• Allmogejakt

Hjältarna från Kuivakangas vågade jaga på sin egen mark

DebattPublicerad: 2008-12-15 10:03

Tornedalsborna Harry Aunäs, Börje Byrsten, Karl-Fredrik Häggström, Henrik Luttu, James  Pekkala, Tomas Pekkala, Bertil Toolanen, Göran Ylinentalo, Hans Ylinentalo och sist men inte minst Håkan Önneholm, är tio markägare från Kuivakangas by.
De har utan respekt för de gängse traditioner och beprövade förfaringssätt som har rått inom VVO (viltvårdsområden) ansett det som sin rätt att jaga på den mark de skattar för.
De har mot mångas protester och fördömanden gjort vad de ansett vara rätt, nämligen att skjuta sina älgar på sin egen mark.

Dömdes och friades
För sitt handlande har de dömts i Haparanda tingsrätt för tjuvjakt, med stora bötesbelopp som följd. De tio markägarna ansåg fortfarande efter denna dom, att de hade rätt till jakt på egen mark. Därför överklagades domen.   
Hovrätten i Luleå tog upp målet och gav de tio markägarna rätt. Nu har även Högsta domstolen granskat målet. 
HD avvisade målet. Det innebär att hovrättsdomen blir prejudicerande. Vi markägare kan nu jaga älg på våra egna marker utifrån den storlek den har, trots att marken är ansluten till ett VVO.

”Tjuvjägare” är hjältar
Denna lagstiftning har funnits sen många år, utan markägarnas kännedom. Det är först nu som vi har delgetts denna information, via Kuivakangas-målets hantering i de svenska domstolarna. Detta tack vare de tio markägarna från
Kuivakangas. 
I mina ögon är dessa tio ”tjuvjägare” ingenting annat än hjältar. De har utifrån äganderättens grunder gjort vad ingen annan vågat göra – jagat på sin egen mark! Genom deras handling har äganderätten inom den svenska jakten tagit ett stort steg framåt!     

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Jägareförbundet inför rätta!

2009-01-04 16:21

Det är nu klarlagt att Jägareförbundets normalstadgar för VVO är manipulerade i förhållande till Lagen om Viltvårdsområden. I normalstadgarna står det "styrelsen företräder medlemmarna". I Lagen om VVO står det "styrelsen företräder medlemmarna mot tredje man". Genom att utelämna de tre sista orden får ju normalstadgarna en helt annan innebörd.
Följden blev att Kuivakangas styrelsen lurades att föra talan mot egna medlemmar vilket inte är möjligt enligt Lagen om VVO. Pga av Jägareförbundets felaktiga stadgar kommer delägarna i VVO att få betala 100-tusentals kronor i skadestånd. Kuivakangas styrelsen borde stämma Jägareförbundet och länsstyrelsen i BD-län för felaktiga stadgar och för godkännade av nämnda stadgar.
Varför finns det inga kommentarer från Jägareförbundet?

8. Även fångst i syfte att märka fåglar eller djur betrakas som jakt

2008-12-20 11:03

Att döda ett djur, man fångat eller försökt fånga, är inte nödvändigt för att handlingen skall betrakas som jakt.
All jakt, utom skyddsjakt, kräver därför markägarens tillstånd.
Detta liksom att allemansrätten kommer att försvinna blir konsekvensr av harmonisering inom EU.
Eftersom sjöar och vattendrag ingår i fastigheter så tror jag inte detta ägande kommer att påverkas även om krafter inom EU arbetar även för en sådan förändring.

7. Kuivaligen!

2008-12-18 09:12

Var det inte den förre svenske näringsministern som i september 1999 myntade uttrycket: "Sverige är egentligen den sista Sovjetstaten"?!

6. Civilkurage!

2008-12-17 11:37

Fantastiskt att det finns några svenskar som kan opponera sig och dra upp foten ur socialismens tvångs-träsk. Dessa personer borde ha 100 000:- i civilkurage-priset! Inte ens ryssarna som haft förmyndare i 70 år vill ha VVOF! Och Svenska Jägareförbundet, socialismens förlängda arm, med 50 miljoner i bidrag motarbetar befrielsen av tvångsanslutningar på alla sätt. I VVOF:s arsenal finns hot, telefonterror, sabotage av skogsmaskiner och bilar och misshandel av markägare.

5. Nu föll de sista kolchoserna!

2008-12-17 10:55

Bra gjort av Kuivakangasjägarna.

4. Helt rätt!

2008-12-16 09:25

Viltvårdsområden är nästan alltid rätt. Märk väl - nästan. Fast de som vill stå utanför måste givetvis ha rätt att göra så. Domen är, enligt min mening, ett viktigt steg på vägen för att få svenskarna att förstå vad äganderätt innebär.
Feynman har väl i princip rätt i sin kommentar, men har missat en viktig punkt: jakt innebär att jaga eller förfölja vilt i syfte att döda detta. Om syfte att döda icke finns, är det faktiskt inte tal om jakt i juridisk mening.

3. Ingen harmonisering tack!

2008-12-15 15:27

I den svenska rättstraditionen finns det två element som står starka och som jag inte vill mista, det första är äganderätten till jord, skog, jakt, vatten och fiske; det andra är allemansrätten.

I EU är ägande av framför allt vatten och fiske vanligast att det tillhör staten emedan vi i Nordeuropa har detta som enskild egendom tillhörande fastigheterna. Detta är idag under attack via EUs vattendirektiv som gör gällande att allmänheten och en massa andra skall vara med i förvaltningen av vattnen, som faktiskt är enskilda.

Ser vi till allemansrätten så är även det en urgammal tradition som gör att vi kan röra oss i skog och mark, plocka bär och svamp för eget bruk etc. Detta vill jag inte ifrågasätta, det som skall ifrågasättas är om man skall få begagna andras mark för ekonomisk vinning.
Att plocka bär och svamp för att tjäna pengar är kanske inte hela världen, men när det istället gäller naturturism med camping som ger slitage, hästar som sliter och förstör rotsystem, skoteråkning över annans mark etc. Detta bör genast förbjudas och har inget med den ursprungliga tanken i allemansrätten att göra.

2. Ja!

2008-12-15 13:36

Man kan även få rätt att skjuta inkräktare, det är ju sunt.
Så blir det lika här som inom mesta EU, jakt blir ett nöje för överklassen.

1. Jakträtt följer äganderätt även när det gäller rovdjur

2008-12-15 12:10

Domen måste få följder även för den jakt som så kallade forskare bedriver på ett antal djurarter, vare sig "forskarna" använder sig av bedövningsgevär eller av riktiga vapen och fällor.
Det är även dags att harmonisera allemansrätten med den rättskipning som är vanlig inom EU. Det finns bland annat förslag på att markägarna skall kunna ta betalt av alla som vill vistas på hennes mark för rekreation med mera.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons