• Älgskadefondsföreningen

Information och propaganda om varg

DebattPublicerad: 2007-06-20 17:37

Calle Seleborg har reagerat över att Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen i år betalar ut 5,6 miljoner till vargvänlig propaganda. Främst barn och ungdomar, speciellt från vargdrabbade regioner, ska förmås att gilla varg.

Naturvårdsverkets informationslinje i rovdjursfrågan liknar mycket diktaturstaters propaganda. Kritik och invändningar motverkas med alla medel på ett effektivt sätt. Endast organisationer som verkar för rovdjurens återtåg in i det svenska landskapet får vara med och dela på miljonerna som delas ut.
Organisationer som försöker komma med brasklappar och pekar på att informationen i propagandan inte alltid är korrekt, utan till och med direkt felaktig, göre sig inte besvär. Genom en massiv propagandainsats ska glesbygdens folk acceptera en kraftigt sänkt levnadsstandard vad gäller livskvalitet.
Låt oss granska den ”information” som ges.

”Vargen fanns förr i Sverige och är alltså en del av vår historiska fauna.”

Vi hade också i historisk tid visenter, svartråttor och vägglöss. Vi hade smittkoppor, böldpest, polio och andra sjukdomar. De hörde alla till vår kultur och borde då återinföras.

”Vargen är ekologiskt oumbärlig på grund av sin plats i toppen av näringskedjan.”

Det behövs en topp på näringskedjan. Det finns inget unikt med vargen framför björn, järv och lo. Den enda unika topp som kan ersätta alla andra är människan.

”Vargen är av betydelse för den biologiska mångfalden.”

Vargen har inget företräde framför de andra stora rovdjuren i detta avseende. Vår biologiska mångfald är skapad i människans kulturlandskap under generationer. Den främsta motorn för denna mångfald är den småskaliga djurhållningen och utmarksbetet.
På grund av sin påverkan kommer vargen att orsaka en minskning av denna mångfald, när djurhållning övergår till stordrift och skogsbetet blir omöjligt. Med skogsbetets upphörande försvinner också våra gamla boskapsraser med ett unikt genetiskt material.

”Vargen dödar bara gamla och svaga djur och bidrar därigenom till en bättre viltstam.”

Vår viltstam innehåller praktiskt taget inga gamla djur. De ”svaga” djur som tas är i första hand kalvar och ungdjur. Kvar blir en åldrande stam som efter hand riskerar att dö ut. Rapporter om wapitin i Yellowstone-området visar på detta.

”Vargen dödar bara vad den behöver för att äta.”

Märkligt nog en mycket seglivad uppfattning som forskarna inte verkar ha gjort något för att bemöta. Man behöver bara läsa referaten från angreppen i fårhagar för att inse att det är helt fel. Alla rovdjur dödar så mycket de kan när tillfälle ges.

”Vår varg är ett utrotningshotat djur.”

Vår vargstam är en liten isolerad spillra av den stora ryska vargstammen på minst 50 000 djur. Näst räven och människan är vargen det vanligaste bland de större däggdjuren. Ett djur är inte utrotningshotat i kanten av sitt utbredningsområde.

”Vår varg håller på att förtvina på grund av genetiska problem (inavel).”

Vargen är på grund av sina stora kullar mycket tolerant mot inavelsdefekter. Ett tecken på detta är också att när ett djur i ett alfapar dör intas platsen ofta av avkomman. Olof Liberg för en intensiv kampanj där han hävdar vargstammens snara död om inte nytt blod tillföres. Enligt senaste rön dröjer det dock troligen 100 år innan man ens vet om det är ett problem.

”Minskande kullar är ett bevis på inavels negativa effekter.”

En jämförelse med kullar i Finland och i ryska Karelen visar att kullarna i Sverige-Norge är normalstora. Att kullarna tidigare var större är helt naturligt eftersom då tillgången på bytesdjur var mycket stor och inga problem fanns att bilda nya revir. När jag berättade för Olof Liberg om kullstorleken i ryska Karelen var hans reaktion inte den man förväntar sig av en forskare. Han sa inte ”Vad intressant, kan du skicka mig materialet” utan ”Jag vet ingenting om läget i Ryssland”.

”Påspädning av nytt genetiskt material kan inte erhållas på naturlig väg.”

Under åren 1977-83 anlände från en liten stam vid finsk-ryska gränsen ett tiotal vargar till trakterna av Hedmark-Värmland utan att lämna några spår efter sig på vägen i form av slagna djur. En vargtik från Sverige-Norge har sedermera skjutits i Norra Finland. Olof Liberg har vetenskaplig bevisat att så har skett utan någon mänsklig hjälp. Med den nuvarande mycket större finska stammen vandrar naturligt några djur per år ned till vårt kärnområde.

”Vår vargstam håller på att utrotas av ett utbrett tjuvskytte.”

Enligt fältförsök viker vargen normalt från människan på 100 meters avstånd. Att komma närmare än 50 meter är nästan omöjligt. Alla erfarenheter över hela världen visar att vargen är ett oerhört svårjagat villebråd även med uppbådande av stora resurser. Att enstaka personer i smyg skulle kunna skjuta 25-30 vargar per år utan att någon skulle ertappas måste betraktas som ytterst osannolikt. Olof Libergs kampanj har en kraftig skuld till att ”informationen” från Naturvårdsverket och länsstyrelser inte betraktas som trovärdig.

”Fårskötsel är inget problem eftersom det finns rovdjurssäkra stängsel som delas ut gratis.”

Det är inte alla som är berättigade till den här typen av elstängsel, speciellt bland dem som har en mindre besättning för att hålla närmiljön öppen och lite tillskott till hushållningen. Sprider sig vargen söderut, vilket är en nödvändighet för att avlasta nuvarande koncentration, kommer kostnaderna att explodera om alla ska ha skydd. Dessutom täcker bidrag inte uppsättning eller underhåll av rovdjurssäkra stängsel, vilket är väl så resurskrävande.
Några rovdjurssäkra stängsel för skydd av boskap finns inte, de är endast avvisande. Lodjuret hoppar utan problem över dagens stängsel.
Vallhundar är bara användbara i en del fall och på grund av sitt starka revirhävdande inte helt problemfria. Lamadjur verkar vara ett intressant alternativ.
Nya EU-direktiv om spänningsbegränsning i stängslen kan ytterliga ta ner verkningsgraden.

”Det är jakthunden som söker upp vargen som bara försvarar sitt revir.”

Mycket krut har lagts ned för att hävda att detta är det normala, främst genom Jens Karlssons arbete. Rapporter från Finland visar att tvivlarna i Sverige har ganska så rätt. Undersökningar där visar att vargen främst tar hundar nära bebyggelse. Hundar jagas aktivt och beteendet nedärvs inom vargflocken. Bakspårning efter attacker på stövare och spetshundar visar att vargen påbörjat sin attack på ett avstånd av två-tre kilometer.

”Ingen har skadads av varg i Sverige sedan Gysinge-vargen 1821. Alltså är vargen ofarlig för människor.”

Gysingevargens härjningar var signalen till att utrotningskriget började på allvar i Sverige. Efter att Gustv III släppte jakten fri var nu allmogen beväpnad och var inte längre hänvisad till varggropar och vargnät. Vargen förföljdes varhelst den visade sig. En förföljd, krympande vargstam fick aldrig mera tillfälla att utforska människan som byte. Observera att den fria jakten tillsammans med rovdjuren hade minskat viltet så att vargen var beroende av tamboskap. Mycket boskap föll också offer men så gjorde vargen på samma gång.
Gången i Finland var liknande. Där kulminerade vargplågan i och med Åbovargarna. Det var signalen i Finland till ett utrotningskrig som så småningom blev mycket framgångsrikt.
I själva verket är sanningen att det finns inget annat stort rovdjur som har orsakat så många dödsoffer som vargen.
John Linnell med flera har dokumenterat tusentals offer i ”Frygten for ulv NINA OM722.” Men hans slutsatser avspeglar inte det som är beskrivet utan han nedvärderar klart faran med varg i bebyggda trakter.
I artsfakta för varg på rovdjursutredningens webbsida försöker man bortförklara de utbredda angreppen på barn i Indien med extrema socio/ekonomiska situationer med hög fattigdom och extrem exponering av till exempel barn parallellt med brist på naturliga bytesdjur, som tvingar vargen att leva huvudsakligen på boskap och mänskligt avfall.
Rapporten ”Hazaribagh: Child Lifting in India, AMBIO 1999” vederlägger helt dessa antaganden. Rajpurohit skriver: ”Små barn är aldrig skickade ensamma ut från byn. Alla registrerade anfall på små barn visar att de utförts endera i utkanten av byn eller inom själva byn. Anfallna barn hade tillfälligt lämnats obevakade eftersom fadern var på åkrarna eller med boskapen och modern samlade ved, hämtade vatten eller sysslade med andra hushållsgöromål. Det är otänkbart att föräldrar till små barn med avsikt skulle lämna barn i skogen för att bli tagna av vargar. ”
Det sista motsäger en annan populär förklaring i vissa kretsar.
Dessutom förtigs de sjukdomar som är förknippade med varg.
Med ett fast bestånd av varg och klövvilt uppträder efter hand ett antal sjukdomar, zoonoser. Många sjukdomar är beroende av en livscykel bytesdjur-rovdjur. Människan kan smittas av flera av dessa zoonoser. Utöver rabies är troligen dvärgbandmaskarna de allvarligaste. Sjukdomsförloppet är mycket långvarigt och symptomen diffusa eftersom de beror på vilket organ som drabbats. Ofta är sjukdomarna dödliga. De av forskarna önskade ”korridorerna” för djurens kommunikation mellan populationer garanterar att sjukdomar sprids. På grund av sin stora rörlighet kan en varg snabbt smitta ett stort område. Inom detta område bör varken bär eller svamp plockas, liksom är fallet i Mellaneuropa idag.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. lokalt bestämande

2009-01-25 22:21

Det är konstigt att alla som är för stora rovdjursstammar är fån städer och inte bor i kring dom 4 stora. Läs lillalindas kommentar på aftonbladet här ska en stockholms tös lära samer att sköta ren??? och vill att bönder ska ta å gå komvux kurser... varför ses inte såna här frågor från dom berördas sida. vad har en 08 med en varg i mitt land (Jämtland) att göra. Men vargen i stocholm han han inte skita ut fårköttet innan han va dö, va e det för logik. Inte här men dom ska finnas där. Å varför sitter Bjärvall i Dalarnas rovdjursgrupp.

20. MI

2007-06-29 10:06

Ser inte att mina synpunkter på bristande logik och extrema åsikter eller min tes om vargförespråkarnas huvudsakliga hemvist och mål ändrades på något sätt. Hänvisningen var ju bara ett exempel på det jag hittade och inte grunden till mitt inlägg i sin helhet men tydligen läste du inte längre eller noggrannare. Jag skrev att ”Bakom den absolut största delen av vargförespråkarna...” och indikerade därmed att det självfallet finns andra som är vargförespråkare också. För varje gruppering torde det finnas en normalfördelning vad gäller för- och emot (precis det som CF skriver om en bit längre upp). Symptomatisk för vargarnas.se är bristen på logik och fakta men sannerligen inte extrema åsikter – skulle vi prata statistik befinner denna hemsida sig flera standardavvikelser från medelvärdet för medelsvensson men förmodligen väldigt nära medelvärdet för uttalade jaktmotståndare. Att ta EN jägare, som helt enligt de flestas uppfattning, är starkt emot tjuvjakt som argument för att angripa (teorin i) min insändare finner jag roande...

19. Till Christina

2007-06-29 10:05

Du säger många kloka ord som jag skriver under på till en stor del. Det finns inga lösningar som passar alla. Men en av grundsatserna i vår demokrati och vår kultur, som jag uppfattar den, är att individen ska inte behöva lida för att det passar en verklig eller hävdad majoritet. Vi måste alltså se vad valet betyder för enskilda människor. Senaste året har jag sett hur med förtvivlan och sorg två äldre människor tvingats i förtid sluta med sin livsgärning att föda upp djur i Bohuslän-Dal.
Det finns flera men jag kan inte minnas exakt vilka just nu. Matcha den förtvivlan och uppgivenheten med önskemålet att ha rovdjuren några mil närmare, dock ej för nära. Jag tycker att denna förtvivlan och uppgivenhet inte kan uppvägas av att ett stort antal människor känner tillfredställelse över att ha rovdjur bland, för det mesta, andras bebodda trakter. Därför är jag motståndare till förd rovdjurspolitik. Och jag kommer att fortsätta att kämpa min David mot Goliat-kamp för det rika och trygga liv vi hade i glesbygden före 1980.

18. Varför göra det svårt för sig?

2007-06-28 09:28

Många blir lidande av rovdjuren. Skogsbolagen är vinnarna. Borde inte vara svårt att fatta kloka beslut om nu människorna ska få ha några åsikter. Men så var det ju just detta med PROPAGANDAN.
IG, nej inte handlar det om skönheten på djuren, men flera har nämnt just det i debatten. Att vara för rovdjur är att strunta i att andra (och många fler) får lida.
Jaktfilmen som IG länkade till ser jag som dels ett exempel på naiva oerfarna jagare som tror det är förenat med nöje att jaga varg, dels hur hatiska människorna blir som ständigt har gråben nära.

17. Ta ert ansvar, alliansregeringen!

2007-06-28 09:26

Jag är less på att argumentera för min inställning och vill säga följande:
Nu när vi ser dagligen hur djurägare blir drabbade av rovdjuren på allt fler ställen i landet. I Norge är det än värre där det är vanligare med djur på skogs- och fjällbete. Nu måste frågan ställas. Detta är väl ändå inte acceptabelt? Det handlar inte bara om kostnader och besvär, utan djuren utsätts för lidande och de drabbade människorna tappar livsglädjen. Jag anser det vara ”uppåt väggarna” och det är inget annat än ANSVARSLÖS POLITIK. Jag uppmanar därför här och nu jordbruksminister Erlandsson och övriga i alliansregeringen att se till att få ett slut på detta!

16. Svart eller vitt?

2007-06-27 20:04

Som en röd tråd i många av dessa kommentarer löper inställningen "för" eller "emot" som de enda alternativen i rovdjursdebatten. Antijakt vs. projakt, landsbygd vs. storstad, "kunniga djur-/natur människor" vs. "okunniga naturromantiska vargkramare", osv.
Hur bedöms en jagande storstadsbo som jagar varenda gång tillfälle ges och inte vill ha varg, en jagande vargforskare som doktorerat i ämnet, en landsbygdsboende djurägare som vill ha både jakt och rovdjur eller en glesbygdsboende jägare som tycker att rovdjuren är ett spännande inslag i naturen?
Alla dessa sorters människor finns faktiskt på riktigt och känner sig ganska överkörda i hela den här debatten. Att man befinner sig i en gråzon mitt emellan svart och vitt betyder inte att man behöver någon annan som för ens talan, det kan tvärtom skapa en stor irritation, som till slut kanske innebär att någon oförtjänt drabbas av följderna.
Respekt och förståelse är något man måste förtjäna och som man behandlar andra blir man själv behandlad. Om en jägare anser sig vara guds gåva till mänskligheten så ökar inte respekten för denne och på sikt inte heller för andra, bra och ödmjuka, jägare. Detsamma gäller ju även jaktmotståndare, forskare, stadsbor eller vad man nu kan vara.
Vad jag vill ha sagt, är att det ena inte utesluter det andra och känner man inte ödmjukhet inför det man gör, så blir man aldrig riktigt bra på det.

15. Calle...

2007-06-27 18:37

Absolut så begås mycket illegal jakt! Alldeles på tok för mycket! Straffen skulle vara hårdare (inte bara i viltfrågan) utan överhuvudtaget! Åtalen och förundersökningar läggs ner, som vargen Vulko. Bedrövligt!
Men det är väl så jagare vill ha det, kunna skjuta obehindrat, slippa åtal och få bort djur de inte tål. Förskönad bild? Den sanna bilden menar du väl? Flertalet hundar äts upp av stygga vargen på grund av jakten de får utöva i en farofylld värld, fast husse vet så väl om vargens beteende.

14. Till Pernilla

2007-06-27 16:08

Glöm inte att den viktigaste aktören i vårt ekosystem är, på gott och ont, människan. Rapporter från NINA i Norge pekar på att i trakter där utmarksbetet minskar på grund av varg minskar den biologiska mångfalden. Eftersom endast en starkt förskönad bild av vargen framförs av Naturvårdsverket är inte människor utanför rovdjursdistrikten speciellt kunniga.
Intressant att du bekräftar vad oerhört sällsynt det faktiskt är att stöta på en varg i terrängen. Om du hade varit beväpnad hur många vargar skulle du kunna ha nedlagt och fått att försvinna spårlöst under ett år? Så du tror tydligen inte heller på Olof Libergs uttalanden om en omfattande tjuvjakt.
Beträffande hundar, se mitt tidigare inlägg i frågan baserat på finsk forskning.

13. Vad är balans??

2007-06-27 14:38

För den som inte vet så strävar naturen ALLTID emot största möjliga KAOS, detta är biologer/kemister väldigt eniga om.
Om man tittar på fördelar vs nackdelar för att vargen skall ha en plats i vår fauna så väger enligt MIN vågskål vargens icke-vara tyngst. Då är det bättre med en gigantisk inhägnad.
I denna vågskål spelar ekonomi, kultur, drabbade, opinion, biologiska urval(evolution) och människans roll och utbredning in! Vore kul att se om ni kunde bidra med lite punkter under de olika kategorierna...
Apropå länken till:
http://www.jaktfilm.se/site/vargen.php
”Jag kallar detta något helt annat än jakt”, skriver IG.
Blir lite fundersam på hur du tror dessa människor i Ryssland verkligen känner sig och varför de har en viss inställning till rovdjur.

12. Vackra djur

2007-06-27 10:23

Jag har läst alla kommentarer och tänkte inte specifikt på Häggs.Vill understryka att jag tycker mycket bra om och har respekt för författaren till artikeln som kommenteras här. Även om vi inte har samma uppfattning i vargfrågan. Ja, jag är en stor rovdjursförespråkare men menar att vi ska eftersträva balans. Nollvisions hemsida bidrar inte till någon som helst förståelse. Ska vi titta på intelligensen hos däggdjuren borde det väl vara människan vi ska titta på. Jag drivs inte av hat till jägare men en önskan om samförstånd och hårda tag mot dem som inte följer lagen vilket lag de än tillhör. Har aldrig hört vargförespråkare säga att de ska vara kvar för att de är vackra. Det handlar inte om det. Läs detta om vargjakt

http://www.jaktfilm.se/site/vargen.php

Jag kallar detta något helt annat än jakt.

11. Hej, Mr_Straightpull

2007-06-27 10:21

Artikel du hänvisar till på mina webbsidor vargarnas.se är skriven av ”AKTIV JÄGARE” i Västra Götaland, den del av län där det finns varg. Så mycket om dina teorier.

10. Ytterligare ett exempel

2007-06-27 10:21

”Björnar anses kunna ta uppskattningsvis var femte av de älgkalvar som föds i björnarnas hemområde.”
Så står det under kortfakta om björnen på de5stora.
Enligt f.d. björnforskaren och Jämtlands läns rovdjursansvarige Magnus Kristoffersson tar de i älgbesättningar mindre än tio djur per 1000 hektar, 60 procent eller i vissa fall hela återväxten.
Vem ljuger?

http://www.op.se/parser.php?level1=2&level2=6&id=795306

9. Ett ekosystem

2007-06-27 10:19

Alla levande varelser och den miljö som finns inom ett visst område bildar tillsammans ett ekologiskt system, ett ekosystem. Här lever djur och växter tillsammans. De påverkar varandras livsmiljöer och betingelser.
Tycker detta är viktigt att kunna, och förstå innebörden. Det var väldigt viktigt då jag gick i skolan. Och idag?
Undrar angående glesbygdsfolket, förstår ni mest rovdjursproblemen? Jag tror de flesta i Svea är väldigt väl upplysta över rovdjursfrågan. Synd att inte den skaran hörs, som dock är större. Jag tycker inte det verkar som ni förstår helheten i det hela. Ni tänker bara i en riktning: skjuta varg! Hur många gånger har ni stött på varg? fast jag är ute på vargreviren, dag som natt, sover, hundarna lösa, så ser jag inte en varg med huggtänderna! Egentligen så vet ni nog också hur sanningen är. Våra hemska rovdjur håller sig så långt borta från er som möjligt. Men varför tas jakthundar ibland, kan man undra då?

8. Du, IG/hundpatrullen!

2007-06-26 09:12

Vad menar du är dumt i min kommentar?
Och varför hoppas du jag inte har ett vapen?

7. Förståelse?

2007-06-26 09:11

Efter att ha roat mig med att googla på ”vargens väl” och därigenom stött på en ström av vargförespråkande hemsidor kan jag bara konstatera att någon förståelse aldrig kan (eller behöver) uppstå.
Efter att ha läst under:
http://www.vargarnas.se/arkiv.htm
och bland annat ”TJUVJAKT PÅ VARG - SÄTT NATURENS MISSDÖDARE I FOKUS!”, så kan jag bara konstatera att det saknas mycket logik men att det sannerligen inte saknas tecken på extrem ideologi. Kollektiv bestraffning eller angiveri... Jo, jo man tackar och bockar.
Bakom den absolut största delen av vargförespråkarna finns inget annat en ett utpräglat jaktmotstånd från den av vänstern och djurrättsrörelsen övertagna, eller ska vi kanske säga kidnappade och vilseledda, miljörörelsen.
På samma hemsida som ovan kan man även finna ett utfall mot WWF. Precis som jag sagt förut är det inte underligt att jaktmotståndarna inte nöjer sig med en panda som symbol – en flock pandor tar ju inte en älg om dagen och ger ju därmed inte den önskade effekten på jakten.
Tyvärr, lika lite som jag har förståelse för extrema ismer i någon form anser jag mig behöva ha förståelse för eller från antijaktrörelsen.
Vilket system som vinner i längden vet vi inte, men de krafter som finns i och bakom antijaktrörelsens åkte i vart fall på pumpen när de försökte styra människors åsikter senast. Time will tell...

6. Vaknade ni sedan?

2007-06-25 17:07

Arne Weise var tillsammans med lekfulla hunddjur, inte speciellt farligt. Vem är fanatiker? Jag hoppas Hägg inte äger ett vapen.
Tror ni att ni bidrar till att öka förståelsen med så dumma kommentarer?

5. Konsekvens

2007-06-23 14:40

Varför har vi människor så svårt att ha lite framförhållning.
Folk förlitar sig på den förljugna propaganda som rovdjursforskarna spridit under en lång tid tillbaka.
Det verkar tyvärr att det måste hända en otäck incident för att det skall bli förståelse för oss i glesbygden när vi försöker förklara en annan sida av rovdjursromantiken.
Som jag ser det måste det vara ett stort tjänstefel när ideellt arbetande organisationer, som ställer upp och lägger ner ett berömvärt arbete för glesbygdens folk, inte kan ges möjlighet att få ta en liten del av de pengar som Naturvårdsverket sprider runt till endast likasinnade bara för att sprida en falsk propaganda.
De som begriper mest vilka problem det är med rovdjur är vi som bor i rovdjursområden.
Lyssna på oss och agera innan tiden totalt rinner från oss.

4. Ingen har skadats av varg?

2007-06-23 14:37

Vad hade hänt om inte Arne Weise haft hjälp på Kolmården?

3. Det finns fler exempel!

2007-06-23 14:36

Många vargfrälsta har följande argument: ”de är ju så vackra och intelligenta” som väl också rovdjurspropagandan förmedlat.
Alldeles som om andra djur är dumma och att det är särskilt de vackra och intelligenta vi ska älska.

2. Javisst!

2007-06-21 08:42

Jag högaktar människor som slår hål på falska påståenden. Och det gör du Calle Seleborg suveränt med Naurvårdverkets rovdjurfanatikers propaganda i denna artikel. För övrigt tycker jag också mycket illa om människor (och system) som ska tala om för andra hur det skall vara och hur vi skall göra.
Bra! Detta hoppas jag också vår alliansregering får ta del av.
Bättre ordning måste det bli.

1. Vargens vara eller inte vara i Sverige

2007-06-21 08:42

"Vargen fanns förr, därför ska vi ha den nu."
Bra, vi återinför alla saknade djur i faunan från förr.

Vargen, ekonomiskt oumbärlig? Jovisst, fattade Svensson vad det kostar så skulle man tänka till!

Vargen,betydelse för mångfalden?
Ja,det kan jag hålla med om, snart finns inget kvar av älgstammen!

Vargen dödar bara gamla och svaga djur!
Enligt Grimsös egna forskningsrön så tog vargen större och friskare djur än jägarna sköt under älgjakten.

Vargen dödar bara vad den behöver äta!
Ta den om rödluvan också!

Vargen utrotningshotad?
Är det lagligt att kalla vargen utrotningshotad när man har skottpeng på dem i Ryssland.
Skjuter du en varg i vissa områden så får du en egen licens på en älg!

Tjuvskytte?
Vi har haft varg i trakterna i ca 20 år nu, ändå har de flesta skogsmänniskorna aldrig sett en varg.
Tjuvskjutning av varg är nog lika vanligt som besök från yttre rymden, fabler är vad det är!

Fårskötsel?
Ja du, det är nog bara att glömma!

Jakthunden söker upp vargen!
För två år sedan hade jag besök av vargen i min hundgård, det skedde uppe i min fäbod.
Två östsibiriska laikor satt i hundgården, de kunde försvara sig tack vare att vargen var en liten ungvarg. Hanen fick kluven nos och 15 tandmärken i ansiktet, tiken ca 10 tandmärken i ansiktet!
Jag undrar hur de kunde söka upp vargen, genom telepati?

Ingen skadas?
Alla som träffar folk som säger så, begär det skriftligt och underskrivet av vederbörande, speciellt om någon säger så till våra barn!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB