• Pinewood

Häxjakt mot jägare som gått till EU-domstolen

DebattPublicerad: 2010-03-02 11:51

Jag har, som många andra, följt med i Sture Nilssons försök att ha rätt till jakt på sin egen mark. Han har vänt sig till EU-domstolen. Det är bra att frågan tas upp och prövas igen, men jag reagerar mot den ”häxjakt” och ”svartmålning” som vissa nu utövar mot denna person som bara använder sig av det förfaringssystem vi medborgare är hänvisade till. Därför känns det angeläget att läsarna ges en bredare beskrivning av bakgrunden.

I Sverige finns i dag två organisationer som verkar för jakten i Sverige, Svenska Jägareförbundet samt Jägarnas Riksförbund (JRF).
JRF är det mindre förbundet, som bland annat verkar för rätten till jakt på egen mark.
Svenska Jägareförbundets lokala avdelning i Skellefteå heter Skellefteåbygdens jaktvårdskrets.
Där finns en ”inre kärna” med bland andra två aktiva journalister.
Älgjakten har under åren utvecklats och förenklats. 1992 tilläts älgskötselområden bildas. Där upprättas treåriga skötselplaner tillsammans med markägare, skogsbolag och jägare. Femvägsskälet var först i Skellefteåområdet. Skellefteå-kretsen gjorde allt för att förhindra att detta område bildades 1992.
Länsstyrelsen tvingade Skellefteåkretsen att bilda egna älgskötselområden 2004. Men där fortsatte man sedan felaktigt att kalla älgförvaltningen Skellefteåmodellen. Inga samrådsmöten skulle behöva hållas och så vidare. Fortfarande är det den ”inre kärnan” som styr och ställer och bland annat upprättar skötselplaner. De vill inte delegera ut detta arbete till berörda parter som det var tänkt. Tyvärr blir inte markägare och jägare upplysta hur älgförvaltningen bör fungera. Deras talan i Skellefteåområdet förs av den ”inre kärnan”, det vill säga Skellefteå jaktvårdskrets.
Utvecklingen inom jakten går framåt, men med felaktig ocj bristande information kan den bromsas, ett tag i alla fall.
Jag vill som markägare och jägare helst inte styras på detta sätt. Att nu Svenska Jägareförbundets medlemmar ger sig på och förlöjligar en medborgares fulla rätt till prövning, är beklagligt.
Sopa framför egna dörrar först!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Kommentar till Motståndare till tvångsanslutnning

2010-05-12 12:50

Visst kan det vara så att det är bättre biotop för älgen på de 28 Ha som här omtalas men att man tror att 28 ha skulle kunna föda ett obegränsat antal älgar är ju bara dumheter, älgar rör sig över stora områden,
jag är själv i sitsen att grannlaget inte velat gå med i skötselområdet som vi är med i utan kan själva bestämma vad som kan och ska skjutas, och har sedan suttit och skjutit djur som vi i skötselområdet bestämmt ska fredas, jo det är motiverat med tvångsanslutning. Jag kan nu med stolthet berätta att de vi (både vi och de som inte vill vara med i skötselområdet arrenderar av samma markägare) arrenderar av har sagt ifrån, vill de jaga så ansluter de sig eller så får de ej arrendera längre!
Det finns ingen given rätt att få skjuta älg bara för att man har mark arrenderad eller egen! Det är samma sak med varg och lojakt, att jag inte vill ha varg eller lo innebär inte att jag får jaga varg och lo. Det jag isåfall får göra är att påverka demokratiskt. Detta hackande mellan Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet vinner vi inte något på, det tjänar bara jaktmotståndarna på.

6. Kommentar till Bjärven

2010-04-03 12:39

Kommentar till Bjärvens inlägg.
Det är inte antalet hektar enbart som föder älgen , utan det är vad som finns på dessa hektar som är avgörande, 500 hektar torr stenig hedmark kan inte livnära en älgkalv medan en 28 hektar med igenvuxna odlingar med frodig växtlighet kan livnära ett antal älgar.
Och varför att älgen fälls på dessa "fnuttiga" 28 hektar är säkert ingen slump utan älgen har troligtvis att göra med att älgen hittar sin föda där och därför blev den skjuten på den platsen.

5. Proportioner...

2010-03-05 15:53

Att tycka att man ska ha rätt att skjuta vuxet djur på 28 ha är en mänsklig rättighet är att driva det begreppet i absurdum.
Ett vuxet djur var 28:e år i sådana fall.
Vad blir kvar av vården av älgstammen om alla småmarker skulle ha den rättigheten?

4. Jaktjuridiskt bomskott

2010-03-04 16:34

Händelsen som föranlett detta debattinlägg fins att hämta i Svensk Jakt Nyheter för drygt ett år sedan. Där skriver Bernt Karlsson om mitt jaktmål i Europadomstolen. Artikeln andas en viss ironi över att den del av min fastighet som berörs av målet endast består av 28 ha. Dessa 28 ha är inklämda i ett hörn i grannbyns VVO. Av den anledningen gör jag ett försök att ta ut denna mark. En debatt i tidningen NORRAN, har än en gång tagit fram Bernt Karlssons artikel "Grönt ljus för viltvårdsområdet" i ljuset.

Här kommer tredje och sista inlägget från min sida i den debatten:

JAKTJURIDISKT BOMSKOTT
Lennart Nyström Skellefteå och som jag tror Bernt Karlsson skribent i Svensk Jakt, hävdar fortfarande i NORRAN den 13 Februari att mitt jaktmål i Europadomstolen (ECHR) är behandlat och avgjorts. Om så vore, varför tas då målet upp igen? I dag har Europadomstolen ca. 100.000 mål i balans, varför då börja ”tugga” på ett redan avgjort mål? Alla ni med en hygglig bedömnings- förmåga inser nog liksom jag, att Bernt Karlsson via Svensk Jakt Nyheter, har presterat ett jaktjuridiskt bomskott med sin artikel : ”Grönt ljus för viltvårdsområdet”. Visst är det förargligt, men inte första gången någon förivrar sig i bedömningen av ett juridiskt mål. Lennart och Bernt som alltjämt värnar tvångsanslutning av jaktmark till VVO, får väl hoppas att jag förlorar mitt mål i Europadomstolen och det är naturligtvis fullt möjligt. Vi får se hur det går ? När det gäller jaktturism så upprepar jag nu för tredje gången : Jag ska inte bedriva jaktturism. Men snart börjar jag tro att Lennart och Bernt vill att jag ska börja i den branschen. Eftersom den del av mitt markinnehav som berörs av detta jaktmål endast består av 28 ha, så borde även ni förstå att det inte är ett underlag för att bedriva jaktturism. Avslutningsvis kan dock sägas att, jag tror att jaktturism kommer att bli en framtidsnäring här i landet, som inte kommer att låta sig stoppas av lagen om viltvårdsområden.

3. Akta dig Dick.......

2010-03-04 01:37

för att kritisera SJF då kan du trots att det du skriver är sant, bli anklagad för att sprida lögner om SJF.
Detta fick jag alldeles nyligen erfara i en artikel i VF som är undertecknad av Västerbottens Jägareförbunds styrelse utan underskrivna namnteckningar.
Jag har bla skrivit att Thorbjörn Lövbom i Svensk Jakt nr 1 2010 sid 22 skriver att SJF målsättning är att arbeta för att högst två vargföryngringar i varje län ska få förekomma.Det uttalandet spräcker på en ggn SJF målsättning om 150 vargar, var finns logiken? Vidare har jag opponerat mig mot SJF diktaturfasoner angående skrivningen i stadgarna om rösträtten i jaktvårdskretsarna. Självklart ska ingående delägare i kretsarna ha rätt att utöva rösträtt i kretsen utan att vara medlem i SJF.
SJF kan omöjligt bestrida en jaktvårdskrets arealer som sina egna och jakträtten tillhör markägaren oavsett medlemskap i SJF.Jag känner inte till att det finns någon mark här i Västerbotten som SJF står som lagfaren ägare till.
Jag mfl upplever att SJF härskarfasoner har ökat här i Västerbotten efter bytet av länsordförande för några år sedan.
Det är faktiskt hög tid att jägarekåren på allvar börjar fundera över vilken jägareorganisation man ska tillhöra.
Jag ska inte sticka under stol med bildande av VVO är i det stora hela en bra lösning av samgåendet i jaktfrågorna,men frågan är om inte kretsarnas tid snart förbi, i varje fall om SJF fortsätter på den nu inslagna vägen här Västerbotten.

2. Respekt för liv och egendom saknas

2010-03-02 15:37

I en demokrati skall det råda åsikts- och yttrandefrihet för människor.
Demokratiska rättsregler finns för att tillförsäkra fria människors rätt att tänka själv och friheten att få ha åsikter och fritt få diskutera sina åsikter med andra människor.
I en demokrati skall Du även fritt kunna diskutera politik, religion, korruption och även i media kunna ifrågasätta staten, dess makthavare och myndighetsutövning.
Och det gäller då naturligtvis myndighetsutövningen i jaktfrågor.
Sture Nilsson ska också respekteras för sitt liv och sin egendom och har rätt till mänskliga rättigheter som äganderättsskydd och föreningsfrihet.
I en demokrati skall ingen tvingas till medlemskap i en förening eller tvingas att lämna sin egendom till en förening. I en demokrati har också en markägare rätt att jaga på sin mark.
Jakträtten är markbunden och tillfaller markägaren och ingen sammanslutning skall kunna lägga beslag på jakträtten emot markägarens vilja.
När ett jägareförbund negativt särbehandlar någon person i avsikt att beröva honom jakträtten som det beskrivs att de gör med Sture Nilsson med och inte tar någon debatt i frågan med honom så bevisar det:
• Att Jägareförbundets förtroendevalda ledare inte själva är demokrater.
• Att Jägareförbundet är rädd för det fria ordet och vill tysta en fri debatt.
• Att Jägareförbundet inte respekterar demokratins rättsregler med åsikt – och yttrandefrihet.
• Att Jägareförbundet inte respekterar medlemmarna och dess förmåga att själva få välja vad som är rätt eller fel.
Är det i ett sådant Jägareförbund som vi vill vara medlem och verka i?

1. Häxjakt

2010-03-02 14:28

Förvånar mig inte ett dugg, att Jägaeförbundet jobbar på det här sättet. Svenska Jägareförbundet har väl aldrig lyssnat på sina medlemmar, de vill väl att all jakt bara skall styras av grevar och baroner? Jägareförbundet har väl alltid stått för att trycka ner små markägare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB