• Älgskadefondsföreningen

Miljöminister Carlgrens dilemma

DebattPublicerad: 2011-03-07 09:31

Jag har alltsedan mina första inhopp i rovdjursdebatten efterlyst ordentliga utredningar, som visar vilka konsekvenser olika storlekar på rovdjursstammarna skulle kunna få. Ännu har inga sådana utredningar gjorts, vilket har lett till den minst sagt besvärliga situation, som miljöministern nu står inför, när han skall försöka lösa problemet med inaveln i den svenska vargstammen och samtidigt få en ökad acceptans för den svenska rovdjurspolitiken.

När man skall bestämma hur många vargar vi kan ha i Sverige, måste man samtidigt bestämma hur många björnar, lodjur och järv det skall finnas. Av den enkla anledningen att antalet bytesdjur skall räcka till åt alla. Vidare måste man bestämma var i Sverige det skall få finnas olika rovdjur samt hur man skall bära sig åt för att få dem att stanna inom dessa områden.
Vidare måste man för olika alternativa storlekar på rovdjurstammarna ställa följande frågor:

• Klarar man problemen med inavel?
• Kommer det att vara möjligt att bedriva renskötsel
• Kommer det att vara möjligt att ha boskapsdjur ute på bete?
• Kommer det att vara möjligt att bedriva fäbodbruk?
• Kommer man att kunna plocka bär och svamp i den svenska naturen (på grund av risken för dvärgbandmask i vargstammen)?
• Hur skall man kunna förhindra att dvärgbandmask och rabies förs med vargar österifrån in till Sverige?
• Blir det över några älgar och rådjur för jakt?
• Kommer det vara möjligt att jaga med löshund?

Svaren på dessa frågor får olika konsekvenser. Miljökonsekvenser är ett exempel. Om rovdjurstammarna blir för stora kommer nedlagda fäbodbruk, nedlagda små jordbruk och minskad motivation för människor, som är intresserade av jakt, fiske och ett naturnära boende, att medföra en snabb avfolkning av glesbygdskommunerna.

Öppna landskap växer igen
De öppna landskapen kommer bokstavligen att växa igen. De växter, som fanns i dessa ekosystem kommer att försvinna. Artrikedomen kommer att bli allt futtigare och landskapet förfulas. Vidare kommer, om vi får för mycket rovdjur, tätheten av älgar, rådjur mm att snabbt minska. Sverige riskerar att bli viltfattigt med för många rovdjur!
Om frilevande vargar från Ryssland eller Finland tillåts vandra in eller importeras utan att det kontrolleras om de har dvärgbandmask eller rabies, är det risk att dessa sjukdomar sprids till Sverige.
I fallet dvärgbandmask är det i stort sett bara en tidsfråga om när den kommer till Sverige, om inga förebyggande åtgärder vidtas. Dvärgbandmasken är mycket farlig för människan. Den har nu kommit till sydöstra Finland.

Sprider dvärgbandmask
Vargar sprider dvärgbandmaskens ägg med sin avföring i terrängen. Eftersom de små äggen även lägger sig på bär och svamp, kan man inte äta dem från nedsmittade områden utan att först upphetta dem till ca 80 grader. Äggen tål kyla mycket bra, så stränga vintrar tar inte död på äggen. Blir inte bandmasken upptäckt i tid, tar den sig in i kroppen till lever, lungor eller hjärna och bygger där cystor. Dessa måste avlägsnas med kirurgi. Dödligheten är cirka åtta procent för de människor, som hunnit få cystor. Dock tar det oftast lång tid innan cystorna blir livsfarliga.
Ekosystemen kommer att förändras radikalt med varg i Sverige.
Det blir även demografiska konsekvenser. Överstora rovdjursstammar kommer helt säkert att skynda på avfolkningen av landsbygden. Incitamentet att bo på landsbygden försvinner ju. Med detta följer ytterligare indragningar av skolor, affärer, bensinmackar, underhåll och plogning av vägar. Allt fler byar kommer att ödeläggas. 

Vargfria kommuner
Kommuner, som Härjedalens kommun och Nordanstigs kommun, har insett detta och beslutat att verka för att få sin kommun vargfri. Dock har dessa kommuner fått en knäpp på näsan från lärda i Stockholm, för att de kämpar för sin överlevnad! Det blir även ekonomiska konsekvenser. De människor, som tvingas flytta från landsbygden på grund av rovdjurspolitiken, får även se sina hus, som de lagt sina besparingar på, sjunka till i princip noll i värde.
Jakträtten, som åtföljer skogsfastigheterna sjunker också till i princip noll, om man inte längre kan jaga på fastigheten. Sammantaget är jakträtterna i Sverige värda i storleksordningen 20 miljarder kronor i dag.
Med varg i renskötselområdet kommer det att bli omöjligt att bedriva renskötsel. Redan dagens rovdjurstryck i renskötselområdet (utan varg) är det allvarligaste hotet mot rennäringen enligt en färsk FN-rapport.

Konsekvensutredning saknas
Är det inte märkligt att den, som drabbas av överstora rovdjursstammar även dyrt måste betala för att ”få sitt liv förstört”.
För mig är det helt obegripligt att inte en ordentlig utredning gjorts av konsekvenserna för olika numerärer av rovdjursstammarna. Speciellt märkligt är att Miljödepartementet inte låtit göra en MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) före beslutet om återintroducering av varg i Sverige.
”Projekt Varg” är det i särklassigt mest miljöpåverkande projektet i Sverige sedan Miljöbalken antogs. Öresundsbron och Botniabanan bleknar i sammanhanget. Står Naturvårdsverket och Miljödepartementet över lagen?
Med mina begräsade resurser har jag kommit fram till följande:
En björnstam på cirka 1000-1200 är tillräcklig stor för att man skall klara inaveln i stammen
En lodjursstam på cirka 1 000-1 200 djur räcker också.
Järvstammen: Dagens numerär är tillräcklig för stammens fortbestånd.
Med dessa storlekar på stammarna blir olägenheterna inte så allvarliga och kan helt säkert accepteras av dem som drabbas.

Inavelsproblemet
När det gäller vargen är det svårare. En för liten stam medför bekymmer med inavel.
För att säkert kunna behålla rasens ursprungliga egenskaper måste man börja bygga upp stammen med en uppsättning vargar vars sammansättning motsvarar en avelsbas på minst 50 helt obesläktade djur. Detta diskvalificerar en uppbyggnad med dagens svenska vargstam. I den är de flesta vargarna mer släkt med varandra än avkomman till helsyskon. Att fortsätta avla på de svenska vargarna innebär därför att man skapar en ny variant av varg, i vilken många av de egenskaper, som finns i den ras, som man säger sig vilja bevara, saknas. Och det var väl ändå inte meningen?
Men det viktigaste återstår att ta fram i denna artikel. Vargen är inte utrotningshotad. Det finns troligen cirka 200 000 vargar i världen. Tala om avelsbas! Även om man ser enbart på den storvuxna vargtyp, som finns i norra Ryssland och som Carlgren vill att vi skall hämta avelsdjur från, är den definitivt inte utrotningshotad i dag. 

Det negativa överväger
Egentligen är det enda argumentet för att vi skall hysa en vargstam, som jag har någon förståelse för, den, att vargen är ett fascinerande och spännande djur, Men att kräva folk skall gå från hus och hem, för att jag tycker att det är häftigt med varg i de svenska skogarna, skulle jag aldrig drömma om att göra.
Min slutsats är och förblir: Dagens Sverige är inte en lämplig plats för en återintroduktion av varg! De negativa konsekvenserna är alldeles för stora och argumenten för varg är alldeles för svaga.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Hej Åke!

2011-09-09 09:09

Bra sammanfattning av läget! Att SRF m.fl. inte kommenterar beror säkert på att dom inte vill ge sig in i en debatt som handlar om FAKTA. Dom vet att dom blir förlorare då eftersom inga FAKTA talar för vargen. Dom vill bara diskutera känslor och tyckande, då är dom på "sin mammas gata"!

22. Lärdomar

2011-03-11 17:58

En knapp vecka har nu gått, sedan jag fick min debattartikel publicerad i JoJ:s nätupplaga. (Jag har även fått artikeln publicerad i Västerbottens-Kuriren den 28/2).
Mottagandet har varit verkligt positivt. Många har ringt eller mailat mig och tackat för artikeln. Kommentarerna har varit smickrande positiva. De värmde verkligen och jag rodnar, tackar och bugar!

Märkligt är att SRF:s skrivargrupper, som brukar vara på hugget och racka ned på allt, som inte passar dem, inte med ett ord kommenterat artikeln.

Varför dessa reaktioner då? Artikeln är egentligen inte speciellt välskriven. Jag tror att det är för att jag radat upp många negativa effekter (och fler finns), som överstora rovdjursstammar kan medföra. När man ser den stora mängden negativa konsekvenser är det svårt att värja sig för argumenten mot överstora rovdjursstammar.
Vad kan man dra för lärdom av det?
Jo, alla grupper som drabbas borde jobba mer aktivt tillsammans och samfällt för politiker och allmänhet redovisa allt, som dagens och den framtida rovdjurspolitiken kan komma att medföra. Miljödepartementet och Naturvårdsverket verkar vara helt ointresserat av (eller oförmöget till) att utreda följderna av överstora rovdjursstammar.
Så min dröm är att fäbodbrukare, lantbrukare, samer, glesbygdsbor, oroliga bär- och svampplockare, hundägare, jägare, med flera gör en gemensam aktion. Dessa grupper blir tllsammans så många (garanterat långt över en miljon) att ingen politiker kan negligera en sådan stor grupps åsikt. Agerandet skall vara riktat mot allmänhet och politiker. Den stora gruppen bär- och svampplockare måste också väckas och informeras om vad, som kan komma att väntas dem (dvätgbandmasken). (Jakt och Jägares läsare behöver inte informeras. Att bruka energi för att frälsa redan frälsta är förspilld möda.)
Kan detta vara en väg att få en vettigare rovdjurspolitik?

Görs ingen ändring, så kommer verkligheten ändå i fatt oss. Eftersom en del av de negativa konsekvenserna är irreversibla, d v s man kan inte backa tillbaks bandet, är det viktigt att agera nu!

21. Inget skogsproblem

2011-03-08 19:28

Bandmaskäggen följer med räven in i villaträdgårdar, kolonistugor och till allt som odlas under bar himmel. Din vanliga sallad och dina jordgubbar är lika mycket riskfaktor som det du bär hem från skogen.

20. Tänk till! En gång til,l Carlgren!

2011-03-08 13:03

Att först läsa Åke Edlunds artikel och därefter Anders Lundbergs kommentar till Åke Edlunds beskrivning av vad som väntas är min kommentar: Jag kan inte uttrycka det bättre vad de båda beskriver. Det är, enligt min mening, inte längre en dilemma för ministern utan för alla som genom bär och svampplockning, jakt av skilda slag och djurhållning får fortsättningsvis leva under helt andra förhållanden där skribenternas farhågor får fäste i våra marker. Bra beskrivet av er båda!

19. Erlandsson vill bekämpa EVENTUELL ORO!

2011-03-08 11:11

Landsbygdsdepartementet skickade ut ett pressmeddelande den 3 mars där Eskil Erlandsson skriver bland annat följande: "Vi lägger detta uppdrag för att på bästa sätt skaffa oss information och bemöta den oro som parasiten kan väcka hos människor. Det är viktigt för att människor ska kunna känna sig trygga".
I anledning detta skriver Jordbrukdsverket på sin hemsida: "Nu kommer Jordbruksverket tillsammans med andra myndigheter att intensifiera övervakningen av framförallt räv, men även gnagare och hund kring fyndområdet så att vi får klarhet i hur utbredd smittan är. När vi vet mer kan Jordbruksverket överväga vad som behöver göras för att begränsa eller minska smittan".

Lägg märke till att såväl politiker som myndigheter FÖRNEKAR vargens roll i spridning av dvärgbandmask.

Därför kommer man i Sverige ALDRIG att på allvar att bekämpa dvärgbandmask. Vargen rör man inte, utan låter folk DÖ i blåsmasksjukan och ägnar sig åt att bekämpa den ORO folk i bygderna kan känna över att dö i blåsmasksjuka om 15 år! Har Erlandsson tappat allt vett?

Tack Åke Edlund för en bra artikel, men regeringen tänker offra människor på vargens altare. I detta land har vi ingen anledning förfasa oss över gångna tiders kannibaler. Här regerar den absoluta galenskapen.

18. Tack Åke.

2011-03-08 08:51

Sverige har enligt forskare vid Large Carnivore Initiative Europa (LCIE) det största antalet stora rovdjur i hela Europa.

Föreslagit Torsten Mörner att höja medlemsavgiften med ca 200 kr och säga nej till alla pengar för det Allmänna uppdraget och det bör även Jägarnas Riksförbund göra. Tror att då kan vi få förbund som kan driva och få gehör förr minskning utifrån samtidig förvaltning av björn, varg, lo och järv och då kanske få gehör för regeringsutredning vad varje län utifrån länets areal och totala antalet olika rovdjur skall förvalta. Regionala, länsvisa, tak och utifrån dessa regionala, länsvisa, beslut om avlysnings/licensjakt.

Vi varnas för att plocka bär och svamp för smittad avföring finns blad bären och svamparna men varför informerar inte SVA, SLU, Grimsö forskningsstation, Livsmedelsverket m fl ridande m fl om risken att bli smittad av smittad avföring som via slaget hö och halm smittar vid utfodring?
Miljöministern gett klart besked att 210 vargar är ett tillfälligt beslut och skall ökas efter utredning klar 2012 och ökande antal vargar för att försöka minska antalet vildsvin. Ökning till minst 800 vargar och fortsatt inplantering av vargar?
Avvaktar man med information för det kommer att ta minst 10 till 15 år innan de första får sympton att de blivit smittade och fram till dess gett fler arbetstillfällen till SVA, Grimsö, Scandulv, SLU, helikopterföretag, rovdjurstängselförsäljare m f.Spridening av smittor den senaste tiden i Europa och information senaste tiden här i Sverige.

Rådjursjakten är slut och älgjakten kommer man se till att vargarna får slut på och vi gamlingar hinner somna in innan vi får sympton att vi smittats med dvärgbandmask, av exempelvis inplanterad varg där avmaskningen misslyckats, men vi är troligen många som har barnbarn som börjat med ridning och som följer med farmor/farfar eller mormor/morfar och plockar bär och svamp, går med deras hund i skog och mark, hjälper till med vedhämtning och kanske är med under jakt och som vi vill fortsätta med.

Är inte den ca halv miljon ridande (85 % kvinnor/flickor) troligen den största riskgruppen att bli smittad av dvärgbandmasksmittad avföring som följer med slaget och pressat hö och halm och smittar när man utfodrar hästarna och strör halmen?

Våra vallar med hö är sällan inhägnade och därmed kan dvärgbandmasksmittade vargar lämna sin smittade avföring på vallar med hö.
Smittad avföring kan även följa med efter skördning av spannmål och följa med när vi tar hand om halmen och pressar den.
Om man blir smittad när man plockar bär och svamp och smittan tål djupfrysning så tål smittad avföring som följer med vid slagning av hö och halm och klarar/överlever även om balen med hö eller halm ligger kvar till det blir kallt och därmed smittas de ridande och hästarna när man utfodrar hästarna.
Först efter många år så kanske man ser att hästen/hästarna är smittade.

Hämtning och inplantering trotts uppgifter att i USA misslyckades dvärgbandmaskavmaskning av inplanterade vargar och vi i Sverige med stor säkerhet kommer att misslyckas med dvärgbandavmaskning och innebär med stor säkerhet att vi får dvärgbandmasksmittade vargar inplanterade i landet.
Två tredjedelar av Idahos vargar i USA sprider dvärgbandmask som kan smitta djur och människor kunde vi läsa för ca 2 år sedan.
Dvärgbandmask lever i magen och lägger ägg som följer med avföringen. Om cystorna som maskarna utvecklas i hjärnan dör du, om det sker i njurarna får du problem, om det sker i skelettet kan du få benfrakturer, om de utvecklas i lungor eller levern så får du dras med sjukdomen en lång tid.
Vaccinering mot rabies av redan smittade går inte utan när de inplanterats här så sprids smittan.

Förutom mjölkbönder, fåruppfödare, fäbobrukare har vi halv miljon ridande (85 % kvinnor/flickor) och som omsätter ca 45 miljarder som riskerar att de blir smittade och många efter 10-15 år dör av inplanterade vargars dvärgbandmasksmittade avföring som enligt uppgift följer med slaget och pressat hö och halm och smittar när de sköter om och utfodrar och strör halm och rider med sina hästar.
Efter 10 till 15 år får de sympton att de smittats och många kommer att dö.
Som därmed även berör närmare 2 miljoner närstående.

Svenska Rovdjursföreningen får 478 000 kr för att informera skolbarn och skapa informationsskrift om rovdjur. Världsnaturfonden får 385 000 kr för att arrangera en rad seminarier under temat ”Att leva med rovdjur”. Skansen i Stockholm 200 000 kr för att informera om rovdjur. Vuxenskolorna ca 500 000 kr för olika rovdjursinformationsprojekt. Naturskyddsföreningen, Nordanstig och Stiftelsen Nordens Ark ca 50 000 kr var för rovdjursinformation.

Borde inte de föreningar/förbund som får ersättning för informerar skolungdomar om rovdjur informera om och följa
FN lag 2006:1570 – lag mot spridning av internationella smittor.
Barnen har starkt stöd av FN som Svenska staten, BO och Folkhälsoinstitutet måste följa då FN/WHO dokument från år 2001 säger att i den nordliga taigan är Sverige och Norge smittfria medan Finland och Ryssland är smittade av dvärgbandmask, rabies och blåmasksjukan, med dödsfall som följd. Är det rätt tolkat att om Sverige importerar eller Finland exporterar vargar är det inte så att då begår båda staterna brott mot FN lag?

Borde inte Regeringen klargöra vem som kommer att ta ansvar för smittade människor av inplanterade vargar(ja även invandrade utan kontroll) och ersätta människor/anhöriga/markägare/ridklubbar för detta.

17. En klockren femetta

2011-03-08 07:58

Åke Edlunds text är den bästa jag läst, hoppas bara att den inte stannar i detta forum.
Ansvariga politiker ska inte längre kunna blunda, nu gäller det att skapa en bra och trovärdig rovdjurspolitik.
Förhoppningsvis kan det även få SNF och SRF att vakna till och se lite utanför den egna bubblan. Åkes tankegångar satt mitt i prick.
Tack Åke!

16. Ett strå med smultron (Ett minne blott)

2011-03-07 22:38

Lägg "En samhällsekonomisk studie" (Arbetsrapport 165 1993) av Mattias Boman till grund för en MKB som grund.

15. Ungjägare

2011-03-07 22:38

Jag kan ge Dig ett tips. Kontakta förre ordföranden i Svenska Rovdjursföreningen (Krister Persson). Han vet mer om den "fennoskandiska" vargen.
Jag och ca 200 till hörde för några år sedan honom i ett fördrag i Lycksele utförligt och entusiastiskt berätta om SRF:s arbete med att rädda den "fennoskandiska" vargen.

14. Västmanlänning

2011-03-07 21:41

Självklart finns ytterligare aspekter, som är värda att beaktas. Med de krav på korta debattinlägg, som de flesta media har, är det i princip omöjligt att få med allt, som borde ventileras.

Vi får hoppas att Miljödepartementet tar åt sig av kritiken och gör en noggrann översyn av rovdjurspolitiken, i vilken även Dina synpunkter beaktas.

13. Klockrent Åke Edlund!

2011-03-07 21:19

Du beskriver exakt vad som kommer att ske. Vargen är inte utrotningshotad. SNF och SRF är ju att jämföra med terrorister då de fullständigt struntar i konsekvenserna. Jag känner folk som redan flyttat fritidsboende från Dalarna p.g. av varg och björn.
Fruktansvärt ansvarslöst är ordet.

12. Svensk vargstam? Knappast.

2011-03-07 21:18

''Därmed blir talet om att man "räddar" en svensk-finsk eller en "fennoskandisk" vargtyp från utrotning litet löjeväckande. ''

Jag har inte sett en studie som visar att de vargar vi har i riket idag är från den ursprungliga svenska (skandinaviska?) stammen. Inte en enda. Om någon sitter på en sån studie eller kan länka mig till en sådan skulle det vara jätte bra. För som det ser ut nu så är det bara ren förvaltning av några baltiska vargar som absolut inte är utrotningshotade. Allt för att glädje en liten högljud klick rovdjurs romantiker. Fullständigt vansinne dvs.

11. Tack Åke!

2011-03-07 21:18

Bland det bästa som jag har läst på länge.

10. Klokt resonemang

2011-03-07 21:18

Vem/vilka; som bär ansvaret kan besvara dessa kloka funderingar?
Konsekvensbeskrivningar utifrån detta resonemang borde väl ändå vara ett måste för ansvariga politiker? Och då en djupgående analys på varje frågeställning i denna artikel. Eller har det redan "barkat iväg"?

9. generalfel

2011-03-07 21:17

bra textat men en sak blir lite konstig...vi har ej älg och rådjurstammar för att tillgodose vissa frysboxar ......men de flesta jägare har en hållbar förvaltning,vargen sopar rent lokalt pga att den inte har följdlogik

8. Fårfarmaren

2011-03-07 16:17

På sätt och vis har Du rätt. Jag tror att de svenska vargarna kommer att fortsätta att föröka sig trots den höga inavelsprocenten. De vargar som har sådana grava inavelsdefekter att de inte kan jaga och försörja sig kommer att duka under, helt enligt Darwins ideer om "the survival of the fittest" De, som är tillräckligt duktiga på att slå sina byten, överlever och fortplantar sig. Så småningom (om stammen blir tillräckligt stor) har de värsta "svagämnena" sorterats ut och vi har en stam, som kan försörja sig själv, om det bara finns tillräckligt med lämpliga bytesdjur.

Men min poäng är att denna nya stam inte har alla de egenskaper, som de de vargar, som de kommit från hade. Det vill säga man bevarar inte en "utrotningshotad" art. Man skapar en ny variant. Vilka unika egenskaper denna nya "ras" får kan vara svårt att sia om. Ett är dock helt säkert. Den har inte alla egenskaper som ursprungsrasen hade.
Därmed blir talet om att man "räddar" en svensk-finsk eller en "fennoskandisk" vargtyp från utrotning litet löjeväckande. Och det var det jag ville visa.

7. Hatten av

2011-03-07 16:17

En artikel som verkligen speglar verkligheten som den ser ut...

6. Håller med men

2011-03-07 16:17

det saknas en aspekt, vildsvinen. Vildsvinen är idag en jaktlig resurs och egentligen inte hotad av rovdjuren i sig men stammen är ett ekonomiskt problem för jordbruket. Dilemmat är således att för att kunna stävja de problem som en för stor vildsvinsstam skapar så behöver stammen jagas och då behövs hundar. Detta blir i trakter med framförallt varg f.n. i praktiken Uppland, Västmanland och Örebro län konkret dilemma.

5. Carlgrens dilemma

2011-03-07 13:33

Jag tror ej att det är så stor risk för och med inavel i vargstammen.
Gemene man har ingen aning om hur många vargar som vi har i landet. Och det vet förmodligen inte de så kallade experterna heller.
Tror snarare att problemet ligger inom expertkåren. Tror att man har avlat på fel folk där. Det tuggas samma visa hela tiden om inavel. De politiker som sitter i vår vet inte ett skvatt om vad de beslutar om. Och hur skall de det när de flesta kommer från stan och skiter i oss på landsbygden.
Jag tror att det måste till mycket hårdare tag för att dessa individer skall fatta vad som sker. Låt oss göra ett vargreservat på Djurgården i Stockholm så blir det nog annat ljud i debatten.

4. Den här gången hade du inte otur..

2011-03-07 11:35

Vårsolen skiner och snön smälter. Och för var dag som går så minskar möjligheten att stoppa masken..
Vargen och lokatterna är heliga.
Total tystnad från regeringen. Det enda som hörs är protester från SNF mot rävjakten.
När man istället borde med alla till buds stånde medel intensivjaga räv, ta bort närliggande vargrevir, skjuta bort lo i området,avmaska alla katter och hundar.
Men från regeringen hör ingenting.
Jag tror att tåget redan har gått. Det är kört....

3. En lysande artikel

2011-03-07 11:34

Tack Åke Edlund för en nästan heltäckande artikel. Den är mycket bra. ´Jag har bara en sak att tillägga.

SNF, SRF med flera har som mål att omvandla Sverige till vildmark med tättbebygda områden och kanske större jordbruk undantaget. Helst skulle de också vilja bli av med "det vedervärdiga" - deras syn -skogsbruket. Dessa människor har en grundideologi och en tro att om vi bara lämnar allt i fred och i "ekologisk balans" så uppnår vi "det underbara målet". Vad detta innebär för människor vet ingen.

Som du säger om vargen Åke så finns inte tillstymmelse till konsekvensanalys om vad som händer då. De förstår inte att hela Sverige är brukad mark. Skogsbygderna är fortfarande bebodda och vart enda ha skog har sin ägare och sin plan på hur det skall användas för att ge bästa avkastning. Bara köttproduktionen från skogen är 10 ggr större än från t. ex. rennäringen.

De framställer sig själva som de goda och alla naturbrukare av olika slag, inklusive jägare, som onda. Denna taktik har tyvärr journalister och politiker fallt pladask för och klarar inte argumentationen mot den nya politiska ismen, den så kallade Ekologismen. Det är den som stur SNF SRF med flera organisationer. Vi måste hjälpas åt att få upp den frågan på bordet.

I min mening är INPLANTERING AV VARG I BETESLANDSKAP LIKA STOLLIGT SOM ATT PLANTERA IN RÅTTOR I ETT SPANNMÅLSMAGASIN.

Hela Sverige används för att produsera bete för klövvilt som skördas av jägare. När markägare börjar förstå att hela viltskörden går åt för att föda upp varg torde det bli liv i luckan. Det är bara ca 3 år tills detta inträffar och då är det för sent. I Idaho, Montana och Whyoming har det redan inträffat. De ligger en bit före oss i spåret.

2. ja

2011-03-07 11:02

de är väldigt smärtsamt att se centerpartiet avfolka landsbygden

1. Flera ministrars dilemma? =Tystnad!

2011-03-07 10:22

Landsbygdsdemokraterna ställer sig tveksam till hur regeringens och deras ministrar tiger ihjäl ett smittskydds ärende år 2011.
Sverige och Norge har länge varit förskonade från den lilla men dock så farliga dvärgbandmasken. Hur många vet vad det är och vad konsekvenserna blir för Sveriges medborgare, om och när det blir ett utbrott. Det har tagits upp i media om mårdhunden, den kan vara en bärare av dvärgbandmasken. Och i bekämpningen mot en liten koloni mårdhundar har det avsatts mångmiljon belopp, hur det går i det fallet vet nog ingen, men pengarna går nog åt.
Nu till den döda räven som sva konstaterat bar på dvärgbandmask. De berörda myndigheterna och deras ministrar, har de tagit frågan på allvar. Har landsbygdsminister Eskil Erlandsson förstått konsekvenserna för vad detta kan eskalera i, i slutändan.
Har folkhälsoministern Lena Larsson sett på det annalkande problemet som nu är här med öppna ögon. Vad kommer konsekvenserna att bli för allmänheten som vistas i naturen, med den smittorisk som kan drabba både barn och vuxna på ett allvarligt sätt, med ett plågsamt sjukdomsförlopp, och risk för dödlig utgång.
Andreas Carlgren miljöminister i den sittande regeringen, som bl.a. har hand om den aggressivaste smittbäraren i detta fall, den så mytomspunna och glorifierade individ som på många sätt håller på att ta kol på landet med de fina faluröda stugorna och betade kor och hästar i hagar med en genuin mångfald och ett rikt djurliv. Vad är det för djur som kan vara en så stor och illvillig smittbärare, jo canis lupus. Även kallad varg på svenska. Ett magnifikt djur som har en annorlunda roll i det här ”ärendet” den kan avancera upp till femtio mil på en vecka om den får för sig det, där av den specifika rollen som smittbärare i detta, och det är det som gör den till den optimala smittspridaren, Miljöministern vad gör han, kör ner huvudet i snön och hoppas att ingen ser honom, det är beklagligt att det är slående för dessa tre nämnda ministrarna i fallet Dvärgbandmask. Sen så kan inte Carlgrens personliga åsikter i rovdjursfrågan få bli ett hinder i begränsningen av dvärgbandmasken
Vad är ert konkreta åtgärdspaket för att stoppa dvärgbandmasken i Sverige? Och kommer den nuvarande rovdjurspolitiken sätta stopp för bekämpningen av den så farliga dvärgbandmask som kan finnas i stora delar av Sverige, redan nu.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons