• Allmogejakt

Län ska kunna säga nej till varg

DebattPublicerad: 2009-08-28 14:15

Kurt Borg, JRF-basen i Värmland, och Jägareförbundets Gunnar Glöersen har hamnat i en konflikt om Jägarnas Riksförbunds inställning till varg. Här reder Ulf Kallin, JRF:s riksviltvårdskonsulent, ut vad som gäller för JRF:s rovdjurspolicy.

Information i såväl text som talform är svårt eftersom det alltid är mottagaren som tolkar innebörden. Därför ska jag här försöka förtydliga Jägarnas Riksförbunds rovdjurspolicy, interna demokrati och samverkan.

• ROVDJURSPOLICYN
Policyn är ett dokument som består av tio punkter, vilka tillsammans utgör förbundets policy.
Den punkt som Gunnar Glöersen och Harry Fredriksson bland annat refererar till i olika läsarkommentarer i webbtidningen lyder:

• Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att de nationella rovdjursstammarnas storlek ska utgöra summan av regionala övre tolerans- och beståndsmål, vilka skall fastställas i en beslutsprocess med bred folklig förankring. Samt att inget län mer än undantagsvis skall tvingas hysa mer än en vargföryngring.

Hur är det då tänkt att punkten skall tolkas? 
Om vi tar Värmland som exempel finns där, liksom i övriga län, en rovdjursgrupp bestående av intressegrupper och länsstyrelsens representanter. Dessa skall gemensamt komma fram till en utformning av länets förvaltningsplaner (regionala övre tolerans- och beståndsmål).
JRF i Värmland driver som bekant en nollvision när det gäller vargen. Om de lyckas få majoritet (demokratiskt beslut) i rovdjursgruppen blir länets ståndpunkt noll varg.
Lyckas de inte få majoritet skall de inte kunna tvingas till att acceptera mer än en vargföryngring i länet.

Kan bli noll vargar i nationella målet
Skulle samtliga läns rovdjursgrupper komma till ståndpunkten noll varg blir med automatik det nationella målet noll varg. Skulle riksdagen ha någon annan synpunkt ska de inte kunna tvinga (tvång innebär inte acceptans) något län till att mer än undantagsvis hysa mer än en vargföryngring.
Grundtanken är att varje län sätter de regionala målen, vilket utgör grunderna för de nationella målen.

• DEMOKRATIN
Harry Fredriksson hävdar att demokratin inte finns inom JRF, utan att det är tjänstemännen och ”en enad förbundsstyrelse” som bestämmer medlemmarnas åsikter.
JRF består av lokalavdelningar, som leds av en styrelse vald vid årsstämma där endast avdelningens medlemmar har rösträtt (Här har alltså förbundets centrala styrelse och anställda tjänstemän rösträtt i de avdelningar de tillhör.)

Endast ombud har rösträtt
Länsdistrikten leds av en styrelse vald vid årsstämma där endast ombud utsedda av lokalavdelningarna har rösträtt. Dessutom finns en central förbundsstyrelse, som väljs vid förbundets årsstämma där endast ombud utsedda av länsdistrikten har rösträtt.
Besluten vid förbundets årsstämma sätter agendan för förbundsstyrelsens och tjänstemännens arbete fram till nästa stämma.

Klar majoritet för rovdjurspolicyn 
När det gäller beslutet om att anta en ny reviderad rovdjurspolicy togs detta beslut efter diskussioner och tilläggsförslag i klar majoritet. (OBS! Förbundsstyrelse och tjänstmän har inte rösträtt utan beslutet togs av länsdistriktens valda ombud).
Tyvärr har såväl tjänstemän som förbundsstyrelse konstaterat att ett stort antal medlemmar väljer att avstå från sina demokratiska rättigheter genom att inte närvara vid lokalavdelningarnas möten eller framföra sina åsikter och förslag via motioner.

• SAMVERKAN
JRF:s ledord är ansvar-frivillighet-samverkan, vilket ska tolkas som att under eget ansvar delta i frivillig samverkan.
När det gäller samverkan med Jägareförbundet har förbundet detta på såväl central som regional och lokal nivå i diverse råd och samverkansgrupper. Visserligen i varierad form och med olika framgång och inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Gemensamt vargförslag överspelat
En samverkan som debatterats flitigt är det
”gemensamma dokument” om vargfrågan som JRF tillsammans med Jägareförbundet och andra organisationer lämnade till miljödepartementet inför den nu lagda rovdjurspropositionen.
Dokumentet kan närmas jämföras med en gemensam offert, som inte antogs av departementet.
Hoppas ovanstående bringat lite ljus i debatten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

38. Län - kommun, skall ha vetorätt.

2009-09-21 10:48

En självklarhet att kommuner och län skall kunna bestämma om de kan ha ex, varg. Den folkomröstning som gjordes vid sists valet. Mora-Orsa-Rättvik och Älvdalen, visar tydligt vad glesbygden tycker. Sörmland-SJF-vill ha stor vargstam, NB

37. Replik Stridsberg.

2009-09-03 09:48

Jag förutsätter att din inledning "Ja Ulf" är svaret på min inledande fråga och tackar för klargörandet.

36. Ulf Kallin

2009-09-01 22:01

Ja Ulf, att man som tjänsteman i en jägarorganisation arbetar för sina medlemmars intressen är naturligtvis helt självklart, det är ju ett uppdrag man fått av medlemmarnas förtoendevalda. Att man upprepat betonar att gör det, hör också till marknadsföringen.
Men det skulle vara informativt om man också öppet deklarerar att man vill arbeta för att exempelvis vargen skall vara en naturlig del i den svenska faunan. En ståndpunkt som Jägarnas Riksförbund delar med naturvårdsorganisationerna och som kan vara en bra utgångspunkt för ökad samsyn. Det skulle kanske dessutom lägga sordin på de mest extrema 0-vargs visionärernas orerande på detta förbundstidningens forum.

Tycker din namne

35. Ett svar till trött

2009-09-01 13:00

Är det normalt att gå runt på en golfklubb och slå på en boll?

34. Ulf Stridsberg

2009-09-01 13:00

Är människan, glesbygden, rennäringen, små- och fäbobruket, jakten i dess olika former m.m. naturliga inslag i den svenska faunan?
För JRF är svaret självklart ja och frågan är sedan hur man tolkar innebörden av naturlig. Människan har sedan urminnes tider, som en naturlig del av faunan, anpassat sin närmiljö efter levnadsbehoven. Denna anpassning fortgår än i dag när vi stängslar vägar och mark, sprutar ogräs och mygg, bygger vägar och samhällen, bekämpar råttor och mördarsniglar m.m. listan kan göras lång.
JRF ser självklart att denna påverkan skall ske med största hänsyn till andra arter och framtida effekter. Men JRF ser det som lika självklart att människan har samma enskilda rätt till att inte tvingas leva under oacceptabla förhållanden.
Tyvärr visar redan dagens lokalt koncentrerade rovdjurstätheter på många håll en oacceptabel påverkan enskilda människors levnadsvillkor.

33. Ulf Stridsberg har som vanligt fel

2009-09-01 09:53

Ulf Stridsberg och Bjärvall är de typiska representanterna för fanatiska läror, människan betyder INGET i fanatismens värld, människor kan offras för ett rovdjurs skull, för en idé eller för makt och pengar. Utomlands ser vi hur människor används som bombkapslar. Ulf Stridsberg anser det värt ett antal människoliv bara han får lite "mervärde" i sitt liv, ett "mervärde" som endast frilevande rovdjur kan ge honom. För mig representerar du SKAMMEN.

I demokratiska samhällen, Stridsberg, så är det de enskilda människorna och deras åsikter som räknas.

Du skriver långa inlagor med trams för att slippa besvara Lenas frågor, några citat:

"Har de små och stora tamdjurarter som lever på en fäbod något extistensberättigande i den svenska faunan?"

"Ska dessa unika raser vara en naturlig del av vår landsbygd och ska de få fortsätta att beta fritt i skog och mark?"

"Ska de hägnas in och avskiljas från en månghundraårig tradition?"

Men svara nu ärligt, jag förstår att det är ovant för din del, men ärliga, raka svar utan undanflykter är vad du nu måste prestera. Visa nu att du kan, bara du försöker.

Och har du inga svar, tala då om detta utan undanflykter.

MILJÖPARTIET ÄR LANDSBYGDENS DÖDGRÄVARE

32. Det viktiga är vad organisationer står för Calle

2009-09-01 09:07

Jag har berättat för uppenbart okunniga på forumet att såväl Jägarnas Riksförbund, Jägareförbundet, Samenäringen, LRF och fäbodbruket har uttalat att de arbetar för att varg skall vara en naturlig del av den svenska faunan, trots att det surras friskt om nolltolerans på detta riksjägarforum. Jag har refererat till dig för att du, som till skillnad från de flesta på forumet, törs avslöja din identitet och för att du ska kunna vidimera att organisationerna verkligen uttalat detta. Många "anonyma" på detta forum har utan tvekan tilltro till dig och du ska ha respekt för att du inte gömmer dig bakom synonym. Vi har mötts i debatter då jag företrädde en organisation vars ståndpunkter uppenbarligen var intressanta. Vi framförde olika uppfattningar då Calle och våra personliga uppfattningar skiljer sig säkert även nu. Jag respekterar personer som öppet står för sina åsikter, men jag tar mig friheten att avstå meningsutbyten, vad gäller personliga åsikter, med personer som gömmer sig bakom anonyma signaturer.
Att du antyder att jag skulle drabbats av ryggradslöshet noterar jag, men har överseende med.

31. Uffe

2009-08-31 23:09

Du har refererat till mig ett antal ggr. Inte en enda gång har du däremot sagt vad DU anser. Du kryper bakom och säger att de och de har uttryckt sig så. I det här forumet kan man visst referera till andra men viktigast är att du rakryggat visar vad DU står för. Men de genetiska skelettproblemen verkar ha smittat av sig på vargens vänner.
Men för att det inte ska råda något tvivel var jag står.
Jag vill inte ha något stort rovdjur närmare än 5 km från människan eller hennes djur. Klart nog? Närmare är de rena skadedjur och ska behandlas som sådana. Kom ihåg att för praktiskt taget vem du än frågor som kan drabbas av en rovdjursattack gäller NIMBY.
Såg just att Luigi Boitani klagade över att när italienarna inte längre fick skjuta besvärliga vargar övergick man till gift.

30. Du genomfalske, Dalle

2009-08-31 16:11

Vad är det du skriver för smörja? Alla ska få rösta, sådant som brukar sakna betydelse för makthavarna, i frågor de inte har nån susning om.
Det är du som bör komma ner på jorden.
Max 500 av vardera björnar, lo och järvar i Skandinavien och vargarna inom stängsel. Det är den enda långsiktigt hållbara lösningen för dessa skadedjur så länge människan befolkar samma område.

29. Vad är ni rädda för?

2009-08-31 12:55

Här är mina tankar:
"Ju fler som får möjlighet att vara med och bestämma, desstå bättre för oss som jagar"
Frågor som BARA rör exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö, intresserar mig, Feynman, Calle S, och vad ni nu är för några, i väldigt liten utsträckning..rätt.

Mycket riktigt är det så att vi struntar i och engagera oss i frågor som inte berör oss, eller som vi tycker är "oviktiga".
Om nu ALLA (hela landet) ges möjlighet att rösta i frågor om rovdjurhantering, tror ni alla går till valurnorna?..knappast.
Jag skulle tro, med tanke på hur det brukar se ut i t.ex. EU-val att högst 30-35% avger sin röst, OCH att det stora flertalet av dessa människor är männskor berörda på någotvis av nuvarande rovdjurspolitik.
Jag tar det igen: Vad är ni rädda för?
Vi har inget att förlora på detta.
Vad vi vinner är däremot att ALLA har fått chansen att säga sitt, att ge sin åsikt...d.v.s. grunden i en demokrati.
Sedan väljer man själv...
Låt oss bjuda in alla 8 miljoner med rösträtt.
Ni som trots allt är rädda för utslaget, ni är rädda för att era åsikter är för radikala för att ni skall ha möjligheten att samla jägarförbunden och resten av jägarkåren bakom er.
Ni är rädda för att era argument inte håller.
Att ni får liten eller ingen påverkan av slutresultatet.
Och det bör ni också vara rädda för.
Ni har helt enkelt svårt att vinna stöd för erat upplägg ens i dom egna leden.
Ni kan ju börja med att "komma ut ur garaget", "starta motorn" och att ställa er positiva till vargjakt, så är vi i alla fall en bit på vägen.

28. Svar t Trött.

2009-08-31 11:16

Självklart är alla former av etisk och laglig jakt i olika former, speciellt den traditionella löshundsjakten, en naturlig del av Sverige.

27. Svar t J E Mårdner.

2009-08-31 11:16

1. Ja varken tjänstemän eller förbundsstyrelsen har rösträtt vid förbundets årsstämma. Däremot har de rösträtt, i egenskap av vanlig medlem, vid respektive avdelnings årsstämma och de kan i förekommande fall vara utsedda som ombud vid distriktens årsstämmor.
2. Det stämmer att Miljödepartementet inte tog den lagda "offerten". Även om en del i rovdjursproppen kan ses som positiv med bl.a. jaktstart, regionalisering m.m.
Vad gäller kompetensen hos valda ombud så står det var och en fritt att ha åsikter om detta, men faktum är att det är medlemmarna som utser ombuden och varken jag personligen eller FS har anledning att ifrågasätta detta.
När det gäller jägarkårens inställning till frilevande varg kan jag bara hänvisa til det faktum att JRF faktiskt har medlemmar som är för dettta och vi har mist medlemmar som ansett att förbundet agerar för hårt mot rovdjuren.
Varje medlem inom JRF kan genom att delta vid lokala avdelnings- och årsmöten framföra sin åsikt och arbeta för ett majoritetsbeslut i avdelningen. Nästa steg är att avdelningen arbetar för majoritetsbeslut i distriktet och uppdrar åt sina ombud att arbeta för majoritet vid förbundsstämman.

26. Uffe

2009-08-31 11:15

Jag skriver som privatperson och inte som representant för vare sig politiskt parti eller intresseförening. Av denna anledning ställer jag frågorna till dej på det privata planet. Om du endast debatterar som representant för en organisation så borde du i ärlighetens namn lägga till organisationsnamnet i din signatur. Ber i så fall om ursäkt om jag kränkt din personliga sfär med närgångna spörsmål.

De jägare och fäbodbrukare jag känner har inget emot varg så länge den befinner sig 50 mil bort. Och stannar där.
I politiskt korrekta Sverige kan ingen organisation som vill höras och synas komma dragande med 0-vision. Det är lika gångbart i salongerna som att säga sig sympatisera med herr H i judefrågan.
Fråga inte om djurägarna vill ha varg. Fråga istället vad de tycker om risken att idag få sina djur attackerade av varg kontra 70-talets vargfria skogar.

25. Ulf Stridsberg, frågan är...

2009-08-31 09:30

...varför du inte kan svara ärligt på frågor som gäller dina åsikter? Nu verkar du inte ha några åsikter längre eller vad är ditt problem med att svara i stället för att skriva lång inlägg med undanflykter? Många politiker har fått erfara att lögnaktiga undanflykter straffar sig i längden. Så fram nu med raka, ärliga svar på ställda frågor!

24. Till Masken

2009-08-31 08:38

Vem är det som påstår att vargarna stryker runt knuten.
Jo, det är viltförvaltningsområdets rovdjursgrupp.
Vem är det som påstår att en foxrterrier dödats av varg (utan bevis). Samma som ovan.
Vem är det som beklagar sig över att det rapporteras alldeles för få vargobservationer.
Givetvis viltförvaltningsområdets viltförvaltningsgrupp.
Målet är att få bort vargen från området det är väl uppenbart. För övrigt tycker att Masken ska tala för sig sjäv och inte för andra.

23. RFeynmans utfall

2009-08-31 08:38

Anonyme signaturen RFeynman kräver mig på svar på frågor som signaturen Lena ställer och pratar om hedervärdhet. Han vidhåller också att inga fäbodbrukare vill ha varg.
Om så vore, kan det ju vara intressant att han begära svar från fäbodbrukarorganisationen som anser att varg ska vara en naturlig del av den svenska faunan. Eller är det så att RFeynman intre tror att man skiftligt just uttalat detta... då bör han läsa på, eller är det kanske för jobbigt för en som "kan allt" om vad alla fäbodbrukare vill. RFeynman kan annars fråga normalt sett väl pålästa Calle Seleborg om hur det ligger till.
Vad jag, eller t.o.m. vad den anonyme debattören RFeynman personligen anser, torde väl i alla väsentliga sammanhang vara av mindre intresse för alla.
Vad gäller organisationer som Miljöpartiet eller Rovdjursföreningen anser, så har de företrädare som kan svara för sig. Men förmodligen får man inga svar från vare sig dessa organisationer, eller fäbodbrukarorganisationen, om man gömmer sig bakom en anonym signatur.

22. Organisationstillhörighet

2009-08-31 08:37

Hur stor är den organiserade jägarkåren? - ca 330 tusen personer!
Varför har vi organiserat oss och är medlemmar i en jaktorganisation, är en fråga som vi bör akuallisera och sätta focus på?
Jägarkåren torde idag vara minst en halv miljon människor och alla är inte organiserade. Dessutom har vi en mkt stor grupp människor och tillverkande företag som lever av och har sin ekonomiska inkomst i huvudsak från den ständigt expanderande jaktliga marknaden.

Än en gång vill jag understryka att jakträtten är inte förbehållet medlemskap i vare sig SJF eller JRF.

Vi kan nog vara överens om att jägarkåren i gemen inte vill ha sin vilttillgång raserad p g a varg, - vill övriga samhällsmedborgare ha det?
Om nu de jaktliga organisationernas styrande representantenter inte vill lyssna och verka för sina medlemmars vilja och åsikter, - ja men varför i herrans namn ska vi vara medlemmar i sådan organisation?

Det pratas och lovordas ständigt och jämt om demokratiska fattade beslut, - är det så? Har svenska jägarkåren fattat sådana beslut som att införa varg, acceptera föryngringar och flyttning av varg hit o dit i Sverige? Var det månne förbundsstyrelser, ledamöter och inkompetenta ombud som fattade besluten?


Den undersökande verksamhet som författaren Nils Norén och skribenten Harry Fredriksson gör då det gäller sanningen om vargens återkomst till Sverige är mkt bra.
Kanske det så småningom går upp för jägarkåren och svenska folket, vad den förmörkade sanningen om vargens återkomst som pågått under många år nu innebär och vilka konsekvenser det har medfört.

Naturligtvis måste vi fråga oss varför vi är organiserade?
Det finns självklart ingen mening med att vara medlem i en organisation som inte lyssnar och slåss för sina medlemmars vilja och åsikter.
Ingen är medlem i ett fackförbund som inte tar tillvara ens intressen.
Jägarkåren med sina synnergieffkter är INGEN liten del i det svenska samhället, den berör med all säkerhet en miljon röstberättigade personer. Det finns säkert personer som kan ta fram siffror på vad samhället förlorar, i skatteintäkter, sysselsättning mm om vi tillåter att våra viltstammar raseras av varg.
Vargproblematiken är ett långt större socialt och ekonomiskt problem än vad Sveriges medborgare ännu inte har insett. Rovdjursföreningens ylande företrädare som åker runt i landet med budskapet om vargens förträfflighet i vår fauna ska vi vara synnerligen ifrågasättande mot. Var finns den efterfrågade miljökonsekvens beskrivningen (MKB)?

21. Antal föryngringar

2009-08-31 08:36

Det är bra att Ulf Kallin tydliggör vad JRF står för. En enkel matematik ger vid grunden att med 21 län så innebär JRF ställningstagande att man kan få minst 6 föryngrar mer än den övre gräns som SJF har satt upp på maximalt 15 föryngringar i landet. Som exempel så har Dalarna demokratiskt fastslagit två föryngringar likaså Värmland. Att man ska få en demokratiska majortitet för en noll-tolerans i några län är ytterst små. Snarare så finns risk för att flera län hamnar på två eller fler föryngringar. Som bekant så har jägarna bara två platser i de nuvarande rovdjursråden. Vad JRF tidigare gjort är att ge sken av att jägarna själva skulle få bestämma vilket man nu förtjänstfull klargjort att så inte är fallet. Det är nämligen så att det demokratiska Sverige även bestämt nuvarande inriktning på rovdjurspolitken med valda riksdagsmän från samtliga län. Något som man givetvis måste ta hänsyn till då man arbetar för en ny politik.

20. RFeynman

2009-08-31 08:35

MP kan inte förlora något de aldrig haft. Faktum är att MP skulle kunna kräva ett folktomt Värmland för att varg och björn ska få ett naturligt området att leva i och ändå vinna politsikt på det. Vill än en gång påpeka att en röst på S är en röst på en miljöpartist som Miljöminister.

19. KE

2009-08-31 08:35

Tror bara att steget från 300 varg till 0 är för stort. Vi kan skrika hur mycket vi vill men vi ses som en extremistorganisation som man inte lyssnar på. Målet ska självklart vara så få frilevande vargar som möjligt. Det behöver man inte himla med. Få kan vara 1 mindre än nu men även 0. Från 20 föryngringar kanske första steget är 20 föryngringar inkluderat Norge, till 13 till 10 till 8 till varg i hägn etc etc. Men som sagt, båda jägarorganisationern kan öppet ha målet, "Så få vargar som möjligt i en naturlig del av Sverige."

18. Fredde.

2009-08-30 18:10

Jag delar inte din syn på ”saken”, men förstår din tanke. Varför ska vi uttala (tycka) det som någon anser rimligt eller politiskt möjligt? Vi har ju inte makten! Jag menar i stället för att det är en självklarhet att upplysa om fakta och om vad vi är övertygade om kommer att ske med lösa vargar. Om vi då anser att det leder till framtida kontinuerliga oacceptabla förhållanden ska vi också förespråka lösningen som vi ser den, m.a.o. 0 lösa vargar. Det är den enda respektabla hållningen. Om makthavarna inte lyssnar, så får de ju ta konsekvenserna, och ansvaret. De är upp till dem, begriper de inte bättre så…

0 lösa frigående vargar är lösningen för att slippa oacceptabla skador för jordbrukare, djuruppfödare, gröna vågare samt alla övriga glesbygdsbor.

17. Ulf Stridsberg, sanningens båk?

2009-08-30 18:09

Det är inte svårt att förstå att Herr Stridsberg inte känner igen en formulering som "Ingen fäbodbrukare vill ha varg".

För vad är då denna mening? Denna mening är SANNINGEN, en för Herr Stridsberg okänd företeelse.

Se bara på Herr Stridsbergs svar! Banal retorik (förmodligen har han lärt sig detta på SNFs kurs!) av värsta slag. Får man en fråga, Herr Stridsberg, och är man någorlunda hedervärd så besvarar man denna fråga så gott man kan. Nu förstår jag att du inte gärna vill ge offentlighet åt Rovdjursföreningens och Miljöpartiets gemensamma inställning till människor kontra rovdjur. Det FINNS rätt många normala människor och de skulle kunna bli upprörda och Miljöpartiet skulle förlora de flesta av sina väljare.
Så gör ett nytt försök, Herr Stridsberg, och kom denna gång med ett SANT svar!

16. Fredde, misslyckad och hopplös idé!

2009-08-30 14:03

Den taktik du pratar om har ju SJF hållit på med i 30 år, utan den allra minsta framgång, tvärtom har vargtokarna tolkat SJFs inställning till sin fördel, dvs. att JÄGARNA VILL HA VARG! Och varg har vi alla fått i stora mängder utan att vi någonsin ville ha det. Skall ett budskap gå fram så måste det vara trovärdigt, vem tror att jägare vill ha varg i skogen? När WWF och SNF skanderar "VI VILL HA MERA VARG!" då leder det åt fel håll för jägarna när SJF piper "Vi vill också ha varg, men inte så många.". Ingen människa förstår sådant budskap och därför är vi där vi är nu. Kurt Borg har förstått detta som tur är, men det har även WWF och SNF gjort, tyvärr. Förstår Reinfeldt vilken storm det kommer innan valet? Nästa sommar blir en vargsommar utan like.

15. Varför fråga vad jag tycker Lena?

2009-08-30 14:03

Hur intressant kan det vara för dig dig Lena vad jag som privatperson tycker? Är det inte intressantare för dig att ta reda på vad Jägarnas Riksförbund, Jägareförbundet, LRF, Samernas riksförbund och fäbodbruket menar när de skriftligt uttalar att rovdjuren och däribland varg skall vara "en naturlig del av den svenska faunan"? Organisationerna uttrycker också att "ökad kunskap om såväl rovdjuren, som våra medlemmars intressen är en viktig grund för att långsiktigt lyckas med detta arbete.

När RFeynman skriver att "Ingen fäbodbrukare vill ha varg". Hur tycker han det stämmer med ovanstående?

Men ställ för all del frågorna till respektive organisationer och klokt kan nog vara att ni då kliver ut ur de anonyma skuggorna om ni vill ha svar.

Eller ställ frågorna till Calle Seleborg som ofta gör sig till språkrör för fäbodbrukare.

14. Lite mera

2009-08-30 12:18

Vad jag ville ha sagt var att förbunden ska verka för så få vargar som möjligt. Men idag är det politiskt omöjligt att kräva 0 då detta skulle se oss som en liten extrem organisation som ingen ens släpper in i beslutsrummen. Jämför med SD som till en början körde 0-vision på invandring. Idag har de modifierat sitt budskap och omformulerat det till en mera folklig ton. Det går dock inte att missta sig på vad de egentligen vill men officiellt kör de aldrig med den linjen. Idag har SD gått från ett extremist organisation till ett politiskt parti på väg in i riksdagen. En resa de aldrig skulle ha klarat av om de inte lyssnat på omgivningen och kompromissat i sitt budskap. Däremot är det väldigt viktigt att välja rätt företrädare. Någon som går hem i stugorna och inte bara bland en liten krets.

13. Frågor till Uffe

2009-08-30 10:24

Har de små och stora tamdjurarter som lever på en fäbod något extistensberättigande i den svenska faunan?
Ska dessa unika raser vara en naturlig del av vår landsbygd och ska de få fortsätta att beta fritt i skog och mark?
Ska de hägnas in och avskiljas från en månghundraårig tradition?
Många av dessa arter har en liten genetisk variation och finns till skillnad från rovdjuren bara i vårt land.
Hur har du tänkt att löshundsjakten ska hanteras?
Ska även denna verksamhet få stryka på foten?
Är ovanstående en onaturlig del av den svenska faunan eftersom det inte går att kombinera med en stor vargstam?
I min värld är det den som skadar andra som ska begränsas i sin framfart och stängas in för att förhindra skador.

12. John

2009-08-30 10:23

Ett riktigt bra inlägg från dig. Jag tror som du att de flesta jägare inte vill har varg på sin mark. Men kan man nå framgång med 0-vision? Jag tror inte det. Titta dig runt om i världen. Vi har världens miljövåg som dra in över världen. Miljön har topp prio på nästan varje möte. Att då kräva ett vargfritt Sverige är inte politiskt korrekt, speciellt inte med motiveringen att jägare inte kan släppa sina hundar lösa som förr. Jag tror inte det håller alltså. Dessutom ska jägare alltså ha ensamrätt på beslutet enligt en del då det är bara drabbade som ska ha rösträtt. På nått sätt känns denna väg som vi jägare skulle bli en extremistorganisation som ingen vill ha med att göra. Men som sagt, det bara mina egna funderingar. Men är man inte beredd att kompromissa så brukar det vara svårt att få igenom så mycket.

11. Fablenars värld

2009-08-30 10:22

Uffe Stritsberg lever i sagonars värld, när han tror att folket på landsbygden mår bra av att ha vargen strykande runt knuten för att stilla sin hunger på våra husdjur. Hoppas det snart är ett minne blott, och vi får börja leva igen och måbra. 0-version såklart även i Närke.

10. Trött.

2009-08-30 10:21

Har jakten med löshund efter bl.a. älg varit en naturlig del i vårt land (och alla andra i norr emellan atlantkusten och stilla havet) funnits i flera tusen år, som våra hällristningar visar, har den rätt att fortsätta i evighet.

0-vision av lösa vargar är det enda ansvarsfulla. Inom stängsel kan de vara eller i någon nationalpark om samerna samtycker. Där utanför ska de vara fredlösa.

9. Målet noll vargar måste gälla även Sverige

2009-08-30 10:20

Framstegspartiet i Norge har visat att det är lönande att ha nollvision för varg i sitt partiprogram. Detta visar klart att det är den enda förnuftiga ståndpunkten som rovdjursmotståndare även i Sverige bör inta.

För vem vill ha stora frilevande livsfarliga rovdjur i sin närhet?

Ingen bonde vill ha varg i närheten av sina tamdjur
Ingen fäbodbrukare vill ha varg
Ingen renskötare vill ha varg
Ingen skogsarbetare vill ha varg i sin närhet
Ingen jägare vill ha varg på sin jaktmark
Ingen bär/svamp-plockare vill plocka bär där det finns varg
Ingen vill promenera där det finns varg
Ingen vill rida där det finns varg
Ingen vill ha varg där ens barn leker eller går till skolan
Ingen vill ha varg där man bor eller arbetar
Ingen vill ha varg där man håller på med sport eller fritidssyssla.
Ingen vill bli smittad av rabies eller bandmasken e. multilocularis.

Framförallt måste de båda jägarförbunden inse att i stort sett ingen av deras jagande medlemmar vill ha varg på sin jaktmark. Vill förbunden finnas kvar framledes så är detta den ståndpunkt de måste ta, samt arbeta stenhårt så att det märks på alla fronter för att nå detta mål. Gör de inte det så kommer länsförbund från de båda moderförbunden att gå samman och bilda en ny jägarorganisation som har noll vargar på sitt program. Man måste ha fullständigt klart för sig att vargfrågan är den viktigaste frågan för Sveriges alla jägare, kan man inte jaga med hund så är en väsentlig del av jakten borta. Och med jakten följer hunduppfödning, jaktprovsverksamhet, eftersök, affärer, jaktturism, utbildning och mycket annat. En vargflock med ett antal strövargar och nya valpar varje år kommer att medföra att ingen del av något län kan garanteras fritt från varg. Under sådana förhållanden kommer i stort all jakt med hund att upphöra och därmed all till jakten hörande verksamhet som hunduppfödning, jaktprov, utställningar med mera. Jakthundraser specifika för Sverige kommer att försvinna på samma vis som Dalbohunden försvann när vargen utrotades. Dessutom, oberoende av hur man tänkt, så använder vargkramarna detta som argument för att hävda att jägarna har accepterat varg.

Så SJF och JRF, samarbeta mot ett fullständigt klart angivet mål om noll frilevande vargar eller försvinna, det är vad ni kommer att ha att välja mellan.

Slutligen, skulle det mot förmodan visa sig att det finns tillräckligt många som är intresserade av att titta på varg, så bör dessa ges möjlighet att upprätta ett säkert varghägn på egen bekostnad. Rovdjursföreningen då kanske kan lära sig sätta upp stängsel på riktigt.

8. Ulf!

2009-08-29 19:01

Skall jakten och löshundsjakten vara en naturlig del av Sverige? Låt höra?

7. JE frågar

2009-08-29 14:17

1.Ulf Kallin, tolkar jag din skrivning rätt när du säger att förbundsstyrele och tjänstemän har ingen rösträtt?
2. Du skriver också att miljödepartementet inte har godkänt det gemensamma förslaget! På sätt och vis är ju detta bra, för då kan båda organisationerna agera under friare former och därmed är vägen än en ggn öppen för både JRF och SJF att ödmjukt lyssna till sina medlemmars åsikter.
Hur kompetensen är hos många av de valda ombuden som ska representera medlemmarnas åsikter kanske bör ses över mera noggrant innan de väljs till ombud vid olika stämmor och årsmöten. Tyvärr har vi nog lite till mans erfarenhet av att fel personer väljs som ombud, kanske t o m personer som enbart jakar med i vad allt vad exv. en durkdriven agitatör som ordf i en förening eller förbund framför.
Det torde knappast vara ngn tvekan om att hela jägarkåren oavsett medlemskap i JRF eller SJF INTE vill ha frilevande varg i sina marker.
Besluten som tagits av SJF och JRF med acceptansen om årliga föryngringar och flyttning av varg oavsett län, uppfattas självklart som ett svek mot hela jägarkåren och detta kan ju bara leda till medlemsflykt. Vi måste komma ihåg att jakträtten är inte förbundet med medlemskap i vare sig SJF eller JRF.

Uppenbart är ju att Kurt Borg arbetar för sin medlemskårs åsikter om 0-version i Värmland. Vi kanske skulle haft en Kurt Borg här Västerbotten också. Därför måste vi arbeta för att kraftigt öka medlemskapet i JRF.

6. Chasseur

2009-08-29 14:17

Det står klar majoritet. Länskretsarna måste väl ändå ha vetat hur de röstat. Finns det någon fler krets än Värmland som röstade nej?

5. Varg ska vara en naturlig del av den svenska faunan

2009-08-29 13:57

Vad Calle Seleborg och alla anonyma skribenter och som kanske är medlemmar i Jägarnas Riksförbund tycks bortse ifrån, eller inte ens känner till, är att JR skrivit under på att man vill verka för att rovdjuren inklusive varg skall vara en naturlig del av den svenska faunan. Så varför allt riksjägarsurr om nollvision?

4. Fredde

2009-08-29 10:50

Du får nog revidera din syn på "Klar majoritet om max en vargföryngring". Tror inte alls att det är så, utan de flesta vill INTE ha vargen inpå knuten. Även om vargkramarna och deras lobbyister föredrar att få Svenska folket att tro att deras tro är den sanna och rätta. Verkligheten är den motsatta HELT KLART.
Självklart skall vi ha en total noll-tolerans ang frispringande vargar. Inget annat kan fungera i landet idag. Vargen kan få finnas i djurparkerna, om de håller reda på dem förstås.

3. Finansiär

2009-08-29 10:39

Var in på skandulvs hemsida jag såg att svenskajägareförbundet står som finansiär till en del av detta vansinne som bla Anders Bjärvall har ställt till med.
Undrar hur många medlemar i jägarförbundet som vet om det. Jag skulle tro att om det kommer ut skulle nog många fly. Har själv aldrig gillat den organisationen, jag har heller inte vetat att man betalar till något som ingen jägare vill ha. Hela den här soppan med jägareförbundet som finansiär till skandulv anser jag bedrägeri!

2. Klar majoritet

2009-08-29 00:35

En klar majoritet säger ja till förslaget om max en vargföryngring av varg. Värmland har sin 0-vision. Är övriga län då för en vargföryngring då det var en majoritet eller finns det fler distrikt som vill ha 0-vision?

1. 0-tollerans då det gäller varg.

2009-08-28 20:53

Bra JRF, jobba på, inget att bry sig om , dom som är styrda av Naturvårdsverket.

Dom som har förståndet kvar säger NEJ till varg!

Lägg skattepengarna på viktigare saker.

Trogen medlem...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere