09

...föregående års siffror, alltså gamla, precis som när man bestämmer avskjutningen på rovdjur.

2. Hur fungerar adaptiv förvaltning...

2008-04-11 11:23

...när det gäller skarv? Vad har forskarna för förslag? Maximera uttaget, det låter riktigt.

1. Till vilken nytta?

2008-04-11 10:16

Vad var poängen, siffror som forskarna kan sitta och räkna på! Om jägarna gör en inventering på våren, skulle då forskarna kunna ta fram uppgifter om hur stor avskjutningen skulle vara på hösten? Tror inte det.
Ännu ett dravlande forskarförslag, ge oss tillbaka morkullejakten.
Då kanske vi kan hjälpa er att inventera kanadagåsen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere